2019 – рік по­да­тків чи рік по­бо­рів? До чо­го го­ту­ва­ти­ся бі­зне­су?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ДЕОФШОРИЗАЦІЯ / ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ - Сві­тла­на­Сі МОРОЗ МОРОЗ, адво­кат, к.ю.н., пар­тнер ЮК Dictum

Сьо­го­дні дис­ку­сій­ни­ми та не­о­дно­зна­чни­ми для бі­зне­су за­ли­ша­ю­ться пи­та­н­ня у по­да­тко­вій сфе­рі ім­пле­мен­та­ції BEPS в Укра­ї­ні, прийня­т­тя та впро­ва­дже­н­ня по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, бло­ку­ва­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних,

Яким обі­цяє бу­ти 2019 р. для пла­тни­ків по­да­тків? До чо­го по­трі­бно го­ту­ва­ти­ся? Да­лі ко­ро­тко по­го­во­ри­мо про ко­жен з основ­них ви­кли­ків для бі­зне­су.

Впро­ва­дже­н­ня пра­вил BEPS – чи зро­бить це Укра­ї­на у 2019 р.?

Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни та На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни опри­лю­дни­ли про­ект За­ко­ну із за­про­ва­дже­н­ня Пла­ну дій BEPS в Укра­ї­ні «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни з ме­тою ім­пле­мен­та­ції Пла­ну про­ти­дії роз­ми­ван­ню ба­зи опо­да­тко­ву­ва­н­ня та ви­ве­ден­ню при­бу­тку з-під опо­да­тку­ва­н­ня».

У ра­зі прийня­т­тя цьо­го про­е­кту За­ко­ну по­чнуть ді­я­ти но­ві пра­ви­ла для бі­зне­су в Укра­ї­ні, які кар­ди­наль­но змі­нять умо­ви ве­де­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, а са­ме:

• Змі­ня­ться під­хо­ди до ро­зу­мі­н­ня по­ня­т­тя «ди­ві­ден­ди». Де­які го­спо­дар­ські опе­ра­ції при­рів­ню­ва­ти­му­ться до ви­пла­ти ди­ві­ден­дів, що до­зво­лить змен­ши­ти кіль­кість по­да­тко­вих ла­зі­вок, які за­сто­со­ву­ю­ться для ви­ве­де­н­ня ка­пі­та­лу без йо­го опо­да­тку­ва­н­ня.

• По­чнуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся но­ві ме­то­ди до ро­зу­мі­н­ня гру­пи ком­па­ній­ре­зи­ден­тів, між­на­ро­дних груп, ма­те­рин­ських ком­па­ній, що до­зво­лить кон­тро­лю­ю­чим ор­га­нам здій­сню­ва­ти кон­троль­ні та ре­гу­ля­тор­ні за­хо­ди що­до кіль­кох ком­па­ній одно­ча­сно, не­за­ле­жно від то­го, що та­кі ком­па­нії мо­жуть не ма­ти фор­маль­них пря­мих зв’яз­ків.

• На рів­ні на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства ім­пле­мен­ту­ю­ться кри­те­рії в ро­зу­мін­ні по­ня­т­тя «shell company» – уда­ва­на ком­па­нія, яка не має опе­ра­цій та акти­вів, або во­ни є но­мі­наль­ни­ми.

• Роз­ши­ри­ться пе­ре­лік кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій, що впли­не на пра­ви­ла трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня.

Зві­сно, у чи­та­ча мо­же ви­ни­кну­ти пи­та­н­ня про те, як сто­су­ва­ти­му­ться за­зна­че­ні но­во­вве­де­н­ня для ко­жно­го з нас, а та­кож які дії не­об­хі­дно вчи­ня­ти. Фа­кти­чно, бі­зне­су по­трі­бно бу­де пе­ре­бу­ду­ва­ти свої бі­знес-мо­де­лі, здій­сни­ти ада­пта­цію сво­їх мо­де­лей до но­вих пра­вил. Та­кі змі­ни ре­ко­мен­до­ва­но здій­сни­ти до ве­де­н­ня пра­вил в дію, адже пі­сля цьо­го бі­знес-стру­кту­ри вже бу­дуть «жи­ти по-но­во­му».

