Зо­ни під­ви­ще­них ри­зи­ків на мор­сько­му транс­пор­ті: пра­ва та га­ран­тії для мо­ря­ків

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ТРАНСПОРТ ТА ІНФРАСТРУКТУРА - Оле­на О ЧЕРЕПОВА ЧЕРЕПОВА, юрист ТОВ «Юри­ди­чне бю­ро Сер­гє­є­вих»

Ро­бо­та у мо­рі пов’яза­на з чи­слен­ни­ми ри­зи­ка­ми: по­го­дні умо­ви, не­до­бро­со­ві­сні су­дно­вла­сни­ки, шкі­дли­ві умо­ви пра­ці. Окрім за­зна­че­но­го, ба­га­то мо­ря­ків зі­штов­ху­ю­ться з не­об­хі­дні­стю пра­цю­ва­ти в зо­нах під­ви­ще­ної не­без­пе­ки та во­єн­них кон­флі­ктів, а то­му осо­бли­во ва­жли­вим є до­ве­де­н­ня до ві­до­ма мо­ря­ків мі­сця їх роз­та­шу­ва­н­ня, прав та га­ран­тій, пов’яза­них з про­хо­дже­н­ням мор­ським су­дном та­ких зон.

Під час остан­ньо­го Між­на­ро­дно­го пе­ре­го­вор­но­го фо­ру­му (IBF) пред­став­ни­ки су­дно­вла­сни­ків та проф­спі­лок до­ся­гну­ли зго­ди у пи­тан­ні сто­сов­но вне­се­н­ня змін до ко­ле­ктив­них угод що­до меж ра­йо­нів з під­ви­ще­ни­ми ри­зи­ка­ми. За­зна­че­ні змі­ни на­бра­ли чин­но­сті 01.03.2018 р.

Зо­ни під­ви­ще­них ри­зи­ків по­ді­ля­ю­ться на зо­ни во­єн­них кон­флі­ктів (бо­йо­вих дій), зо­ни під­ви­ще­но­го ри­зи­ку та роз­ши­ре­ні зо­ни ри­зи­ку. Ко­жна із за­зна­че­них зон має свої чі­тко вста­нов­ле­ні ме­жі та га­ран­тує мо­ря­кам пев­ні до­да­тко­ві бо­ну­си до вста­нов­ле­них тру­до­ви­ми кон­тра­кта­ми за­ро­бі­тних плат, со­ці­аль­ні га­ран­тії та пра­во від­мо­ви­ти­ся від про­хо­дже­н­ня та­ких зон.

Зо­ни во­єн­них кон­флі­ктів (бо­йо­вих дій) – 12 мор­ських миль від узбе­реж­жя Єме­ну та всі пор­ти Єме­ну. Пе­ре­дба­ча­ю­ться та­кі га­ран­тії: за про­хо­дже­н­ня цих ді­ля­нок мо­ря­кам ви­пла­чу­є­ться бо­нус у роз­мі­рі ба­зо­вої став­ки за­ро­бі­тної пла­ти мі­ні­мум за 5 днів (плюс за ко­жну на­сту­пну до­бу), по­двій­ний роз­мір ком­пен­са­ції у ра­зі смер­ті або втра­ти пра­це­зда­тно­сті мо­ря­ком. До то­го ж мо­ряк має пра­во від­мо­ви­ти­ся від про­хо­дже­н­ня та­кої зо­ни. У ра­зі від­мо­ви ре­па­трі­а­ція опла­чу­є­ться ко­штом су­дно­вла­сни­ка та спла­чу­є­ться ком­пен­са­ція у роз­мі­рі ба­зо­вої за­ро­бі­тної пла­ти за 2 мі­ся­ці. Не­об­хі­дно звер­ну­ти ува­гу, що ця зо­на ви­клю­чає ство­ре­ний у 2017 р. Тран­зи­тний ко­ри­дор мор­ської без­пе­ки (MSTC).

Зо­ни під­ви­ще­но­го ри­зи­ку – Аден­ська за­то­ка та 400 мор­ських миль від схі­дно­го узбе­реж­жя Со­ма­лі, Гві­ней­ська за­то­ка: те­ри­то­рі­аль­ні во­ди (12 мор­ських миль), пор­ти та вну­трі­шні во­дні шля­хи Ні­ге­рії та Бе­ні­ну. Під час про­хо­дже­н­ня за­зна­че­ної зо­ни мо­ря­ки ма­ють пра­во на бо­нус у роз­мі­рі ба­зо­вої став­ки за­ро­бі­тної пла­ти за час фа­кти­чно­го пе­ре­бу­ва­н­ня, по­двій­ний роз­мір ком­пен­са­ції у ра­зі смер­ті або втра­ти пра­це­зда­тно­сті мо­ря­ком. Та­кож мо­ряк має пра­во від­мо­ви­ти­ся від про­хо­дже­н­ня зон під­ви­ще­но­го ри­зи­ку. У та­ко­му ви­пад­ку ре­па­трі­а­ція мо­ря­ка здій­сню­є­ться ко­штом су­дно­вла­сни­ка.

