Єди­ний стан­дарт зві­тно­сті (Common Reporting Standard – CRS)

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ДЕОФШОРИЗАЦІЯ / ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ - Ві­та­лі­я­Ві і КАРГОВА,КАРГОВА адво­кат, ра­дник ADER HABER

Сьо­го­дні де­о­фшо­ри­за­ція є гло­баль­ним яви­щем. При цьо­му Ор­га­ні­за­ція еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва та роз­ви­тку (ОЕСР) актив­но бе­ре участь у бо­роть­бі з низь­ко­по­да­тко­ви­ми юрис­ди­кці­я­ми з ме­тою не­д­опу­ще­н­ня роз­ми­т­тя ба­зи опо­да­тку­ва­н­ня та ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків. На ви­ко­на­н­ня ви­ще­на­ве­де­но­го у 2013 р. ОЕСР по­ча­ла роз­роб­ку Єди­но­го стан­дар­ту ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну по­да­тко­вою (фі­нан­со­вою) ін­фор­ма­ці­єю, а вже у 2014 р. був ухва­ле­ний текст стан­дар­ту CRS.

Що та­ке Єди­ний стан­дарт ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну по­да­тко­вою (фі­нан­со­вою) ін­фор­ма­ці­єю, або CRS?

Під Єди­ним стан­дар­том фі­нан­со­вої зві­тно­сті ма­є­ться на ува­зі ро­зро­бле­ний в ме­жах ОЕСР до­ку­мент, який пе­ред­ба­чає що­рі­чний ав­то­ма­ти­чний обмін ін­фор­ма­ці­єю між дер­жа­ва­ми, які ім­пле­мен­ту­ва­ли цей стан­дарт.

В до­ку­мен­ті за­зна­ча­є­ться, яка са­ме ін­фор­ма­ція під­ля­гає мі­жна­ро­дно­му обмі­ну, вка­зу­ю­ться фі­нан­со­ві ор­га­ні­за­ції, які по­вин­ні зби­ра­ти та на­да­ва­ти по­да­тко­во-ва­жли­ві ві­до­мо­сті вла­ді для подаль­шо­го між­на­ро­дно­го обмі­ну, опи­су­ю­ться ти­пи ра­хун­ків і по­да­тко­вих ре­зи­ден­тів, за яки­ми має зби­ра­ти­ся та на­да­ва­ти­ся та­ка ін­фор­ма­ція, а та­кож уні­фі­ко­ва­ні ме­то­ди пе­ре­вір­ки бла­го­на­дій­но­сті клі­єн­тів при від­крит­ті ра­хун­ків (due diligence).

Під час за­сто­су­ва­н­ня CRS не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти ба­га­то­сто­рон­ні уго­ди про ав­то­ма­ти­чний обмін фі­нан­со­вою ін­фор­ма­ці­єю (MCAA), які де­таль­но ре­гла­мен­ту­ють по­ря­док обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю між кра­ї­на­ми, ко­мен­та­рі ОЕСР та ін­ших ін­сти­ту­цій про по­ря­док за­сто­су­ва­н­ня CRS і MCAA та те­хні­чні ме­то­ди­чні ре­ко­мен­да­ції, що вре­гу­льо­ву­ють про­цес обмі­ну да­ни­ми, за­без­пе­че­н­ня кон­фі­ден­цій­но­сті та ін­ші те­хні­чні пи­та­н­ня пе­ре­да­чі ін­фор­ма­ції між кра­ї­на­ми.

CRS не є нор­мою пра­ва та не має юри­ди­чно обов'яз­ко­во­го ха­ра­кте­ру. Це своє­рі­дний орі­єн­тир, який ви­ко­ри­сто­ву­є­ться дер­жа­ва­ми під час йо­го впро­ва­дже­н­ня до ло­каль­но­го за­ко­но­дав­ства. Для то­го щоб він став обов'яз­ко­вим, кра­ї­на по­вин­на юри­ди­чно ви­сло­ви­ти свою зго­ду на до­три­ма­н­ня йо­го норм, тоб­то ім­пле­мен­ту­ва­ти йо­го до сво­го за­ко­но­дав­ства.

