В будь-якій не­зро­зумі­лій си­ту­а­ції ро­би як Іслан­дія, або не ро­би

Про но­ве­ли Ко­де­ксу Укра­ї­ни з про­це­дур бан­крут­ства

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ма­рія М і КОКОВСЬКА КОКОВСЬКА, юрист Axon Partners

Був со­бі За­кон Укра­ї­ни «Про від­нов­ле­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті бор­жни­ка або ви­зна­н­ня йо­го бан­кру­том». Та­кий со­бі був за­кон. Не те, щоб ду­же по­га­ний, але по­ки Укра­ї­на йо­го юза­ла, во­на опи­ни­ла­ся у сві­то­во­му рей­тин­гу Doing Business на 149 мі­сці у ка­те­го­рії «Вре­гу­лю­ва­н­ня пи­та­н­ня що­до не­пла­то­спро­мо­жно­сті» (се­ред 190 кра­їн). При цьо­му за по­ка­зни­ком «ре­є­стра­ція бі­зне­су» во­на за­зви­чай по­сі­да­ла твер­ду по­зи­цію у пер­шій по­ло­ви­ні со­тні, що до­ста­тньо не­по­га­но. Тоб­то ви ро­зу­мі­є­те, що наш за­ко­но­да­вець по­ня­т­тя «за­ма­ню­ва­ти ін­ве­сто­рів» спри­ймає та­ким чи­ном: «Всіх впу­ска­є­мо, ні­ко­го не ви­пу­ска­є­мо». То­чні­ше, ви­пу­ска­є­мо, але не так про­сто. Ви­гля­дає як пас­тка. Чо­му? Чи ви­рі­шить ці пи­та­н­ня но­вий Ко­декс про бан­крут­ство? За­раз роз­бе­ре­мо на гвин­ти­ки.

У про­це­сі скла­да­н­ня усім ві­до­мо­го рей­тин­гу в ча­сти­ні пи­та­н­ня про вре­гу­лю­ва­н­ня не­пла­то­спро­мо­жно­сті вра­хо­ву­ю­ться рі­зні кри­те­рії: вар­тість про­це­ду­ри бан­крут­ства, її три­ва­лість, скла­дність, про­зо­рість, за­без­пе­че­н­ня і за­хист прав та ін­те­ре­сів кре­ди­то­ра, ефе­ктив­ність про­це­ду­ри то­що. Не бу­де­мо за­гли­блю­ва­ти­ся у по­рів­ня­н­ня з роз­ви­не­ни­ми кра­ї­на­ми за ко­жним з цих кри­те­рі­їв, однак вар­то за­зна­чи­ти, що се­ре­дня три­ва­лість про­це­ду­ри бан­крут­ства в Укра­ї­ні ста­но­вить 2,9 ро­ку, то­ді як у Схі­дній Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії цей про­цес за­ймає 2,3 ро­ку, а в роз­ви­не­них кра­ї­нах – 1,7 ро­ку.

Для то­го щоб по­кра­щи­ти си­ту­а­цію за ко­жним з цих кри­те­рі­їв, пла­ну­ва­ла­ся ре­фор­ма, го­ту­ва­ли­ся про­е­кти за­ко­нів («Про вне­се­н­ня змін до де­яких За­ко­нів Укра­ї­ни що­до під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті про­це­дур бан­крут­ства» №3132-д, «Про ре­стру­кту­ри­за­цію бор­гів фі­зи­чної осо­би або ви­зна­н­ня її бан­кру­том» №2353а, «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до спро­ще­н­ня про­це­дур бан­крут­ства» №7448 та ін.). На­ре­шті у жов­тні Вер­хов­на Ра­да прийня­ла Ко­декс з про­це­дур бан­крут­ства, який був по­кли­ка­ний вре­гу­лю­ва­ти все, що на­ки­пі­ло. Вре­гу­лю­вав, але ли­ше в де­яких на­прям­ках.

