Те­хно­ло­гі­чні трен­ди че­твер­тої про­ми­сло­вої ре­во­лю­ції: аспе­кти ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - Ген­на­дій Г ій АНДРОЩУК АНДРОЩУК, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник НДІ ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті НАПрН Укра­ї­ни, к.е.н., до­цент

Сві­то­ва еко­но­мі­ка про­тя­гом на­сту­пних 20-ти ро­ків про­хо­ди­ти­ме етап, який на Все­сві­тньо­му еко­но­мі­чно­му фо­ру­мі в Да­во­сі (ВЕФ, 2016) отри­мав на­зву « Че­твер­та про­ми­сло­ва ре­во­лю­ція» (4IR). Уча­сни­ки ВЕФ ствер­джу­ють, що во­на є про­дов­же­н­ням «Тре­тьої ци­фро­вої ре­во­лю­ції», яка про­яв­ля­є­ться у злит­ті те­хно­ло­гій, роз­ми­ван­ні меж між фі­зи­чною, ци­фро­вою і біо­ло­гі­чною сфе­ра­ми, в роз­ви­тку ро­бо­то­те­хні­ки, шту­чно­го ін­те­ле­кту та вір­ту­аль­ної еко­но­мі­ки. Ві­до­мий еко­но­міст Кла­ус Шваб, за­снов­ник і ви­ко­нав­чий го­ло­ва Все­сві­тньо­го еко­но­мі­чно­го фо­ру­му, у сво­їх кни­гах «Че­твер­та про­ми­сло­ва ре­во­лю­ція» («The Forth Industrial Revolution») та « Фор­му­ва­н­ня че­твер­тої про­ми­сло­вої ре­во­лю­ції » ( « Shaping the Fourth Industrial Revolution») ствер­джує, що у нас є мо­жли­вість пе­ре­жи­ти че­твер­ту про­ми­сло­ву ре­во­лю­цію, яка кар­ди­наль­но змі­нить зви­чний спо­сіб жи­т­тя. На дум­ку екс­пер­тів, по­ча­тком че­твер­тої про­ми­сло­вої ре­во­лю­ції мо­жна вва­жа­ти 2025 р. Са­ме на цей пе­рі­од ек­спер­ти про­гно­зу­ють мас­шта­бні змі­ни в усіх га­лу­зях. Ось ли­ше не­ве­ли­кий спи­сок то­го, що нас че­кає (ниж­че вка­за­но ме­га­тренд і про­цен­тне спів­від­но­ше­н­ня екс­пер­тів, які при­пу­ска­ють най­більш ймо­вір­не по­ши­ре­н­ня про­ду­кту до 2025 р.):

• 10% лю­дей но­си­ти­муть одяг і при­строї, які під­клю­че­ні до ме­ре­жі Ін­тер­нет – 91%;

• 90% лю­дей збе­рі­га­ти­муть свої да­ні у хмар­но­му се­ре­до­ви­щі – 91%;

• бу­де ви­го­тов­ле­ний пер­ший ав­то­мо­біль за до­по­мо­гою те­хно­ло­гії 3Д-дру­ку – 84%;

• ко­мер­цій­ний мо­біль­ний те­ле­фон, який мо­жна ім­план­ту­ва­ти під шкі­ру – 81%;

• без­пі­ло­тні ав­то­мо­бі­лі скла­да­ти­муть 10% від за­галь­но­го пар­ку ав­то­мо­бі­лів (США) – 78%.

Еко­но­мі­чні пе­ре­тво­ре­н­ня

Нас че­кає ав­то­ма­ти­за­ція пра­ці всю­ди, де це мо­жли­во. Ро­бо­ти та шту­чний ін­те­лект за­мі­ню­ва­ти­муть лю­дей. В ре­зуль­та­ті, ба­га­то лю­дей втра­тять свої ро­бо­чі мі­сця. Про­фе­сії, які зна­хо­дя­ться в най­ви­щій зо­ні ри­зи­ку за­мі­ще­н­ня ма­ши­на­ми: фа­хів­ці з те­ле­фон­них про­да­жів, спів­ро­бі­тни­ки по­да­тко­вої, стра­хо­ві аген­ти, офі­ці­ан­ти, аген­ти з про­да­жу не­ру­хо­мо­сті. Про­фе­сії, яким ще дов­го мо­жна не тур­бу­ва­ти­ся: ме­не­дже­ри з про­да­жу, лі­ка­рі, пси­хо­ло­ги, HR та ге­не­раль­ні ди­ре­кто­ри.

