«Ми ні­ко­ли не про­по­ну­є­мо клі­єн­там уні­вер­саль­ні ва­рі­ан­ти, адже це не пра­цює»

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оль­га СО­ЛОВ­ЙО­ВА.

За­мість ве­ли­ких «на­по­ле­о­нів­ських пла­нів» – чі­тка стра­те­гія роз­ви­тку ком­па­нії. Са­ме та­ким шля­хом пі­шла пар­тнер АО «СК ГРУП» Оль­га СО­ЛОВ­ЙО­ВА. Про­тя­гом май­же 10 ро­ків її адво­кат­ське об’єд­на­н­ня ди­на­мі­чно роз­ви­ва­є­ться, су­про­во­джує укра­їн­ський та іно­зем­ний бі­знес по всій Укра­ї­ні та за кор­до­ном

За­мість ве­ли­ких «на­по­ле­о­нів­ських пла­нів» – чі­тка стра­те­гія роз­ви­тку ком­па­нії. Са­ме та­ким шля­хом пі­шла пар­тнер СК ГРУП, адво­кат, ке­рів­ник пра­кти­ки між­на­ро­дно­го по­да­тко­во­го та фі­нан­со­во­го пра­ва, ке­рів­ник естон­сько­го офі­су, на­ціо­наль­ний ре­пор­тер від Есто­нії в International Bar Association Про­тя­гом май­же 10 ро­ків адво­кат­ське об’єд­на­н­ня СК ГРУП ди­на­мі­чно роз­ви­ва­є­ться, су­про­во­джує укра­їн­ський та іно­зем­ний бі­знес по всій Укра­ї­ні та за кор­до­ном

– Які клю­чо­ві тен­ден­ції Ва­шої пра­кти­ки можна від­зна­чи­ти у 2018 ро­ці? – Як і ра­ні­ше (по­чи­на­ю­чи з 2014 р.), пра­кти­ка між­на­ро­дно­го по­да­тко­во­го пра­ва у цьо­му ро­ці ди­на­мі­чно роз­ви­ва­є­ться, клі­єн­ти актив­но ін­ве­сту­ють у кра­ї­ни ЄС або ви­хо­дять з укра­їн­ськи­ми то­ва­ра­ми на рин­ки Єв­ро­пи. Ми та­кож від­кри­ли свої офі­си у Тал­лін­ні, Вар­ша­ві та Мюн­хе­ні, оскіль­ки кон­цен­тра­ція на­ших українських клі­єн­тів у цих кра­ї­нах є до­ста­тньо ве­ли­кою. Тен­ден­ці­ям 2018 р. я да­ла б на­зву: «Пра­цю­є­мо в ЄС».

За 2017-2018 рр. ми ви­йшли на но­вий рі­вень. Ми су­про­во­джу­є­мо за­кор­дон­ні ком­па­нії клі­єн­тів (у то­му чи­слі українців) без при­су­тно­сті в цих ком­па­ні­ях або в транс­а­кці­ях Укра­ї­ни, тоб­то ми об’єд­ну­є­мо ком­па­нії між со­бою по всьо­му сві­ту. За­га­лом, укра­їн­ські юри­сти працюють з «прив’яз­кою» до Укра­ї­ни з іно­зем­ни­ми ком­па­ні­я­ми клі­єн­та (на­при­клад, ста­ра кла­си­чна фор­ма Україна-Кіпр-офшор), тоб­то у схе­мі зав­жди є Україна для вве­де­н­ня або ви­ве­де­н­ня гро­шо­вих ко­штів, кон­тро­лю то­що. Сьо­го­дні ми вже не прив’язу­є­мо­ся до Укра­ї­ни.