За­хист ін­те­ре­сів кре­ди­то­рів

По-пер­ше, Ко­декс пе­ре­дає клю­чо­ві пов­но­ва­же­н­ня від ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів до збо­рів кре­ди­то­рів, а за­твер­джу­ва­ти план са­на­ції бор­жни­ка те­пер мо­жуть ще й за­без­пе­че­ні кре­ди­то­ри. Ра­ні­ше до ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів вхо­ди­ло до 7 осіб з-по­між кон­кур­сних кре­ди­то­рів. При цьо­му осо­би, су­ма зо­бов’яза­н­ня пе­ред яки­ми пе­ре­ви­щу­ва­ла 25%, по­тра­пля­ли в цей ко­мі­тет ав­то­ма­ти­чно. Цим кіль­ком кре­ди­то­рам на­ле­жа­ли пов­но­ва­же­н­ня з ви­рі­ше­н­ня ва­го­мих пи­тань, у то­му чи­слі що­до звер­не­н­ня до су­ду з кло­по­та­н­ням про від­кри­т­тя про­це­ду­ри са­на­ції, ви­зна­н­ня бор­жни­ка бан­кру­том, при­зна­че­н­ня ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го або при­пи­не­н­ня йо­го пов­но­ва­жень, схва­ле­н­ня пла­ну са­на­ції бор­жни­ка. Те­пер схва­ле­н­ня пла­ну са­на­ції ста­ло ви­клю­чною пре­ро­га­ти­вою збо­рів кре­ди­то­рів. План са­на­ції за­твер­джу­є­ться ко­жним із кла­сів кре­ди­то­рів окре­мо. Тоб­то кон­кур­сні кре­ди­то­ри ді­ля­ться на кла­си за­ле­жно від чер­ги, яку во­ни за­йма­ють. Якщо ви­мо­ги одно­го кре­ди­то­ра за­до­воль­ня­ю­ться в кіль­кох рі­зних чер­гах, він по­тра­пляє у ко­жен від­по­від­ний клас. Та­ким чи­ном, рі­ше­н­ня що­до схва­ле­н­ня пла­ну са­на­ції при­йма­є­ться окре­мо ко­жним кла­сом го­ло- су­ва­н­ня. Окрім то­го, план са­на­ції по­ви­нен бу­ти за­твер­дже­ний ще й за­без­пе­че­ни­ми кре­ди­то­ра­ми, а це роз­ши­рює їхні пра­ва, у по­рів­нян­ні з по­пе­ре­днім за­ко­ном.

По-дру­ге, ра­ні­ше про­це­сом «ру­лив» ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий. За­га­лом, це не змі­ни­ло­ся (на по­то­па­ю­чо­му ко­ра­блі по­ви­нен бу­ти один ка­пі­тан, щоб не бу­ло ха­о­су), однак за но­вим за­ко­но­дав­ством у ньо­го з’яви­ли­ся но­ві обов’яз­ки. На­при­клад, згі­дно з п. 2 ст. 12 Ко­де­ксу, ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий по­ви­нен роз­кри­ва­ти ін­фор­ма­цію що­до фі­нан­со­во­го ста­ну бор­жни­ка та пе­ре­бі­гу про­ва­дже­н­ня у спра­ві про бан­крут­ство на спе­ці­а­лі­зо­ва­ній сто­рін­ці веб-сай­ту дер­жав­но­го ор­га­ну з пи­тань бан­крут­ства, до якої ма­ють до­ступ кон­кур­сні, за­без­пе­че­ні та по­то­чні кре­ди­то­ри, а та­кож онов­лю­ва­ти та­ку ін­фор­ма­цію не рід­ше ніж один раз на мі­сяць. Те­о­ре­ти­чно, це по­вин­но спри­я­ти про­зо­ро­сті про­це­сів та ді­яль­но­сті ке­ру­ю­чо­го, а от­же, і кра­що­му за­хи­сту ін­те­ре­сів кре­ди­то­рів.