Вплив на бі­знес

Основ­ни­ми ви­мо­га­ми, які ви­су­ва­ти­ме но­ва епо­ха до під­при­єм­ців, ста­не не ли­ше ство­ре­н­ня но­вих про­рив­них (ди­зру­птив­них ін­но­ва­цій) про­ду­ктів, але й осо­бли­ва ува­га до сер­ві­су, при­зна­че­но­го для ко­ри­сту­ва­ча, ство­ре­н­ня еко­си­сте­ми нав­ко­ло сво­їх про­ду­ктів, що до­зво­лить утри­му­ва­ти ко­ри­сту­ва­чів про­тя­гом ма­кси­маль­но три­ва­ло­го ча­су.

Пе­ре­тво­ре­н­ня вла­ди та по­лі­ти­чно­го устрою

Уря­ди ба­га­тьох кра­їн – це ве­ли­че­зна кон­се­рва­тив­на бю­ро­кра­ти­чна ма­ши­на, яка ду­же сла­бо асо­ці­ю­є­ться з ін­но­ва­ці­я­ми. Про­те з ма­со­вим при­хо­дом те­хно­ло­гій кор­до­ни дер­жав сти­ра­ю­ться, лю­ди з рі­зних кра­їн в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су мо­жуть між со­бою спіл­ку­ва­ти­ся. Ін­фор­ма­ція по­ши­рю­є­ться мит­тє­во, то­му уря­ди по­вин­ні ада­пту­ва­ти­ся до сві­то­вих тен­ден­цій та спри­я­ти впро­ва­джен­ню ін­но­ва­цій.

Пи­та­н­ня між­на­ро­дної без­пе­ки

Оскіль­ки за­раз агре­сія змі­щу­є­ться з фі­зи­чно­го по­ля у вір­ту­аль­не, бу­де скла­дно бо­ро­ти­ся з по­тен­цій­ни­ми про­тив­ни­ка­ми, яких ми не ба­чи­мо і не зна­є­мо. По­всю­дне під­клю­че­н­ня до ме­ре­жі Ін­тер­нет спри­я­ти­ме не ли­ше по­ши­рен­ню ін­но­ва­цій, але й ве­ли­че­зно­му ри­зи­ку атак з бо­ку кі­бер­те­ро­ри­стів. Ви­зна­чи­ти дже­ре­ло на­па­ду бу­де вкрай скла­дно, то­му уря­дам ба­га­тьох кра­їн по­трі­бно бу­де об'єд­на­ти­ся і спіль­но бо­ро­ти­ся зі зло­чин­ни­ми угру­по­ва­н­ня­ми в ме­ре­жі.

Змі­ни в су­спіль­стві

В епо­ху че­твер­тої ре­во­лю­ції осо­бли­ву ува­гу по­трі­бно при­ді­ля­ти змі­нам в су­спіль­стві. Адже шля­хом ефе­ктив­но­го ви­до­бу­тку ре­сур­сів і впро­ва­дже­н­ня но­вих те­хно­ло­гій від­бу­де­ться сут­тє­ве кла­со­ве змі­ще­н­ня. Існує зна­чний ри­зик то­го, що лю­ди, які за­раз ма­ють до­ступ до ре­сур­сів, у май­бу­тньо­му ста­нуть ще більш впли­во­ви­ми, то­ді як лю­дей з бі­дно­го кла­су ста­ва­ти­ме все біль­ше. Вже за­раз про­ша­рок з се­ре­дньо­го кла­су, який є ста­бі­лі­за­то­ром спо­кій­ної атмо­сфе­ри все­ре­ди­ні дер­жа­ви, стає все мен­шим. Обме­же­на кіль­кість лю­дей (ли­ше 1%) кон­тро­лює 90% ре­сур­сів на­шої пла­не­ти. При цьо­му 90% на- се­ле­н­ня пла­не­ти має до­ступ ли­ше до 1% зем­них ре­сур­сів. То­му пи­та­н­ня ста­бі­лі­за­ції су­спіль­ства ви­ма­гає все­бі­чно­го опра­цю­ва­н­ня.

