Хто ви­нен: від­по­від­аль­ність авіа­пе­ре­ві­зни­ків пе­ред па­са­жи­ра­ми

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ві­кто­рВі МОРОЗ,МОРОЗ ке­ру­ю­чий пар­тнер адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex

До­да­тко­вий рейс ви­ко­ну­є­ться за умо­ви, що ко­мер­цій­не пе­ре­ве­зе­н­ня не мо­же бу­ти здій­сне­не ре­гу­ляр­ни­ми рей­са­ми. Спе­ці­аль­ні рей­си ви­ко­ну­ю­ться за спе­ці­аль­ним зав­да­н­ням як за мар­шру­том ре­гу­ляр­них рей­сів, так і за осо­бли­вим мар­шру­том. Як пра­ви­ло, до­звіл на ви­ко­на­н­ня спе­ці­аль­них рей­сів ви­да­є­ться за ди­пло­ма­ти­чни­ми ка­на­ла­ми. Чар­тер­ні рей­си ви­ко­ну­ю­ться згі­дно зі спе­ці­аль­ним кон­тра­ктом між пе­ре­ві­зни­ком і за­мов­ни­ком. Зна­н­ня цих форм ви­ко­на­н­ня по­льо­тів до­зво­лить кра­ще зро­зу­мі­ти аспе­кти від­по­від­аль­но­сті авіа­пе­ре­ві­зни­ків.

Пре­тен­зій­ний по­ря­док вре­гу­лю­ва­н­ня від­по­від­аль­но­сті авіа­пе­ре­ві­зни­ка

Вар­то за­ува­жи­ти, що на ко­жне пе­ре­ве­зе­н­ня між па­са­жи­ром та авіа­пе­ре­ві­зни­ком укла­да­є­ться до­го­вір пе­ре­ве­зе­н­ня, фор­ма­лі­зо­ва­ний в авіа­кви­тку. З цьо­го ви­пли­ває на­яв­ність у па­са­жи­ра та авіа­пе­ре­ві­зни­ка су­ку­пно­сті прав та обов’яз­ків. Обов’яз­ки па­са­жи­ра: спла­ти­ти вар­тість авіа­пе­ре­ве­зе­н­ня, за­вча­сно при­бу­ти та за­ре­є­стру­ва­ти­ся на рейс, здій­сни­ти пе­ре­льот від­по­від­но до умов, за­про­по­но­ва­них авіа­пе­ре­ві­зни­ком у до­го­во­рі. Го­лов­ні обов’яз­ки авіа­пе­ре­ві­зни­ка: на­да­н­ня по­слу­ги авіа­пе­ре­ве­зе­н­ня за кон­кре­тно ви­зна­че­ним мар­шру­том у кон­кре­тно ви­зна­че­ну да­ту та час із за­без­пе­че­н­ням умов авіа­пе­ре­ве­зе­н­ня, об­умов­ле­них до­го­во­ром пе­ре­ве­зе­н­ня (кви­тком).

Не­ви­ко­на­н­ня авіа­пе­ре­ві­зни­ком ви­ще­вка­за­них обов’яз­ків по­ру­шує пра­ва па­са­жи­ра та є під­ста­вою для при­тя­гне­н­ня авіа­пе­ре­ві­зни­ка до від­по­від­аль­но­сті. Однак вра­хо­ву­ю­чи ви­со­ку вар­тість та зна­чну три­ва­лість су­до­во­го шля­ху вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру між па­са­жи­ром та авіа­пе­ре­ві­зни­ком, па­са­жир має пра­во звер­ну­ти­ся до авіа­пе­ре­ві­зни­ка з пре­тен­зі­єю.

При цьо­му по­трі­бно ма­ти на ува­зі, що пред’яв­ле­н­ня пре­тен­зії у ра­зі за­трим­ки пе­ре­ве­зе­н­ня па­са­жи­ра або у ви­пад­ках, ко­ли під час пе­ре­ве­зе­н­ня па­са­жи­ра бу­ла за­по­ді­я­на шко­да, мо­жли­ве не пі­зні­ше ніж че­рез 21 день пі­сля да­ти, ко­ли па­са­жир при­був у пункт при­зна­че­н­ня або да­ти, ко­ли він по­ви­нен був ту­ди при­бу­ти. Не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти, що обов’язок до­ве­де­н­ня по­ру­ше­н­ня прав та зав­да­н­ня шко­ди па­са­жи­ру по­кла­да­є­ться на па­са­жи­ра, то­му вар­то за­фі­ксу­ва­ти від­по­від­ні по­ру­ше­н­ня усі­ма мо­жли­ви­ми спосо­ба­ми (зокре­ма, шля­хом звер­не­н­ня до авіа­пе­ре­ві­зни­ка або йо­го упов­но­ва­же­но­го пред­став­ни­ка одра­зу пі­сля ви­ни­кне­н­ня не­спри­я­тли­вої си­ту­а­ції).

Слід за­зна­чи­ти, що у пре­тен­зій­но­му по­ряд­ку мо­жна стя­гну­ти з авіа­пе­ре­ві­зни­ка не будь-яку су­му, та­ка су­ма є обме­же­ною. Авіа­пе­ре­ві­зник по­ви­нен по­вер­ну­ти пов­ну вар­тість авіа­кви­тка чи не­ви­ко­ри­ста­них се­гмен­тів пе­ре­льо­ту про­тя­гом 7-ми днів або змі­ни­ти мар­шрут та від­пра­ви­ти па­са­жи­ра за пер­шої на­го­ди чи пі­зні­ше за ба­жа­н­ням па­са­жи­ра та за на­яв­но­сті віль­них місць.