Зви­чай­но, для на­да­н­ня ви­со­ко­які­сних по­слуг у сфе­рі між­на­ро­дно­го по­да­тко­во­го пла­ну­ва­н­ня ме­ні до­по­ма­гає на­вча­н­ня за про­гра­мою LL.M International tax law у Ві­дні та юри­сти на­ших єв­ро­пей­ських офі­сів. Офі­си у Тал­лін­ні та Вар­ша­ві зде­біль­шо­го спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на між­на­ро­дних по­да­тках. Вже про­тя­гом 2-х ро­ків я пе­ре­бу­ваю у Ві­дні, то­му ми про­по­ну­є­мо клі­єн­там бі­знес або ін­ве­сту­ва­н­ня в Ав­стрії. – З яки­ми за­пи­та­ми остан­нім ча­сом до Вас най­ча­сті­ше звер­та­ю­ться клі­єн­ти? Які по­слу­ги є най­по­пу­ляр­ні­ши­ми? – Пі­сля за­про­ва­дже­н­ня BEPS, MLI, Anti money laundering rules (AML) всі клі­єн­ти пе­ре­гля­да­юсь свої хол­дин­го­ві стру­кту­ри, ре­стру­кту­ру­ю­ться, від­мов­ля­ю­ться від кла­си­чних офшор­них юрис­ди­кцій, а та­кож Кі­пру. То­му за­раз юри­сти мо­єї пра­кти­ки за­йма­ю­ться пе­ре­ва­жно ана­лі­зом ді­яль­но­сті між­на­ро­дних хол­дин­гів клі­єн­тів що­до від­по­від­но- сті су­ча­сним ви­мо­гам ЄС до ком­па­ній, про­по­ну­ють онов­ле­ні схе­ми вза­є­мо­дії ком­па­ній, су­про­во­джу­ють транскор­дон­ні опе­ра­ції. Са­ме з ці­єї по­слу­ги бе­ре по­ча­ток на­ша но­ва під­пра­кти­ка – су­про­во­дже­н­ня ком­па­ній клі­єн­тів у від­но­си­нах з іно­зем­ни­ми бан­ка­ми. Так скла­ло­ся, що я маю ши­ро­ке ко­ло кон­та­ктів з рі­зни­ми бан­ка­ми ЄС, то­му зав­жди маю сві­жу ін­фор­ма­цію що­до но­во­вве­день в єв­ро­пей­сько­му та ло­каль­но­му бан­ків­сько­му за­ко­но­дав­стві. У зв’яз­ку з тим, що сьо­го­дні на іно­зем­ні бан­ки по­кла­де­но чи­ма­ло обов’яз­ків з пе­ре­вір­ки опе­ра­цій, се­ред клі­єн­тів по­ста­ла по­тре­ба в які­сно­му кон­суль­ту­ван­ні з пи­тань AML. Та­кож ча­сто клі­єн­ти по­ча­ли звер­та­ти­ся з пи­та­н­ням що­до су­про­во­дже­н­ня про­е­ктів ін­ве­сту­ва­н­ня в Поль­щу, Ні­меч­чи­ну та Ав­стрію. – Які з остан­ніх кей­сів бу­ли най­ці­ка­ві­ши­ми та най­скла­дні­ши­ми для Вас та Ва­шої ко­ман­ди? – Вар­то від­зна­чи­ти спра­ву про при­дба­н­ня на­шим клі­єн­том час­тки в «Про­мін­ве­ст­бан­ку» у 2017 р. У цій спра­ві май­же все бу­ло скла­дно, по­чи­на­ю­чи з пе­ре­го­во­рів зі «скла­дним» про­дав­цем «Вне­шэко­ном­бан­ком» як дер­жав­ною стру­кту­рою та за­кін­чу­ю­чи тим, що про­да­вець пе­ре­бу­ває під між­на­ро­дни­ми сан­кці­я­ми, що май­же уне­мо­жлив­лю­ва­ло з ним ро­зра­хун­ки. Зав­да­н­ня мо­єї ко­ман­ди по­ля­га­ло у роз­роб­ці стру­кту­ри роз­ра­хун­ків. Най­біль­ше за­до­во­ле­н­ня ми отри­ма­ли від то­го, що