Осо­бли­во­сті ви­ко­на­н­ня ко­мер­цій­них кон­тра­ктів в умо­вах во­єн­но­го ста­ну

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

28.11.2018 р. в 10 обла­стях Украї ни та вну­трі­шніх во­дах Украї ни Азо­во- Кер­чен­ської аква­то­рії бу­ло вве­де­но во­єн­ний стан. Згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством, во­єн­ний стан озна­чає « осо­бли­вий пра­во­вий ре­жим » , який пе­ред­ба­чає, з одно­го бо­ку, на­да­н­ня від­по­від­ним ор­га­нам дер­жав­ної вла­ди до­да­тко­вих пов­но­ва­жень, а з ін­шо­го — тим­ча­со­ве обме­же­н­ня кон­сти­ту­цій­них прав і сво­бод лю­ди­ни й гро­ма­дя- ни­на, прав та за­кон них ін­те­ре­сів юри­ди­чних осіб з ме­тою вну­трі­шньо­дер­жав­ної під­го­тов­ки для від­сі­чі мо­жли­вої агре­сії. Во­єн­ний стан вве­де­но на 30 днів. По­при те, що спе­ці­аль­ний за­кон про вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну на­був чин­но­сті 28.11.2018 р., РНБО уто­чни­ла, що во­єн­ний стан діє до 14: 00 26.12.2018 р.

За­ко­но­мір­но, що для бі­зне­су акту­а­лі­зу­ва­ли­ся пи­та­н­ня про те, чи мо­же за­про­ва­дже­н­ня во­єн- но­го ста­ну в окре­мих ре­гіо­нах Украї ни впли­ну­ти на йо­го по­то­чні ко­мер­цій­ні кон­тра­кти; чи озна­чає во­єн­ний стан ав­то­ма­ти­чне звіль­не­н­ня від до­го­вір­них зо­бов' язань; що ро­би­ти, якщо не­мо­жли­во ви­ко­на­ти кон­тракт; які на­слід­ки для украї нсько­го кон­тр­аген­та мо­же ма­ти не­ви­ко­на­н­ня кон­тра­кту в умо­вах во­єн­но­го ста­ну.

Не­зва­жа­ю­чи на во­єн­ний стан, ком­па­ні­ям вар­то вжи­ти всіх мо­жли­вих за­хо­дів для ви­ко­на­н­ня зо­бов'язань

По­тен­цій­ний вплив во­єн­но­го ста­ну на по­то­чні ко­мер­цій­ні кон­тра­кти

На­ра­зі за­ра­но го­во­ри­ти про якісь кон­кре­тні ри­зи­ки та на­слід­ки вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну для бі­зне­су, оскіль­ки спе­ці­аль­ний за­кон, яким вве­де­но во­єн­ний стан, мі­стить ли­ше за­галь­ні по­ло­же­н­ня. Все за­ле­жить від то­го, які кон­кре­тно за­хо­ди во­єн­но­го ста­ну бу­дуть вжи­ті. Ста­ном на 03.12.2018 р. три­ває під­го­тов­ка кон­кре­тно­го пла­ну за­хо­дів в окре­мих обла­стях Укра­ї­ни. На­ра­зі во­єн­ний стан про­ва­ди­ться від­по­від­но до ти­по­во­го пла­ну за­хо­дів за­про­ва­дже­н­ня та за­без­пе­че­н­ня за­хо­дів пра­во­во­го ре­жи­му во­єн­но­го ста­ну в Укра­ї­ні або в окре­мих її мі­сце­во­стях у до­да­тку до По­ста­но­ви КМУ від 22.07.2015 р. №544.

За змі­стом цей ти­по­вий план ду­блює по­ло­же­н­ня За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пра­во­вий ре­жим во­єн­но­го ста­ну». З по­зи­ції ви­ко­на­н­ня ко­мер­цій­них кон­тра­ктів, ре­аль­но впли­ну­ти на бі­знес мо­жуть та­кі за­хо­ди:

• пе­ре­вір­ка до­ку­мен­тів, транс­порт­них за­со­бів, ба­га­жу та ван­та­жів;

• вста­нов­ле­н­ня осо­бли­во­го ре­жи­му в'їзду та ви­їду, обме­же­н­ня ру­ху транс­порт­них за­со­бів;

• тим­ча­со­ве від­чу­же­н­ня май­на для по­треб дер­жа­ви;

• за­бо­ро­на тор­гів­лі ал­ко­голь­ни­ми на­по­я­ми та ре­чо­ви­на­ми, ви­ро­бле­ни­ми на спир­то­вій осно­ві, ви­лу­че­н­ня те­хні­чних за­со­бів зв'яз­ку з під­при­ємств;

• ви­ко­ри­ста­н­ня по­ту­жно­стей і тру­до­вих ре­сур­сів під­при­ємств для по­треб дер­жа­ви.