Змі­ни осо­би­сто­сті

Те­хно­ло­гі­чні про­ри­ви не ли­ше ру­ха­ють нас впе­ред, але й став­лять сер­йо­зні пи­та­н­ня ети­ки та мо­ра­лі. Ген­на ін­же­не­рія, ім­план­ти, пе­ре­сад­ка ор­га­нів, ви­го­тов­ле­них за до­по­мо­гою 3Д-прин­те­ра, та ба­га­то ін­шо­го – це ті про­бле­ми, які вже по­трі­бно ви­рі­шу­ва­ти. В май­бу­тньо­му лю­ди­на бу­де під­клю­че­на до гло­баль­ної ме­ре­жі 24/7. Вже за­раз ми ма­є­мо до- ступ до ве­ли­че­зної кіль­ко­сті знань. До цьо­го до­да­ду­ться рі­зні си­сте­ми кон­тро­лю за на­шим пси­хо­ло­гі­чним і фі­зи­чним здо­ров'ям, да­ні з яких опе­ра­тив­но від­прав­ля­ти­му­ться до від­по­від­них служб. Рі­зні те­хно­ло­гії бу­дуть зда­тні без­по­се­ре­дньо під­клю­ча­ти­ся до на­шої нер­во­вої си­сте­ми та на­віть до моз­ку. Однак, окрім по­зи­тив­них змін (та­ких як ней­ро- про­те­зи, ке­ру­ва­ти яки­ми мо­жна бу­де за до­по­мо­гою дум­ки), ми ри­зи­ку­є­мо за­ну­ри­ти­ся у за­бо- ро­не­ну сфе­ру (сві­до­мість, під­сві­до­мість, чи­та­н­ня ду­мок будь-якої лю­ди­ни). Вже за­раз те­хно­ло­гії сти­ра­ють ме­жу між при­ва­тним жи­т­тям та ін­фор­ма­ці­єю, що є до­сту­пною ко­жно­му. По­трі­бно бу­ти мо­раль­но го­то­вим до то­го, що зви­чне для нас по­ня­т­тя «при­ва­тне жи­т­тя» в май­бу­тньо­му бу­де ду­же роз­ми­тим.

Не­чі­ткість цих кор­до­нів роз­ми­ває пи­та­н­ня про те, хто на­справ­ді во­ло­діє ін­те­ле­кту­аль­ною вла­сні­стю у цій сфе­рі. Ві­до­мий бри­тан­ський еко­но­міст Пол До­но­ван (Paul Donovan) (UBS) вва­жає, що вер­хо­вен­ство за­ли­ши­ться за пра­вом

Про­фе­сії, яким ще дов­го мо­жна не тур­бу­ва­ти­ся: ме­не­дже­ри з про­да­жу, лі­ка­рі, пси­хо­ло­ги, HR, ген­ди­ре­кто­ри

ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. «Ва­жли­вість за­ко­ну зро­стає в че­твер­тій про­ми­сло­вій ре­во­лю­ції, то­му що еко­но­мі­ка, ймо­вір­но, ста­ва­ти­ме все більш вір­ту­аль­ною, а тор­гів­ля в га­лу­зі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті ви­ті­сня­ти­ме тор­гів­лю фі­зи­чни­ми про­ду­кта­ми. Від­по­від­но, охо­ро­на прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на­бу­ва­ти­ме все біль­шо­го зна­че­н­ня як за­сіб сти­му­лю­ва­н­ня ін­но­ва­цій та ви­на­го­ро­ди за зу­си­л­ля но­ва­то­рів. Тут не­має ні­чо­го но­во­го, окрім то­го, що зна­чу­щість ідеї мо­же зро­сти у по­рів­нян­ні з вар­ті­стю фі­зи­чно­го про­ду­кту. Ек­спор­тер мо­же від­мо­ви­ти­ся від про­да­жу комп'ютер­но­го ко­ду в кра­ї­ну, де не­має га­ран­тії на­дій­ної охо­ро­ни прав вла­сно­сті на цей комп'ютер­ний код. Від­су­тність пра­во­во­го за­хи­сту мо­же ви­яви­ти­ся бар'єром для тор­гів­лі».

