По­да­тко­вий exchange

Тен­ден­ції між­на­ро­дно­го обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ДЕОФШОРИЗАЦІЯ / ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ - Ана­ста­сі­яА і ТУЗ ТУЗ, юрист Jurimeх CbC MCAA).

пра­ви­ла обов’яз­ко­во­го роз­кри­т­тя ін­фор­ма­ції з ме­тою своє­ча­сно­го отри­ма­н­ня ві­до­мо­стей про по­тен­цій­но агре­сив­ні або шкі­дли­ві схе­ми по­да­тко­во­го пла­ну­ва­н­ня. Зокре­ма, ви­зна­ча­є­ться орі­єн­тов­ний пе­ре­лік суб’єктів роз­кри­т­тя ін­фор­ма­ції (пла­тни­ки по­да­тків, по­да­тко­ві кон­суль­тан­ти то­що), ри­си ін­фор­ма­ції, яка під­ля­гає роз­кри­т­тю, стро­ки по­да­н­ня ін­фор­ма­ції то­що. Крок 13 сто­су­є­ться по­да­н­ня до­ку­мен­та­ції з трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня. Крок 14 спря­мо­ва­ний на під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ме­ха­ні­змів уре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів. Кро­ки 13 та 14 є мі­ні­маль­ни­ми стан­дар­та­ми Пла­ну ВEPS.

Ав­то­ма­ти­чний обмін ін­фор­ма­ці­єю & крок 13

by-country reports (да­лі – Ста­ном на 18.10.2018 р. до CbC MCAA при­єд­ни­ло­ся 74 кра­ї­ни, з пов­ним спи­ском яких мо­жна озна­йо­ми­ти­ся за по­си­ла­н­ням. Вар­то за­зна­чи­ти, що ве­ду­чи мо­ву про Country-bycountry report, ми ма­є­мо на ува­зі обмін ін­фор­ма­ці­єю в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі, а не обмін ін­фор­ма­ці­єю за за­пи­том.

Укра­ї­на & сві­то­ві тен­ден­ції

Укра­ї­на у сфе­рі обмі­ну по­да­тко­вою ін­фор­ма­ці­єю да­ле­ко не по­пе­ре­ду. Обмін ін­фор­ма­ці­єю за за­пи­том до­ста­тньо ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни та отри­му­ють ін­фор­ма­цію про ре­зи­ден­тів Укра­ї­ни від ба­га­тьох юрис­ди­кцій. Про­те до ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну по­да­тко­вою ін­фор­ма­ці­єю Укра­ї­на по­ки що не при­єд­на­ла­ся. Пра­во­вою осно­вою для ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю є Кон­вен­ція про вза­єм­ну адмі­ні­стра­тив­ну до­по­мо­гу в по­да­тко­вих спра­вах та Ба­га­то­сто­ро­н­ня кон­вен­ція про спів­ро­бі­тни­цтво між ком­пе­тен­тни­ми ор­га­на­ми з пи­тань ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю за стан­дар­том CRS (Multilateral Competent Authority Agreement).

У Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни ще у 2017 р. бу­ло за­ре­є­стро­ва­но про­ект про­ект №6503 ще до­сі зна­хо­ди­ться на роз­гля­ді в ко­мі­те­тах Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни.

Не по­спі­шає Укра­ї­на з по­ча­тком обмі­ну по­да­тко­вою ін­фор­ма­ці­єю в ме­жах FATCA. Не­зва­жа­ю­чи на те, що 07.02.2017 р. бу­ло під­пи­са­но Уго­ду між Уря­дом Укра­ї­ни та Уря­дом США для по­лі­пше­н­ня ви­ко­на­н­ня по­да­тко­вих пра­вил і за­сто­су­ва­н­ня по­ло­жень За­ко­ну США «Про по­да­тко­ві ви­мо­ги до іно­зем­них ра­хун­ків» (FATCA), во­на ще до­сі не ра­ти­фі­ко­ва­на. Ста­ном на 14.11.2018 р. роз­гляд про­е­кту За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ра­ти­фі­ка­цію Уго­ди між Уря­дом Укра­ї­ни та Уря­дом Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки для по­лі­пше­н­ня ви­ко­на­н­ня по­да­тко­вих пра­вил і за­сто­су­ва­н­ня по­ло­жень За­ко­ну США «Про по­да­тко­ві ви­мо­ги до іно­зем­них ра­хун­ків» (FATCA) №0179 від 23.03.2018 р. від­кла­де­но. Та­кож на­ра­зі ще не прийня­то про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни у зв'яз­ку з ра­ти­фі­ка­ці­єю Уго­ди між Уря­дом Укра­ї­ни та Уря­дом Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки для по­лі­пше­н­ня ви­ко­на­н­ня по­да­тко­вих пра­вил і за­сто­су­ва­н­ня по­ло­жень За­ко­ну США «Про по­да­тко­ві ви­мо­ги до іно­зем­них ра­хун­ків» (FATCA)» №8190 від 23.03.2018 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.