ЮК «КПД Кон­сал­тинг» за­хи­сти­ла ін­те­ре­си ТОВ «ЮА-БУДСЕРВІС»

Yurydychna Gazeta - - АВТОРИ НОМЕРА КОЛОНКА ВИПУСКОВОГО РЕДАКТОРА НОВИНИ -

Клі­єнт звер­нув­ся до «КПД Кон­сал­тинг» за юри­ди­чною до­по­мо­гою одра­зу пі­сля від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві. Суд по­го­див­ся з усі­ма до­во­да­ми, на­да­ни­ми адво­ка­та­ми ЮК «КПД Кон­сал­тинг» та в ре­зуль­та­ті роз­гля­ду спра­ви ви­ніс рі­ше­н­ня на ко­ристь ТОВ «ЮА-БУДСЕРВІС».

Мо­ва йде про су­до­ву спра­ву про стя­гне­н­ня спла­че­них ко­штів та по­не­се­них зби­тків у зв’яз­ку з по­став­кою обла­дна­н­ня.

Ко­ман­ду юри­стів у су­до­вій спра­ві очо­лив ке­ру­ю­чий пар­тнер Юри­ди­чної ком­па­нії «КПД Кон­сал­тинг» Ігор Ка­лі­твен­цев та ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів Крі­сті­на Ма­ри­но­шен­ко. Спра­ву в су­ді су­про­во­джу­вав адво­кат су­до­во­го де­пар­та­мен­ту «КПД Кон­сал­тинг» Ма­ксим Че­ре­дні­чен­ко.

Адво­кат, ке­ру­ю­чий пар­тнер ЮК «КПД Кон­сал­тинг» Ігор Ка­лі­твен­цев з цьо­го при­во­ду за­зна­чив: «Ре­зуль­тат спра­ви, вра­хо­ву­ю­чи не­о­дно­зна­чні по­ло­же­н­ня чин­но­го за­ко­но­дав­ства та су­пе­ре­чли­ву су­до­ву пра­кти­ку, важ­ко бу­ло на­пе­ред пе­ред­ба­чи­ти, але суд, ді­ю­чи від­по­від­но до ви­мог про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства, а та­кож на під­ста­ві по­да­них до­ка­зів та об­ґрун­ту­вань пра­во­вої по­зи­ції, ухва­лив за­кон­не та об­ґрун­то­ва­не рі­ше­н­ня на ко­ристь на­шо­го клі­єн­та».

Що­до успі­шно­го пред­став­ни­цтва ін­те­ре­сів клі­єн­та ди­ре­ктор ТОВ «ЮА-БУДСЕРВІС» Ана­то­лій Со­лов­йов за­зна­чив: «Ми ви­со­ко оці­ни­ли про­фе­сій­ність адво­ка­тів ЮФ «КПД Кон­сал­тинг» та пра­виль­но під­го­тов­ле­ну та­кти­ку за­хи­сту, яка впли­ну­ла на ухва­ле­н­ня по­зи­тив­но­го рі­ше­н­ня для на­шої ком­па­нії. Ми ду­же ра­ді, що звер­ну­ли­ся за пра­во­вою до­по­мо­гою до ЮК «КПД Кон­сал­тинг».

ТОВ «ЮА-БУДСЕРВІС» успі­шно пра­цює на укра­їн­сько­му рин­ку з 2005 р. Ком­па­нія за­йма­є­ться ре­а­лі­за­ці­єю бу­ді­вель­но­го уста­тку­ва­н­ня, те­хні­ки для енер­го­по­ста­ча­н­ня, опа­ле­н­ня, са­ду та го­ро­ду, во­до­по­ста­ча­н­ня і во­до­від­ве­де­н­ня, пнев­мо­обла­дна­н­ня, вер­ста­тів та про­фе­сій­но­го ін­стру­мен­ту. Ком­па­нія має ши­ро­ку ме­ре­жу фі­лій, пред­став­ництв та пун­ктів ви­да­чі то­ва­рів по всій Укра­ї­ні. Ком­па­нія «ЮА-БУДСЕРВІС» дав­но та актив­но спів­пра­цює з про­від­ни­ми сві­то­ви­ми ви­ро­бни­ка­ми про­фе­сій­ної те­хні­ки. До пе­ре­лі­ку за­мов­ни­ків і бі­знес-пар­тне­рів ком­па­нії вхо­дять як най­біль­ші грав­ці укра­їн­сько­го бі­зне­су, так і роз­дрі­бні клі­єн­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.