Ба­га­то роз­мов бу­ло про те, що те­пер кре­ди­то­ри ма­ти­муть вплив на при­зна­че­н­ня ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го, що на­чеб­то спри­я­ти­ме за­хи­сту їхніх прав. Однак, на­пев­но, за­ко­но­да­вець вча­сно за­ми­слив­ся про те, що в пев­них си­ту­а­ці­ях це мо­же впли­ну­ти на не­за­ле­жність та без­сто­рон­ність ке­ру­ю­чо­го, тож в ре­зуль­та­ті все ви­гля­дає тро­хи по-ін­шо­му. Впер­ше кан­ди­дат все одно при­зна­ча­є­ться су­дом з-по­між ар­бі­тра­жних ке­ру­ю­чих, вне­се­них до Єди­но­го ре­є­стру ар­бі­тра­жних ке­ру­ю­чих Укра­ї­ни за прин­ци­пом ви­пад­ко­во­го ви­бо­ру. У ра­зі від­сто­ро­не­н­ня цьо­го ке­ру­ю­чо­го на­сту­пний при­зна­ча­є­ться су­дом за кло­по­тан- ням ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів, згі­дно з ч. 1 ст. 28 Ко­де­ксу. Від­те­пер кло­по­та­н­ня про від­сто­ро­не­н­ня ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го, за на­яв­но­сті пев­них під­став, мо­же по­да­ти бу­дья­кий уча­сник про­ва­дже­н­ня у спра­ві про бан­крут­ство. Ві­ро­гі­дно, це бу­де ефе­ктив­ні­ше для всіх кре­ди­то­рів, а не ли­ше для обра­них.

По-тре­тє, в Ко­де­ксі збіль­ши­ли строк, за який пра­во­чи­ни бор­жни­ка мо­жуть бу­ти ви­зна­ні не­дій­сни­ми. На пра­кти­ці тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли уча­сни­ки ком­па­нії, пе­ред­чу­ва­ю­чи бан­крут­ство, по­чи­на­ють рі­зни­ми спосо­ба­ми ви­во­ди­ти акти­ви ком­па­нії. Це мо­же від­бу­ва­ти­ся і за 1 рік, і за 2 ро­ки до по­ча­тку про­це­ду­ри від­нов­ле­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті чи бан­крут­ства. В ре­зуль­та­ті кре­ди­то­ри опи­ня­ю­ться ні з чим. Нор­ма про ви­зна­н­ня не­дій­сни­ми пра­во­чи­нів, укла­де­них пі­сля від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві про бан­крут­ство або за пев­ний пе­рі­од до цьо­го, мі­сти­ла­ся в За­ко­ні Укра­ї­ни «Про від­нов­ле­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті бор­жни­ка або ви­зна­н­ня йо­го бан­кру­том». Та­кож во­на при­су­тня в за­ко­но­дав­стві ін­ших кра­їн. ЇЇ ме­та – за­по­бі­га­н­ня ша­храй­ським ді­ям бор­жни­ка та за­без­пе­че­н­ня ін­те­ре­сів кре­ди­то­рів. Що­прав­да, в по­пе­ре­дньо­му за­ко­ні мо­жли­вість ви­зна­ти не­дій­сни­ми до­го­во­ри існу­ва­ла ли­ше що­до угод, укла­де­них за 1 рік до від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві про бан­крут­ство, що ду­же ма­ло, якщо по­рів­ню­ва­ти з ін­ши­ми кра­ї­на­ми, де та­кий про­мі­жок ча­су ста­но­вить 3-4 ро­ки (на­при­клад, у ФРН). Ко­декс та­кож збіль­шив цей тер­мін до 3-х ро­ків, що не­по­га­но, зва­жа­ю­чи на по­пе­ре­дню не­га­тив­ну пра­кти­ку.

Про­даж май­на бор­жни­ка та ефе­ктив­ність про­це­дур бан­крут­ства

Я об’ єд­на­ла ці два кри­те­рії, оскіль­ки ре­зуль­тат про­да­жу май­на бор­жни­ка чи не най­біль­ше впли­ває на ефе­ктив­ність про­це­ду­ри бан­крут­ства (тоб­то на те, яка ча­сти­на з ви­мог кре­ди­то­рів бу­де за­до­во­ле­на).