Про­те зо­ни під­ви­ще­но­го ри­зи­ку не вклю­ча­ють Між­на­ро­дний тран- зи­тний ко­ри­дор (IRTC), Мор­ську зо­ну від­чу­же­н­ня (MEZ), Зо­ну без­пе­чної по­ста­нов­ки на якір (SAA), Ship-to-Ship Zone (STS). Окрім то­го, для про­хо­дже­н­ня зон під­ви­ще­но­го ри­зи­ку до мо­ря­ків пред’яв­ля­ю­ться ви­мо­ги що­до по­си­ле­н­ня охо­ро­ни на су­дні.

Роз­ши­ре­на зо­на ри­зи­ку – за­хі­дна ча­сти­на Ін­дій­сько­го оке­а­ну, що охо­плює Тран­зи­тний ко­ри­дор мор­ської без­пе­ки (MSTC) та всі за­зна­че­ні ви­ще зо­ни во­єн­них кон­флі­ктів і під­ви­ще­них ри­зи­ків. Бо­нус та по­двій­ний роз­мір ком­пен­са­ції під час про­ход- же­н­ня цьо­го ра­йо­ну ви­пла­чу­ю­ться ли­ше у ви­пад­ку ре­аль­ної ата­ки су­дна пі­ра­та­ми.

Вар­то за­ува­жи­ти, що на­ле­жним до­ка­зом то­го, що мо­ря­ки ма­ють пра­во на ви­зна­че­ні бо­ну­си, є на­ле­жним чи­ном за­фі­ксо­ва­ний за­пис у ва­хто­во­му жур­на­лі мор­сько­го су­дна про ата­ку пі­ра­тів, а та­кож на­яв­ність зві­ту, який має бу­ти по­да­ний до ви­зна­них між­на­ро­дних ор­га­нів (на­при­клад, United Kingdom Maritime Trade Operations). Якщо мо­ряк від­мо­ви­ться від про­хо­дже­н­ня та­кої зо­ни, су­дно­вла­сник не має зо­бов’язань що­до опла­ти ко­штів на йо­го ре­па­трі­а­цію.

Ва­жли­во за­зна­чи­ти, що всі ці те­ри­то­рії по­вин­ні бу­ти від­обра­же­ні в До­да­тку до Ко­ле­ктив­но­го до­го­во­ру та ма­ють бу­ти до­сту­пни­ми на бор­ту ко­жно­го су­дна, щоб будь-який член екі­па­жу мав мо­жли­вість з ни­ми озна­йо­ми­ти­ся.

Для без­пе­ки мо­ря­ків вста­нов­ле­ний пе­ре­лік за­хо­дів з ме­тою за­без­пе­че­н­ня рів­ня без­пе­ки на бор­ту су­дна під час про­хо­дже­н­ня за­зна­че­них зон:

• мо­ря­ки по­вин­ні до­три­му­ва­ти­ся рів­ня екс­плу­а­та­цій­ної та осо­би­стої без­пе­ки на бор­ту, вста­нов­ле­но­го на­яв­ни­ми ін­стру­кці­я­ми;

• у ра­зі по­тре­би та з ме­тою за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки су­дно має бу­ти до­да­тко­во обла­дна­не спе­ці­аль­ни­ми си­сте­ма­ми або за­без­пе­че­не пер­со­на­лом;

• у пор­тах та вну­трі­шніх во­дах за­зна­че­них те­ри­то­рій не­об­хі­дно вжи­ва­ти за­хо­дів, що зни­жу­ють вра­зли­вість су­дна до не­сан­кціо­но­ва­ної ви­сад­ки злов­ми­сни­ків на борт; та­кі за­хо­ди ма­ють ви­зна­ча­ти­ся від­по­від­но до характеристик су­дна (йо­го ти­пу, роз­мі­ру, на­дво­дно­го бор­ту під час пе­ре­ве­зе­н­ня і швид­ко­сті);

• під час на­бли­же­н­ня су­дна до пор­ту по­трі­бно по­ві­до­ми­ти мор­ську

Центр зві­тно­сті про пі­рат­ство діє як єди­ний кон­та­ктний пункт для ка­пі­та­нів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.