ТОП-3 по­ми­лок у про­це­сі оформ­ле­н­ня спад­щи­ни

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА НОТАРІАТ - Ки­ри­ло МІНЕНКО, ке­рів­ник Управ­лі­н­ня з пи­тань но­та­рі­а­ту ГТУЮ в м. Ки­є­ві

Смерть близь­кої лю­ди­ни є одні­єю з тих по­дій, що на­дов­го вно­сить сму­ток до ро­ди­ни. Однак пра­во вла­сно­сті на май­но, яке за­ли­ши­ло­ся пі­сля смер­ті по­мер­ло­го, по­тре­бує вча­сно­го та на­ле­жно­го пе­ре­о­форм­ле­н­ня йо­го спад­ко­єм­ця­ми. Від­по­від­но до норм чин­но­го за­ко­но­дав­ства, спад­ко­єм­ці по­мер­лої осо­би по­вин­ні за­яви­ти не пі­зні­ше ніж че­рез 6 мі­ся­ців з дня йо­го смер­ті про свої пра­ва но­та­рі­у­су за мі­сцем остан­ньо­го про­жи­ва­н­ня по­мер­ло­го. Пі­сля за­вер­ше­н­ня цьо­го стро­ку, за умо­ви на­яв­но­сті на­ле­жним чи­ном оформ­ле­них до­ку­мен­тів, спад­ко­єм­ці мо­жуть отри­ма­ти сві­до­цтва про пра­во на спад­щи­ну, що бу­дуть під­твер­джу­ва­ти їхні пра­ва на спад­ко­ве май­но.

На­яв­ність за­по­ві­ту га­ран­тує отри­ма­н­ня спад­ку

Най­більш по­ши­ре­на по­мил­ка, коли спад­ко­єм­ці, на ко­ристь яких був скла­де­ний заповіт, вва­жа­ють, що на­яв­ність за­по­ві­ту є га­ран­том їхніх прав на спад­щи­ну, що за на­яв­но­сті за­по­ві­ту вони мо­жуть звер­ну­ти­ся до но­та­рі­у­са за оформ­ле­н­ням спад­щи­ни в будь-який час.

Однак та­кі при­пу­ще­н­ня є по­мил­ко­ви­ми. Якщо спад­ко­єм­ці пропу­сти­ли 6-мі­ся­чний тер­мін для по­да­чі за­яви про прийня­т­тя спад­щи­ни та не про­жи­ва­ли ра­зом із по­мер­лим за одні­єю адре­сою, то вони вва­жа­ю­ться та­ки­ми, що не прийня­ли спад­щи­ну, на­віть у ра­зі на­яв­но­сті у них за­по­ві­ту. В та­ко­му ви­пад­ку по­но­ви­ти свої пра­ва вони мо­жуть ли­ше в су­до­во­му по­ряд­ку. В про­ти­ле­жно­му ви­пад­ку пра­во на спад­ку­ва­н­ня отри­му­ють спад­ко­єм­ці за законом.

Якщо хо­чеш відмовитися від за­по­ві­ту, то можна про­сто не звер­та­ти­ся до но­та­рі­у­са

Діє нор­ма за­ко­ну, згі­дно з якою спад­ко­єм­ці, які про­жи­ва­ли ра­зом зі спад­ко­дав­цем на день йо­го смер­ті за одні­єю адре­сою, але своє­ча­сно не звер­ну­ли­ся до но­та­рі­у­са із за­явою про прийня­т­тя спад­щи­ни, вва­жа­ю­ться та­ки­ми, що прийня­ли спад­щи­ну фа­кти­чно. Якщо хтось із та­ких спад­ко­єм­ців по­ві­дом­ляє про те, що він не хо­че при­йма­ти спад­щи­ну, та вва­жає, що він не має по­тре­би звер­та­ти­ся до но­та­рі­у­са, то такий спад­ко­є­мець та­кож по­ми­ля­є­ться. Від­по­від­но до за­ко­ну, ця осо­ба вва­жа­є­ться та­кою, що прийня­ла спад­щи­ну. Під час оформ­ле­н­ня пра­ва на спад­щи­ну бу­де ви­ді­ле­но її час­тку.

Можна відмовитися від ча­сти­ни успад­ко­ва­но­го май­на

По­да­ча за­яви про прийня­т­тя спад­щи­ни озна­чає, що спад­ко­є­мець при­ймає все май­но, що на­ле­жа­ло по­мер­ло­му, а не окре­му йо­го частину. По­да­ча за­яви про від­мо­ву від прийня­т­тя спад­щи­ни озна­чає від­мо­ву від усьо­го май­на.

