Коли пра­во­по­ру­ше­н­ня три­ва­ю­че та до чо­го тут суб’єкти мі­сто­бу­ду­ва­н­ня?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО НЕРУХОМІСТЬ / БУДІВНИЦТВО -

Ко­мі­тет з пи­тань бу­дів­ни­цтва, мі­сто­бу­ду­ва­н­ня і жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства роз­гля­нув за­ко­но­про­ект №7136 про внесення змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про відповідальність за пра­во­по­ру­ше­н­ня у сфе­рі мі­сто­бу­дів­ної ді­яль­но­сті» що­до штра­фних сан­кцій за три­ва­ю­че пра­во­по­ру­ше­н­ня.

За ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду, Ко­мі­тет ре­ко­мен­ду­вав ВРУ прийня­ти за осно­ву про­ект За­ко­ну, яким про­по- ну­є­ться штра­фні сан­кції за три­ва­ю­чі пра­во­по­ру­ше­н­ня за­сто­со­ву­ва­ти один раз за одне пра­во­по­ру­ше­н­ня, тоб­то за пра­во­по­ру­ше­н­ня, яке бу­ло вчи­не­не одним суб’єктом, за одним і тим же фа­ктом, за іден­ти­чних об- ста­вин, сто­сов­но одно­го об’єкта бу­дів­ни­цтва. Во­дно­час кін­це­вий тер­мін йо­го існу­ва­н­ня ре­ко­мен­ду­є­ться вста­но­ви­ти у при­пи­сі ор­га­ну дер­жав­но­го ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­но­го кон­тро­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.