Три­ку­тник со­цме­реж: сво­бо­да, обме­же­н­ня, зло­вжи­ва­н­ня

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКTOPA АВТОРИ НОМЕРА - го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти» Єгор ЖЕЛТУХІН,

Ек­спер­ти за­пев­ня­ють, що сьо­го­дні со­цме­ре­жі ві­ді­гра­ють ва­жли­ву роль у ме­ре­жі Ін­тер­нет. По су­ті вони ство­рю­ють та змі­цню­ють йо­го як про­стір, в яко­му постійно три­ває дис­ку­сія (ін­ши­ми сло­ва­ми, що­се­кун­ди ба­га­то лю­дей ви­слов­лю­ють свої дум­ки). Юри­сти ствер­джу­ють, що со­цме­ре­жі умо­жлив­лю­ють ре­а­лі­за­цію прав лю­ди­ни, зокре­ма, на­да­ю­чи пра­во на ви­ра­же­н­ня по­гля­дів (а та­кож на зі­бра­н­ня), ви­сту­па­ють за­по­ру­кою де­мо­кра­ти­чної уча­сті гро­ма­дян май­же в усіх су­спіль­них про­це­сах сьо­го­де­н­ня. Однак по­стає пи­та­н­ня, чи дій­сно на­яв­ність со­ці­аль­них ме­реж га­ран­тує нам мо­жли­вість роз­мі­ще­н­ня будь-якої ін­фор­ма­ції? Чи існу­ють пев­ні обме­же­н­ня?

Во­дно­час прав­ни­ки го­во­рять про те, що ризик зло­вжи­вань з бо­ку дер­жа­ви у спро­бах хо­ча б якось взя­ти все­сві­тню ме­ре­жу «під кон­троль» не мо­же пов- ні­стю ви­клю­ча­ти­ся. Це пи­та­н­ня ви­кли­кає пев­ну стур­бо­ва­ність у рі­зних пра­во­за­хі­сних ор­га­ні­за­цій та осо­бли­во го­стро по­стає для осіб, які за­зна­ли та­ких обмежень чи зі­штов­хну­ли­ся зі зло­вжи­ва­н­ням.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.