Но­ві ми­тні пра­ви­ла для «єв­ро­блях»

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Оле­наО ЧУЙКО ЧУЙКО, екс­перт Та­кслінк

Вже де­кіль­ка ти­жнів ін­форм­при­во­дом усіх но­вин ста­ли прийня­ті у дру­го­му чи­тан­ні про­е­кти за­ко­нів (ре­єстр. №8487, №8488) що­до вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го та Ми­тно­го ко­де­ксів Укра­ї­ни, а та­кож ін­ших за­ко­но­дав­чих актів, які по­кли­ка­ні вре­гу­лю­ва­ти си­ту­а­цію з ав­тів­ка­ми з іно­зем­ною ре­є­стра­ці­єю на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

Ці­ка­во, що біль­ше ува­ги ЗМІ при­ді­ля­ють обго­во­рен­ню са­ме змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, яки­ми за­про­ва­дже­но но­вий під­хід до об­чи­сле­н­ня ста­вок акци­зно­го по­да­тку, а та­кож вста­нов­ле­но «зниж­ку» у роз­мі­рі 50% від су­ми та­ко­го по­да­тку у ра­зі роз­ми­тне­н­ня впро­довж 90 днів з да­ти на­бра­н­ня чин­но­сті за­ко­ном (за­ко­но­про­ект №8487) для вла­сни­ків ав­то з іно­зем­ною ре­є­стра­ці­єю, вже вве­зе­них в Укра­ї­ну.

Що сто­су­є­ться змін до Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (про­ект за­ко­ну №8488), то в ньо­му за­зна­ча­є­ться ли­ше про по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня ми­тних пра­вил у ра­зі не­до­три­ма­н­ня умов ми­тних ре­жи­мів тран­зи­ту і тим­ча­со­во­го вве­зе­н­ня. Про­те за­про­по­но­ва­ні змі­ни охо­плю­ють на­ба­га­то біль­ше пи­тань.

Зокре­ма, з-по­між но­во­вве­день вар­то від­зна­чи­ти мо­жли­вість ми­тно­го оформ­ле­н­ня транс­порт­них за­со­бів не ли­ше в пун­ктах про­пу­ску че­рез ми­тний кор­дон, але й у бу­дья­ко­му ор­га­ні до­хо­дів і збо­рів, про­те з обов’яз­ко­вим по­да­н­ням по­пе­ре­дньої ми­тної де­кла­ра­ції та до­став­кою та­ко­го ав­то до обра­ної ми­тни­ці. Тран­спорт­ні за­со­би осо­би­сто­го ко­ри­сту­ва­н­ня, тим­ча­со­во вве­зе­ні на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни гро­ма­дя­на­ми біль­ше ніж на 30 днів, під­ля­га­ти­муть дер­жав­ній ре­є­стра­ції.

Від­те­пер не­ре­зи­ден­ти змо­жуть вво­зи­ти в Укра­ї­ну біль­ше ніж один транс­порт­ний за­сіб на ко­жну то­вар­ну по­зи­цію, пе­ред­ба­че­ну ч. 3 ст. 380 Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, ви­клю­чно за умо­ви їх пи­сьмо­во­го де­кла­ру­ва­н­ня та вне­се­н­ня від­по­від­них га­ран­тій, пе­ред­ба­че­них розд. Х Ко­де­ксу.

Змі­не­но під­хід до кла­си­фі­ка­ції транс­порт­них за­со­бів, які вво­зя­ться гро­ма­дя­на­ми- ре­зи­ден­та­ми у зв’яз­ку з ви­ко­на­н­ням сво­їх тру­до­вих обов’яз­ків з під­при­єм­ства­ми­не­ре­зи­ден­та­ми. Від­те­пер та­кі ав­то вва­жа­ти­му­ться вве­зе­ни­ми для осо­би­сто­го ко­ри­сту­ва­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням від­по­від­но­го по­ряд­ку (до 10 діб на ми­тній те­ри­то­рії Укра­ї­ни за умо­ви пи­сьмо­во­го де­кла­ру­ва­н­ня в по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни для гро­ма­дян, та із за­сто­су­ва­н­ням до них за­хо­дів га­ран­ту­ва­н­ня). Все це не­зва­жа­ю­чи на су­пе­ре­чно­сті з по­ло­же­н­ня­ми До­да­тку С Кон­вен­ції про тим­ча­со­ве вве­зе­н­ня (Стам­бул, 1990).