Вра­хо­ву­ю­чи ни­ні­шню гео­гра­фію во­єн­но­го ста­ну, очі­ку­є­ться, що за­про­ва­дже­н­ня цьо­го ре­жи­му мо­же ма­ти вплив, на­сам­пе­ред, на агро­се­ктор, транс­порт­но­ло­гі­сти­чний бі­знес і про­е­кти у сфе­рі від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти- ки. Зокре­ма, це сто­су­є­ться ком­па­ній, які пов­ні­стю або час­тко­во ве­дуть свою ді­яль­ність в обла­стях дії во­єн­но­го ста­ну, є сто­ро­на­ми між­на­ро­дних ко­мер­цій­них кон­тра­ктів чи на­да­ють екс­пе­ди­тор­ські по­слу­ги.

На­при­клад, в Азо­ві вже по­си­ли­ли охо­ро­ну пор­тів та кон­троль за ру­хом су­ден, що хо­ча і не свід­чить про при­пи­не­н­ня ро­бо­ти, про­те мо­же спри­чи­ни­ти до­да­тко­ві за­трим­ки у по­став­ці то­ва­рів че­рез по­си­ле­ні пе­ре­вір­ки та не­за­кон­ні зу­пин­ки су­ден, а та­кож за­галь­не під­ви­ще­н­ня вар­то­сті мор­ських пе­ре­ве­зень. 04.12.2018 р. від­бу­ло­ся ли­ше час­тко­ве роз­бло­ку­ва­н­ня укра­їн­ських пор­тів у Бер­дян­ську та Ма­рі­у­по­лі. Все це мо­же при­зве­сти до збіль­ше­н­ня на­ван­та­же­н­ня на за­лі­зни­цю та спри­чи­ни­ти за­трим­ки у по­став­ках, за­пла­но­ва­них на­зем­ним транс­пор­том.

Та­кож це сто­су­є­ться ком­па­ній, які за­лу­че­ні до бу­дів­ни­цтва об'єктів від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки. На­при­клад, са­ме у За­по­різь­кій, Ми­ко­ла­їв­ській, Оде­ській, Хер­сон­ській обла­стях, на те­ри­то­рії яких за­раз вве­де­но во­єн­ний стан, най­біль­ший по­ка­зник вве­де­н­ня по­ту­жно­стей ві­тря­ної еле­ктро­енер­ге­ти­ки. Без­пе­ре­чно, в цьо­му се­кто­рі ком­па­нії мо­жуть зі­штов­хну­ти­ся з не­об­хі­дні­стю при­зу­пи­ни­ти ви­ко­на­н­ня або пе­ре­гля­ну­ти стро­ки та умо­ви вже укла­де­них кон­тра­ктів на по­став­ку обла­дна­н­ня для бу­дів­ни­цтва чи об­слу­го­ву­ва­н­ня тих са­мих ві­тря­них еле­ктро­стан­цій.

Не­мо­жли­вість ви­ко­на­ти до­го­вір­не зо­бов' яза­н­ня вча­сно та в пов­но­му об­ся­зі є не ли­ше ре­пу­та­цій­ним ри­зи­ком для будь-якої ком­па­нії, але й мо­же вза­га­лі по­ста­ви­ти під пи­та­н­ня подаль­шу вза­є­мо­дію з по­то­чни­ми кон­тр­аген­та­ми. То­му не­зва­жа­ю­чи на во­єн­ний стан, ком­па­ні­ям вар­то вжи­ти всіх мо­жли­вих за­хо­дів для ви­ко­на­н­ня до­го­вір­них зо­бов'язань. Якщо ж стає оче­ви­дно, що вна­слі­док во­єн­но­го ста­ну ви­ко­на­н­ня кон­тра­кту є не­мо­жли­вим, то­ді для збе­ре­же­н­ня від­но­син з бі­знес-пар­тне­ра­ми та уни­кне­н­ня зай­вих ви­трат на су­до­ві роз­бір­ки вар­то звер­ну­ти­ся до пра­во­во­го ме­ха­ні­зму звіль­не­н­ня від від­по­від­аль­но­сті за не­ви­ко­на­н­ня вна­слі­док форс-ма­жо­ру.

