По­ста­но­ва #1

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО НЕРУХОМІСТЬ / БУДІВНИЦТВО -

У по­ста­но­ві від 10.05.2018 р. у спра­ві №805/3337/17-а, роз­гля­да­ю­чи пи­та­н­ня про мо­жли­вість за­сто­су­ва­н­ня ст. 183-3 Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни (в ре­да­кції, яка бу­ла чин­ною на мо­мент ви­ни­кне­н­ня спір­них пра­во­від­но­син), ВС ствер­джу­вав, що спір про пра­во у кон­текс­ті роз­гля­ду­ва­ної нор­ми існує в то­му ви­пад­ку, якщо пре­дме­том спо­ру є пра­во­від­но­си­ни, існу­ва­н­ня яких вва­жа­є­ться пе­ред­умо­вою для ви­ни­кне­н­ня під­став для за­сто­су­ва­н­ня спе­ці­аль­них заходів, пе­ре­лі­че­них у ст. 183-3 КАС Укра­ї­ни. Зокре­ма, спір про пра­во існує то­ді, коли пла­тник по­да­тків ви­слов­лює не­зго­ду з рі­ше­н­ням кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну, що бу­ло під­ста­вою для ви­ни­кне­н­ня об­ста­вин для внесення від­по­від­но­го по­да­н­ня.

Во­дно­час ВС під­кре­слив, що ст. 183-3 КАС Укра­ї­ни (в ре­да­кції, яка бу­ла чин­ною на мо­мент прийня­т­тя рі­шень су­да­ми пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­цій) не мі­стить пе­ре­лі­ку будь-яких кри­те­рі­їв та­кої не­зго­ди як під­ста­ви для ви­снов­ку про існу­ва­н­ня спо­ру про пра­во. От­же, на дум­ку ВС, у ко­жно­му кон­кре­тно­му ви­пад­ку, за­ле­жно від змі­сту пра­во­від­но­син, суд по­ви­нен оці­ни­ти фор­му ви­ра­же­н­ня від­по­від­ної не­зго­ди уча­сни­ка про­ва­дже­н­ня що­до існу­ва­н­ня спо­ру. Та­ка не­зго­да має вті­лю­ва­ти­ся у вчи­нен­ні уча­сни­ком про­це­су об'єктив­но не­об­хі­дних дій для від­нов­ле­н­ня по­ру­ше­но­го пра­ва. В за­зна­че­ній спра­ві та­кою об’єкти­во­ва­ною не­зго­дою бу­ло ви­зна­но по­да­н­ня пла­тни­ком по­да­тку по­зо­ву про ви­зна­н­ня про­ти­прав­ним та ска­су­ва­н­ня на­ка­зу про про­ве­де­н­ня до­ку­мен­таль­ної по­за­пла­но­вої ви­їзної пе­ре­вір­ки. Без­за­пе­ре­чно, це

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.