«Ра­зом наш го­лос гу­чні­ший»: Асо­ці­а­ції прав­ни­ків Укра­ї­ни – 16!

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ ЮРИДИЧНА ПРОФЕСІЯ - Ка­рі­наК і МАРТИРОСЯН МАРТИРОСЯН, кон­тент-ме­не­джер АПУ

30.11.2018 р. Асо­ці­а­ція прав­ни­ків Укра­ї­ни від­свя­тку­ва­ла 16-річ­чя. З ці­єї на­го­ди «Юри­ди­чна Га­зе­та» вирішила по­ці­ка­ви­ти­ся у ві­до­мих прав­ни­ків, які є чле­на­ми ці­єї ор­га­ні­за­ції, в чо­му по­ля­гає цін­ність АПУ, а та­кож якою бу­ла їхня осо­би­ста істо­рія у ла­вах Асо­ці­а­ції.

Юри­ди­чні пра­ви­ла

Завдяки ін­фор­ма­цій­ним ре­сур­сам АПУ, ви­да­н­ням пар­тне­рів та актив­но­му спіл­ку­ван­ню у про­фе­сій­но­му се­ре­до­ви­щі, чле­ни Асо­ці­а­ції зав­жди в курсі акту­аль­них но­вин, по­дій, но­во­вве­день, заходів та про­грам. Це спри­яє то­му, що юри­сти роз­ви­ва­ють сві­то­гляд та вста­нов­лю­ють пра­ви­ла вза­є­мо­дії на ринку. Та­ку дум­ку ви­сло­вив Олексій Ре­зні­ков, за­слу­же­ний юрист Укра­ї­ни, пар­тнер ЮФ «Asters», адво­кат.

«Я вва­жаю, що го­лов­ною мі­сі­єю Асо­ці­а­ції є ство­ре­н­ня ци­ві­лі­зо­ва- них пра­вил по­ве­дін­ки та спіл­ку­ва­н­ня на ринку юри­ди­чних по­слуг в Укра­ї­ні. Завдяки позиції АПУ, до якої до­лу­чи­ли­ся май­же всі про­від­ні юри­ди­чні ком­па­нії Укра­ї­ни, по­ча­ли ви­ма­льо­ву­ва­ти­ся пра­ви­ла норм по­ве­дін­ки: не пе­ре­хо­плю­ва­ти клі­єн­тів одне в одно­го, ле­галь­но при­йма­ти го­но­ра­ри, пу­блі­ку­ва­ти до­сто­вір­ну ін­фор­ма­цію що­до своєї ді­яль­но­сті, бу­ти ко­ре­ктним у сво­їх ді­ях то­що. Дій­сно, від­но­си­ни на ринку юри­ди­чних по­слуг є здо­ро­ви­ми. Однак, на жаль, цьо­го не можна ска­за­ти про адво­ка­ту­ру», – за­зна­чив Олексій Ре­зні­ков.

Ста­нов­ле­н­ня адво­ка­ту­ри

Асо­ці­а­ція об’єд­нує у сво­їх ла­вах юри­стів рі­зних про­фе­сій. Одним з най­чи­сель­ні­ших є пред­став­ни­цтво адво­ка­тів. Ке­ру­ю­чий пар­тнер АО «AVER LEX» та член Прав­лі­н­ня АПУ Оль­га Про­ся­нюк роз­по­від­ає, що Асо­ці­а­ція ві­ді­грає ва­жли­ву роль у за­хи­сті про­фе­сій­них прав адво­ка­тів.

«АПУ – це одна з най­більш чи­сель­них про­філь­них ор­га­ні­за­цій, ба­га­то юри­стів з че­стю всту­па­ють до її лав. Це уні­каль­ний май­дан­чик для обмі­ну до­сві­дом, обго­во­ре­н­ня не­об­хі­дних змін, впро­ва­дже­н­ня но­вих ін­стру­мен­тів та уча­сті в ре­фор­му­ван­ні за­ко­но­дав­ства. Сьо­го­дні Асо­ці­а­ція є ва­го­мою си­лою з по­ту­жною по­зи­ці­єю та чі­тким ба­че­н­ням. Во­на ві­ді­грає одну з клю­чо­вих ро­лей у за­хи­сті про­фе­сій­них прав адво­ка­тів, по­си­лен­ні га­ран­тій адво­кат­ської ді­яль­но­сті та ста­нов­лен­ні силь­ної адво­ка­ту­ри», – ствер­джує Оль­га Про­ся­нюк.

Про­фе­сій­ні альян­си

Чле­ни Асо­ці­а­ції за­йма­ють актив­ну по­зи­цію та при­єд­ну­ю­ться до дер­жа­во­твор­чих про­це­сів, ста­ють уча­сни­ка­ми ре­форм та на­віть до­лу­ча­ю­ться до управ­лі­н­ня дер­жа­вою. Одні­єю з цін­но­стей член­ства в АПУ є со­ці­аль­на та лі­дер­ська ре­а­лі­за­ція. По­че­сний пре­зи­дент АПУ Ігор Шевченко ви­ді­ляє та­кож мо­жли­во­сті для за­хи­сту юри­стів та ство­ре­н­ня юри­ди­чних альян­сів.

«По-перше, АПУ – це май­дан­чик для обмі­ну дум­ка­ми, до­сві­дом та ін­фор­ма­ці­єю між юри­ста­ми. Завдяки Асо­ці­а­ції від­бу­ло­ся ство­ре­н­ня альян­сів юри­ди­чних фірм, що зро­би­ло юри­ди­чний світ Укра­ї­ни більш по­ту­жним. По-дру­ге, чле­ни Асо­ці­а­ції за­йма- ють актив­ну по­зи­цію та при­єд­ну­ю­ться до дер­жа­во­твор­чих про­це­сів, ста­ють уча­сни­ка­ми ре­форм та на­віть до­лу­ча­ю­ться до управ­лі­н­ня дер­жа­вою. По-тре­тє, АПУ за­хи­щає пра­ва сво­їх чле­нів. Сьо­го­дні адво­ка­там до­во­ди­ться не­лег­ко: їх на­ма­га­ю­ться за­ля­ка­ти, під­ста­ви­ти, а та­кож здій­сни­ти за­мах на жи­т­тя. Асо­ці­а­ція ду­же опе­ра­тив­но ре­а­гує на по­ді­бні си­ту­а­ції та від­сто­ює пра­ва гро­ма­дян. Де­віз Асо­ці­а­ції: «Ра­зом наш го­лос гу­чні­ший!», – під­су­му­вав Ігор Шевченко.

Це най­го­лов­ні­ші та не єди­ні пе­ре­ва­ги член­ства в Асо­ці­а­ції прав­ни­ків Укра­ї­ни. При­єд­нуй­те­ся до АПУ, ста­вай­те ча­сти­ною великої та дру­жньої ро­ди­ни, адже ра­зом наш го­лос гу­чні­ший!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.