АО Suprema Lex за­хи­сти­ло ін­те­ре­си клі­єн­та у спо­рі про стя­гне­н­ня бан­ком за­бор­го­ва­но­сті за кре­ди­том у роз­мі­рі 5 млн грн

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ'Ю БАНКІВСЬКЕ ПРАВО НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Адво­кат­ське об’єд­на­н­ня Suprema Lex успі­шно за­хи­сти­ло ін­те­ре­си клі­єн­та у спо­рі що­до стя­гне­н­ня ве­ли­ким си­стем­ним бан­ком за­бор­го­ва­но­сті за кре­ди­том у роз­мі­рі 5 млн грн.

Суд від­мо­вив у за­до­во­лен­ні по­зов­них ви­мог що­до стя­гне­н­ня з клі­єн­та адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex за­бор­го­ва­но­сті за кре­ди­том в пов­но­му об­ся­зі. Над про­е­ктом пра­цю­ва­ла ко­ман­да фа­хів­ців пра­кти­ки бан­ків­сько­го та фі­нан­со­во­го пра­ва адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex: мо­лод­ший юрист Оле­ксандр Ро­здо­ро­жний, ра­дник адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Ро­ман Оксанич, під ке­рів­ни­цтвом ке­ру­ю­чо­го пар­тне­ра Ві­кто­ра Мо­ро­за.

Адво­кат­ське об’єд­на­н­ня Suprema Lex є уні­вер­саль­ною юри­ди­чною фір­мою, що на­дає клі­єн­там ком­пле­ксні ін­те­гро­ва­ні рі­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.