Еле­ктрон­ний суд та сі­мей­не пра­во:

Міф чи ре­аль­ність?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | АДВОКАТУРА / СУДОЧИНСТВО - Ка­те­ри­на К ВЛАСЮК ВЛАСЮК, ке­ру­ю­чий пар­тнер AVG

В Ка­на­ді вже кіль­ка ро­ків до­во­лі успі­шно діє еле­ктрон­ний суд. В за­ко­но­дав­стві чі­тко ви­зна­че­ні ка­те­го­рії справ та су­ми спо­рів, сто­сов­но яких мо­жуть звер­та­ти­ся гро­ма­дя­ни. В кон­текс­ті сі­мей­но­го пра­ва та укра­їн­ських ре­а­лій є кіль­ка «плю­сів» та «мі­ну­сів», на яких вар­то зу­пи­ни­ти­ся біль­ше де­таль­но.

Не так дав­но я бра­ла участь у кон­фе­рен­ції, де ви­сту­па­ла ке­ру­ю­ча ка­над­сько­го су­ду. Во­на роз­по­ві­ла, що з ко­жним ро­ком у них збіль­шу­є­ться кіль­кість справ, які роз­гля­да­ю­ться че­рез еле­ктрон­ний суд. Ту­ди мо­же звер­ну­ти­ся будь-яка лю­ди­на на­віть без до­по­мо­ги адво­ка­та. Ка­над­ська си­сте­ма еле­ктрон­но­го су­ду по­бу­до­ва­на та­ким чи­ном, що всі звер­не­н­ня до­по­ма­гає офор­ми­ти чат-бот. Йде­ться як про за­пов­не­н­ня форм, так і про он­лайн­кон­суль­та­ції. Ще одна фі­шка — не ва­жли­во, якою мо­вою звер­та­є­ться лю­ди­на. В про­гра­мі пе­ред­ба­че­на мо­жли­вість пе­ре­кла­ду. Всі рі­ше­н­ня що­до справ ав­то­ма­ти­чно над­си­ла­ють за­яв­ни­кам.

В Укра­ї­ні еле­ктрон­ний суд ли­ше по­чи­нає пра­цю­ва­ти в те­сто­во­му ре­жи­мі, до то­го ж не в усіх су­дах кра­ї­ни. То­му на­ра­зі скла­дно ро­би­ти ви­снов­ки про ефе­ктив­ність си­сте­ми. Чи змо­же еле­ктрон­ний суд роз­ван­та­жи­ти су­до­ву си­сте­му та збіль­ши­ти мо­жли­вість до­сту­пу до су­до­чин­ства гро­ма­дян Укра­ї­ни? Ма­буть, так. Офі­цій­на пер­ша ста­ти­сти­ка що­до ро­бо­ти еле­ктрон­но­го су­ду з'яви­ться ли­ше в сі­чні-лю­то­му 2019 р. Однак я спо­ді­ва­ю­ся, що на­сту­пні два ро­ки ста­нуть ви­рі­шаль­ни­ми для роз­ви­тку еле­ктрон­но­го су­ду в на­шій кра­ї­ні. У 2019-2020 рр. вар­то очі­ку­ва­ти збіль­ше­н­ня актив- но­сті гро­ма­дян та роз­гля­ду справ че­рез еле­ктрон­ний суд.

Сьо­го­дні у гро­ма­дян Укра­ї­ни є мо­жли­вість по­да­ти за­яву до су­ду. Для цьо­го їм по­трі­бно ство­ри­ти (за­ре­є­стру­ва­ти) вла­сний еле­ктрон­ний ка­бі­нет, а вже по­тім обра­ти той вид за­яви, який про­по­нує си­сте­ма. Окрім то­го, за­яв­ник мо­же по­да­ва­ти до­ку­мен­ти в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді та опла­чу­ва­ти су­до­вий збір. Та­кі про­сті рі­ше­н­ня вже до­зво­ля­ють еко­но­ми­ти час та ре­сур­си. Однак для то­го щоб за­ре­є­стру­ва­ти­ся в си­сте­мі «Еле­ктрон­ний суд», по­трі­бно ма­ти які­сний та швид­кі­сний ін­тер­нет, але та­ка мо­жли­вість є не в усіх гро­ма­дян Укра­ї­ни.

