АО Suprema Lex пра­це­вла­шту­ва­ло ро­бо­та Кле­мен­тія, який вміє пи­са­ти по­зов­ні за­яви, на по­са­ду мо­лод­шо­го юри­ста

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Як по­яснив ке­ру­ю­чий пар­тнер адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex Ві­ктор Мо­роз, чат-бот Кле­мен­тій (від англ. claimant – по­зи­вач), отри­мав­ши від клі­єн­та вхі­дні дані че­рез со­ці­аль­ну ме­ре­жу Facebook, ка­на­ли у Viber і Telegram, мо­же під­го­ту­ва­ти по­зов­ну за­яву.

На­ра­зі ро­бот вміє пи­са­ти по­зо­ви що­до стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті із за­ро­бі­тної пла­ти, алі­мен­тів та ко­му­наль­них по­слуг, які роз­гля­да­ю­ться в ме­жах на­ка­зно­го про­ва­дже­н­ня. Най­ближ­чим ча­сом у Suprema Lex на­вчать ро­бо­та пи­са­ти всі ін­ші ви­ди по­зов­них за­яв, а пі­сля пов­но­цін­но­го за­пу­ску си­сте­ми «Еле­ктрон­ний суд» пла­ну­ють син­хро­ні­зу­ва­ти ро­бо­ту Кле­мен­тія з ці­єю си­сте­мою, щоб ко­ри­сту­вач мав мо­жли­вість одра­зу на­пра­ви­ти по­зов­ну за­яву до суду.

Ві­ктор Мо­роз за­зна­чив, що завдяки ро­бо­ту адво­кат­ське об’єд­на­н­ня Suprema Lex змо­же на­да­ва­ти пра­во­ву допомогу клі­єн­там на­ба­га­то швид­ше та ефе­ктив­ні­ше. «Якщо Са­у­дів­ська Ара­вія впер­ше в історії на­да­ла ро­бо­ту Со­фія гро­ма­дян­ство, то адво­кат­ське об’єд­на­н­ня Suprema Lex впер­ше в історії укра­їн­сько­го юри­ди­чно­го ринку пра­це­вла­шту­ва­ло на по­са­ду мо­лод­шо­го юри­ста ро­бо­та Кле­мен­тія», – по­яснив ке­ру­ю­чий пар­тнер адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex.

Адво­кат­ське об’єд­на­н­ня Suprema Lex є уні­вер­саль­ною юри­ди­чною фір­мою, що на­дає клі­єн­там ком­пле­ксні ін­те­гро­ва­ні рі­ше­н­ня з пи­тань за­хи­сту бі­зне­су та пра­ва вла­сно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.