Ста­ту­тний ка­пі­тал: як сфор­му­ва­ти та змі­ни­ти від­по­від­но до но­во­го за­ко­но­дав­ства

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО - Ан­на А ЗАКАМСЬКА ЗАКАМСЬКА, стар­ший юрист кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії EBS СК)

То­ва­ри­ства з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю (ТОВ) – най­по­пу­ляр­ні­ша та до­ста­тньо про­ста для ство­ре­н­ня в Укра­ї­ні ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­ва фор­ма юри­ди­чної осо­би. Вплив уча­сни­ків на її ді­яль­ність, на­сам­пе­ред, за­ле­жить від їхніх вкла­дів у ста­ту­тний ка­пі­тал та спів­від­но­ше­н­ня ча­сток.

В но­во­му За­ко­ні Укра­ї­ни «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю», який на­брав чин­но­сті з черв­ня 2018 р., з'яви­ло­ся ба­га­то но­ва­цій, які сто­су­ю­ться про­це­ду­ри фор­му­ва­н­ня та змін ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу (да­лі – то­ва­риств з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю.

Фор­му­ва­н­ня та збіль­ше­н­ня ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу

Ра­ні­ше всі за­снов­ни­ки ма­ли 1 рік, для то­го щоб вне­сти свої час­тки до СК. На­ра­зі цей тер­мін ско­ро­че­но до 6 мі­ся­ців з да­ти дер­жав­ної ре­є­стра­ції то­ва­ри­ства.

Ли­ше пі­сля то­го як за­яв­ле­ний під час ре­є­стра­ції СК був сфор­мо­ва­ний в пов­но­му об­ся­зі, уча­сни­ки мо­жуть іні­ці­ю­ва­ти про­це­ду­ру збіль­ше­н­ня СК то­ва­ри­ства. Збіль­ше­н­ня СК То­ва­ри­ства, яке во­ло­діє час­ткою у вла­сно­му СК, не до­пу­ска­є­ться.

Як мо­жна збіль­ши­ти СК? Для цьо­го є два основ­ні дже­ре­ла: до­да­тко­ві вкла­ди уча­сни­ків то­ва­ри­ства та/або тре­тіх осіб, а та­кож не­роз­по­ді­ле­ний при­бу­ток то­ва­ри­ства. В обох ви­пад­ках рі­ше­н­ня при­йма­є­ться за­галь­ни­ми збо­ра­ми уча­сни­ків то­ва­ри­ства. Однак є ці­ка­ве но­во­вве­де­н­ня: якщо СК збіль­шу­є­ться шля­хом не­роз­по­ді­ле­но­го при­бу­тку то­ва­ри­ства, то склад уча­сни­ків та спів­від­но­ше­н­ня роз­мі­рів їхніх ча­сток не змі­ню­ю­ться. Во­ни за­ли­ша­ю­ться та­ки­ми, як бу­ли до мо­мен­ту збіль­ше­н­ня (на­при­клад, 50/50 або 70/30).

Що сто­су­є­ться до­да­тко­вих вкла­дів уча­сни­ків то­ва­ри­ства та/або тре­тіх осіб, тут си­ту­а­ція більш скла­дна та ці­ка­ва. Від­те­пер до­да­тко­ві вкла­ди мо- жуть ро­би­ти як уча­сни­ки то­ва­ри­ства, так і тре­ті осо­би. При цьо­му з'яви­ла­ся мо­жли­вість не змі­ню­ва­ти про­пор­ції уча­сни­ків у ра­зі збіль­ше­н­ня СК шля­хом до­да­тко­вих вкла­дів уча­сни­ків та/або тре­тіх осіб.

Як це пра­цює?