Ко­декс вво­дить Еле­ктрон­ну тор­го­ву си­сте­му (да­лі – ЕТС) та Ав­то­ри­зо­ва­ні еле­ктрон­ні май­дан­чи­ки (АЕМ). Зда­ва­ло­ся б, ра­ні­ше та­кож мо­жна бу­ло про­во­ди­ти еле­ктрон­ні тор­ги, однак Ко­декс сут­тє­во роз­ши­рює і де­та­лі­зує пе­ре­лік ви­мог до ЕТС та АЕМ. ЕТС по­вин­на за­без­пе­чу­ва­ти, на­при­клад, мо­жли­вість то­чно ви­зна­чи­ти час і да­ту вне­се­н­ня уча­сни­ком ау­кціо­ну про­по­зи­цій

що­до ці­ни, а АЕМ – здій­сню­ва­ти пе­ре­гляд про­хо­дже­н­ня ау­кціо­ну в ін­те­р­актив­но­му ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су всім за­ці­кав­ле­ним осо­бам то­що. По­зи­тив у то­му, що ці та ба­га­то ін­ших ви­мог те­о­ре­ти­чно мо­жуть за­без­пе­чи­ти про­зо­рість про­ве­де­н­ня ау­кціо­ну. Ра­ні­ше про­ве­де­н­ням тор­гів за­йма­ли­ся під­при­єм­ства, які на цьо­му спе­ці­а­лі­зу­ва­ли­ся. Оби­ра­ю­чи ор­га­ні­за­то­ра тор­гів, ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий та суд по­вин­ні бу­ли ке­ру­ва­ти­ся, на­сам­пе­ред, кри­те­рі­єм до­сві­ду, який ча­сто ви­зна­чав­ся на осно­ві то­го, на­скіль­ки дав­но під­при­єм­ство за­йма­є­ться та­ки­ми тор­га­ми згі­дно з йо­го ста­ту­тни­ми до­ку­мен­та­ми. Та­ким чи­ном, ор­га­ні­за­то­ра­ми тор­гів ча­сто ста­ва­ли ком­па­нії, які сві­до­мо чи че­рез не­ком­пе­тен­тність ре­а­лі­зо­ву­ва­ли май­но за без­цінь. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що за до­по­мо­гою пов­ної ав­то­ма­ти­за­ції ау­кціо­ну та вве­де­н­ня но­вих ви­мог до пла­тформ, які про­во­дять еле­ктрон­ні ау­кціо­ни, про­бле­ма не­ком­пе­тен­тно­сті та суб’єкти­ві­зму у про­це­сі про­да­жу май­на зни­кне або при­найм­ні мі­ні­мі­зу­є­ться.

Та­кож змі­ни­ла­ся си­сте­ма ви­зна­че­н­ня остан­ньої ці­ни, за яку мо­же бу­ти про­да­не май­но бор­жни­ка. Ра­ні­ше вар­тість май­на, яке не вда­ло­ся про­да­ти на пер­ві­сно­му ау­кціо­ні, зни­жу­ва­ла­ся на 20%, а за ре­зуль­та­та­ми кіль­кох не­вда­лих ау­кціо­нів вза­га­лі мо­гла впа­сти до сим­во­лі­чних кіль­кох гри­вень. На цьо­му мо­жна бу­ло спе­ку­лю­ва­ти. В ре­зуль­та­ті май­но ре­а­лі­зу­ва­ло­ся за вкрай низь­кою ці­ною. Та­ким чи­ном мо­жна бу­ло або за­до­воль­ни­ти мі­ні­маль­ну ча­сти­ну ви­мог кре­ди­то­рів, або їх вза­га­лі не вда­ва­ло­ся за­до­воль­ни­ти. Оче­ви­дно, що це здій­сню­ва­ло зна­чний вплив на ефе­ктив­ність про­це­дур бан­крут­ства.

