Що ти оби­ра­єш?

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Ві­ра Ві ПРОЦЕНКО ПРОЦЕНКО, CEO GOLOVA BOUTIQUE, кар’єр­ний кон­суль­тант, ко­уч

На­бли­жа­є­ться кі­нець ро­ку, а то­му біль­шість з нас по­чи­нає за­ми­слю­ва­ти­ся над тим, як про­йшли ці 365 днів. Не­за­ба­ром ми по­чне­мо під­би­ва­ти під­сум­ки на­ших до­ся­гнень та пе­ре­мог. Зві­сно, ми та­кож про­ана­лі­зу­є­мо по­мил­ки (якщо ви­слов­лю­ва­ти­ся більш су­ча­сно – наш до­свід).

Де­хто бу­де скар­жи­ти­ся на не­спри­я­тли­ву еко­но­мі­чну та по­лі­ти­чну си­ту­а­ції в кра­ї­ні, на сво­їх пар­тне­рів, від­су­тність ре­сур­сів, про­бле­ми з пер­со­на­лом то­що. Мо­жли­во, та­ка стра­те­гія до­по­мо­же по­ясни­ти со­бі та сво­їй ко­ман­ді, чо­му не вда­ло­ся ре­а­лі­зу­ва­ти пла­ни, та ви­прав­да­ти свої не­ре­а­лі­зо­ва­ні ці­лі. Са­ме та­кий під­хід до на­шо­го жи­т­тя ми на­зи­ва­є­мо ре­актив­ним. Ми до­зво­ля­є­мо об­ста­ви­нам на­ми ке­ру­ва­ти. Від­по­від­аль­ність за на­ше жи­т­тя не в на­ших ру­ках. Це ду­же зру­чно, ко­ли на­стає час від­по­від­а­ти за свої дії. Адже ми зав­жди мо­же­мо ко­гось зви­ну­ва­ти­ти. «Я зро­бив все, що міг, всі пи­та­н­ня не до ме­не», – так за­зви­чай ду­ма­ють ре­актив­ні лю­ди.

Про­актив­ний стиль жи­т­тя – це сво­бо­да ви­бо­ру з мо­мен­ту ви­ни­кне­н­ня си­ту­а­ції та на­шої ре­а­кції на неї. Це зда­тність кон­цен­тру­ва­ти­ся на то­му, що я мо­жу зро­би­ти, чи до­ста­тньо я зро­бив. Це си­стем­ний рух впе­ред, ство­ре­н­ня мо­жли­во­стей, ке­ру­ва­н­ня об­ста­ви­на­ми на свою ко­ристь і по­стій­не пра­гне­н­ня до са­мо­по­кра­ще­н­ня. Що я ще мо­жу зро­би­ти, щоб отри­ма­ти не­об­хі­дний ре­зуль­тат? Як по-ін­шо­му я мав ді­я­ти, щоб у ме­не все ви­йшло на 100%? Са­ме так роз­мір­ко­ву­ють про­актив­ні лю­ди.

Аб­со­лю­тно оче­ви­дно, що про­актив­ний стиль жи­т­тя є скла­дні­шим, від­по­від­аль­ні­шим та во­дно­час ефе­ктив­ні­шим і більш ці­ка­вим. Сті­вен Р. Ко­ві у сво­їй кни­зі «Сім зви­чок над­зви­чай­но ефе­ктив­них лю­дей» ді­ли­ться з на­ми, що са­ме озна­чає бу­ти про­актив­ним, а та­кож чо­му це так ва­жли­во для тих, хто пра­гне до­сяг­ти ви­зна­чних до­ся­гнень. Він ста­вить са­ме цю зви­чку на пер­ше мі­сце і дає нам зро­зу­мі­ти, що без неї про­сто не­мо­жли­во бу­ти сві­до­мою, ефе­ктив­ною, не­за­ле­жною лю­ди­ною та справ­жнім лі­де­ром.

Сьо­го­дні я хо­чу по­ді­ли­ти­ся з ва­ми одні­єю зі скла­до­вих про­актив­но­сті, з якої ко­жен мо­же роз­по­ча­ти свій шлях. По­го­во­ри­мо про пла­ну­ва­н­ня сво­го жи­т­тя. Зда­ва­ло­ся б, всі ми зна­є­мо, для чо­го нам за­пи­су­ва­ти ці­лі, як пра­виль­но це ро­би­ти, які ре­зуль­та­ти це мо­же нам при­не­сти. Ми про­чи­та­ли ба­га­то кни­жок на цю те­му, про­слу­ха­ли не один тре­нінг і впев­не­ні, що ко­жен з нас є гу­ру з цьо­го пи­та­н­ня. То­ді чо­му ж так ма­ло лю­дей це ро­блять? Ще мен­ше лю­дей пра­кти­ку­ють ве­де­н­ня що­ден­них за­пи­сів на ре­гу­ляр­ній осно­ві. Я по­яснюю цю без­ді­є­вість не­до­ста­тнім на­бо­ром ар­гу­мен­тів на під­трим­ку цьо­го ме­то­ду. Ко­ли ми не ро­зу­мі­є­мо, для чо­го, які бо­ну­си ми мо­же­мо отри­ма­ти в ре­зуль­та­ті, зві­сно, ми цьо­го не ро­би­мо.

Я ви­ді­ли­ла най­ва­жли­ві­ші ар­гу­мен­ти «за» пла­ну­ва­н­ня сво­го жи­т­тя, які зму­сять вас за­ми­сли­ти­ся, на­скіль­ки ва­ше сьо­го­де­н­ня мо­же бу­ти більш які­сним та на­пов­не­ним.