За­га­лом, бо­роть­ба ви­со­ко­по­да­тко­вих дер­жав про­ти за­сто­су­ва­н­ня офшор­них юрис­ди­кцій з ме­тою роз­ми­ва­н­ня по­да­тко­вої ба­зи та транскор­дон­но­го ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків ве­де­ться в та­ких на­прям­ках:

• бо­роть­ба з кон­фі­ден­цій­ні­стю во­ло­ді­н­ня, тоб­то роз­кри­т­тя бе­не­фі­ці­а­рів;

• пе­ре­ве­де­н­ня обмі­ну по­да­тко­вою ін­фор­ма­ці­єю в ав­то­ма­ти­чний ре­жим та від­мо­ва від обмі­ну «за за­пи­том», як пе­ред­ба­че­но дво­сто­рон­ні­ми уго­да­ми;

• впро­ва­дже­н­ня пра­вил «кон­тро­льо­ва­них іно­зем­них ком­па­ній» до мі­сце­во­го за­ко­но­дав­ства;

• актив­не про­су­ва­н­ня та ім­пле­мен­та­ція «Пла­ну BEPS».

Яка ін­фор­ма­ція під­ля­га­ти­ме що­рі­чно­му опри­лю­днен­ню?

Ав­то­ма­ти­чний обмін по­ши­рю­є­ться на ка­те­го­рії ра­хун­ків фі­зи­чних осіб та будь- яких ком­па­ній (актив­них/па­сив­них), які є ре­зи­ден­та­ми ін­шої кра­ї­ни-уча­сни­ці си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю, а та­кож ра­хун­ки па­сив­них ком­па­ній (не­за­ле­жно від їх по­да­тко­вої ре­зи­ден­тно­сті), бе­не­фі­ці­а­ри яких є ре­зи­ден­та­ми ін­шої кра­ї­ни-уча­сни­ці си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю. При цьо­му з ме­тою ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю до си­сте­ми обмі­ну вклю­че­ні та­кож ра­хун­ки тра­стів, фон­дів, пар­тнерств та ін­ших по­ді­бних стру­ктур, які ра­ні­ше актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся для при­хо­ву­ва­н­ня бе­не­фі­ці­а­рів і по­да­тко­вої опти­мі­за­ції. Ін­фор­ма­ція для обмі­ну вклю­чає : • да­ні про вла­сни­ка ра­хун­ку (на­зва, адре­са, по­да­тко­вий но­мер);

• ре­кві­зи­ти ра­хун­ку, най­ме­ну­ва­н­ня та іден­ти­фі­ка­цій­ні но­ме­ри фі­нан­со­вих уста­нов, що здій­сню­ва­ти­муть обмін;

• ба­ланс ра­хун­ку на кі­нець від­по­від­но­го ка­лен­дар­но­го ро­ку або ін­шо­го пе­рі­о­ду для здій­сне­н­ня обмі­ну;

• якщо та­кий ра­ху­нок був за­кри­тий впро­довж ка­лен­дар­но­го ро­ку/ ін­шо­го пе­рі­о­ду – ін­фор­ма­ція про за­кри­т­тя ра­хун­ку;

• за­галь­ні су­ми за­ра­хо­ва­них на ра­ху­нок від­со­тків, ди­ві­ден­дів, ро­ял­ті, до­хо­дів від про­да­жу фі­нан­со­вих акти­вів.