У сі­мей­но­му пра­ві діє ли­ше одна ка­те­го­рія справ — по­збав­ле­н­ня ба­тьків­ських прав. Я ре­ко­мен­дую ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти мо­жли­во­сті еле­ктрон­но­го су­ду, оскіль­ки роз­гляд спра­ви в еле­ктрон­но­му су­ді про­хо­дить на­ба­га­то спо­кій­ні­ше та більш стри­ма­но в емо­цій­но­му пла­ні для всіх сто­рін су­до­во­го про­це­су. До­ста­тньо по­да­ти за­яву, за­пов­ни­ти ша­блон, до­лу­чи­ти до­ку­мен­ти. Мо­жли­вість ві­део­кон­фе­рен­ції слу­ха­н­ня спра­ви в еле­ктрон­но­му су­ді — ще одна з пе­ре­ваг для біль­шо­сті ко­ли­шніх сі­мей­них пар, які від­сто­ю­ють своє пра­во на ді­тей. Окрім то­го, спра­ви про по­збав­ле­н­ня ба­тьків­ських прав за до­по­мо­гою еле­ктрон­но­го су­ду мо­жуть за­без­пе­чи­ти пра­во до­сту­пу до пра­во­су­д­дя на­віть з-за кор­до­ну.

З одно­го бо­ку, еле­ктрон­ний суд спро­щує по­ря­док. Не по­трі­бно їха­ти до су­ду, сто­я­ти в чер­зі до кан­це­ля­рії, по­тім бра­ти спра­ву на озна­йом­ле­н­ня. До­ступ до ма­те­рі­а­лів мо­жли­вий у вла­сно­му ка­бі­не­ті си­сте­ми еле­ктрон­но­го су­ду. Еле­ктрон­ний суд, на жаль, по­ки не мо­же га­ран­ту­ва­ти швид­шо­го роз­гля­ду спра­ви, оскіль­ки ін­ко­ли в ре­аль­но­му су­ді до­во­ди­ться че­ка­ти, ко­ли су­д­дя бу­де віль­ним і то­ді змо­же при­зна­чи­ти да­ту су­ду. Осо­бли­во це сто­су­є­ться лю­дей, які жи­вуть у від­да­ле­них ра­йо­нах або в ра­йон­них цен­трах чи се­лах обла­сті. Ча­сто бу­ває так, що лю­ди з ді­тьми до­ла­ють де­ся­тки або со­тні кі­ло­ме­трів та ви­тра­ча­ють кіль­ка го­дин ча­су, щоб ді­зна­ти­ся про пе­ре­не­се­н­ня спра­ви або ска­су­ва­н­ня за­сі­да­н­ня су­ду. В на­шій кра­ї­ні три­ває су­до­ва ре­фор­ма. Суд­дів еле­мен­тар­но не ви­ста­чає. Во­дно­час це мі­нус для еле­ктрон­но­го су­ду — ре­аль­ні су­ди за­ва­ле­ні спра­ва­ми, є спи­ски справ про за­ван­та­же­ність суд­дів та при­зна­че­н­ня справ.