• Фор­му­ва­н­ня ці­лей. Вче­ні про­ве­ли без­ліч ці­ка­вих до­слі­джень що­до ро­бо­ти на­шо­го моз­ку та ді­йшли ви­снов­ку, що в на­шій го­ло­ві що­ден­но жи­вуть 65-75 ти­сяч ду­мок. Уяв­ля­є­те, що від­бу­ва­є­ться в на­шій «свя­тая свя­тих» що­се­кун­ди! Та­ким чи­ном, якщо ви на­віть ма­є­те ці­лі, во­ни про­сто мо­жуть за­гу­би­ти­ся в цьо­му «ву­ли­ку ідей». За­пи­сав­ши їх на па­пе­рі, ви за­фі­ксу­є­те мо­мент по­ста­нов­ки ці­лі, ві­зу­а­лі­зу­є­те ре­зуль­тат та до­да­сте всі не­об­хі­дні де­та­лі за SMART. Ін­ши­ми сло­ва­ми, ціль звер­не на се­бе ува­гу та ста­не більш зро­зумі­лою і ре­а­лі­сти­чною. Ви бу­де­те по­стій­но три­ма­ти фо­кус на най­ва­жли­ві­шо­му, а це під­штов­ху­ва­ти­ме вас впе­ред. Пам’ята­є­те жарт: «Тіль­ки не ду­май про ро­же­во­го сло­на». Са­ме так пра­цює наш мо­зок, він ду­ма­ти­ме тіль­ки про ро­же­во­го сло­на, а це озна­чає, що ва­ша ціль вже не бу­де про­сто одні­єю з тих 75 ти­сяч ду­мок.

• Пла­ну­ва­н­ня кро­ків та дій. На­сту­пним ета­пом пі­сля за­пи­су ці­лі ма­ють бу­ти ва­ші пер­ші кро­ки. Ви мо­же­те по­ча­ти на­віть з ду­же кри­хі­тних та не­зна­чних дій. Пер­ші пе­ре­мо­ги та їх смак на­ди­хнуть вас на подаль­ші пе­ре­мо­ги. А там і до ре­а­лі­за­ції сво­їх ці­лей не­да­ле­ко.

• Фі­ксу­ва­н­ня до­ся­гнень. Пи­са­ти ці­лі та пла­ну­ва­ти кро­ки – це 50% успі­ху та стиль жи­т­тя про­актив- ної лю­ди­ни. А як що­до то­го, щоб свя­тку­ва­ти до­ся­гне­н­ня? Для цьо­го не по­трі­бно бу­ти су­пер-ге­ро­єм і на­ма­га­ти­ся зро­би­ти щось не­ймо­вір­не. Ви по­вин­ні по­мі­ча­ти всі свої ре­зуль­та­ти. Як ска­зав Лао-Цзи: «По­до­рож дов­жи­ною в ти­ся­чу миль по­чи­на­є­ться з пер­шо­го кро­ку». По­вер­та­ю­чись та пе­ре­чи­ту­ю­чи свій успі­шний спи­сок, ви бу­де­те на­ди­ха­ти­ся що­ра­зу на но­ві звер­ше­н­ня та пе­ре­мо­ги.

• Під­сум­ки та ана­ліз, що зро­бле­но, та роз­ду­ми на те­му, як мо­жна по­кра­щи­ти ре­зуль­тат. За­пи­са­ні ці­лі до­зво­ля­ють про­ана­лі­зу­ва­ти на­ші зу­си­л­ля, мас­штаб пла­нів та до­свід. Зав­дя­ки цій «до­ма­шній ро­бо­ті» ми більш сві­до­мо оби­ра­є­мо наш на­сту­пний етап у жит­ті.

• По­вер­не­н­ня до ці­лей та їх пе­ре­гляд. Ко­ли ва­ші ці­лі у вас під ру­кою, їх мо­жна в будь-який час пе­ре­гля­ну­ти: від­мо­ви­ти­ся від тих, які вже не­акту­аль­ні, та до­да­ти но­ві. Час пли­не швид­ко, то­му аб­со­лю­тно ло- гі­чно, що рі­зні об­ста­ви­ни бу­дуть вно­си­ти свої ко­ре­кти­ви. Це ва­ше жи­т­тя, тож ви ма­є­те пов­не пра­во ро­би­ти з ним все, що за­хо­че­те.

• За­пис ін­сай­тів, сво­їх ідей, ідей ін­ших лю­дей, ці­ка­вих кни­жок, івен­тів то­що. Ви по­стій­но мо­же­те до­да­ва­ти щось но­ве до сво­їх за­пи­сів. Це мо­же бу­ти все, що зав­го­дно, що при­ве­де вас до ці­лі най­ко­ро­тшим шля­хом. Уяв­ля­є­те, який ба­гаж цін­ної ін­фор­ма­ції ви мо­же­те на­зби­ра­ти за рік!

Ба­га­то ра­зів ми про­во­ди­ли екс­пе­ри­мен­ти з мо­ї­ми клі­єн­та­ми та уча­сни­ка­ми мо­їх про­е­ктів що­до пла­ну­ва­н­ня ці­лей та ке­ру­ва­н­ня об­ста­ви­на­ми на на­шу ко­ристь. Це зав­жди при­но­сить не­ймо­вір­ний ре­зуль­тат. Во­ни ча­сто по­тім пи­шуть ме­ні та ді­ля­ться сво­ї­ми не­ймо­вір­ни­ми ре­зуль­та­та­ми. «Це дій­сно пра­цює! – го­во­рять во­ни. – Ми біль­ше ні­ко­ли не хо­че­мо бу­ти се­ред тих ін­ших, які не го­то­ві взя­ти від­по­від­аль­ність за своє жи­т­тя у свої ру­ки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.