За за­мов­чу­ва­н­ням, уча­сни­ки то­ва­ри­ства ма­ють пе­ре­ва­жне пра­во на здій­сне­н­ня до­да­тко­вих вкла­дів до СК про­пор­цій­но до їхньої час­тки в СК. Однак во­ни мо­жуть від ньо­го від­мо­ви­ти­ся. У та­ко­му ви­пад­ку в про­то­ко­лі за­галь­них збо­рів уча­сни­ків то­ва­ри­ства фі­ксу­ю­ться три клю­чо­ві мо­мен­ти: за­галь­на су­ма збіль­ше­н­ня СК, ко­е­фі­ці­єнт спів­від­но­ше­н­ня су­ми збіль­ше­н­ня до роз­мі­ру час­тки ко­жно­го уча­сни­ка то­ва­ри­ства та за­пла­но­ва­ний ро­змір СК.

Орім то­го, за­твер­джу­є­ться, яким са­ме чи­ном здій­сню­є­ться збіль­ше­н­ня (гро­ші чи май­но) та стро­ки, впро­довж яких по­трі­бно за­вер­ши­ти збіль­ше­н­ня СК (в но­во­му За­ко­ні – не біль­ше ніж 1 рік з дня прийня­т­тя від­по­від­но­го рі­ше­н­ня).

Якщо це май­но, то по­трі­бно про­ве­сти йо­го гро­шо­ву оцін­ку та пе­ре­да­ти на ба­ланс то­ва­ри­ства. Пі­сля здій­сне­н­ня до­да­тко­вих вкла­дів рі­ше­н­ням за­галь­них збо­рів за­твер­джу­ю­ться ре­зуль­та­ти вне­се­н­ня до­да­тко­вих ко­штів уча­сни­ка­ми то­ва­ри­ства та/або тре­ті­ми осо­ба­ми, ро­змір ча­сток уча­сни­ків та їх но­мі­наль­на вар­тість, вра­хо­ву­ю­чи фа­кти­чно вне­се­ні ни­ми до­да­тко­ві вкла­ди, а та­кож за­твер­джу­є­ться збіль­ше­ний ро­змір СК то­ва­ри­ства.

Гро­ші без час­тки

Одна з най­ці­ка­ві­ших но­вел цьо­го За­ко­ну по­ля­гає в то­му, що у ра­зі збіль­ше­н­ня СК шля­хом до­да­тко­вих вкла­дів уча­сни­ки мо­жуть вно­си­ти до­да­тко­ві вкла­ди без до­три­ма­н­ня про­пор­цій їхніх ча­сток у СК. Та­ке но­во­вве­де­н­ня мо­же бу­ти ко­ри­сним у те­хно­ло­гі­чних стар­та­пах або у ра­зі існу­ва­н­ня вну­трі­шніх до­мов­ле­но­стей між уча­сни­ка­ми то­ва­ри­ства. Ко­ли одні з них ін­ве­сту­ють гро­ші, а ін­ші – ідеї або пра­цю.

За­для цьо­го в за­ко­но­дав­стві з'явив­ся но­вий тер­мін – «но­мі­наль­на вар­тість». У ра­зі збіль­ше­н­ня СК шля­хом до­да­тко­вих вкла­дів но­мі­наль­на вар­тість час­тки уча­сни­ка то­ва­ри­ства мо­же бу­ти збіль­ше­на на су­му, що до­рів­нює або є мен­шою ніж вар­тість до­да­тко­во­го вкла­ду та­ко­го уча­сни­ка. Змі­ну про­пор­цій ви­зна­ча­ють за­галь­ні збо­ри уча­сни­ків.

Са­ме для то­го щоб мо­жна бу­ло за­фі­ксу­ва­ти фа­кти­чне збіль­ше­н­ня но­мі­наль­ної вар­то­сті, за­галь­ні збо­ри уча­сни­ків то­ва­ри­ства ма­ють за­фі­ксу­ва­ти у про­то­ко­лі ко­е­фі­ці­єн­ти збіль­ше­н­ня.

Чи мо­же хтось ін­ший ста­ти уча­сни­ком?

Так, це мо­жли­во пі­сля спли­ву стро­ку, впро­довж яко­го мо­жна збіль­ши­ти вклад на­яв­них уча­сни­ків або пі­сля їхньої від­мо­ви від пе­ре­ва­жно­го пра­ва. Від­по­від­но до но­во­го за­ко­ну, цей строк ста­но­вить 6 мі­ся­ців.

Як це пра­цює?