Чи є во­єн­ний стан форс-ма­жо­ром?

Одні­єю з під­став «до­бро­со­ві­сно­го » не­ви­ко­на­н­ня до­го­вір­них зо­бов' язань є форс- ма­жор­ні об­ста­ви­ни (об­ста­ви­ни не­пе­ре­бор­ної си­ли). Згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством, осо­ба звіль­ня­є­ться від від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня кон­тра­кту, якщо во­на до­ве­де, що та­ке по­ру­ше­н­ня ста­ло­ся вна­слі­док не­пе­ре­бор­ної си­ли або у ра­зі ви­ни­кне­н­ня об­ста­ви­ни, яку сто­ро­ни в до­го­во­рі між со­бою від­не­сли до форс-ма­жо­ру.

Та­кий під­хід та­кож за­крі­пле­ний у ч. 1 ст. 79 Кон­вен­ції Ор­га­ні­за­ції Об'єд­на­них На­цій про до­го­во­ри між­на­ро­дної ку­пів­лі-про­да­жу то­ва­рів від 11.04.1980 р., якою вста­нов­ле­но, що сто­ро­на не не­се від­по­від­аль­но­сті за не­ви­ко­на­н­ня будь-яко­го зі сво­їх зо­бов'язань, якщо до­ве­де, що во­но бу­ло ви­кли­ка­не пе­ре­шко­дою по­за її кон­тро­лем, а та­кож що від неї не­ро­зум­но бу­ло очі­ку­ва­ти прийня­т­тя до ува­ги ці­єї пе­ре­шко­ди під час укла­де­н­ня до­го­во­ру або уни­кне­н­ня чи по­до­ла­н­ня ці­єї пе­ре­шко­ди та її на­слід­ків.

Роз­діл про форс-ма­жор­ні об­ста­ви­ни є стан­дар­тним в біль­шо­сті кон­тра­ктів (зокре­ма, зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних). Про­те у ра­зі йо­го від­су­тно­сті в кон­тра­кті за­сто­со­ву­ю­ться нор­ми за­ко­но­дав­ства про звіль­не­н­ня від від­по­від­аль­но­сті за не­ви­ко­на­н­ня у ви­пад­ку на­ста­н­ня об­ста­вин не­пе­ре­бор­ної си­ли.

Згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни, форс-ма­жор­ни­ми об­ста­ви­на­ми (об­ста­ви­на­ми не­пе­ре­бор­ної си­ли) є над­зви­чай­ні та не­від­во­ро­тні об­ста­ви­ни, які об'єктив­но впли­ва­ють на ви­ко­на­н­ня зо­бов'язань, пе­ред­ба­че­них умо­ва­ми до­го­во­ру (кон­тра­кту, уго­ди то­що), обов'яз­ків за за­ко­но­дав­чи­ми та ін­ши­ми нор­ма­тив­ни­ми акта­ми, дію яких не­мо­жли­во бу­ло пе­ред­ба­чи­ти та дія яких уне­мо­жлив­лює їх ви­ко­на­н­ня про­тя­гом пев­но­го пе­рі­о­ду ча­су. Не­ви­чер­пний пе­ре­лік форс-ма­жор­них об­ста­вин на­ве­де­но в За­ко­ні Укра­ї­ни «Про тор­го­во­про­ми­сло­ві па­ла­ти».