Уні­фі­ко­ва­но строк на­кла­де­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го стя­гне­н­ня за по­ру­ше­н­ня ми­тних пра­вил – не пі­зні­ше ніж че­рез 6 мі­ся­ців з дня ви­яв­ле­н­ня. У ра­зі роз­гля­ду та­ких справ су­дом строк на­кла­де­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го стя­гне­н­ня зу­пи­ня­є­ться на весь час роз­гля­ду.

По­кла­де­но край су­пе­ре­чкам що­до ква­лі­фі­ка­ції ді­я­н­ня з пе­ре­да­н­ня пра- ва во­ло­ді­н­ня та/або ко­ри­сту­ва­н­ня (кер­му­ва­н­ня) тим­ча­со­во вве­зе­но­го/ тран­зи­тно­го ав­то осо­бі, яка йо­го не вво­зи­ла. Та­ке пра­во­по­ру­ше­н­ня охо­плю­ва­ти­ме­ться ч. 4 ст. 469 Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. Штра­фна сан­кція ста­но­вить 34 тис. грн.

Збіль­ше­но штра­фні сан­кції за пе­ре­ви­ще­н­ня вста­нов­ле­но­го стро­ку тран­зи­ту, за­ле­жно від тер­мі­ну та­ко­го пе­ре­ви­ще­н­ня: по­над 30 днів чи втра­та ав­то – 170 тис. грн або кон­фі­ска­ція, так са­мо за по­ру­ше­н­ня стро­ків тим­ча­со­во­го вве­зе­н­ня.

Змі­на­ми до Пе­ре­хі­дних по­ло­жень Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни пе­ред­ба­ча­є­ться, що про­тя­гом 180 днів з дня на­бра­н­ня чин­но­сті за­ко­ном здій­сне­н­ня ми­тних фор­маль­но­стей що­до ав­ті­вок, вве­зе­них з 01.01.2015 р. до дня на­бра­н­ня чин­но­сті цим За­ко­ном, від­бу­ва­ти­ме­ться від­по­від­но до окре­мо­го Тим­ча­со­во­го по­ряд­ку, який Ка­бмі­ну ще до­ве­де­ться роз­ро­би­ти. Та­кож про­тя­гом цьо­го 180-ден­но­го пе­рі­о­ду фі­зи­чні осо­би змо­жуть про­ве­сти на­ле­жне ми­тне очи­ще­н­ня лег­ко­вих ав­то без при- тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня ми­тних пра­вил, про­те за умо­ви спла­ти ми­тних пла­те­жів та до­бро­віль­но­го вне­се­н­ня до дер­жав­но­го бю­дже­ту ко­штів у су­мі 8,5 тис. грн.

З ме­тою ви­яв­ле­н­ня ав­ті­вок, що зна­хо­дя­ться на ми­тній те­ри­то­рії Укра­ї­ни з по­ру­ше­н­ням за­ко­но­дав­ства з пи­тань дер­жав­ної ми­тної спра­ви, пе­ред­ба­че­но обмін від­по­від­ною ін­фор­ма­ці­єю з ор­га­на­ми Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби Укра­ї­ни та На­ціо­наль­ної по­лі­ції. З ці­єю ж ме- тою за­ко­ном (за­ко­но­про­ект №8488) вно­ся­ться змі­ни до Ко­де­ксу про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня Укра­ї­ни, За­ко­нів Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну при­кор­дон­ну слу­жбу», «Про На­ціо­наль­ну по­лі­цію», «Про до­ро­жній рух» та ін., на­да­ю­чи пов­но­ва­же­н­ня по­лі­цей­ським та при­кор­дон­ни­кам пе­ре­ві­ря­ти за­кон­ність пе­ре­бу­ва­н­ня від­по­від­но­го транс­порт­но­го за­со­бу на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, вра­хо­ву­ю­чи ви­мо­ги Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, а та­кож по­си­лю­ю­чи від­по­від­аль­ність за та­кі по­ру­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.