Як те­пер все ви­гля­да­ти­ме? Згі­дно зі ст. 80 Ко­де­ксу з про­це­дур бан­крут­ства, «по­втор­ний ау­кціон мо­же про­во­ди­ти­ся з мо­жли­ві­стю зни­же­н­ня по­ча­тко­вої вар­то­сті ли­ше за зго­дою за­без­пе­че­но­го кре­ди­то­ра що­до май­на, яке є пре­дме­том за­без­пе­че­н­ня, або ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів що­до ін­шо­го май­на, яке під­ля­гає про­да­жу». При цьо­му ко­мі­тет кре­ди­то­рів мо­же вка­за­ти гра­ни­чну ці­ну, до якої мо­же бу­ти зни­же­но ці­ну май­на бор­жни­ка. Крім то­го, якщо май­но бор­жни­ка, що є пре­дме­том за­без­пе­че­н­ня, не вда­сться про­да­ти на по­втор­но­му ау­кціо­ні, кре­ди­тор, ви­мо­ги яко­го во­но за­без­пе­чує, має пра­во звер­ну­ти­ся до ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го із за­явою про про­даж йо­му не­про­да­но­го май­на. Ці нор­ми змен­шать ймо­вір­ність шту­чно­го зни­же­н­ня вар­то­сті май­на бор­жни­ка до вкрай низь­ко­го рів­ня.

Три­ва­лість про­це­дур бан­крут­ства

Одні­єю з ці­лей ав­то­рів Ко­де­ксу бу­ло ско­ро­че­н­ня за­галь­ної три­ва­ло­сті про­це­ду­ри бан­крут­ства. Однак фа­кти­чно це один з тих кри­те­рі­їв, за яки­ми Ко­декс про­сі­дає. Біль­шість стро­ків за­ли­ши­ли­ся та­ки­ми ж, де­які на­віть збіль­ши­ли­ся. Що­прав­да, не вар­то су­ди­ти з го­лих цифр. На пра­кти­ці за­галь­на три­ва­лість про­це­ду­ри все ж та­ки мо­же ви­яви­ти­ся мен­шою зав­дя­ки опти­мі­за­ції або спро­щен­ню пев­них про­це­сів. На­при­клад, скли­ка­ти не­об­хі­дний кво­рум збо­рів кре­ди­то­рів ста­ло про­сті­ше. Якщо ра­ні­ше їх по­трі­бно бу­ло скли­ка­ти до­ки не збе­ру­ться не­об­хі­дних 2/3 го­ло­сів, то те­пер 2/3 го­ло­сів не є обов’яз­ко­вою умо­вою для ви­зна­н­ня збо­рів пов­но­ва­жни­ми. Згі­дно зі ст. 48 Ко­де­ксу, якщо пер­ші збо­ри не зі­бра­ли­ся, то про­тя­гом 2-х ти­жнів по­вин­ні зі­бра­ти­ся на­сту­пні, для кво­ру­му на яких до­ста­тньо при­су­тно­сті біль­шо­сті кре­ди­то­рів. Для тре­тьої спро­би до­ста­тньо при­су­тно­сті вза­га­лі чвер­ті кре­ди­то­рів.

Окрім то­го, ав­то­ри опти­мі­зу­ва­ли під­хід до са­на­ції та ми­ро­вої уго­ди. Якщо ра­ні­ше з укла­де­н­ням ми­ро­вої уго­ди про­цес са­на­ції зу­пи­няв­ся, то те­пер оби­дві про­це­ду­ри мо­жуть від­бу­ва­ти­ся па­ра­лель­но. Ско­ро­ти­ли та­кож строк, про­тя­гом яко­го ор­га­ні­за­тор по­ви­нен про­ве­сти ау­кціон, з 2-х мі­ся­ців до 20 днів.

Тоб­то рух у бік ско­ро­че­н­ня три­ва­ло­сті про­це­сів та їх спро­ще­н­ня все-та­ки спо­сте­рі­га­є­ться, але на­яв­ність окре­мих бо­ну­сів у Ко­де­ксі не до­по­мо­же сут­тє­во ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію з три­ва­лі­стю про­це­дур бан­крут­ства.

