По­ста­но­ва #3

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО НЕРУХОМІСТЬ / БУДІВНИЦТВО -

Во­дно­час до­ста­тньо су­пе­ре­чли­вою ви­да­є­ться по­зи­ція ВС, ви­слов­ле­на у по­ста­но­ві від 28.08.2018 р. у спра­ві №804/19780/14. Суд ствер­джу­вав, що скар­га на дії по­са­до­вих осіб по­да­тко­во­го ор­га­ну що­до про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки в по­ряд­ку до­су­до­во­го (адмі­ні­стра­тив­но­го) оскар­же­н­ня не повинна ро­зу­мі­ти­ся як під­твер­дже­н­ня існу­ва­н­ня спо­ру про пра­во. На­то­мість оскар­же­н­ня на­ка­зу про про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки, дій по­да­тко­во­го ор­га­ну що­до її про­ве­де­н­ня по су­ті є ли­ше за­пе­ре­че­н­ням об­ста­вин, що зу­мо­ви­ли звер­не­н­ня по­да­тко­во­го ор­га­ну з від­по­від­ним по­да­н­ням, а та­кож не вва­жа­є­ться спо­ром про пра­во, а от­же, не є під­ста­вою для за­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня.

ВС за­зна­чив: «Ч. 4 ст. 183-3 Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни (в ре­да­кції, яка бу­ла чин­ною на мо­мент звер­не­н­ня з по­да­н­ням) суд сво­єю ухва­лою від­мов­ляє у прийнят­ті по­да­н­ня у то­му ви­пад­ку, якщо з по­да­них до суду ма­те­рі­а­лів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.