Іно­зем­ці в очі­ку­ван­ні чер­го­вих змін до мі­гра­цій­но­го за­ко­но­дав­ства

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО БАНКІВСЬКЕ ПРАВО АКТУАЛЬНО МІГРАЦІЙНЕ ПР - Ва­силь В ЧЕ­РЕ­ДНІ­ЧЕН­КО ЧЕ­РЕ­ДНІ­ЧЕН­КО, пар­тнер EXPATPRO

Мі­гра­цій­не за­ко­но­дав­ство та за­ко­но­дав­ство що­до пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців в Укра­ї­ні тра­ди­цій­но з ро­ку в рік за­знає істо­тних змін. У 2018 р. Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни до­ко­рін­но змі­нив під­хід до ви­да­чі іно­зем­цям по­сві­док на тим­ча­со­ве та по­стій­не про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні, роз- по­чав ви­да­чу ID-кар­ток та на­ре­шті за­про­ва­див на­да­н­ня по­слуг з до­ку­мен­ту­ва­н­ня іно­зем­ців у від­окрем­ле­них цен­трах при­йо­му до­ку­мен­тів (зокре­ма, від­ді­ле­н­ня ДП «Па­спорт Сер­віс»).

Однак у біль­шо­сті іно­зем­ців, які про­жи­ва­ють в Укра­ї­ні або пра­це­вла­што­ва­ні у ві­тчи­зня­них суб’єктах го­спо­да­рю­ва­н­ня, влі­тку 2018 р. ви­ни­кли тру­дно­щі із за­трим­кою в оформ­лен­ні до­ку­мен­тів на про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні че­рез зна­чну за­трим­ку з на­да­н­ням по­слуг в ор­га­нах Дер­жав­ної мі­гра­цій­ної слу­жби у пе­ре­хі­дний пе­рі­од.

До то­го ж зна­чна ча­сти­на іно­зем­ців вза­га­лі бу­ла по­збав­ле­на мо­жли­во­сті про­дов­жи­ти по­свід­ки на про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні: че­рез змі­ну під­хо­ду (не зов­сім пра­во­мір­ну) до стро­ку по­да­н­ня до­ку­мен­тів у Дер­жав­ну мі­гра­цій­ну слу­жбу. Гра­ни­чний строк звер­не­н­ня що­до оформ­ле­н­ня чи обмі­ну по­свід­ки бу­ло збіль­ше­но з 10 ка­лен­дар­них до 15 ро­бо­чих днів (до за­вер­ше­н­ня стро­ку пе­ре­бу­ва­н­ня в Укра­ї­ні або дії по­пе­ре­дньо­го до­ку­мен­та). За­зна­че­ні ви­ще змі­ни тра­ди­цій­но від­бу­ли­ся без за­вча­сно­го анон­су­ва­н­ня. Це при­зве­ло до то­го, що зна­чна кіль­кість осіб, які про­жи­ва­ють в Укра­ї­ні з чле­на­ми сім’ї, ко­трі є гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни, або пра­цю- ють в Укра­ї­ні, бу­ли зму­ше­ні за­ли­ши­ти те­ри­то­рію Укра­ї­ни та роз­по­ча­ти про­цес сво­єї ле­га­лі­за­ції від са­мо­го по­ча­тку – з кон­суль­ських уста­нов Укра­ї­ни за кор­до­ном та отри­ма­н­ня мі­гра­цій­них віз.

Окрім то­го, у 2018 р. бу­ло де­що змі­не­но по­ря­док ви­да­чі віз для в’їзду в Укра­ї­ну. Бу­ло за­про­ва­дже­но обов’яз­ко­ву ре­є­стра­цію еле­ктрон­них ан­кет на веб-сай­ті Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни та роз­по­ча­то ви­да­чу еле­ктрон­них віз. Про­це­ду­ра отри­ма­н­ня іно­зем­ця­ми в’їзних віз в Укра­ї­ну та­кож за­знає змін у 2019 р. Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни ска­су­вав мо­жли­вість отри­ма­н­ня гро­ма­дя­на­ми низ­ки дер­жав, се­ред яких гро­ма­дя­ни КНР, Ін­дії, Ав­стра­лії та Ме­кси­ки, ко­ро­тко­стро­ко­вих віз в ае­ро­пор­тах «Ки­їв», «Бо­ри­спіль», «Оде­са». На­то­мість гро­ма­дя­ни цих кра­їн для ко­ро­тко­стро­ко­вих по­до­ро­жей в Укра­ї­ну отри­му­ва­ти­муть еле­ктрон­ні ві­зи, пе­ре­лік під­став для ви­да­чі яких бу­де роз­ши­ре­но у 2019 р.

На цьо­му ві­тчи­зня­ний за­ко­но­да­вець не зби­ра­є­ться зу­пи­ня­ти­ся. У Вер­хов­ній Ра­ді за­ре­є­стро­ва­но де­кіль­ка за­ко­но­про­е­ктів з цьо­го при­во­ду (зокре­ма, за­ко­но­про­ект №7529, який про­по­ну­є­ться прийня­ти за осно­ву май­бу­тніх змін). Про­ана­лі­зу­вав­ши текс­ти за­ко­но­про­е­ктів, по- да­них для вдо­ско­на­ле­н­ня пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня від­но­син з іно­зем­ним еле­мен­том, ми при­пу­ска­є­мо, що мо­же­мо очі­ку­ва­ти на та­кі но­ве­ли:

• за­про­ва­дже­н­ня кон­тро­лю цен­тра­ми зайня­то­сті Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки за фа­кти­чною спла­тою ро­бо­то­дав­ця­ми ЄСВ при ви­пла­ті за­ро­бі­тних плат іно­зем­ним пра­ців­ни­кам під час роз­гля­ду за­яв про про­дов­же­н­ня дії до­зво­лів на пра­це­вла­шту­ва­н­ня;

• змі­на під­хо­ду до ви­зна­че­н­ня рів­ня опла­ти пра­ці іно­зем­них пра­ців­ни­ків – пе­ре­хід від екві­ва­лен­та 10 роз­мі­рів мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти до 10 роз­мі­рів про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му, тоб­то змен­ше­н­ня май­же вдві­чі;

• ска­су­ва­н­ня піль­го­во­го роз­мі­ру за­ро­бі­тної пла­ти у роз­мі­рі 1 мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти для іно­зем­них пра­ців­ни­ків, які є за­снов­ни­ка­ми, уча­сни­ка­ми, кін­це­ви­ми бе­не­фі­ці­а­ра­ми (кон­тро­ле­ра­ми) юри­ди­чної осо­би, іно­зем­ни­ми ІТ-про­фе­сіо­на­ла­ми, ви­пу­скни­ка­ми ТОП-100 уні­вер­си­те­тів сві­ту.

З огля­ду на те, що від­по­від­ні змі­ни го­ло­су­ю­ться та при­йма­ю­ться без ши­ро­ко­го обго­во­ре­н­ня та вра­ху­ва­н­ня по­зи­ції суб’єктів, на яких та­кі нор­ми пра­ва бу­дуть по­ши­рю­ва­ти свою дію, вар­то за­зда­ле­гідь го­ту­ва­ти­ся до за­зна­че­них змін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.