Пер­ше до­слі­дже­н­ня Єв­ро­пей­сько­го па­тен­тно­го ві­дом­ства (ЄПВ) «Па­тен­ти і Че­твер­та про­ми­сло­ва ре­во­лю­ція (4IR)» (Patents and the Fourth Industrial Revolution) по­ка­за­ло, що кіль­кість єв­ро­пей­ських па­тен­тних за­явок, які сто­су­ю­ться « ін­те­ле­кту­аль­но- пов' яза­них про­ду­ктів», за остан­ні 3 ро­ки зро­сла на 54%. Ін­те­ле­кту­аль­но пов'яза­ні про­ду­кти (Smart, connected products) – це про­ду­кти, вбу­до­ва­ні у про­це­со­ри, сен­со­ри та про­грам­не за­без­пе­че­н­ня з мо­жли­ві­стю під­клю­че­н­ня, що до­зво­ляє здій­сню­ва­ти обмін да­ни­ми між про­ду­ктом і йо­го се­ре­до­ви­щем, ви­ро­бни­ком, опе­ра­то­ром/ ко­ри­сту­ва­чем, а та­кож з ін­ши­ми про­ду­кта­ми та си­сте­ма­ми (Ві­кі­пе­дія). У до­слі­джен­ні, яке про­во­ди­ло­ся Ін­сти­ту­том Handelsblatt, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся но­ві­тні ін­стру­мен­ти па­тен­тної ін­фор­ма­ції та до­свід па­тен­тних екс­пер­тів ЄПВ. Ви­яв­ле­но по­над 48 тис. па­тен­тних за­явок, по­да­них до кін­ця 2016 р. Всі за­яв­ки сто­су­ю­ться 3-х те­хно­ло­гі­чних се­кто­рів 4IR: ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій, що до­зво­ляє ство­рю­ва­ти пов'яза­ні об'єкти; до­да­тко­вих те­хно­ло­гій, та­ких як шту­чний ін­те­лект (AI) і при­зна­че­ні для ко­ри­сту­ва­ча ін­тер­фей­су; до­да­тків цих те­хно­ло­гій у та­ких га­лу­зях як «Тран­спорт­ні за­со­би», «Під­при­єм­ство» і «Дім».

«Під час остан­ньо­го Все­сві­тньо­го еко­но­мі­чно­го фо­ру­му в Да­во­сі осо­бли­ву ува­гу бу­ло при­ді­ле­но кар­ті тен­ден­цій у га­лу­зі те­хно­ло­гій шту­чно­го ін­те­ле­кту. Па­тен­тна ін­фор­ма­ція до­по­ма­гає нам отри­ма­ти кра­ще ро­зу­мі­н­ня те­ми, яка сьо­го­дні за­хо­плює уяву ке­рів­ни­ків під­при­ємств, про­ми­сло­во­сті та ши­ро­кої гро­мад­сько­сті», – за­зна­чив пре­зи­дент ЄПВ Бе­нуа Ба­ті­стел­лі.

Па­тен­тна ін­фор­ма­ція як ін­ди­ка­тор те­хно­ло­гі­чно­го роз­ви­тку

Вив­че­н­ня всіх по­да­них до 2016 р. за­явок на єв­ро­пей­ські па­тен­ти за вка­за­ни­ми об'єкта­ми по­ка­за­ло, що їх зро­ста­н­ня у всіх 3-х се­кто­рах 4IR по­ча­ло­ся в се­ре­ди­ні 1990-х ро­ків. По­над 5 тис. па­тен­тних за­явок бу­ло по­да­но в ЄПВ у 2016 р., а тем- пи зро­ста­н­ня за­явок на па­тент 4IR остан­ніх 3-х ро­ків ста­но­ви­ли 54%. Це зна­чно ви­пе­ре­джає за­галь­не зро­ста­н­ня па­тен­тних за­явок за остан­ні 3 ро­ки – 7,65%.

Ві­дзна­че­но ін­те­гра­цію рі­зних те­хно­ло­гій у без­ліч но­вих рин­ко­вих до­да­тків (які сто­су­ю­ться, на­при­клад, осо­би­сто­го жи­т­тя, під­при­ємств, транс­порт­них за­со­бів) та до ви­на­хо­дів, пов' яза­них з основ­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми ( зв' язок, об­чи­слю­валь­на те­хні­ка, про­грам­не за­без­пе­че­н­ня). Про­те най­біль­ші тем­пи зро­ста­н­ня спо­сте­рі­га­ю­ться в та­ких те­хно­ло­гі­ях як 3D-си­сте­ми, шту­чний ін­те­лект або енер­го­по­ста­ча­н­ня. До­слі­дже­н­ня вклю­чає чо­ти­ри те­ма­ти­чні роз­ді­ли, два з яких при­свя­че­ні обра­ним те­хно­ло­гі­ям 4IR (ви­ро­бни­цтво при­са­док та ін­те­ле­кту­аль­ні да­тчи­ки), а два – кон­кре­тним сфе­рам за­сто­су­ва­н­ня (ро­зум­не ви­ро­бни­цтво та ро­зум­не здо­ров'я).

