Еле­ктрон­ний суд: міф чи ре­аль­ність?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | АДВОКАТУРА / СУДОЧИНСТВО - Ві­кто­рВі МОРОЗ,МОРОЗ ке­ру­ю­чий пар­тнер АО Suprema Lex ЕЦП)

Ми жи­ве­мо в епо­ху гло­баль­ної ді­джи­та­лі­за­ції, ко­ли не вста­ю­чи з-за сто­лу, мо­жна за­мо­ви­ти про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, по­ди­ви­ти­ся но­ві філь­ми та по­спіл­ку­ва­ти­ся з дру­зя­ми. Су­до­ва адмі­ні­стра­ція за­про­ва­джує по­ді­бні те­хно­ло­гії в су­до­чин­стві, зав­дя­ки чо­му вже най­ближ­чим ча­сом ми змо­же­мо обмі­ню­ва­ти­ся з ін­ши­ми уча­сни­ка­ми про­це­су­аль­ни­ми до­ку­мен­та­ми че­рез еле­ктрон­ну по­шту, по­да­ва­ти по­зо­ви, не вста­ю­чи з ро­бо­чо­го мі­сця, а та­кож про­во­ди­ти су­до­ві за­сі­да­н­ня з офі­су. Зву­чить чу­до­во, прав­да ж?

Однак укра­їн­ські су­ди й до­сі не зав­жди є ком­фор­тни­ми для сво­їх від­ві­ду­ва­чів. Якщо на­віть ра­йон­ні су­ди в цен­траль­них ра­йо­нах м. Ки­є­ва мо­жуть за­ли­ши­ти­ся на якийсь час без сві­тла або опа­ле­н­ня, то що вже ка­за­ти про су­ди в ра­йон­них мі­стах ін­ших обла­стей. На­при­клад, один із су­дів Дні­про­пе­тров­ської обла­сті у 2018 р. не мав мо­жли­во­сті про­во­ди­ти су­до­ві за­сі­да­н­ня в ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції, оскіль­ки хтось ви­рі­зав дріт, при­зна­че­ний для на­яв­но­сті в су­ді ме­ре­жі Ін­тер­нет. В одно­му з ра­йон­них су­дів м. Льво­ва для то­го щоб до­ку­мен­ти з кан­це­ля­рії по­тра­пи­ли до суд­ді (не­зва­жа­ю­чи на те, що пра­ців­ни­ки кан­це­ля­рії су­ду ска­ну­ють ко­жен ар­куш до­ку­мен­та), по­мі­чник суд­ді по­ви­нен від­ві­да­ти кан­це­ля­рію та за­бра­ти від­по­від­ні до­ку­мен­ти. Це я вже не зга­дую про те, що на­при­кін­ці ро­ку в біль­шо­сті су­дів ба­наль­но не­має па­пе­ру та кон­вер­тів, щоб роз­си­ла­ти уча­сни­кам спра­ви су­до­ві по­віс­тки та про­це­су­аль­ні до­ку­мен­ти. Чи мо­же­мо ми го­во­ри­ти про якусь ді­джи­та­лі­за­цію та еле­ктрон­ний суд за та­ких умов фун­кціо­ну­ва­н­ня су­дів?

E-court: з чим йо­го сма­ку­ють?

Що ж та­ке еле­ктрон­ний суд в Укра­ї­ні: міф чи ре­аль­ність? Спро­бу­є­мо до­слі­ди­ти за­зна­че­не пи­та­н­ня в ме­жах ці­єї стат­ті. Вар­то за­ува­жи­ти, що не­зва­жа­ю­чи на те, що ві­тчи­зня­них фа- хів­ців у га­лу­зі ІТ-те­хно­ло­гій ви­со­ко ці­ну­ють у сві­ті, Укра­ї­на не є пер­шо­від­кри­ва­чем у пи­та­н­нях еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства.

