Мі­жна­ро­дно-правовий ста­тус тру­дя­щих-мі­гран­тів

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ - ЮрійЮ ійСЕРГЄЄВ СЕРГЄЄВ, адво­кат, к.ю.н., ке­ру­ю­чий пар­тнер ТОВ «Юри­ди­чне бю­ро Сер­гє­є­вих» ООН). МОМ). МОП)

За­йма­ю­чи ви­гі­дне гео­по­лі­ти­чне по­ло­же­н­ня та вра­хо­ву­ю­чи лі­бе­ра­лі­за­цію ві­зо­вих про­це­дур, Україна ста­ла одні­єю з про­від­них кра­їн по­ста­чаль­ни­ків ро­бо­чої си­ли до ін­ших дер­жав. Пи­та­н­ня пра­во­во­го ста­ту­су тру­дя­щих-мі­гран­тів ви­зна­ча­ю­ться, як пра­ви­ло, акта­ми між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, на­сам­пе­ред, Між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції пра­ці (да­лі – та Ор­га­ні­за­ції об'єд­на­них на­цій (да­лі –

Де­які пи­та­н­ня тру­до­вої мі­гра­ції зна­хо­дя­ться та­кож у ком­пе­тен­ції Між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції з мі­гра­ції (да­лі –

Слід за­зна­чи­ти, що існує пев­ний ма­сив між­на­ро­дних норм, які ре­гу­лю­ють пи­та­н­ня пра­ці ці­єї ка­те­го­рії пра­ців­ни­ків. Зокре­ма, це Кон­вен­ція МОП №97 «Про тру­дя­щих-мі­гран­тів» 1949 р. (пе­ре­гля­ну­та), яка пе­ред­ба­чає, що ко­жна кра­ї­на-член МОП, для якої ця Кон­вен­ція є чин­ною, зо­бов'язу­є­ться на­да­ва­ти ім­мі­гран­там (без дис­кри­мі­на­ції за озна­кою на­ціо­наль­но­сті, ра­си, ре­лі­гії або ста­ті), які за­кон­но при­бу­ва­ють на йо­го те­ри­то­рію, не менш спри­я­тли­ві умо­ви ніж ті, які ма­ють її гро­ма­дя­ни, що­до пи­тань за­ро­бі­тної пла­ти, ро­бо­чо­го ча­су, по­над­нор­мо­вої пра­ці, ві­ку прийня­т­тя на ро­бо­ту, член­ства у проф­спіл­ках, про­жи­ва­н­ня то­що.

Тер­мін « тру­дя­щий- мі­грант » у Кон­вен­ції МОП №97 озна­чає осо­бу, яка мі­грує з одні­єї кра­ї­ни в ін­шу з на­мі­ром отри­ма­ти ро­бо­ту іна­кше, ніж за вла­сний ра­ху­нок, та охо­плює будь-яку осо­бу, яка згі­дно із законом ви­зна­є­ться як тру­дя­щий-мі­грант. Во­дно­час за­зна­ча­є­ться, що ця Кон­вен­ція не за­сто­со­ву­є­ться до при­кор­дон­них пра­ців­ни­ків, осіб віль­них про­фе­сій та ар­ти­стів, що в'їжджа­ють на ко­ро­ткий строк, а та­кож моряків.

У 1975 р. бу­ло прийня­то Кон­вен­цію МОП №143 «Про зло­вжи­ва­н­ня в га­лу­зі мі­гра­ції та про за­без­пе­че­н­ня тру­дя­щим-мі­гран­там рів­них мож- ли­во­стей і рів­но­го став­ле­н­ня», яка за­крі­плює зо­бов'яза­н­ня до­три­му­ва­ти­ся основ­них прав лю­ди­ни що­до тру­дя­щих-мі­гран­тів. На­го­ло­шу­є­ться на пра­ві ко­жної лю­ди­ни за­ли­ша­ти будь-яку кра­ї­ну (вклю­ча­ю­чи ба­тьків­щи­ну) та по­вер­та­ти­ся до своєї кра­ї­ни, як це пе­ред­ба­че­но в За­галь­ній де­кла­ра­ції прав лю­ди­ни та Між­на­ро­дно­му па­кті про гро­ма­дян­ські й політичні пра­ва.

