Вер­сія 2019 р.

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | АДВОКАТУРА / СУДОЧИНСТВО -

у роз­мі­рі 110 тис. грн на мі­сяць. Вра­хо­ву­ю­чи, що За­ко­ном Укра­ї­ни «Про Дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни на 2019 р. » роз­мір мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти на мі­сяць ста­но­вить 4173 грн, за­ро­бі­тна пла­та вка­за­но­го пра­ців­ни­ка зна­хо­ди­ться в ді­а­па­зо­ні від 25 до 70 роз­мі­рів мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти. Згі­дно із за­про­по­но­ва­ною за­ко­но­про­е­ктом схе­мою, ро­бо­то­да­вець зо­бов' яза­ний спла­ти­ти 22% від 104 325 грн ( ма­кси­маль­на ве­ли­чи­на ба­зи на­ра­ху­ва­н­ня ЄСВ), що до­рів­нює 22 952 грн. На ре­шту за­ро­бі­тної пла­ти, а са­ме 5675 грн, на­ра­хо­ву­ва­ти­ме­ться ЄСВ за став­кою 20%, що ста­но­вить 1135 грн.

Та­ким чи­ном, ро­бо­то­да­вець, який на­ра­хо­вує сво­є­му пра­ців­ни­ко­ві за­ро­бі­тну пла­ту у роз­мі­рі 110 тис. грн на мі­сяць, зо­бов' яза­ний бу­де спла­ти­ти 24 087 грн єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску. Для по­рів­ня­н­ня, на сьо­го­дні ма­кси­маль­на ве­ли­чи­на ба­зи на­ра­ху­ва­н­ня ЄСВ ста­но­вить 15 роз­мі­рів мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти. Тоб­то у ра­зі не­прий ня­т­тя за­про­по­но­ва­них за­ко­но­про­е­ктом змін у 2019 р. ро­бо­то­да­вець, який на­ра­хо­вує сво­є­му пра­ців­ни­ко­ві за­ро­бі­тну пла­ту в роз­мі­рі 110 тис. грн, зо­бов' яза­ний бу­де спла­чу­ва­ти ЄСВ у су­мі 13 771 грн.

Дру­га змі­на, за­про­по­но­ва­на за­ко­но­про­е­ктом, сто­су­є­ться від­по­від­аль­но­сті за пра­во­по­ру­ше­н­ня у ви­гля­ді не­спла­ти ЄСВ. Ро­зро­бни­ки за­ко­но­про­е­кту на­го­ло­шу­ють на не­об­хі­дно­сті вве­де­н­ня сан­кцій у ви­гля­ді за­бо­ро­ни ви­їзду за кор­дон та ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ним за­со­бом у ра­зі від­кри­то­го кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, що сто­су­є­ться не­спла­ти ЄСВ.

Вар­то за­зна­чи­ти, що пред­став­ни­ки бі­зне­су до­сить не­га­тив­но від­ре­а­гу­ва­ли на збіль­ше­н­ня ма­кси­маль­ної ве­ли­чи­ни ба­зи на­ра­ху­ва­н­ня ЄСВ та вста­нов­ле­н­ня ре­гре­сив­ної став­ки. На­сам­пе­ред, на­го­ло­шу­є­ться на мо­жли­во­сті зво­ро­тно­го ефе­кту від за­про­ва­дже­н­ня за­про­по­но­ва­них змін, а са­ме по­вер­не­н­ня «в тінь» ви­со­ких за­ро­бі­тних плат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.