Вар­то за­ува­жи­ти, що «во­єн­ний стан» пря­мо не за­зна­ча­є­ться в цьо­му пе­ре­лі­ку. Однак вра­хо­ву­ю­чи зміст та за­хо­ди во­єн­но­го ста­ну як «осо­бли­во­го» пра­во­во­го ре­жи­му, який вво­ди­ться у ра­зі зброй­ної агре­сії чи за­гро­зи на­па­ду, зро­зумі­ло, що під ви­зна­че­н­ня фор­сма­жор­ної об­ста­ви­ни що­най­мен­ше під­па­да­ють за­хо­ди, які мо­жуть бу­ти за­про­ва­дже­ні в ме­жах во­єн­но­го ста­ну: «вве­де­н­ня ко­мен­дант­ської го­ди­ни » , « при­му­со­ве ви­лу­че­н­ня май­на», «за­хо­пле­н­ня під­при­ємств», «за­кри­т­тя мор­ських про­ток», «за­бо­ро­на ( обме­же­н­ня) екс­пор­ту/ ім­пор­ту», «три­ва­лі пе­ре­р­ви в ро­бо­ті транс­пор­ту, ре­гла­мен­то­ва­ні умо­ва­ми від­по­від­них рі­шень та акта­ми дер­жав­них ор­га­нів вла­ди».

У зв'яз­ку з вве­де­н­ням во­єн­но­го ста­ну Тор­го­во-про­ми­сло­ва па­ла­та Укра­ї­ни (да­лі — ТПП Укра­ї­ни) вже пі­дго­ту­ва­ла ін­фор­ма­цій­ну до­від­ку сто­сов­но то­го, що вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну са­ме по со­бі не є фор­сма­жор­ною об­ста­ви­ною, оскіль­ки від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни за­свід­че­н­ня форс-ма­жор­них об­ста­вин ( об­ста­вин не­пе­ре­бор­ної си­ли) на під­ста­ві за­галь­них си­ту­а­цій та/або вве­де­них/чин­них ре­жи­мів не пе­ред­ба­ча­є­ться.

У роз­рі­зі до­го­вір­них від­но­син це озна­чає, що са­ме по со­бі вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну не є під­ста­вою для не­ви­ко­на­н­ня чи при­зу­пи­не­н­ня ви­ко­на­н­ня зо­бов'язань

за кон­тра­кта­ми. На­то­мість фор­сма­жор мо­же бу­ти за­свід­че­ний що­до ко­жно­го окре­мо­го до­го­во­ру, ви­ко­на­н­ня яко­го ста­ло не­мо­жли­вим че­рез на­яв­ність во­єн­но­го ста­ну.

Пе­ре­ду­мо­ви та осо­бли­во­сті за­сто­су­ва­н­ня форс-ма­жо­ру в кон­кре­тно­му кон­тра­кті

Якщо ви­ко­на­н­ня кон­тра­кту сто­їть під пи­та­н­ням че­рез низ­ку обме­жу­валь­них за­хо­дів, ком­па­нія мо­же отри­ма­ти за­свід­че­н­ня то­го, що для ці­лей та­ко­го кон­тра­кту во­єн­ний стан або кон­кре­тний за­хід во­єн­но­го ста­ну є форс-ма­жор­ною об­ста­ви­ною. По­ря­док за­свід­че­н­ня форс-ма­жор­них об­ста­вин (об­ста­вин не­пе­ре­бор­ної си­ли) вста­нов­лю­є­ться Ре­гла­мен­том за­свід­че­н­ня ТПП Украї ни та ре­гіо­наль­ни­ми тор­го­во- про­ми­сло­ви­ми па­ла­та- ми (да­лі — ТПП) форс-ма­жор­них об­ста­вин ( об­ста­вин не­пе­ре­бор­ної си­ли).

За­свід­че­н­ня дії форс- ма­жо­ру здій­сню­є­ться ТПП Украї ни та ре­гіо­наль­ни­ми ТПП за за­явою за­ці­кав­ле­ної осо­би шля­хом ви­да­чі сер­ти­фі­ка­та про форс-ма­жор­ні об­ста­ви­ни. Во­дно­час, на­віть якщо ви­ко­на­н­ня кон­тра­кту ста­ло не­мо­жли­вим вна­слі­док во­єн­но­го ста­ну, для за­свід­че­н­ня форс-ма­жо­ру не­об­хі­дна на­яв­ність низ­ки пе­ред­умов, які за­яв­ник має до­ве­сти пе­ред ТПП Укра­ї­ни/ре­гіо­наль­ни­ми ТПП: • над­зви­чай­ність об­ста­вин; • не­пе­ре­дба­чу­ва­ність, тоб­то не­зва­жа­ю­чи на те, що факт на­ста­н­ня та­ких об­ста­вин мо­жна при­пу- сти­ти, але час, мі­сце, три­ва­лість, на­слід­ки їх на­ста­н­ня не­мо­жли­во пе­ред­ба­чи­ти на мо­мент укла­де­н­ня до­го­во­ру;