змогли зна­йти та з’єд­на­ти всі еле­мен­ти для ви­ко­на­н­ня уго­ди. На жаль, клі­єнт від­мо­вив­ся від при­дба­н­ня акцій. Однак це був ду­же за- хо­пли­вий про­цес спів­пра­ці з юри­ста­ми кіль­кох аб­со­лю­тно рі­зних юрис­ди­кцій як за пра­вом кра­їн, так і за мен­таль­ні­стю. На­ра­зі ми су­про­во­джу­є­мо де­кіль­ка між­на­ро­дних M&A що­до по­да­тко­вих пи­тань (зокре­ма, зли­т­тя «Есто­нія-Кіпр», по­гли­на­н­ня «Ла­твія-Ли­тва» та «Ні­меч­чи­на-Ав­стрія»). – Які змі­ни в за­ко­но­дав­стві, на Ва­шу дум­ку, най­більш сут­тє­во впли­ну­ли (чи впли­нуть) на ри­нок? Які з цих змін можна вва­жа­ти по­зи­тив­ни­ми, а які не­га­тив­ни­ми? – Як я вже за­зна­ча­ла, всі вве­де­ні BEPS, MLI, AML ду­же сут­тє­во змі­ни­ли світ. На на­шу кра­ї­ну це та­кож впливає пев­ним чи­ном. Всі ці змі­ни я вва­жаю по­зи­тив­ним, адже по­трі­бно пра­цю­ва­ти за «бі­ли­ми» пра­ви­ла­ми. На мою дум­ку, «ви­шень­кою на тор­ті» бу­де той мо­мент, коли Україна при­єд­на­є­ться до ав­то­ма­ти­чно­го між­на­ро­дно­го обмі­ну по­да­тко­вою ін­фор­ма­ці­єю та прийме за­кон про кон­тро­льо­ва­ні іно­зем­ні ком­па­нії. Це бу­де «но­ва хви­ля» та «ве­ли­кий час» пе­ре­гля­ду ком­па­ній та акти­вів, то­му ми дав­но за­кли­ка­є­мо клі­єн­тів ду­ма­ти про свої до­хо­ди та по­да­тки. – Як Ви го­ту­є­те сво­їх клі­єн­тів до впро­ва­дже­н­ня по­ло­жень MLI-кон­вен­ції? Чи змі­ню­ю­ться під­хо­ди ро­бо­ти? – Юри­сти мо­єї пра­кти­ки вже кіль­ка ро­ків працюють за єв­ро­пей­ськи­ми пра­ви­ла­ми, то­му MLI не є для нас чи­мось но­вим та не­зро­зумі­лим. Ми го­ту­є­мо сво­їх клі­єн­тів, ба­зу­ю­чись на вла­сно­му до­сві­ді, як це пра­цює в євро- пей­ських кра­ї­нах. Чи змі­ня­ться під­хо­ди до ро­бо­ти в Укра­ї­ні у зв’яз­ку з MLI, на­сам­пе­ред, за­ле­жить від змі­ни прин­ци­пів ро­бо­ти на­ших дер­жав­них пе­ре­ві­ря­ю­чих органів та бан­ків. – Які юрис­ди­кції сьо­го­дні є більш при­ва­бли­ви­ми для по­да­тко­во­го пла­ну­ва­н­ня, стру­кту­ру­ва­н­ня бі­зне­су та ін­ве­сти­цій? – Іно­ді ме­не за­про­шу­ють чи­та­ти ле­кції та се­мі­на­ри з між­на­ро­дно­го по­да­тко­во­го пла­ну­ва­н­ня. Слу­ха­чі за­пи­ту­ють про те, яка кра­ї­на є іде­аль­ною та/або при­ва­бли­вою для роз­мі­ще­н­ня хол­дин­гу, по­да­тко­во­го пла­ну­ва­н­ня то­що. Моя відповідь зав­жди одна­ко­ва: «Не існує іде­аль­ної стру­кту­ри чи юрис­ди­кції для усьо­го, для ре­а­лі­за­ції всіх по­ба­жань». Іде­аль­ною стру­кту­рою мо­же бу­ти ли­ше та­ка, що роз­ро­бле­на са­ме під клі­єн­та, під йо­го по­тре­би та по­ба­жа­н­ня.

