Прав ста­ло біль­ше, але за­хи­ща­ю­ться вони гір­ше

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ - Ві­кто­рВі МО­РОЗ,МО­РОЗ ке­ру­ю­чий пар­тнер АО Suprema Lex ЄРДР),

Укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство ре­фор­му­є­ться на пер­ма­нен­тній осно­ві, за­про­ва­джу­ю­ться но­ві пра­во­ві ін­сти­ту­ти та ме­ха­ні­зми, спря­мо­ва­ні на за­хист прав лю­ди­ни, при­йма­ю­ться підза­кон­ні акти, за­ко­ни та на­віть ко­де­кси, які по­вин­ні за­без­пе­чи­ти на­ле­жний за­хист прав у на­шій дер­жа­ві. Однак, на жаль, біль­шість та­ких ме­ха­ні­змів не пра­цює або пра­цює не­ефе­ктив­но, то­му пра­ва лю­ди­ни за­ли­ша­ю­ться не­за­хи­ще­ни­ми. Два ві­чних пи­та­н­ня: «Хто ви­ну­ва­тий?» та «Що ро­би­ти?». В ме­жах ці­єї стат­ті нам не ви­ста­чить мі­сця, щоб від­по­ві­сти на перше за­пи­та­н­ня. Про­те ми спро­бу­є­мо з’ясу­ва­ти, що по­трі­бно зро­би­ти, щоб ме­ха­ні­зми за­хи­сту прав лю­ди­ни по­ча­ли пра­цю­ва­ти.

На мою дум­ку, яскра­вим при­кла­дом для ана­лі­зу окре­сле­ної те­ми мо­же бу­ти об­шук в одній з він­ни­цьких IT-ком­па­нії, про­ве­де­ний слід­чим з осо­бли­во ва­жли­вих справ Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни ра­зом зі спів­ро­бі­тни­ка­ми Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни.

Ма­тча­сти­на

Ви­хо­дя­чи з ін­фор­ма­ції, що мі­сти­ться в ме­ре­жі Ін­тер­нет та рі­зно­ма­ні­тних за­со­бах ма­со­вої ін­фор­ма­ції, кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, в ме­жах яко­го про­во­див­ся об­шук, бу­ло від­кри­те за ч. 4 ст. 190 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (за якою пе­ред­ба­че­на відповідальність за «ша­храй­ство, вчи­не­не в осо­бли­во ве­ли­ких роз­мі­рах або ор­га­ні­зо­ва­ною групою»), ч. 3 ст. 209 КК Укра­ї­ни («від­ми­ва­н­ня гро­шей, вчи­не­не ор­га­ні­зо­ва­ною групою»), ч. 1 ст. 255 КК Укра­ї­ни («ство­ре­н­ня зло­чин­ної ор­га­ні­за­ції»), ч. 3 ст. 307 КК Укра­ї­ни («не­за­кон­не ви­ро­бни­цтво та збут нар­ко­ти­чних за­со­бів»), ч. 2 ст. 364 КК Укра­ї­ни («зло­вжи­ва­н­ня вла­дою»).

Пи­та­н­ня під­слі­дно­сті кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень ви­зна­ча­ю­ться по­ло­же­н­ня­ми ст. 216 Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, згі­дно з ч. 2 якої слід­чі органів без­пе­ки здій­сню­ють до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів, пе­ред­ба­че­них ст. 109, 110, 1102, 111, 112, 113, 114, 1141, 201, 258 - 2585, 2651, 305, 328, 329, 330, 3321, 3322, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

Якщо під час роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів, пе­ред­ба­че­них ст. 328, 329, 422 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, бу­дуть вста­нов­ле­ні зло­чи­ни, пе­ред­ба­че­ні ст. 364, 365, 366, 367, 425, 426 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, вчи­не­ні осо­бою, що­до якої здій­сню­є­ться до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня, або ін­шою осо­бою, якщо вони пов'яза­ні зі зло­чи­на­ми, вчи­не­ни­ми осо­бою, що­до якої здій­сню­є­ться до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня, вони роз­слі­ду­ю­ться слід­чи­ми органів без­пе­ки (крім ви­пад­ків, коли ці зло­чи­ни, згі­дно із за­зна­че­ною стат­тею, від­не­се­но до під­слі­дно­сті На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни).

Тоб­то з усьо­го «бу­ке­та», ін­кри­мі­но­ва­но­го слід­чи­ми ке­рів­ни­цтву ком­па­нії, СБУ є під­слі­дним ли­ше «зло­вжи­ва­н­ня вла­дою», яке не мо­же вчи­ня­ти­ся по­са­до­ви­ми осо­ба­ми при­ва­тно­го пра­ва.

Ціл­ком мо­жли­во, що в ухва­лі на про­ве­де­н­ня об­шу­ку та­кож за­зна­че­на ст. 258-5 КК Укра­ї­ни, якою пе­ред­ба­че­на відповідальність за фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму. Це одна з най­улю­бле­ні­ших ста­тей СБУ остан­ніх ро­ків, яка ціл­ком до­зво­ляє їм здій­сни­ти об­шук. Вар­то за­зна­чи­ти, для то­го щоб вне­сти ві­до­мо­сті за ці­єю стат­тею до Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань (да­лі – до­ста­тньо ма­ти се­ред кон­тр­аген­тів ро­сій­ські ком­па­нії або ма­ти пред­став­ни­цтво ком­па­нії в Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції.

Однак, як вба­ча­є­ться із за­яв ке­рів­ни­ка ком­па­нії, ке­рів­ни­цтву ком­па­нії не бу­ла роз’ясне­на суть кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, в ме­жах яко­го бу­ло про­ве­де­но об­шу­ки, ви­лу­че­но те­хні­ку та до­ку­мен­ти, а то­му ком­па­нія не ро­зу­міє, яким чи­ном бу­ду­ва­ти стра­те­гію за­хи­сту.

От­же, ма­є­мо об­шук, про­ве­де­ний з чи­слен­ни­ми по­ру­ше­н­ня­ми, до яко­го на­віть не до­пу­ска­ли адво­ка­тів, до­по­ки остан­ні не ви­кли­ка­ли по­лі­цію, а та­кож кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, суть яко­го не зро­зу­міє ком­па­нія, що­до якої во­но ве­де­ться.

За­кор­дон­ні ре­а­лії

Чи мо­же та­ке бу­ти в США або Єв­ро­пі? Ні, не мо­же та­ко­го бу­ти. Якщо до будь-якої ком­па­нії з ци­ві­лі­зо­ва­но­го сві­ту пра­во­охо­рон­ці при­йдуть з об­шу­ка­ми, то на мо­мент про­ве­де­н­ня об­шу­ку в ЗМІ бу­де сфор­мо­ва­на гро­мад­ська дум­ка що­до не­ле­гі­тим­но­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.