Суд м. Чженьч­жоу про­він­ції Хе­нань (Ки­тай) у 2016 р. про­вів пер­ший су­до­вий про­цес з ви­ко­ри­ста­н­ням по­пу­ляр­но­го в кра­ї­ні ін­тер­нет-ме­сен­дже­ра WeChat, в яко­му су­д­дя та адво­ка­ти спіл­ку­ва­ли­ся з рі­зних місць кра­ї­ни, за­пи­су­ю­чи го­ло­со­ві по­ві­дом­ле­н­ня для ма­те­рі­а­лів спра­ви. Та­ким чи­ном, за­мість тра­ди­цій­но­го ро­бо­чо­го дня, су­до­вий про­цес три­вав ли­ше пів­го­ди­ни.

Уряд Ве­ли­ко­бри­та­нії ще у 2013 р. пре­зен­ту­вав про­гра­му ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми кри­мі­наль­но­го су­до­чин­ства під на­звою «Swift and Sure Justice» («Швид­ке та не­від­во­ро­тне пра­во­су­д­дя»), по­бу­до­ва­ну на прин­ци­пах ма­кси­маль­ної ді­джи­та­лі­за­ції су­до­во­го про­це­су та про­ве­де­н­ня за­сі­дань в ре­жи­мі те­ле­кон­фе­рен­ції, вда­ло про­те­сту­вав­ши її в одно­му з най­більш за­ван­та­же­них су­дів кра­ї­ни — в ми­ро­во­му су­ді Бір­мін­ге­ма. За­га­лом, на за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства у Ве­ли­ко­бри­та­нії пла­ну­є­ться ви­тра­ти­ти 1 млрд фун­тів стер­лін­гів, а су­до­ві рі­ше­н­ня бу­дуть про­го­ло­шу­ва­ти че­рез Skype або FaceTime.

Окрім то­го, у Ве­ли­ко­бри­та­нії ство­рю­є­ться єди­на си­сте­ма он­лайн-су­дів (Online dispute resolution system), при­зна­че­на для роз­гля­ду най­більш роз­по­всю­дже­них ци­віль­них по­зо­вів до 25 тис. фун­тів. Ро­зро­бни­ки си­сте­ми впев­не­ні, що во­на до­зво­лить гро­ма­дя­нам еко­но­ми­ти ко­шти та ви­рі­шу­ва­ти свої спір­ні пи­та­н­ня на­віть без за­лу­че­н­ня юри­ста. Та­кож Ве­ли­ко­бри­та­нія має пла­ни що­до ство­ре­н­ня «мо­біль­них су­дів» з он­лайн-до­сту­пом до та­ких су­дів у гро­мад­ських мі­сцях.

Ро­зви­не­ний обмін про­це­су­аль­ни­ми до­ку­мен­та­ми в Нор­ве­гії, де еле­ктрон­ний суд ре­а­лі­зо­ва­ний че­рез за­кри­ту си­сте­му еле­ктрон­но­го пор­та­лу. В Ли­тві уча­сни­ки го­спо­дар­ських та ци­віль­них спо­рів ма­ють мо­жли­вість ко­ри­сту­ва­ти­ся пу­блі­чним по­шу­ком роз­по­ді­лу справ, су­до­вих рі­шень, фор­му­ва­ти та на­да­ва­ти су­ду еле­ктрон­ні про­це­су­аль­ні до­ку­мен­ти, зна­йо­ми­ти­ся з ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви, слу­ха­ти ау­діо­за­пи­си су­до­вих за­сі­дань.

Однак най­більш пов­но та ефе­ктив­но си­сте­ма еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства роз­ви­не­на в Син­га­пу­рі, де су­до­чин­ство пов­ні­стю здій­сню­є­ться в еле­ктрон­ній фор­мі, а па­пе­ро­ві но­сії вза­га­лі не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться.

Укра­їн­ські ре­а­лії

В Укра­ї­ні си­сте­ма еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства за­про­ва­джу­є­ться з 2012 р. З 17.06.2013 р. в усіх мі­сце­вих та апе­ля­цій­них су­дах за­галь­ної юрис­ди­кції бу­ло за­про­ва­дже­но обмін еле­ктрон­ни­ми до­ку­мен­та­ми між су­дом та уча­сни­ка­ми су­до­во­го про­це­су в ча­сти­ні над­си­ла­н­ня су­дом та­ким уча­сни­кам про­це­су­аль­них до­ку­мен­тів в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді, па­ра­лель­но з до­ку­мен­та­ми у па­пе­ро­во­му ви­гля­ді.