Клі­єн­ти за­раз більш від­крит­ті до сві­ту, їдуть до рі­зних ку­то­чків на­шої пла­не­ти, то­му ми ні­ко­ли не про­по­ну­є­мо уні­вер­саль­ні ва­рі­ан­ти, адже це не пра­цює. За­раз по­слу­га з між­на­ро­дно­го стру­кту­ру­ва­н­ня бі­зне­су є ду­же акту­аль­ною, во­на має ве­ли­кий по­пит се­ред клі­єн­тів. На жаль, на юри­ди­чно­му ринку існує чи­ма­ло не­про­фе­сіо­на­лів, які про­по­ну­ють ста­рі уні­вер­саль­ні рі­ше­н­ня че­рез не­зна­н­ня або не­ба­жа­н­ня вчи­ти­ся та роз­ви­ва­ти­ся. З та­ким «уні­вер­саль­ним рі­ше­н­ням» клі­єнт ча­сто по­тра­пляє в си­ту­а­цію, коли жо­ден іно­зем­ний банк не хо­че від­кри­ва­ти йо­му ра­ху­нок, або за ре­ко­мен­да­ці­єю та­ких юри­стів-не­про­фе­сіо­на­лів клі­єнт по­тра­пляє у за­ле­жність від одно­го-двох (за­зви­чай ін­ве­сти­цій­них) бан­ків, які бе­ру­ться йо­го об­слу­го­ву­ва­ти, але ви­су­ва­ють рі­зні умо­ви про де­по­зит сум, вкла­да­н­ня в цін­ні па­пе­ри та ін.