Що сто­су­є­ться ін­ших ка­те­го­рій справ у сфе­рі сі­мей­но­го пра­ва, скла­дно ска­за­ти, чи вар­то їх роз­гля­да­ти че­рез еле­ктрон­ний суд. У ме­не на­ра­зі не­має одно­зна­чної від­по­віді. Це сто­су­є­ться та­ких ка­те­го­рій справ як роз­лу­че­н­ня, при­зна­че­н­ня алі­мен­тів та по­діл май­на по­друж­жя. З одно­го бо­ку, це чу­тли­ва сфе­ра сі­мей­но­го пра­ва, оскіль­ки біль­шість справ мі­стять при­ва­тну ін­фор­ма­цію. З ін­шо­го бо­ку, мо­жли­во, ли­ше роз­гляд спра­ви че­рез еле­ктрон­ний суд до­зво­лить зни­зи­ти емо­цій­не на­ван­та­же­н­ня. Адже лю­ди, які ко­лись ста­ли по­друж­жям, най­імо­вір­ні­ше, не пла­ну­ва­ли роз­лу­ча­ти­ся, ді­ли­ти май­но або обме­жу­ва­ти пра­во одне одно­го на спіл­ку­ва­н­ня з ді­тьми. Зав­дя­ки то­му, що еле­ктрон­ний суд до­зво­ляє про­во­ди­ти слу­ха­н­ня он­лайн, біль­шість кон­флі­ктів мо­жна зня­ти че­рез від­су­тність «пря­мо­го» кон­та­кту в су­ді. Ко­жна зі сто­рін мо­же по­да­ва­ти до­ку­мен­ти он­лайн че­рез вла­сний ка­бі­нет у си­сте­мі «Еле­ктрон­ний суд».

Та­кі ка­те­го­рії сі­мей­но­го пра­ва як при­зна­че­н­ня алі­мен­тів, стя­гне­н­ня до­да­тко­вих ви­трат і вста­нов­ле­н­ня мі­сця про­жи­ва­н­ня ди­ти­ни успі­шно мо­жуть бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні че­рез еле­ктрон­ний суд. Мо­жли­во, ці ка­те­го­рії вже не­за­ба­ром ста­нуть пре­дме­том роз­гля­ду ви­клю­чно еле­ктрон­но­го су­ду. На­ра­зі пе­ре­ва­жна біль­шість за­яв­ни­ків та адво­ка­тів ко­ри­сту­є­ться ли­ше тра­ди­цій­ним спосо­бом за­хи­сту ін­те­ре­сів у су­ді — це фі­зи­чна при­су­тність в су­ді, озна­йом­ле­н­ня з ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви, участь у су­до­вих про­це­сах. Актив­но за­сто­со­ву­є­ться ві­део­кон­фе­рен­ція, яка вже пра­цює в рі­зних су­дах (в су­дах м. Ки­є­ва та су­дах обла­сно­го зна­че­н­ня). Зав­дя­ки ві­део­кон­фе­рен­ці­ям ре­аль­ний су­до­вий про­цес став більш до­сту­пним. Ін­тер­нет «сти­рає» фі­зи­чні кор­до­ни та зні­має гео­гра­фі­чні обме­же­н­ня.

Вар­то на­га­да­ти, що з 01.01.2019 р. роз­по­чне­ться мо­но­по­лія адво­ка­та на пред­став­ле­н­ня гро­ма­дян в су­ді. То­му еле­ктрон­ний суд — це но­ва мо­жли­вість для гро­ма­дян отри­ма­ти більш до­сту­пний сер­віс. Еле­ктрон- ний суд до­зво­ляє зде­ше­ви­ти су­до­вий про­цес, за­оща­ди­ти час та змен­ши­ти фі­зи­чну при­су­тність адво­ка­та у про­це­сі. Я маю на ува­зі при­їзд до су­ду, по­да­н­ня до­ку­мен­тів та ін­ші мо­мен­ти, які за­раз скла­да­ють ве­ли­ку час­тку від за­галь­но­го об­ся­гу ро­бо­ти адво­ка­та. Най­імо­вір­ні­ше, що че­рез кіль­ка ро­ків у сфе­рі сі­мей­но­го пра­ва адво­ка­ти зі сво­ї­ми до­ві­ри­те­ля­ми змо­жуть на­ба­га­то швид­ше та менш емо­цій­но про­хо­ди­ти су­до­ві про­це­си за до­по­мо­гою еле­ктрон­но­го су­ду. Це не озна­чає, що по­трі­бно пов­ні­стю від­мо­ви­ти­ся від ре­аль­но­го су­до­чин­ства. Про­те ме­ні ду­же хо­че­ться, щоб наш еле­ктрон­ний суд мав та­ку ж по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку як у Ка­на­ді та які­сно за­хи­щав пра­ва укра­їн­ських гро­ма­дян.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.