• не­від­во­ро­тність, тоб­то об­ста­ви­ни зна­хо­дя­ться по­за кон­тро­лем сто­рін і не пов'яза­ні з їхні­ми ді­я­ми, не­мо­жли­вість аль­тер­на­тив­но­го ви­ко­на­н­ня;

• при­чин­но-на­слід­ко­вий зв'язок між об­ста­ви­ною/по­ді­єю та не­мо­жли­ві­стю ви­ко­на­н­ня бор­жни­ком сво­їх кон­кре­тних зо­бов'язань за до­го­во­ром.

На пра­кти­ці мо­жуть ви­ни­кну­ти пи­та­н­ня що­до то­го, яка зі сто­рін до­го­во­ру має іні­ці­ю­ва­ти за­свід­че­н­ня форс-ма­жо­ру, про­тя­гом яко­го стро­ку не­об­хі­дно на­да­ти під­твер­дже­н­ня на­ста­н­ня форс- ма­жо­ру, який до­ку­мент бу­де прийня­тий кон­тр­аген­том як до­ста­тній до­каз форс-ма­жо­ру то­що.

Звер­та­є­мо ува­гу, що най­ча­сті­ше по­ря­док дій сто­рін у ви­пад­ку на­ста­н­ня форс-ма­жор­ної об­ста­ви­ни пе­ред­ба­че­ний кон­тра­ктом. Зокре­ма, сто­ро­ни вста­нов­лю­ють строк, про­тя­гом яко­го ін­ша сто­ро­на по­вин­на отри­ма­ти під­твер­джу­валь­ні до­ку­мен­ти про на­ста­н­ня форс-ма­жор­ної об­ста­ви­ни, а та­кож на­да­ти ці до­ку­мен­ти кон­тр­аген­ту.

На­при­клад, у ти­по­вих до­го­во­рах по­став­ки зер­но­вих (за пра­ви­ла­ми GAFTA), за­ле­жно від спосо­бу по­став­ки (ІНКОТЕРМС), змі­ню­є­ться ал­го­ритм дій сто­ро­ни, яка по­си­ла­є­ться на форс-ма­жор. Зокре­ма, CIF (ст. 19) пе­ред­ба­чає при­зу­пи­не­н­ня дії кон­тра­кту на тер­мін дії форс-ма­жо­ру за умо­ви, що про­да­вець по­ві­до­мив по­ку­пця про об­ста­ви­ну про­тя­гом 7 днів з мо­мен­ту її по­яви або не пі­зні­ше ніж че­рез 21 день до по­ча­тку пе­рі­о­ду по­став­ки, за­ле­жно від то­го, який пе­рі­од по­чи­на­є­ться пі­зні­ше. Якщо форс-ма­жор три­ває по­над 21 день пі­сля за­кін­че­н­ня пе­рі­о­ду по­став­ки, то­ді по­ку­пці отри­му­ють пра­во ро­зі­рва­ти кон­тракт у ча­сти­ні не­ви­ко­на­них зо­бов'язань, на­ді­слав­ши про­дав­цю про це по­ві­дом­ле­н­ня про­тя­гом до­би пі­сля за­кін­че­н­ня 21 дня пе­рі­о­ду по­став­ки. В про­ти­ле­жно­му ви­пад­ку кон­тракт за­ли­ша­є­ться чин­ним ще про­тя­гом 14 днів, пі­сля чо­го йо­го дія ав­то­ма­ти­чно при­пи­ня­є­ться, якщо фор­сма­жор три­ває.

