#4

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | АДВОКАТУРА / СУДОЧИНСТВО -

До­три­ма­н­ня всіх умов на­бу­валь­ної дав­но­сті не при­зво­дить до ви­ни­кне­н­ня пра­ва вла­сно­сті на зем­лю.

До та­ко­го ви­снов­ку ді­йшов Вер­хов­ний Суд у по­ста­но­ві від 11.04.2018 р. у спра­ві №742/2916/15-ц. У цій спра­ві Вер­хов­ний Суд від­зна­чив, що гро­ма­дя­ни, які до­бро­со­ві­сно, від­кри­то та без­пе­рерв­но ко­ри­сту­ю­ться зе­мель­ною ді­лян­кою 15 ро­ків, але не ма­ють до­ку­мен­тів, які свід­чи­ли б про на­яв­ність у них прав на цю зе­мель­ну ді­лян­ку, не ма­ють жо­дних пе­ре­ваг. Ана­ліз ст. 119 ЗК Укра­ї­ни дає під­ста­ви для ви­снов­ку, що для та­ких осіб не пе­ред­ба­че­но жо­дних пе­ре­ваг, їм на­ле­жить ли­ше пра­во на звер­не­н­ня до від­по­від­но­го суб'єкта вла­дних пов­но­ва­жень з кло­по­та­н­ням про пе­ре­да­чу зе­мель­ної ді­лян­ки у вла­сність чи ко­ри­сту­ва­н­ня. Вка­за­на нор­ма ЗК Укра­ї­ни не пе­ред­ба­чає обов'яз­ко­вої пе­ре­да­чі зе­мель­ної ді­лян­ки у вла­сність чи ко­ри­сту­ва­н­ня та­ким осо­бам у ра­зі до­три­ма­н­ня пе­ред­ба­че­ної за­ко­ном про­це­ду­ри звер­не­н­ня, адже зі змі­сту стат­ті вба­ча­є­ться, що пе­ре­да­ча зем­лі здій­сню­є­ться на роз­суд ор­га­нів, упов­но­ва­же­них при­йма­ти від­по­від­не рі­ше­н­ня.

Та­ким чи­ном, Вер­хов­ний Суд вка­зав на де­кла­ра­тив­ність по­ло­же­н­ня ст. 119 ЗК Укра­ї­ни що­до на­бу­т­тя пра­ва вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку за на­бу­валь­ною дав­ні­стю. У зв'яз­ку з цим, вар­то за­зна­чи­ти, що від­су­тність ді­є­вих за­ко­но­дав­чих ме­ха­ні­змів ви­зна­н­ня пра­ва вла­сно­сті на зем­лю за дав­ні­стю во­ло­ді­н­ня до­да­тко­во свід­чить про не­об­хі­дність своє­ча­сно­го до­ку­мен­таль­но­го оформ­ле­н­ня прав вла­сни­ка (осо­бли­во, зва­жа­ю­чи на по­ши­ре­ність остан­нім ча­сом рей­дер­ських за­хо­плень май­на).

От­же, но­ва су­до­ва пра­кти­ка Вер­хов­но­го Су­ду де­що змі­нює по­пе­ре­дньо уста­ле­ні під­хо­ди до за­сто­су­ва­н­ня норм пра­ва що­до за­хи­сту ре­чо­вих прав та при цьо­му має вра­хо­ву­ва­ти­ся пра­кти­ку­ю­чи­ми юри­ста­ми. Во­дно­час про­цес пра­во­за­сто­су­ва­н­ня є без­пе­рерв­ним, в ре­зуль­та­ті яко­го зміст пра­во­вих норм та їх ро­зу­мі­н­ня по­стій­но змі­ню­ю­ться.

Юри­ди­чна спіль­но­та по­кла­дає спо­ді­ва­н­ня, що са­ме но­во­ство­ре­ний Вер­хов­ний Суд за­без­пе­чить єд­ність та уста­ле­ність по­зи­цій суд­дів у за­сто­су­ван­ні норм пра­ва. На­пра­цьо­ва­на Вер­хов­ним Су­дом пра­кти­ка пра­во­за­сто­су­ва­н­ня має ста­ти ка­та­лі­за­то­ром ефе­ктив­но­сті про­ве­де­н­ня су­до­вої ре­фор­ми в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.