KPD Consulting – ра­дник КБ «Пів­ден­не» з бу­ді­вель­них пи­тань

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

ЮК KPD Consulting здій­сни­ло кон­суль­ту­ва­н­ня КБ «Пів­ден­не» – ви­зна­но­го сві­то­во­го лі­де­ра ае­ро­ко­смі­чної га­лу­зі з пи­тань ре­кон­стру­кції та роз­ши­ре­н­ня ви­ро­бни­чих площ. Об­сяг юри­ди­чної під­трим­ки вклю­чав кон­суль­ту­ва­н­ня з пи­тань вста­нов­ле­н­ня су­пер­фі­цію на зем­лях дер­жав­ної вла­сно­сті з ме­тою бу­дів­ни­цтва.

Ко­ман­ду KPD Consulting, яка пра­цю­ва­ла над про­е­ктом, очо­лив парт- нер, ке­рів­ник пра­кти­ки бу­дів­ни­цтва та не­ру­хо­мо­сті Вла­ди­слав Ки­сіль. Та­кож над про­е­ктом пра­цю­ва­ли стар­ший юрист Ми­хай­ло Сем­ка та юрист Ана­ста­сія По­лі­щук.

«Пи­та­н­ня ви­зна­че­н­ня пра­во­во­го ти­ту­лу зе­мель­ної ді­лян­ки, що до­зво­ляє здій­сню­ва­ти бу­дів­ни­цтво або ре­кон­стру­кцію, є ви­зна­чаль­ним для успі­ху про­е­кту. Су­пер­фі­цій на ді­лян­ці дер­жав­ної вла­сно­сті – не­зви­чна, але ці­ка­ва пра­во­ва кон­стру­кція. Ми бу­ли ду­же ра­ді на­да­ти під­трим­ку ви­зна­но­му у сві­ті фла­гма­ну ко­смі­чної га­лу­зі», – про­ко­мен­ту­вав Вла­ди­слав Ки­сіль. Ко­ман­да клі­єн- та, що пра­цю­ва­ла над про­е­ктом, на­да­ла схваль­ні від­гу­ки про ро­бо­ту фа­хів­ців KPD Consulting.

Дер­жав­не під­при­єм­ство «Кон­стру­ктор­ське бю­ро « Пів­ден­не » ім. М.К. Ян­ге­ля» є одним з най­ві­до­мі­ших і ви­зна­них у сві­ті на­у­ко­во­кон­стру­ктор­ських під­при­ємств з роз­роб­ки ра­ке­тно-ко­смі­чної те­хні­ки. До­кла­дні­ше за по­си­ла­н­ням: http://www.yuzhnoye.com/ua/home/.

Юри­ди­чна ком­па­нія KPD Consulting – укра­їн­ська не­за­ле­жна юри­ди­чна ком­па­нія, ство­ре­на у 2007 р. з ме­тою на­да­н­ня пов­но­го спе­ктра ви­со­ко­які­сних та ефек- тив­них по­слуг. Ми орі­єн­то­ва­ні на бі­знес- по­тре­би кор­по­ра­тив­них клі­єн­тів – про­від­них укра­їн­ських та між­на­ро­дних ком­па­ній. На­ша юр­фір­ма фо­ку­су­є­ться на на­дан­ні по­слуг клі­єн­там з пи­тань кор­по­ра­тив­но­го пра­ва, зли­т­тя та по­гли­на­н­ня, бан­ків­сько­го й фі­нан­со­во­го пра­ва, по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства, не­ру­хо­мо­сті та бу­дів­ни­цтва, ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, кри­мі­наль­но­го пра­ва (зокре­ма, по­са­до­вих зло­чи­нів) та ви­рі­ше­н­ня спо­рів. Більш до­кла­дну ін­фор­ма­цію мо­жна зна­йти на сай­ті: www.kpdconsulting.com.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.