Лі­дер­ство Єв­ро­пи, США та Япо­нії

У до­слі­джен­ні ви­ді­ле­но про­від­ні па­тен­тні за­яв­ки, що бе­руть участь в 4IR, а та­кож ре­гіо­ни по­хо­дже­н­ня па­тен­тних за­явок на ви­на­хо­ди 4IR, по­да­них в ЄПВ. У ви­снов­ках під­кре­слю­є­ться, що у 2016 р. основ­ни­ми ін­но­ва­цій­ни­ми цен­тра­ми ста­ли Єв­ро­па, США та Япо­нія. Та­кож ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня по­ка­зу­ють, що кіль­кість за­явок на ви­на­хо­ди, отри­ма­них з Ре­спу­блі­ки Ко­рея і КНР, про­тя­гом остан­ніх ро­ків збіль­шу­є­ться. Па­тен­тні за­яв­ки 4IR з цих двох кра­їн кон­цен­тро­ва­но над­хо­дять з кіль­кох ве­ли­ких ком­па­ній, що пра­цю­ють у сфе­рі ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій.

Єв­ро­па, Ні­меч­чи­на та Фран­ція є лі­де­ра­ми в ін­но­ва­ці­ях у сфе­рі 4IR. Ні­меч­чи­на ви­ді­ля­є­ться в га­лу­зі за­сто­су­ва­н­ня транс­порт­них за­со­бів, ін­фра­стру­кту­ри та ви­ро­бни­цтва. Фран­ція ке­рує та­ки­ми те­хно­ло­гі­я­ми як шту­чний ін­те­лект, без­пе­ка, ко­ри­сту­ва­цькі ін­тер­фей­си та 3D-си­сте­ми. Що сто­су­є­ться ре­гіо­нів, най­біль­ша ча­сти­на Па­ри­жа (Іль-де­Франс) та біль­ша ча­сти­на Мюн­хен­сько­го ра­йо­ну (Обер­байерн) є про­від­ни­ми єв­ро­пей­ськи­ми мі­сця­ми в те­хно­ло­гі­ях 4IR.

Подаль­ший ви­сно­вок по­ля­гає в то­му, що 25 ком­па­ній, біль­шість з яких роз­та­шо­ва­ні в Азії, ста­но­ви­ли близь­ко по­ло­ви­ни всіх па­тен­тних за­явок 4IR, по­да­них про­тя­гом 2011-2016 рр. до ЄПВ. До­слі­дже­н­ня по­ка­зу­ють, що ін­но­ва­ції в основ­них те­хно­ло­гі­ях ке­ру­ю­ться обме­же­ною кіль­кі­стю ве­ли­ких ком­па­ній, орі­єн­то­ва­них на ін­фор­ма­цій­но-ко­му­ні­ка­цій­ні те­хно­ло­гії (ІКТ), то­ді як ви­на­хо­ди в те­хно­ло­гі­ях та га­лу­зях за­сто­су­ва­н­ня менш кон­цен­тро­ва­ні, а най­ви­щі за­яв­ни­ки в цих се­кто­рах по­хо­дять з біль­шої кіль­ко­сті га­лу­зей про­ми­сло­во­сті.

В Укра­ї­ні бу­ло прийня­то Кон­це­пцію роз­ви­тку ци­фро­вої еко­но­мі­ки та су­спіль­ства Укра­ї­ни на 20182020 рр., а та­кож за­твер­дже­но план за­хо­дів що­до її ре­а­лі­за­ції. Кон­це­пція пе­ред­ба­чає за­хо­ди що­до впро­ва­дже­н­ня від­по­від­них сти­му­лів для ци­фро­ві­за­ції еко­но­мі­ки, су­спіль­ної та со­ці­аль­ної сфер, усві­дом­ле­н­ня на­яв­них ви­кли­ків та ін­стру­мен­тів роз­ви­тку ци­фро­вих ін­фра­стру­ктур, на­бу­т­тя гро­ма­дя­на­ми ци­фро­вих ком­пе­тен­цій, ви­зна­чає кри­ти­чні сфе­ри та про­е­кти ци­фро­ві­за­ції, сти­му­лю­ва­н­ня вну­трі­шньо­го рин­ку ви­ро­бни­цтва, ви­ко­ри­ста­н­ня та спо­жи­ва­н­ня ци­фро­вих те­хно­ло­гій. Го­лов­ною ме­тою Кон­це­пції є ре­а­лі­за­ція при­швид­ше­но­го сце­на­рію ци­фро­во­го роз­ви­тку як най­більш ре­ле­ван­тно­го для Укра­ї­ни з по­зи­ції ви­кли­ків, по­треб та мо­жли­во­стей. Основ­ни­ми рей­тин­го­ви­ми ці­ля­ми ре­а­лі­за­ції Кон­це­пції є та­кі до­ся­гне­н­ня у 2020 р.:

• 30 мі­сце в рей­тин­гу Networked Readiness Index (WEF) (у 2016 р. – 64 мі­сце);

• 40 мі­сце у рей­тин­гу Global Innovation Index (INSEAD, WIPO) (у 2018 р. – 43 мі­сце);

• 50 мі­сце у рей­тин­гу ICT Development Index (ITU) (у 2016 р. – 79 мі­сце);

• 60 мі­сце у рей­тин­гу Global Competitiveness Index ( WEF) ( у 2018 р. – 81 мі­сце).

Ви­снов­ки

Акту­аль­ність ство­ре­н­ня ци­фро­вої еко­но­мі­ки вже не ви­кли­кає сум­ні­вів. Ба­зо­вим орі­єн­ти­ром для кра­їн ЄС у по­бу­до­ві ци­фро­вої еко­но­мі­ки є Ци­фро­вий по­ря­док ден­ний. До­ку­мент був іні­ці­йо­ва­ний у 2010 р. та пе­ред­ба­чає ком­плекс за­хо­дів з ме­тою до­ся­гне­н­ня ам­бі­тних ці­лей до 2020 р. Йо­го ва­жли­вою скла­до­вою є ство­ре­н­ня Єди­но­го ци­фро­во­го рин­ку (Digital Single Market). В ме­жах ці­єї іні­ці­а­ти­ви за­пла­но­ва­но ви­ді­ли­ти близь­ко 700 млрд єв­ро. Ци­фро­ве об'єд­на­н­ня не­мо­жли­ве без су­мі­сно­сті стан­дар­тів, про­то­ко­лів, ін­тер­фей­сів. Ни­ні те­хно­ло­гі­чний роз­рив не до­зво­ляє Укра­ї­ні пов­но­цін­но ін­те­гру­ва­ти­ся в ци­фро­вий єв­ро­пей­ський про­стір. По­ді­бна си­ту­а­ція сто­су­є­ться та­кож ін­ших кра­їн Схі­дно­го пар­тнер­ства (Вір­ме­нія, Азер­бай­джан, Бі­ло­русь, Гру­зія, Мол­до­ва).

Во­дно­час за кіль­кі­стю па­тен­тів у сфе­рі ре­во­лю­цій­них те­хно­ло­гі­чних ін­но­ва­цій – 3-D дру­ку (11 мі­сце) та ро­бо­то­те­хні­ки (17 мі­сце) – Укра­ї­на вхо­дить до 20 кра­їн-лі­де­рів. За ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня ор­га­ні­за­ції Blockchain Research Institute, у сві­ті є 14 кра­їн-лі­де­рів за роз­ви­тком та впро­ва­дже­н­ням бло­кчейн-те­хно­ло­гій. Вар­то від­зна­чи­ти, що до них вхо­дить Укра­ї­на. Про­те ви­со­кий рі­вень до­слі­джень, роз­ро­бок та па­тен­тної актив­но­сті є не­об­хі­дною, але не до­ста­тньою умо­вою для роз­ви­тку ци­фро­вої еко­но­мі­ки кра­ї­ни. Для пе­ре­тво­ре­н­ня на­у­ко­во-те­хні­чних до­ся­гнень у кон­ку­рен­тний на­у­ко­во-те­хні­чний про­дукт по­трі­бен роз­ви­ток усі­єї ін­фра­стру­кту­ри ци­фро­во­го рин­ку, ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, за­вер­ше­н­ня фор­му­ва­н­ня на­ціо­наль­ної ін­но­ва­цій­ної си­сте­ми. То­чкою зро­ста­н­ня Укра­ї­ни є ін­те­ле­кту­аль­ний ка­пі­тал. ІТ-під­при­є­мець, ци­фро­вий під­при­є­мець – ру­шій­на си­ла ци­фро­вої еко­но­мі­ки.

Най­біль­ші тем­пи зро­ста­н­ня – в та­ких те­хно­ло­гі­ях як 3D-си­сте­ми, шту­чний ін­те­лект або енер­го­по­ста­ча­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.