Вар­то за­зна­чи­ти, що обмін ін­фор­ма­ці­єю здій­сню­ва­ти­ме­ться у ва­лю­ті, в якій ви­ра­же­на від­по­від­на су­ма на ра­хун­ку. От­же, обмі­ну під­ля­гає вся ін­фор­ма­ція, яка до­по­мо­же по­да­тко­вим ор­га­нам об­чи­сли­ти або ско­ри­гу­ва­ти ба­зу опо­да­тку­ван- ня кон­тро­лю­ю­чої осо­би-бе­не­фі­ці­а­ра іно­зем­ної юри­ди­чної осо­би.

Хто при­єд­ну­є­ться до CRS та чи від­бу­ва­є­ться обмін ін­фор­ма­ці­єю?

CRS роз­ро­бля­ли в ме­жах ОЕСР ще у 2013 р. По­ча­ток про­це­су йо­го пра­кти­чної ре­а­лі­за­ції бу­ло по­кла­де­но 19.04.2013 р., ко­ли мі­ні­стри фі­нан­сів кра­їн G20 ви­сту­пи­ли із за­явою про не­об­хі­дність впро­ва­дже­н­ня но­во­го між­на­ро­дно­го стан­дар­ту ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю з ме­тою бо­роть­би з транскор­дон­ним ухи­ле­н­ням від по­да­тків. У ве­ре­сні то­го ж ро­ку лі­де­ри кра­їн G20 пу­блі­чно за­де­кла­ру­ва­ли своє пра­гне­н­ня ім­пле­мен­ту­ва­ти ме­ха­нізм гло­баль­но­го ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю.

На сьо­го­дні, згі­дно з да­ни­ми ОЕСР, існує біль­ше ніж 3300 дво­сто­рон­ніх обмін­них від­но­син, акти­во­ва­них у по­над 90 юрис­ди­кцій, які взя­ли на се­бе зо­бов'яза­н­ня до­три­му­ва­ти­ся стан­дар­ту CRS. Та­ким чи­ном, мо­жна ствер­джу­ва­ти, що з ча­сом їх кіль­кість тіль­ки зро­ста­ти­ме. Не­що­дав­но Еква­дор став 104 кра­ї­ною-уча­сни­цею, що при­єд­на­ла­ся та пе­ре­йшла до здій­сне­н­ня обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю.

Ба­га­то­сто­рон­ні уго­ди про ав­то­ма­ти­чний обмін фі­нан­со­вою ін­фор­ма­ці­єю

Окрім ім­пле­мен­та­ції CRS до вну­трі­шньо­го за­ко­но­дав­ства, клю­чо­вим еле­мен­том успі­шної ре­а­лі­за­ції ці­єї про­гра­ми є ство­ре­н­ня між­на­ро­дної стру­кту­ри, що до­зво­ляє

ав­то­ма­ти­чно обмі­ню­ва­ти­ся ін­фор­ма­ці­єю CRS між юрис­ди­кці­я­ми.

Від­но­си­ни обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю між юрис­ди­кці­я­ми за­зви­чай ґрун­ту­ю­ться на ба­га­то­сто­рон­ній кон­вен­ції про вза­єм­ну адмі­ні­стра­тив­ну до­по­мо­гу в по­да­тко­вих спра­вах, в якій бе­руть участь по­над 90 юрис­ди­кцій, а та­кож на Уго­ді про ба­га­то­сто­рон­ні ком­пе­тен­тні ор­га­ни CRS (CRS MCAA), що ба­зу­ю­ться на ст. 6 (CRS MCAA). Во­дно­час кра­ї­нам на­да­є­ться пра­во ке­ру­ва­ти­ся дво­сто­рон­ні­ми уго­да­ми (на­при­клад, Уго­да про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня або Уго­да про обмін по­да­тко­вою ін­фор­ма­ці­єю).