На­при­клад, до но­та­рі­аль­ної кон­то­ри звер­ну­ла­ся дру­жи­на та до­чка по­мер­ло­го. Вони по­ві­дом­ля­ють но­та­рі­у­са про те, що спад­ко­ве май­но скла­да­є­ться з квар­ти­ри в м. Ки­є­ві, жи­тло­во­го бу­дин­ку та зе­мель­ної ді­лян­ки в се­лі, а та­кож гро­шо­вих вкла­дів у від­ді­лен­ні бан­ку. Но­та­рі­у­су по­ясню­ють, що дру­жи­на ві­дмов­ля­є­ться від ча­сти­ни квар­ти­ри в м. Ки­є­ві та гро­шо­вих вкла­дів: «Не­хай до­чка на себе оформ­ляє, їй це по­трі­бні­ше». Дру­жи­на по­мер­ло­го хо­че офор­ми­ти на себе тіль­ки жи­тло­вий бу­ди­нок і зем­лю. Однак до­чка не хо­че ці­єї квар­ти­ри. З цьо­го при­во­ду слід за­зна­чи­ти, що такий по­діл не­мо­жли­вий, оскіль­ки від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства час­тки ко­жно­го спад­ко­єм­ця у спад­щи­ні є рів­ни­ми. Для ви­рі­ше­н­ня їхніх по­ба­жань по­трі­бно шу­ка­ти ін­ший шлях. Якщо оби­дві спад­ко­є­ми­ці по­да­дуть за­яви про прийня­т­тя спад­щи­ни, то ко­жній з них бу­де ви­ді­ле­но частину з ко­жно­го кон­кре­тно­го май­на. Якщо одна з них від­мо­ви­ться, то во­на не спад­ку­ва­ти­ме ні­чо­го зі спад­ко­во­го май­на, а ін­ша успад­кує все май­но.

Якщо спад­ко­єм­ці ма­ють ба­жа­н­ня роз­по­ді­ли­ти спад­ко­ве май­но між со- бою, ви­ді­лив­ши ко­жно­му окре­мий вид май­на (бу­ди­нок, квар­ти­ру, гро­шо­ві вкла­ди то­що), необхідно по­ві­до­ми­ти про це но­та­рі­у­са та укла­сти до­го­вір про по­діл спад­ко­во­го май­на.

Яка про­це­ду­ра оформ­ле­н­ня спад­ку?

Якщо звер­ну­ти­ся до про­це­ду­ри та ме­ха­ні­зму оформ­ле­н­ня спад­щи­ни, слід за­зна­чи­ти, що пра­во оформ­ле­н­ня спад­ко­вих прав на­ле­жить до ком­пе­тен­ції як при­ва­тних но­та­рі­у­сів, так і дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор. В ко­жній но­та­рі­аль­ній кон­то­рі на- пра­цьо­ва­но ефе­ктив­ний по­ря­док при­йо­му гро­ма­дян що­до пи­тань спад­щи­ни. Ба­жа­но по­пе­ре­дньо за­те­ле­фо­ну­ва­ти до кон­то­ри, до якої ма­є­те на­мір звер­ну­ти­ся, та дізнатися основ­ні про­це­дур­ні пи­та­н­ня, щоб не змар­ну­ва­ти свій час.

На­о­ста­нок на­го­ло­шую, що від­кри­т­тя спад­ко­вої спра­ви пе­ред­ба­чає з'ясу­ва­н­ня но­та­рі­у­сом сут­тє­вих об­ста­вин спра­ви: мі­сце та час від­крит- тя спад­щи­ни; ко­ло спад­ко­єм­ців, їхні ро­дин­ні сто­сун­ки з по­мер­лим; на­яв­ність за­по­ві­ту; на­яв­ність та кіль­кість спад­ко­во­го май­на; огляд до­ку­мен­тів та на­да­н­ня їм пра­во­во­го ана­лі­зу; роз'ясне­н­ня прав згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни.

На під­ста­ві по­да­них за­яв спад­ко­єм­ців здій­сню­є­ться пе­ре­вір­ка ві­до­мо­стей за да­ни­ми Спад­ко­во­го ре­є­стру про на­яв­ність/від­су­тність вже за­ве­де­ної спад­ко­вої спра­ви до май­на по­мер­ло­го та на­яв­ність/від­су­тність за­по­ві­ту від іме­ні по­мер­ло­го. По­тім скла­да­ю­ться не­об­хі­дні про­е­кти до­ку­мен­тів та за-

Пра­во оформ­ле­н­ня спад­ко­вих прав на­ле­жить до ком­пе­тен­ції як при­ва­тних, так і дер­жав­них но­та­рі­у­сів

во­ди­ться спад­ко­ва справа. Спад­ко­ва справа та­кож під­ля­гає ре­є­стра­ції у Спад­ко­во­му ре­є­стрі, про що спад­ко­єм­цям ви­да­є­ться від­по­від­ний ви­тяг.

Но­та­рі­у­си м. Ки­є­ва на­да­дуть більш де­таль­ну ін­фор­ма­цію з пи­тань оформ­ле­н­ня спад­ко­вих прав: (044) 234-99-91, 235-33-80, 235-33-74 Управ­лі­н­ня з пи­тань но­та­рі­а­ту ГТУЮ в м. Ки­є­ві.

Но­та­рі­ат м. Ки­є­ва пра­цює для Вас!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.