«Пе­чи­во» для фі­зи­чних осіб

Це най­ва­жли­ві­ша но­ве­ла з тих, які Ко­декс при­ніс в укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство. У пу­блі­ка­ці­ях про прийня­т­тя Ко­де­ксу про неї зга­ду­ють чи не най­ча­сті­ше. От­же, від­те­пер фі­зи­чна осо­ба мо­же ого­ло­си­ти се­бе бан­кру­том. Для за­ко­но­дав­ства роз­ви­не­них кра­їн це вже дав­но нор­ма. Ко­декс пе­ред­ба­чає два ти­пи про­це­дур бан­крут­ства: су­до­ві та до­су­до­ві. Це на­дасть мо­жли­вість обра­ти най- опти­маль­ні­шу фор­му вре­гу­лю­ва­н­ня за­бор­го­ва­но­сті фі­зи­чної осо­би. Се­ред них про­по­ну­ють дві клю­чо­ві су­до­ві про­це­ду­ри: ре­стру­кту­ри­за­ція бор­гів бор­жни­ка та ви­зна­н­ня бан­кру­том і по­га­ше­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів. Про­ва­дже­н­ня у спра­ві про не­пла­то­спро­мо­жність від­кри­ва­є­ться за за­явою бор­жни­ка. При цьо­му вста­нов­лю­є­ться мі­ні­маль­ний рі­вень за­бор­го­ва­но­сті, за яко­го про­ва­дже­н­ня мо­же бу­ти від­кри­то – 30 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат. Ін­ши­ми сло­ва­ми, якщо ти за­бор­гу­вав на мен­шу су­му, де­фолт, про­ще­н­ня всіх грі­хів та жи­т­тя з чи­сто­го ли­ста то­бі не сві­тить. Мо­жли­во, є сенс «до­на­по­зи­ча­ти»?

До чо­го ж тут Іслан­дія?

На­справ­ді, не по­трі­бно ро­би­ти як Іслан­дія. Хо­ча про­це­ду­ра «де­фол­ту» зов­сім ско­ро спро­сти­ться для суб’єктів під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті та ста­не ре­аль­ним за­со­бом по­збав­ле­н­ня бор­го­вих зо­бов’язань для фі­зи­чних осіб, на­слід­ки ні­ку­ди не зни­кнуть. Фі­зи­чній осо­бі пі­сля та­кої про­це­ду­ри бу­де вкрай скла­дно отри­ма­ти кре­дит у бан­ку або в ін­шій кре­ди­тній уста­но­ві. Під­при­єм­ства не змо­жуть ви­ве­сти май­но за 2 ро­ки до по­ча­тку про­це­ду­ри бан­крут­ства, щоб за­ли­ши­ти одну ком­па­нію з акти­ва­ми, а ін­шу – із зо­бов’яза­н­ня­ми, за яки­ми не­має чим пла­ти­ти. Ві­ро­гі­дно, про­це­ду­ра бан­крут­ства не ста­не на­ба­га­то швид­шою, то­му під­при­єм­цям та­кож по­трі­бно бу­ти го­то­вим до то­го, що це від­бе­ре ро­ки їхньо­го жи­т­тя.

За но­вим Ко­де­ксом з про­це­дур бан­крут­ства бу­ти бор­жни­ком зов­сім не­ви­гі­дно. Біль­шість но­вел спря­мо­ва­ні на збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті цих про­це­дур, а от­же, на за­хист ін­те­ре­сів кре­ди­то­рів. Те­о­ре­ти­чно, це по­вин­но сти­му­лю­ва­ти лю­дей ве­сти бі­знес більш че­сно і чи­сто, а Укра­ї­ну – зру­ши­ти зі 150 мі­сця в рей­тин­гу Doing Business. По­ба­чи­мо, що ж бу­де да­лі…

В Ко­де­ксі збіль­ши­ли строк, за який пра­во­чи­ни бор­жни­ка мо­жуть бу­ти ви­зна­ні не­дій­сни­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.