Від­по­від­но до ст. 11 Кон­вен­ції МОП №143, тер­мін «тру­дя­щий-мі­грант» озна­чає осо­бу, яка мі­грує або мі­гру­ва­ла з одні­єї кра­ї­ни до ін­шої з ме­тою одер­жа­н­ня будь-якої ро­бо­ти, окрім як за вла­сний ра­ху­нок, та сто­су­є­ться будь-якої осо­би, яка за­кон­но в'їха­ла в кра­ї­ну як пра­ців­ник-мі­грант. На від­мі­ну від Кон­вен­ції МОП №97, це по­ло­же­н­ня та­кож сто­су­є­ться та­ких груп осіб: тру­дя­щих при­кор­дон­них ра­йо­нів; ар­ти­стів та пред­став­ни­ків віль­них про­фе­сій, які в’їха­ли в кра­ї­ну на ко­ро­ткі стро­ки; моряків; осіб, які при­їздять з ме­тою одер­жа­н­ня під­го­тов­ки чи осві­ти; слу­жбов­ців уста­нов чи під­при­ємств, які здій­сню­ють свою ді­яль­ність на те­ри­то­рії кра­ї­ни та які бу­ли тим­ча­со­во допу­ще­ні в цю кра­ї­ну на про­ха­н­ня на­йма­ча для ви­ко­на­н­ня спе­ці­аль­них фун­кцій і зав­дань на обме­же­ний та вста­нов­ле­ний пе­рі­од ча­су, а та­кож зо­бов’яза­ні ви­їха­ти з кра­ї­ни пі­сля ви­ко­на­н­ня сво­їх фун­кцій чи зав­дань. Кон­вен­ція МОП №143 та Ре­ко­мен­да­ція МОП №151 що­до тру­дя­щих-мі­гран­тів спря­мо­ва­ні, на­сам­пе­ред, на бо­роть­бу зі зло­вжи­ва­н­ня­ми у сфе­рі мі­гра­ції, за­без­пе­че­н­ня тру­дя­щим­мі­гран­там рів­них мо­жли­во­стей, став­ле­н­ня та умов, ана­ло­гі­чних до тих, які ма­ють гро­ма­дя­ни кра­ї­ни.

У 1977 р. бу­ло прийня­то Єв­ро­пей­ську кон­вен­цію про правовий ста­тус тру­дя­щих-мі­гран­тів. Дер­жа­ви­чле­ни Ра­ди Єв­ро­пи ви­рі­ши­ли, що правовий ста­тус тру­дя­щих-мі­гран­тів, які є гро­ма­дя­на­ми цих дер­жав, по­ви­нен ре­гу­лю­ва­ти­ся та­ким чи­ном, щоб ма­кси­маль­но за­без­пе­чи­ти їм ре­жим у всіх аспе­ктах умов жи­т­тя та пра­ці, який бу­де не менш спри­я­тли­вим, ніж той ре­жим, що на­да­є­ться пра­ців­ни­кам, які є гро­ма­дя­на­ми дер­жа­ви, що при­ймає.

Ви­ще­за­зна­че­на Кон­вен­ція бу­ла ра­ти­фі­ко­ва­на Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни у 2007 р. та вре­гу­льо­вує та­кі пи­та­н­ня пра­во­во­го ста­ту­су тру­дя­щих-мі­гран­тів: пра­це­вла­шту­ва­н­ня, про­хо­дже­н­ня ме­ди­чно­го об­сте­же­н­ня та про­фе­сій­них іспи­тів, оформ­ле­н­ня до­зво­лу на ро­бо­ту та до­зво­лу на про­жи­ва­н­ня, без­пе­ку пра­ці, пе­ре­каз гро­шо­вих за­оща­джень, на­да­н­ня со­ці­аль­ної та ме­ди­чної до­по­мо­ги то­що.

У Єв­ро­пей­ській кон­вен­ції «тру­дя­щим-мі­гран­том» вва­жа­є­ться гро­ма­дя­нин до­го­вір­ної сто­ро­ни, яко­му ін­ша до­го­вір­на сто­ро­на до­зво­ли­ла пе­ре­бу­ва­ти на її те­ри­то­рії для здій­сне­н­ня опла­чу­ва­ної ро­бо­ти. Окрім ви­зна­че­н­ня по­ня­т­тя «тру­дя­щий­мі­грант», Кон­вен­ція мі­стить та­кож пе­ре­лік осіб, до яких не за­сто­со­ву­ю­ться по­ло­же­н­ня ці­єї Кон­вен­ції: при­кор­дон­ні пра­ців­ни­ки; акто­ри, ін­ші ар­ти­сти естра­ди та спор­тсме­ни, за­про­ше­ні на ко­ро­ткий про­мі­жок ча­су, а та­кож осо­би віль­ної про­фе­сії; мо­ря­ки; осо­би, які отри­му­ють про­фе­сій­ну підготовку; се­зон­ні ро­бі­тни­ки; се­зон­ні тру­дя­щі-мі­гран­ти; ро­бі­тни­ки, які є гро­ма­дя­на­ми до­го­вір­ної сто­ро­ни та ви­ко­ну­ють кон­кре­тну ро­бо­ту на те­ри­то­рії ін­шої до­го­вір­ної сто­ро­ни від іме­ні підприємства, за­ре­є­стро­ва­ний офіс яко­го зна­хо­ди­ться за ме­жа­ми те­ри­то­рії ці­єї до­го­вір­ної сто­ро­ни.

Від­по­від­но до норм Єв­ро­пей­ської кон­вен­ції, ко­жно­му тру­дя­що­му­мі­гран­ту, прийня­то­му на ро­бо­ту, пе­ред ви­їздом до дер­жа­ви, що при­ймає, ви­да­є­ться тру­до­вий до­го­вір або оста­то­чне за­про­ше­н­ня на ро­бо­ту. Ці до­ку­мен­ти мо­жуть бу­ти укла­де­ні одні­єю чи біль­ше мо­ва­ми, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в дер­жа­ві

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.