По­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал – хи­мер­ні пер­спе­кти­ви чи мо­жли­во­сті для по­да­тко­во­го пла­ну­ва­н­ня

За­ли­ша­є­ться від­кри­тим пи­та­н­ня сто­сов­но го­ло­су­ва­н­ня за про­ект За­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал». Не­ви­зна­че­ність за­ко­но­дав­ця ство­рює пе­ре­по­ни для ефе­ктив­но­го по­да­тко­во­го пла­ну­ва­н­ня. На­сам­пе­ред, це пов’яза­но з від­су­тні­стю чі­ткої по­зи­ції за­ко­но­дав­ця.

Як за­зна­ча­є­ться у ви­снов­ку Го­лов­но­го на­у­ко­во- екс­пер­тно­го управ­лі­н­ня, за­ко­но­про­ект, мі­стить сут­тє­ві по­тен­цій­ні за па­ра­ме­тра­ми та три­ва­лі­стю дії бю­дже­тні ри­зи­ки. Мо­ва йде про втра­ти бю­дже­тно­го ре­сур­су в ме­жах 2-11% від до­хі­дної ча­сти­ни держ­бю­дже­ту, або 24-122% від над­хо­джень з по­да­тку на при­бу­ток під­при­ємств (за по­ка­зни­ка­ми 2018 р.). Що сто­су­є­ться три­ва­ло­сті дії та­ко­го ри­зи­ку, то з цьо­го пи­та­н­ня існує пов­на не­ви­зна­че­ність.

На­га­да­є­мо, що пла­ну­є­ться впро­ва­ди­ти аль­тер­на­ти­ву по­да­тку на при­бу­ток – по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал. Основ­на ме­та по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал – звіль­ни­ти бі­знес від спла­ти по­да­тків з гро­шо­вих ко­штів, що за­ли­ша­ю­ться все­ре­ди­ні бі­зне­су, на­то­мість об­кла­да­ти по­да­тком на ви­ве­де­ний ка­пі­тал опе­ра­ції, спря­мо­ва­ні на ви­ве­де­н­ня гро­шо­вих ко­штів.

Бло­ку­ва­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних: ко­ли бі­знес змо­же про­ки­ну­ти­ся від ко­шмар­но­го сну?

По­ка­зо­ви­ми в цьо­му кон­текс­ті є да­ні із си­стем­них зві­тів Ра­ди бі­зне­сом­буд­сме­на. Бі­знес-ом­буд­смен Укра­ї­ни Аль­гір­дас Ше­ме­та у сво­є­му всту­пно­му сло­ві до квар­таль­но­го зві­ту за ли­пень-ве­ре­сень 2018 р. за­зна­чив: «У зві­тно­му пе­рі­о­ді ми отри­ма­ли 308 скарг, що на 25% мен­ше, ніж у дру­го­му квар­та­лі 2018 р. Вар­то від­зна­чи­ти, що кіль­кість скарг змен­шу­є­ться вже тре­тій квар­тал по­спіль. На­сам­пе­ред, це об­умов­ле­но подаль­шим змен­ше­н­ням кіль­ко­сті скарг що­до бло­ку­ва­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних. Оче­ви­дно, це свід­чить про по­лі­пше­н­ня ро­бо­ти си­сте­ми їх ав­то­ма­ти­чної ре­є­стра­ції».

За ли­пень-ве­ре­сень 2018 р. до Ра­ди бі­знес-ом­буд­сме­на у ІІІ квар­та­лі 2018 р. на­ді­йшло 308 скарг, з них 147 з по­да­тко­вих пи­тань, з яких 51 з пи­тань бло­ку­ва­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних.

У зга­да­но­му зві­ті за­зна­че­но: «Під­при­єм­ці по­да­ли на 56% мен­ше скарг що­до при­зу­пи­не­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних, у по­рів­ня­ні з ІІ квар­та­лом, а та­кож на 69% мен­ше, якщо по­рів­ню­ва­ти з ІІІ квар­та­лом 2017 р. Це свід­чить про те, що си­сте­ма ав­то­ма­ти­чної ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних пе­ре­ва­жно пра­цю­ва­ла на­ле­жним чи­ном».