Окрім то­го, пев­ні обмі­ни ін­фор­ма­ці­єю, згі­дно зі стан­дар­том CRS, про­ва­ди­ти­му­ться на осно­ві від­по­від­ної ди­ре­кти­ви ЄС, угод між ЄС і тре­ті­ми кра­ї­на­ми та дво­сто­рон­ні­ми уго­да­ми (на­при­клад, Уго­да Ве­ли­ко­бри­та­нії та CDOT (бри­тан­ська FATCA)). CRS MCAA ви­зна­чає де­та­лі, яка са­ме ін­фор­ма­ція під­ля­га­ти­ме обмі­ну і ко­ли це від­бу­ва­ти­ме­ться. Це ба­га­то­сто­рон­ній рам­ко­вий до­го­вір, що пе­ред­ба­чає подаль­ші дво­сто­рон­ні обмі­ни, які здій­сню­ва­ти­му­ться між йо­го сто­ро­на­ми.

При цьо­му сто­ро­ни по­да­ва­ти­муть одна одній та­кі ві­до­мо­сті:

• про під­твер­дже­н­ня то­го, чи ім­пле­мен­ту­ва­ло ло­каль­не за­ко­но­дав­ство стан­дарт CRS, а та­кож чи обмі­ню­ва­ти­му­ться юрис­ди­кції ін­фор­ма­ці­єю на вза­єм­ній або нев­за­єм­ній осно­ві;

• про спе­ци­фі­ка­цію (де­та­лі­за­цію) ме­то­дів пе­ре­да­чі та ши­фру­ва­н­ня;

• про спе­ци­фі­ка­цію ви­мог що­до за­хи­сту да­них, яких по­вин­ні до­три­му­ва­ти­ся сто­сов­но ін­фор­ма­ції, якою обмі­ню­ва­ти­му­ться юрис­ди­кції;

• про під­твер­дже­н­ня то­го, що кра­ї­на мо­же за­без­пе­чи­ти на­ле­жну кон­фі­ден­цій­ність і га­ран­тію за­хи­сту да­них;

• про пе­ре­лік дер­жав, з яки­ми пла­ну­є­ться здій­сню­ва­ти обмін.

Вар­то від­зна­чи­ти, що дво­сто­рон­ній обмін між кра­ї­на­ми мо­же здій­сню­ва­ти­ся ли­ше пі­сля під­пи­са­н­ня CRS MCAA, отри­ма­н­ня одна від одної всіх за­зна­че­них ви­ще ві­до­мо­стей та узго­дже­н­ня то­го, що дер­жа­ви вне­сли одна одну до сво­го пе­ре­лі­ку кра­їн, з яки­ми здій­сню­ва­ти­муть обмін.

CRS та Укра­ї­на

Укра­ї­на та­кож ви­сло­ви­ла по­лі­ти­чну во­лю сто­сов­но при­єд­на­н­ня до іні­ці­а­ти­ви ОЕСР що­до ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну по­да­тко­вою ін­фор­ма­ці­єю ( Указ Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни від 28.04.2016 р. №180/2016). Пі­сля цьо­го Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни 29.09.2017 р., з по­си­ла­н­ням на Мі­ні­стра Оле­ксан­дра Да­ни­лю­ка, по­ві­до­ми­ло, що з 2020 р. Укра­ї­на по­чне обмі­ню­ва­ти­ся по­да­тко­вою ін­фор­ма­ці­єю про фі­нан­со­ві ра­хун­ки з по­да­тко­ви­ми ор­га­на­ми за­кор­дон­них юрис­ди­кцій в ав­то­ма­ти­чно­му по­ряд­ку за стан- дар­том зві­тно­сті CRS. При цьо­му пер­ший обмін має від­бу­ти­ся що­до ін­фор­ма­ції, зі­бра­ної за 2019 р. Для то­го щоб Укра­ї­на змо­гла обмі­ню­ва­ти­ся ін­фор­ма­ці­єю вже з 2020 р., по­трі­бно здій­сни­ти ґрун­тов­ну та ком­пле­ксну ро­бо­ту з ім­пле­мен­та­ції стан­дар­ту CRS, іна­кше всі за­яви бу­дуть ли­ше де­кла­ра­тив­ни­ми.