На­при­клад, всі уча­сни­ки то­ва­ри­ства по­го­ди­ли збіль­ше­н­ня СК. Однак у них не­має віль­них ко­штів. То­му во­ни мо­жуть за­про­си­ти сто­рон­ньо­го ін­ве­сто­ра, який про­ін­ве­стує ТОВ, отри­мав­ши час­тку в СК. Та­кі ін­стру­мен­ти по­трі­бні у вен­чур­них ін­ве­сти­ці­ях або стар­та­пах, ко­ли клю­чо­ві за­снов­ни­ки ін­ве­сту­ють свої ідеї та пра­цю, а фі­нан­су­ють їх ін­ші осо­би.

Ре­є­стра­ція змін

Про­це­ду­ра збіль­ше­н­ня СК мо­же три­ва­ти 1 рік. Про­те в ре­є­стрі всі змі­ни від­бу­ду­ться вже пі­сля йо­го ре­аль­но­го збіль­ше­н­ня. З уча­сни­ком то­ва­ри­ства або тре­тьою осо­бою мо­же бу­ти укла­де­но До­го­вір про вне­се­н­ня до­да­тко­во­го вкла­ду, в яко­му мо­жуть бу­ти про­пи­са­ні не­об­хі­дні де­та­лі.

Якщо до­да­тко­ві вкла­ди не вне­се­ні у за­твер­дже­ні тер­мі­ни, то до­го­вір вва­жа­є­ться ро­зір­ва­ним. Ін­ше рі­ше­н­ня – за­галь­ні збо­ри мо­жуть за­твер­ди­ти час­тко­ве вне­се­н­ня, ви­хо­дя­чи з фа­кти­чно вне­се­но­го до­да­тко­во­го вкла­ду.

Вар­то за­зна­чи­ти, що ра­ні­ше про­це­ду­ра збіль­ше­н­ня СК бу­ла до­ста­тньо жорс­ткою. По­трі­бно бу­ло за­твер­ди­ти вне­се­н­ня, а вже по­тім ре­є­стру­ва­ти змі­ни в ре­є­стрі. Те­пер пра­ви­ла більш гну­чкі.

Кре­ди­ти ста­ють час­ткою

Се­ред укра­їн­ських ком­па­ній, які ма­ють іно­зем­них за­снов­ни­ків, до­ста­тньо по­пу­ляр­ною є та­ка фор­ма за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій як по­зи­ки ма­те­рин­ських ком­па­ній. Всі ро­зумі­ли, що та­ке фі­нан­су­ва­н­ня за­лу­ча­є­ться фа­кти­чно без­по­во­ро­тно, але в ба­лан­сі укра­їн­ських ТОВ во­ни вра­хо­ву­ва­ли­ся як по­зи­ки, на які на­ра­хо­ву­ю­ться від­со­тки. Це впли­ва­ло на еко­но­мі­чні ре­зуль­та­ти то­ва­риств.

Від­вер­то ка­жу­чи, всі, хто за­лу­чав ін­ве­сти­ції за та­кою схе­мою, че­ка­ли на змі­ни в укра­їн­сько­му за­ко­но­дав­стві, які до­зво­ли­ли б вно­си­ти до СК по­зи­ки та кре­ди­ти. Ра­ні­ше це бу­ло за­бо­ро­не­но, але но­вий За­кон та змі­ни, вне­се­ні до чин­но­го за­ко­но­дав­ства, до­зво­ли­ли по­ді­бну кон­вер­та­цію.

Ці­ка­вим є те, що за­раз на пра­кти­ці уча­сник-не­ре­зи­дент мо­же на­да­ва­ти укра­їн­сько­му ТОВ по­зи­ки в іно­зем­ній ва­лю­ті, які ре­є­стру­ю­ться в На­ціо­наль­но­му бан­ку Укра­ї­ни (НБУ).