На мою дум­ку, змен­ше­н­ня кіль­ко­сті скарг з пи­тань бло­ку­ва­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних пов’яза­но з тим, що бі­знес ре­ор­га­ні­зу­вав свої стру­кту­ри, вра­хо­ву­ю­чи кри­те­рі­їв ри­зи­ко­во­сті пла­тни­ків по­да­тків та кри­те­рі­їв ри­зи­ко­во­сті здій­сне­н­ня опе­ра­цій, ви­зна­че­ні згі­дно з ви­мо­га­ми п. 10 По­ста­но­ви Ка­бі­не­ту Мі- ні­стрів Укра­ї­ни від 21.02.2018 р. №117 «Про за­твер­дже­н­ня по­ряд­ків з пи­тань зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня в Єди­но­му ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних».

Окрім то­го, розв’яза­н­ня пи­та­н­ня роз­бло­ку­ва­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних за до­по­мо­гою за­сто­су­ва­н­ня аль­тер­на­тив­них ме­то­дів ви­рі­ше­н­ня спо­рів є не­ефе­ктив­ним для бі­зне­су, оскіль­ки та­кий під­хід по­тре­бує зна­чно­го ча­су. Тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли бі­знес при­зу­пи­няє го­спо­дар­ську ді­яль­ність де­яких ком­па­ній, оскіль­ки не­має сен­су ви­тра­ча­ти ре­сур­си на роз­бло­ку­ва­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних, а го­спо­дар­ську ді­яль­ність пе­ре­во­дять на но­ві під­при­єм­ства.

Та­кож змен­ше­н­ня кіль­ко­сті скарг з пи­тань бло­ку­ва­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних пов’яза­но з тим, що бі­знес на­вчив­ся ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ал­го­ри­тми ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних. Однак спро­ще­н­ня про­це­ду­ри ре­є­стра­ції та змен­ше­н­ня кіль­ко­сті бло­ку­ва­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних не вар­то очі­ку­ва­ти. 13.11.2018 р. ДФС опри­лю­дни­ла но­ві кри­те­рії ри­зи­ко­во­сті пла­тни­ка по­да­тку та кри­те­рії ри­зи­ко­во­сті здій­сне­н­ня опе­ра­цій, що про­во­ку­ва­ти­муть збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті бло­ку­ва­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних.

Пер­ма­нен­тна змі­на по­да­тко­во­го за­ко­но­да­ства – озна­ка не­ста­біль­но­сті чи швид­ко­го роз­ви­тку від­но­син в су­спіль­стві?

Вно­чі 23.11.2018 р. Вер­хов­на Ра­да про­го­ло­су­ва­ла за про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та де­яких ін­ших за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до по­кра­ще­н­ня адмі­ні­стру­ва­н­ня та пе­ре­гля­ду ста­вок окре­мих по­да­тків і збо­рів».

На су­спіль­ство че­ка­ють чер­го­ві по­да­тко­ві змі­ни. Зокре­ма, в за­ко­но­про­е­кті про­по­ну­є­ться низ­ка змін для пла­тни­ків акци­зно­го по­да­тку. Пла­ну­є­ться змен­ши­ти по­ро­го­ву су­му ба­зи опо­да­тку­ва­н­ня для по­што­вих між­на­ро­дних від­прав­лень. На­ра­зі опо­да­тку­ва­н­ня за­сто­со­ву­є­ться на су­му по­што­во­го від­прав­ле­н­ня по­над 150 єв­ро, про­по­ну­є­ться змен­ши­ти цю су­му до 100 єв­ро. Та­кож змі­ню­ю­ться став­ки акци­зних збо­рів, пла­ну­є­ться вста­но­ви­ти кри­те­рії для пла­тни­ків акци­зно­го по­да­тку, що здій­сню­ють ре­а­лі­за­цію паль­но­го, то­що.

На­сам­кі­нець, вар­то за­зна­чи­ти, що зва­жа­ю­чи на зна­чну кіль­кість змін у по­да­тко­во­му за­ко­но­дав­стві, на­ра­зі по­да­тко­ва си­сте­ма Укра­ї­ни пе­ре­бу­ває на ета­пі ста­нов­ле­н­ня. То­му бі­зне­су скла­дно здій­сню­ва­ти по­да­тко­ве пла­ну­ва­н­ня в умо­вах пер­ма­нен­тної змі­ни по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства, оскіль­ки за­ли­ша­є­ться не­зро­зумі­лою по­да­тко­ва по­лі­ти­ка дер­жа­ви та не­має мо­жли­во­сті зро­би­ти чі­ткі про­гно­зи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.