Та­кож по­трі­бно бу­ти ува­жни­ми, коли ви­су­ва­ю­ться умо­ви, що ком­па­нії від­криє ра­ху­нок ли­ше один ін­ве­сти­цій­ний банк. Най­імо­вір­ні­ше, такий юрист є аген­том цьо­го бан­ку. Згі­дно з до­го­во­ром між ни­ми, банк спла­чу­ва­ти­ме йо­му відсоток від то­го, що за­ро­бить на вас. При­хо­ву­ва­ти це від клі­єн­та – ду­же не­про­фе­сіо­наль­но, При­кро, що у нас є чи­ма­ло та­ких юри­стів, а по­тім ми ма­є­мо не­га­тив­не став­ле­н­ня до на­шої про­фе­сії.

Тен­ден­ці­ям 2018 р. я да­ла б на­зву: «Пра­цю­є­мо в ЄС»

– На Ва­шу дум­ку, що бу­ло б до­ціль­но змі­ни­ти у ві­тчи­зня­но­му по­да­тко­во­му за­ко­но­дав­стві, щоб між­на­ро­дні ком­па­нії по­ба­чи­ли в Укра­ї­ні пер­спе­кти­ву для сво­го роз­ви­тку?

– Я думаю, що змі­ни­ти став­ле­н­ня до на­шої кра­ї­ни з бо­ку іно­зем­них ком­па­ній мо­же ли­ше су­ку­пність та­ких еле­мен­тів як ста­біль­ність, про­зо­рість, чі­ткість ро­зу­мі­н­ня по­да­тко­во­го та ін­ве­сти­цій­но­го за­ко­но­дав­ства. – Су­до­ва ре­фор­ма ще не за­вер­ши­ла­ся, але чи можна вже го­во­ри­ти, що бі­знес в Укра­ї­ні став більш за­хи­ще­ним? Якщо ні, то коли, на Ва­шу дум­ку, ми змо­же­мо до цьо­го при­йти? – Бі­знес ні­ко­ли не бу­де за­хи­ще­ним, до­по­ки в кра­ї­ни від­бу­ва­ти­ме­ться сва­ві­л­ля та ко­ру­пція в дер­жав­них ор­га­нах. На пре­ве­ли­кий жаль, на­ра­зі я не ба­чу «сві­тло­го май­бу­тньо­го» від цьо­го в на­шій дер­жа­ві. – На­сту­пно­го ро­ку Ви свя­тку­ва­ти­ме­те 10-річ­чя SK Group. Можна ска­за­ти, що це бу­де пер­ший істо­тний ру­біж. А що да­лі? Якою є су­пер-ам­бі­тна ціль з роз­ви­тку ком­па­нії на май­бу­тнє? – Май­же 10 ро­ків то­му я за­сну­ва­ла СК ГРУП, по­тім до ме­не при­єд­на­ли­ся ін­ші пар­тне­ри. На­сту­пно­го лі­та бу­де на­ше перше зна­чне свя­тку­ва­н­ня. За 10 ро­ків ком­па­нія з 3-х пра­ців­ни­ків ви­ро­сла до 40-ка юри­стів з при­су­тні­стю в ко­жно­му ре­гіо­ні Укра­ї­ни та іно­зем­ни­ми офі­са­ми. Чи мо­гла я то­ді це уяви­ти? Ска­жу від­вер­то, так! Я бу­ла ду­же ам­бі­тна. Що ще змі­ни­ло­ся? Я ста­ла більш спо­кій­на та оба­чли­ва. За­мість ве­ли­ких «на­по­ле­о­нів­ських пла­нів» – чі­тка стра­те­гія роз­ви­тку ком­па­нії. Ми ста­ли на 10 ро­ків му­дрі­ше, вчи­ли­ся на по­мил­ках, отри­му­ва­ли до­свід як ком­па­нія, як пар­тнер­ство.

Я пар­тнер, адво­кат, маю дві ви­щі осві­ти (юри­ди­чну та еко­но­мі­чну), отри­мую LL.M, ке­рів­ник пра­кти­ки між­на­ро­дно­го по­да­тко­во­го та фі­нан­со­во­го пра­ва, ке­рів­ник естон­сько­го офі­су, на­ціо­наль­ний ре­пор­тер від Есто­нії в International Bar Association, в цьо­му ро­ці від­свя­тку­ва­ла 20 ро­ків ста­жу як юри­ста… Що ще по­трі­бно для про­фе­сій­ної ре­а­лі­за­ції? Мо­жли­во, час по­ду­ма­ти про пен­сію (жарт). Маю кіль­кох друзів-юри­стів, які від­кри­ли вла­сний не­ю­ри­ди­чний бі­знес, оскіль­ки від­чу­ли, що про­фе­сій­но ви­го­ра­ють і по­трі­бно щось для душі та роз­ви­тку. Я думаю над цим, адже по­трі­бно бу­ти рі­зно­пла­но­вою лю­ди­ною з гну­чки­ми мо­жли­во­стя­ми.

Які ам­бі­тні пла­ни має ком­па­нія? Як зав­жди, не ви­ста­чає адво­ка­тів, то­му ма­є­мо на­мір збіль­ши­ти штат пра­ців­ни­ків, ми від­кри­ті до при­єд­на­н­ня но­вих пар­тне­рів. Ми хо­че­мо за­ма­хну­ти­ся на від­кри­т­тя офі­су в Лондоні, по­кла­да­є­мо ве­ли­кі спо­ді­ва­н­ня з цьо­го при­во­ду на на­шо­го пар­тне­ра із су­до­вої пра­кти­ки та між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу Юлію Ку­ри­ло. Та­кож ве­де­мо пе­ре­го­во­ри що­до від­кри­т­тя офі­су в Цю­ри­ху.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.