До чо­го мо­же при­зве­сти сво­бо­да ви­ра­же­н­ня по­гля­дів у со­ці­аль­них ме­ре­жах

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ - Юлі­яЮ і ФЕДЧЕНКО,ФЕДЧЕНКО юрист IBC LEGAL SERVICES

Сьо­го­дні міль­йо­ни лю­дей не уяв­ля­ють сво­го жи­т­тя без Ін­тер­не­ту, зокре­ма, без со­ці­аль­них ме­реж, які ви­сту­па­ють одні­єю з пла­тформ для ре­а­лі­за­ції пра­ва на сво­бо­ду ви­ра­же­н­ня по­гля­дів, що є озна­кою де­мо­кра­ти­чно­сті су­спіль­ства. Єв­ро­пей­ський суд з прав лю­ди­ни у спра­ві «Дел­фі АС про­ти Есто­нії» за­ува­жив, що ко­ри­сту­ва­цька актив­ність, яка ни­ні спо­сте­рі­га­є­ться в Ін­тер­не­ті, «за­без­пе­чує без­пре­це­ден­тну пла­тфор­му для ре­а­лі­за­ції сво­бо­ди ви­ра­же­н­ня по­гля­дів».

Во­дно­час у со­ці­аль­них ме­ре­жах пра­ва лю­ди­ни мо­жуть бу­ти під­да­ні за­гро­зам. На­при­клад, у Ре­ко­мен­да­ції Ко­мі­те­ту мі­ні­стрів Ра­ди Єв­ро­пи дер­жа­вам-чле­нам про за­хист прав лю­ди­ни у со­ці­аль­них ме­ре­жах, яка бу­ла прийня­та Ко­мі­те­том мі­ні­стрів 04.04.2012 р., за­зна­ча­є­ться, що за­гро­зи мо­жуть ви­ни­кну­ти з та­ких при­чин: че­рез від­су­тність про­це­дур­них та пра­во­вих га­ран­тій сто­сов­но про­це­сів, які мо­жуть при­зве­сти до ви­клю­че­н­ня ко­ри­сту­ва­чів; че­рез не­на­ле­жний за­хист ді­тей та мо­ло­ді від шкі­дли­во­го кон­тен­ту або по­ве­дін­ки; че­рез від­су­тність по­ва­ги до прав ін­ших осіб та кон­фі­ден­цій­но­сті у на­ла­шту­ва­н­нях за за­мов­чу­ва­н­ням; че­рез не­про­зо­рість на­мі­рів, з яки­ми зби­ра­ю­ться та обро­блю­ю­ться пер­со­наль­ні да­ні.

Сьо­го­дні адмі­ні­стра­то­ри со­ці­аль­них ме­реж актив­но на­ма­га­ю­ться філь­тру­ва­ти кон­тент, який ство­рю­ють їхні ко­ри­сту­ва­чі. Зда­є­ться, це від­бу­ва­є­ться не з ме­тою «обме­жи­ти пра­во на віль­не ви­ра­же­н­ня по­гля­дів», а щоб змен­ши­ти кіль­кість мо­жли­вих кон­флі­ктів та спри­я­ти змі­цнен­ню без­пе­ки ко­ри­сту­ва­чів. На­при­клад, у Пра­ви­лах ко­ри­сту­ва­н­ня та­ки­ми со­ці­аль­ни­ми ме­ре­жа­ми як Facebook та Instagram мі­стя­ться по­ло­же­н­ня: «Ви не ма­є­те пра­ва». На­сам­пе­ред, це зу­мов­ле­но ве­ли­кою кіль­кі­стю скарг від ко­ри­сту­ва­чів, які по-ін­шо­му див­ля­ться на віль­не ви­ра­же­н­ня по­гля­дів ін­ши­ми ко­ри­сту­ва­ча­ми. Адже важ­ко зве­сти до єди­но­го по­ня­т­тя «ви­ра­же­н­ня по­гля­дів», яке бу­ло б гу­ман­ним для всьо­го су­спіль­ства. Те, що хтось вва­жає зви­чай­ною спра­вою та пов­сяк­ден­ним яви­щем, для ін­ших є не­люд­ським і та­ким, що при­ни­жує честь та гі­дність.

Та­ким чи­ном, скла­ла­ся си­ту­а­ція, яка має дві сто­ро­ни ме­да­лі. Пер­ша – віль­не ви­ра­же­н­ня по­гля­дів ко­ри­сту­ва­ча­ми. Дру­га – са­мо­стій­не ви­зна­че­н­ня со­ці­аль­ни­ми ме­ре­жа­ми не­до­зво­ле­но­го кон­тен­ту, не­зва­жа­ю­чи на пра­ва лю­ди­ни та за­сто­су­ва­н­ня стан­дар­тів що­до зло­вжи­ва­н­ня, які офі­цій­но не опри­лю­дне­ні. Та­ке за­сто­су­ва­н­ня є до­ста­тньо про­бле­ма­ти­чним, адже ко­ри­сту­ва­чі не зна­ють, за яким стан­дар­та­ми оці­ню­ю­ться їхні пу­блі­ка­ції та що мо­же слу­гу­ва­ти при­чи­ною для бло­ку­ва­н­ня або ви­да­ле­н­ня пев­них по­стів.

Під­су­мо­ву­ю­чи, з впев­не­ні­стю мо­жна ствер­джу­ва­ти, що не­кон­тро­льо­ва­не ви­ра­же­н­ня по­гля­дів осіб у со­ці­аль­них ме­ре­жах мо­же при­зве- сти до ни­щів­них на­слід­ків. Одним із ва­рі­ан­тів ви­рі­ше­н­ня ці­єї си­ту­а­ції мо­гла б ста­ти більш актив­на вза­є­мо­дія со­ці­аль­них ме­реж з ко­ри­сту­ва­ча­ми шля­хом опри­лю­дне­н­ня ав­то­ри­зо­ва­ної вер­сії стан­дар­тів за- ван­та­же­н­ня та до­сту­пу до ма­те­рі­а­лів, вклю­ча­ю­чи про­ве­де­н­ня па­ра­ле­лі з між­на­ро­дни­ми стан­дар­та­ми що­до сво­бо­ди ви­ра­же­н­ня по­гля­дів. Та­кож ва­жли­во за­зна­чи­ти про не­об­хі­дність існу­ва­н­ня обов’яз­ку дер­жа- ви за­без­пе­чу­ва­ти за­хи­сні ме­ха­ні­зми, які мі­сти­ли б пра­во ко­ри­сту­ва­ча бу­ти по­чу­тим та пра­во на пе­ре­гляд або оскар­же­н­ня рі­шень, які при­ймає адмі­ні­стра­ція кон­кре­тної со­ці­аль­ної ме­ре­жі.

Адмі­ні­стра­то­ри со­цме­реж актив­но на­ма­га­ю­ться філь­тру­ва­ти кон­тент, який ство­рю­ють їхні ко­ри­сту­ва­чі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.