До ко­ман­ди ра­дни­ків ЮК KPD Consulting при­єд­нав­ся Ста­ні­слав Одно­роб

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

очо­лив пра­кти­ку ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ме­не­джмен­ту. Він має по­над 10 ро­ків до­сві­ду в га­лу­зі ком­пла­єн­су. Пра­цю­ю­чи в іно­зем­них ком­па­ні­ях енер­ге­ти­чної сфе­ри з 2007 р. ( зокре­ма, Marathon Petroleum Ukraine) та те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них ком­па­ні­ях, він на­був зна­чно­го до­сві­ду в пи­та­н­нях ком­пла­єн­су, по­бу­до­ви та оцін­ки си­стем ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ком­пла­єн­су, про­ве­ден­ні вну­трі­шніх роз­слі­ду­вань, пов'яза­них з акта­ми FCPA (США) та UK Bribery Act (Ве­ли­ко­бри­та­нія), а та­кож про­ве­ден­ні тре­нін­гів з цих пи­тань.

У 2017 р. Ста­ні­слав Одно­роб пер­шим в Укра­ї­ні за­без­пе­чив вда­ле про­ве­де­н­ня сер­ти­фі­ка­ції ISO 37001:2016 си­сте­ми ме­не­джмен­ту про­ти­дії ха­бар­ни­цтву одно­го з най­біль­ших мо­біль­них опе­ра­то­рів, де про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су очо­лю­вав пра­кти­ку ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ком­пла­єн­су.

У 2004 р. Ста­ні­слав Одно­роб з відзнакою за­кін­чив На­ціо­наль­ну юри­ди­чну ака­де­мію Укра­ї­ни ім. Яро­сла­ва Му­дро­го за спе­ці­аль­ні­стю «Пра­во­знав­ство» (м. Харків).

Ке­ру­ю­чий пар­тнер KPD Consulting Ігор Ка­лі­твен­цев за­зна­чив: «Ми ра­ді роз­ши­рен­ню сфе­ри ком­пе­тен­цій на­шої ком­па­нії з ме­тою най­кра­що­го за­до­во­ле­н­ня по­треб ве­ли­ких кор­по­ра­тив­них клі­єн­тів. Ві­та­є­мо з від­кри­т­тям ще одні­єї пра­кти­ки та при­єд­на­н­ням но­во­го чле­на ко­ман­ди – Ста­ні­сла­ва Одно­ро­ба – до­свід­че­но­го та на­дій­но­го ра­дни­ка».

Ста­ні­слав Одно­роб

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.