Слід за­ува­жи­ти, що впро­ва­дже­н­ня CRS не є про­стим про­це­сом та по­тре­бує зна­чних тру­до­ви­трат. Зокре­ма, по­трі­бно роз­ро­би­ти вну­трі­шнє за­ко­но­дав­ство у фі­нан­со­вій сфе­рі, роз­ро­би­ти та те­сту­ва­ти про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, су­мі­сне з про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням ін­ших кра­їн-уча­сниць ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну.

Хо­ча Укра­ї­на ще не по­ча­ла актив­них дій з роз­роб­ки CRS, про­те во­на при­єд­на­ла­ся до іні­ці­а­ти­ви що­до ім­пле­мен­та­ції норм з обмі­ну по­да­тко­вою ін­фор­ма­ці­єю з уря­дом США. 21.03.2018 р. Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни прийняв роз­по­ря­дже­н­ня «Про по­да­н­ня на ра­ти­фі­ка­цію Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни Уго­ди між Уря­дом Укра­ї­ни та Уря­дом Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки для по­лі­пше­н­ня ви­ко­на­н­ня по­да­тко­вих пра­вил і за­сто­су­ва­н­ня по­ло­жень За­ко­ну США « Про по­да­тко­ві ви­мо­ги до іно­зем­них ра­хун­ків» (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act або За­кон про опо­да­тку­ва­н­ня іно­зем­них ра­хун­ків)», а та­кож схва­лив про­ект за­ко­ну про ра­ти­фі­ка­цію за­зна­че­ної Уго­ди та про­е­кти про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни у зв'яз­ку з її ра­ти­фі­ка­ці­єю. За да­ни­ми Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни, за­зна­че­ну Уго­ду пла­ну­ють ра­ти­фі­ку­ва­ти до кін­ця цьо­го ро­ку.

Одни­ми з най­по­пу­ляр­ні­ших юрис­ди­кцій для ве­де­н­ня бі­зне­су для укра­їн­ських бі­зне­сме­нів мо­жна на­зва­ти кра­ї­ни з низь­кою/ну­льо­вою став­кою опо­да­тку­ва­н­ня: БВО, Кіпр, Ка­йма­но­ві остро­ви, Бе­ліз, Па­на­ма, ОАЕ, Мар­ша­ло­ві остро­ви, Сей­шель­ські остро­ви то­що. Во­ни по­ча­ли обмін ін­фор­ма­ці­єю з 20172018 рр. та з мо­мен­ту при­єд­на­н­ня аку­му­лю­ють ін­фор­ма­цію про бе­не­фі­ці­а­рів і вла­сни­ків ра­хун­ків ін­ших юрис­ди­кцій, які ще не при­єд­на­ли­ся до стан­дар­ту CRS.

Як тіль­ки кра­ї­на по­да­тко­вої ре­зи­ден­тно­сті вла­сни­ка ра­хун­ку або бе­не­фі­ці­а­ра при­єд­на­є­ться до CRS, по­да­тко­ві ор­га­ни ці­єї кра­ї­ни отри­ма­ють аку­му­льо­ва­ну ін­фор­ма­цію за всі по­пе­ре­дні ро­ки.

Ім­пле­мен­та­ція CRS до­зво­лить по­да­тко­вим ор­га­нам Укра­ї­ни від­сте­жу­ва­ти кін­це­вих бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків іно­зем­них ком­па­ній, ви­зна­ча­ти спо­сіб на­бу­т­тя пра­ва вла­сно­сті на час­тки/ акції та­кої ком­па­нії та пе­ре­ві­ря­ти, чи був за­де­кла­ро­ва­ний при­бу­ток та­ких іно­зем­них ком­па­ній. Вра­хо­ву­ю­чи за­зна­че­не, вла­сни­кам між­на­ро­дних стру­ктур по­трі­бно бу­ти го­то­ви­ми до та­ко­го обмі­ну по­да­тко­вою ін­фор­ма­ці­єю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.