Па­са­жир та­кож має пра­во на отри­ма­н­ня гро­шо­вої ком­пен­са­ції, якщо йо­го не про­ін­фор­му­ва­ли про ска­су­ва­н­ня рей­су за 2 ти­жні до ви­льо­ту або не за­про­по­ну­ва­ли в пе­рі­од від 2-х ти­жнів до 1-го ти­жня до ви­льо­ту змі­ну мар­шру­ту, що до­зво­лить від­пра­ви­ти­ся з пун­кту від­прав­ле­н­ня не пі­зні­ше ніж за 2 го­ди­ни від за­пла­но­ва­но­го ча­су та при­бу­ти в кін­це­вий пункт при­зна­че­н­ня не пі­зні­ше ніж че­рез 4 го­ди­ни пі­сля за­пла­но­ва­но­го ча­су при­бу­т­тя, або мен­ше ніж за 7 днів до ви­льо­ту за­про­по­ну­ва­ли змі­ну мар­шру­ту, яка на­дасть мо­жли­вість ви­ру­ши­ти з пун­кту від­прав­ле­н­ня не пі­зні­ше ніж че­рез 1 го­ди­ну від за­пла­но­ва­но­го ча­су від­прав­ле­н­ня та при­бу­ти в кін­це­вий пункт не пі­зні­ше ніж че­рез 3 го­ди­ни від за­пла­но­ва­но­го ча­су при­бу­т­тя.

У ви­пад­ку ска­су­ва­н­ня рей­су або не­мо­жли­во­сті здій­сни­ти авіа­пе­ре­ве­зе­н­ня для кон­кре­тно­го па­са­жи­ра на об­умов­ле­но­му рей­сі, за­ле­жно від даль­но­сті по­до­ро­жі, па­са­жир мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на та­ку ком­пен­са­цію: 250 єв­ро – для рей­сів даль­ні­стю до 1500 км; 400 єв­ро – для рей­сів даль­ні­стю від 1500 до 3500 км; 600 єв­ро – для рей­сів даль­ні­стю по­над 3500 км.

У ра­зі за­трим­ки рей­су па­са­жи­ри ма­ють пра­во на отри­ма­н­ня від авіа­пе­ре­ві­зни­ка хар­чу­ва­н­ня та прохо­ло­джу­валь­них на­по­їв згі­дно з ча­сом очі­ку­ва­н­ня но­во­го рей­су; мо­жли­вість здій­сни­ти 2 те­ле­фон­них дзвін- ки або на­ді­сла­ти факс-по­ві­дом­ле­н­ня чи по­ві­дом­ле­н­ня еле­ктрон­ною по­штою, якщо для цьо­го є те­хні­чні мо­жли­во­сті в ае­ро­пор­ту. Якщо від­прав­ле­н­ня від­кла­да­є­ться до на­сту­пно­го дня, авіа­пе­ре­ві­зник зо­бов’яза­ний за­без­пе­чи­ти па­са­жи­рам но­мер у го­те­лі, хар­чу­ва­н­ня і трансферт «ае­ро­порт-го­тель-ае­ро­порт». У ра­зі за­трим­ки біль­ше ніж на 5 го­дин па­са­жир має пра­во по­вер­ну­ти гро­ші за кви­ток та від­мо­ви­ти­ся від пе­ре­ве­зе­н­ня або змі­ни­ти мар­шрут, в то­му чи­слі шля­хом пе­ре­не­се­н­ня да­ти пе­ре­ве­зе­н­ня на ін­шу да­ту.

Для то­го щоб пре­тен­зія бу­ла роз­гля­ну­та та не бу­ла по­вер­ну­та у зв’яз­ку з не­на­ле­жним оформ­ле­н­ням, во­на по­вин­на мі­сти­ти та­кі да­ні: най­ме­ну­ва­н­ня пе­ре­ві­зни­ка; прі­зви­ще, ім’я, по ба­тько­ві па­са­жи­ра, який за­яв­ляє пре­тен­зію; ви­кла­де­н­ня об­ста­вин, які ста­ли під­ста­вою для пре­тен­зії; су­ма пре­тен­зії за ко­жною ви­мо­гою та її роз­ра­ху­нок; фор­му­лю­ва­н­ня пре­тен­зії; банк, в яко­му від­кри­то роз­ра­хун­ко­вий ра­ху­нок за­яв­ни­ка пре­тен­зії та но­мер ра­хун­ку в та­ко­му бан­ку; пе­ре­лік до­ку­мен­тів, до­да­них до пре­тен­зії; да­та скла­да­н­ня пре­тен­зії та під­пис.

Біль­шість авіа­пе­ре­ві­зни­ків сьо­го­дні до­зво­ля­ють над­си­ла­ти їм пре­тен­зії в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді (шля­хом еле­ктрон­ної по­шти або за­пов­не­н­ня спе­ці­аль­ної фор­ми на веб-сай­ті авіа­пе­ре­ві­зни­ка). Однак щоб уни­кну­ти не­по­ро­зу­мінь, не­об­хі­дно озна­йо­ми­ти­ся з пра­ви­ла­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.