По­ста­но­вою НБУ №410 до­зво­ле­но ре­стру­кту­ри­за­цію за­бор­го­ва­но­сті за по­зи­кою шля­хом за­ра­ху­ва­н­ня ви­мог за основ­ною су­мою та­кої по­зи­ки як до­да­тко­во­го вкла­ду уча­сни­ка­не­ре­зи­ден­та до СК ре­зи­ден­та під час йо­го збіль­ше­н­ня. Тоб­то по­ло­же­н­ня за­ко­ну те­пер від­по­від­а­ють нор­ма­ти­вам Нац­бан­ку.

Змен­ши­ти: на стар­ті та пі­зні­ше

Від­те­пер змен­ши­ти СК то­ва­ри­ства мо­жна фа­кти­чно під час йо­го ство­ре­н­ня. Це мо­же від­бу­ти­ся за умо­ви, якщо хтось з уча­сни­ків то­ва­ри­ства не спла­тив свою час­тку за пів­ро­ку, від­ве­де­ну на фор­му­ва­н­ня СК.

Він має по­пе­ре­ди­ти ін­ших уча­сни­ків та отри­ма­ти до­да­тко­ві 30 днів. Однак якщо цьо­го бу­де за­ма­ло, то ви­ко­нав­чий ор­ган то­ва­ри­ства має скли­ка­ти за­галь­ні збо­ри уча­сни­ків, які мо­жуть прийня­ти одне з та­ких рі­шень:

• про ви­клю­че­н­ня уча­сни­ка то­ва­ри­ства, який має за­бор­го­ва­ність із вне­се­н­ня вкла­ду;

• про змен­ше­н­ня СК то­ва­ри­ства на ро­змір не­о­пла­че­ної ча­сти­ни час­тки уча­сни­ка то­ва­ри­ства;

• про пе­ре­роз­по­діл не­о­пла­че­ної час­тки (ча­сти­ни час­тки) між ін­ши­ми уча­сни­ка­ми то­ва­ри­ства без змі­ни роз­мі­ру СК то­ва­ри­ства та спла­ту та­кої за­бор­го­ва­но­сті від­по­від­ни­ми уча­сни­ка­ми; • про лі­кві­да­цію то­ва­ри­ства. Якщо ТОВ ви­рі­шує змен­ши­ти СК під час сво­єї ді­яль­но­сті, то це від­бу­ва­є­ться за під­сум­ка­ми за­галь­них збо­рів. На від­мі­ну від збіль­ше­н­ня СК, змен­ше­н­ня но­мі­наль­них ча­сток уча­сни­ків від­бу­ва­є­ться про­пор­цій­но. Ва­жли­во, що про­тя­гом 10 днів пі­сля прийня­т­тя та­ко­го рі­ше­н­ня ви­ко­нав­чий ор­ган (ди­ре­ктор) має по­ві­до­ми­ти кре­ди­то­рів, ви­мо­ги яких до то­ва­ри­ства не за­без­пе­че­ні за­ста­вою, га­ран­ті­єю чи по­ру­кою, про змен­ше­н­ня СК.

Кре­ди­то­ри впро­довж 30 днів пі­сля отри­ма­н­ня по­ві­дом­ле­н­ня мо­жуть звер­ну­ти­ся до то­ва­ри­ства з пи­сьмо­вою ви­мо­гою про здій­сне­н­ня про­тя­гом 30 днів одно­го з та­ких за­хо­дів: за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань шля­хом укла­де­н­ня до­го­во­ру за­без­пе­че­н­ня; до­стро­ко­ве при­пи­не­н­ня або ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань пе­ред кре­ди­то­ром; укла­де­н­ня ін­шо­го до­го­во­ру з кре­ди­то­ром. Однак один з цих трьох ва­рі­ан­тів має оби­ра­ти са­ме то­ва­ри­ство.

Якщо то­ва­ри­ство не ви­ко­нає ви­мо­гу, то кре­ди­тор мо­же звер­ну­ти­ся до су­ду для до­стро­ко­во­го ви­ко­на­н­ня зо­бов'язань. Якщо кре­ди­тор в цей тер­мін не звер­не­ться, то вва­жа­є­ться, що він не ви­ма­гає від то­ва­ри­ства вчи­не­н­ня до­да­тко­вих дій що­до ви­ко­на­н­ня пе­ред ним зо­бов’язань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.