ТПП Укра­ї­ни vs ре­гіо­наль­ні ТПП

Окрім то­го, на пра­кти­ці мо­же ви­ни­кну­ти пи­та­н­ня про те, до ко­го по­трі­бно звер­та­ти­ся (до ре­гіо­наль­них ТПП чи до ТПП Украї ни). ТПП Украї ни, від­по­від­но до ст. 14 За­ко­ну Украї ни « Про тор­го­во- про­ми­сло­ві па­ла­ти в Укра­ї­ні», здій­снює за­свід­че­н­ня форс-ма­жор­них об­ста­вин (об­ста­вин не­пе­ре­бор­ної си­ли) з усіх пи­тань до­го­вір­них від­но­син, ін­ших пи­тань, а та­кож зо­бов'язань/ обов'яз­ків, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­чи­ми, ві­дом­чи­ми нор­ма­тив­ни­ми акта­ми та акта­ми ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, окрім до­го­вір­них від­но­син, в яких сто­ро­на­ми упов­но­ва­же­ним ор­га­ном із за­свід­че­н­ня форс-ма­жор­них об­ста­вин (об­ста­вин не­пе­ре­бор­ної си­ли) ви­зна­че­но без­по­се­ре­дньо ре­гіо­наль­ну ТПП.

З огля­ду на за­зна­че­не, ре­гіо­наль­ні ТПП мо­жуть за­свід­чу­ва­ти форс-ма­жор­ні об­ста­ви­ни з усіх пи­тань, що на­ле­жать до ком­пе­тен­ції ТПП Укра­ї­ни. Однак це пра­ви­ло не по­ши­рю­є­ться на за­свід­че­н­ня фор­сма­жор­них об­ста­вин (об­ста­вин не­пе­ре­бор­ної си­ли), що сто­су­ю­ться зо­бов'язань за умо­ва­ми:

• зов­ні­шньо­тор­го­вель­них угод та між­на­ро­дних до­го­во­рів Укра­ї­ни;

• зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних до­го­во­рів, кон­тра­ктів, ти­по­вих до­го­во­рів, угод, в яких без­по­се­ре­дньо пе­ред­ба­че­но від­не­се­н­ня та­кої фун­кції до ком­пе­тен­ції ТПП Укра­ї­ни;

• до­го­во­рів, кон­тра­ктів, ти­по­вих до­го­во­рів, угод між ре­зи­ден­та­ми Укра­ї­ни, в яких без­по­се­ре­дньо пе­ред­ба­че­но від­не­се­н­ня та­кої фун­кції до ком­пе­тен­ції ТПП Укра­ї­ни (п. 4.1, 4.2.).

За вка­за­ни­ми зо­бов'яза­н­ня­ми форс- ма­жор мо­же за­свід­чу­ва­ти ли­ше ТПП Укра­ї­ни. Як вба­ча­є­ться зі змі­сту За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­твер­дже­н­ня Ука­зу Пре­зи­ден­та « Про вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну в Укра­ї­ни» та За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пра­во­вий ре­жим во­єн­но­го ста­ну», не­має жо­дних спе­ці­аль­них при­пи­сів що­до ком­пе­тен­тних ор­га­нів.

От­же, во­єн­ний стан сам по со­бі не є форс-ма­жо­ром, а то­му го­спо­дар­ська ді­яль­ність три­ває у зви­чно­му ре­жи­мі. На­віть якщо по­стає пи­та­н­ня про не­мо­жли­вість ви­ко­на­ти пев­ний до­го­вір вна­слі­док во­єн­но­го ста­ну, перш ніж при­пи­ня­ти ви­ко­на­н­ня будь-яких зо­бов'язань за кон­тра­ктом, по­трі­бно де­таль­но про­ана­лі­зу­ва­ти, чи дій­сно в кон­кре­тній си­ту­а­ції во­єн­ний стан мо­же пе­ре­шко­ди­ти не­ви­ко­нан­ню кон­тра­кту, які са­ме за­хо­ди во­єн­но­го ста­ну мо­жуть до цьо­го при­зве­сти, а та­кож хто мо­же за­свід­чи­ти форс-ма­жор.

Во­єн­ний стан сам по со­бі не є форс-ма­жо­ром, а то­му го­спо­дар­ська ді­яль­ність три­ває у зви­чно­му ре­жи­мі

Во­ло­ди­мир В ЯРЕМКО ЯРЕМКО, ра­дник Sayenko Kharenko

Алі­на А і ДАНИЛЕЙКО, ДАНИЛЕЙКО юрист Sayenko Kharenko

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.