Де­о­фшо­ри­за­ція – бо­роть­ба чи імі­та­ція?

Yurydychna Gazeta - - АВТОРИ НОМЕРА КОЛОНКА ВИПУСКОВОГО РЕДАКТОРА НОВИНИ - Окса­на ГОРЬОВА, жур­на­ліст «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

У кра­ї­на не за­ли­ши­ла­ся осто­ронь про­це­сів де­о­фшо­ри­за­ції та при­єд­на­ла­ся до Про­гра­ми роз­ши­ре­но­го спів­ро­бі­тни­цтва в ме­жах Ор­га­ні­за­ції еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва та роз­ви­тку (OECD), взяв­ши на се­бе зо­бов'яза­н­ня що­до ім­пле­мен­та­ції мі­ні­маль­но­го стан­дар­ту Пла­ну BEPS. Кіль­ка ти­жнів то­му з'явив­ся дов­го­о­чі­ку­ва­ний уря­до­вий за­ко­но­про­ект, який за про­гно­за­ми екс­пер­тів до кін­ця 2018 р. бу­де вне­се­ний на роз­гляд до ВРУ. У ра­зі прийня­т­тя цьо­го про­е­кту За­ко­ну по­чнуть ді­я­ти но­ві пра­ви­ла для бі­зне­су в Укра­ї­ні, які кар­ди­наль­но змі­нять умо­ви ве­де­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті.

На­ра­зі на­ша кра­ї­на ще не бе­ре уча­сті в ав­то­ма­ти­чно­му обмі­ні по­да­тко­вою ін­фор­ма­ці­єю, про­те між­на­ро­дні до­го­во­ри, які бу­ли під­пи­са­ні остан­нім ча­сом, свід­чать про те, що по­ча­ток та­ко­го обмі­ну не за го­ра­ми. Ек­спер­ти пе­ре­ко­на­ні, що для ба­га­тьох га­лу­зей еко­но­мі­ки ав­то­ма­ти­чний обмін ін­фор­ма­ці­єю до­зво­лить опе­ра­тив­но від­сте­жу­ва­ти пов’яза­ні ком­па­нії та осіб. Та­ким чи­ном, скла­дні бі­знес-стру­кту­ри ста­нуть про­зо­ри­ми, оскіль­ки в них не бу­де по­тре­би.

Однак не всі фа­хів­ці до­три­му­ю­ться дум­ки, що за­хо­ди про­ти­дії офшор­но­му бі­зне­су свід­чать про швид­ке ре­а­гу­ва­н­ня на сві­то­ві тен­ден­ції та при­сто­су­ва­н­ня до но­вих єв­ро­пей­ських « по­ряд­ків » . Де­які спра­ве­дли­во вва­жа­ють, що по­трі­бно ство­ри­ти та­кі умо­ви для бі­зне­су, щоб у ре­зи­ден­тів не ви­ни­ка­ло ба­жа­н­ня ви­во­ди­ти гро­ші з кра­ї­ни. Ін­шим шля­хом є лі­бе­ра­лі­за­ція ва­лю­тно­го рин­ку. Про­те чи бу­де це на­справ­ді кро­ком до ва­лю­тної сво­бо­ди – знає ли­ше час.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.