З 04.06.2018 р. у 18 пі­ло­тних су­дах Укра­ї­ни, від­по­від­но до на­ка­зу Дер­жав­ної су­до­вої адмі­ні­стра­ції Укра­ї­ни, бу­ло роз­по­ча­то те­сту­ва­н­ня під­си­сте­ми Єди­ної су­до­вої ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ної си­сте­ми «Еле­ктрон­ний суд», зав­дя­ки якій ко­ри­сту­вач має мо­жли­вість по­да­ти до су­ду в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді по­зов­ну за­яву, до­лу­чи­ти в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді до­да­тки до та­кої по­зов­ної за­яви, а та­кож спла­ти­ти су­до­вий збір.

В пі­ло­тно­му про­е­кті взя­ли участь ра­йон­ні су­ди м. Ки­є­ва, Ки­їв­ський апе­ля­цій­ний адмі­ні­стра­тив­ний суд, Апе­ля­цій­ний суд Оде­ської обла­сті, Ки­їв­ський ра­йон­ний суд м. Оде­си, Оде­ський апе­ля­цій­ний го­спо­дар­ський суд, го­спо­дар­ський суд Оде­ської обла­сті, Він­ни­цький апе­ля­цій­ний адмі­ні­стра­тив­ний суд, Він­ни­цький окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд та До­не­цький апе­ля­цій­ний адмі­ні­стра­тив­ний суд.

Дій­сно, за­ре­є­стру­вав­ши за до­по­мо­гою еле­ктрон­но-ци­фро­во­го під­пи­су (да­лі — офі­цій­ну адре­су на пор­та­лі cabinet.court.gov.ua, ко­ри­сту­вач мо­же по­да­ти до су­ду по­зов­ну за­яву (си­сте­ма на­віть про­по­нує ша­бло­ни) з до­да­тка­ми, які мо­жна за­ван­та­жи­ти зі сво­го комп'юте­ра, а та­кож спла­ти­ти су­до­вий збір. Пі­сля фор­му­ва­н­ня і пе­ре­вір­ки по­зов­ної за­яви во­на під­пи­су­є­ться на­ти­ска­н­ням на кно­пку та на­прав­ля­є­ться до су­ду. На­да­лі у про­це­сі роз­гля­ду по­зо­ву су­дом до еле­ктрон­но­го ка­бі­не­ту над­хо­ди­ти­муть по­ві­дом­ле­н­ня про ре­зуль­та­ти ав­то­роз­по­ді­лу, по­віс­тки, ухва­ле­ні су­до­ві рі­ше­н­ня у спра­ві та ін­ші про­це­су­аль­ні до­ку­мен­ти.

Тим­ча­со­ві не­до­лі­ки?

Однак сьо­го­дні з ці­єю си­сте­мою пра­цю­ють да­ле­ко не всі су­ди Укра­ї­ни. До то­го ж си­сте­ма ще не до­зво­ляє здій­сню­ва­ти пов­но­цін­не су­до­чин­ство, адже за­яву про ви­прав­ле­н­ня у рі­шен­ні (ухва­лі) опи­сок чи ари­фме­ти­чних по­ми­лок, за­яву про по­вер­не­н­ня су­до­во­го збо­ру, за­яву про роз'ясне­н­ня рі­ше­н­ня (ухва­ли) су­ду, за­яву про роз­гляд спра­ви за від­су­тно­сті осо­би, кло­по­та­н­ня про участь у су­до­во­му за­сі­дан­ні в ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції то­що за­ре­є­стру­ва­ти у під­си­сте­мі «Еле­ктрон­ний суд» по­ки що не­мо­жли­во. Крім то­го, у су­дів ви­ни­ка­ють тру­дно­щі з іден­ти­фі­ка­ці­єю еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су фі­зи­чної або юри­ди­чної осо­би, який по­ви­нен від­по­від­а­ти акре­ди­то­ва­ним цен­трам сер­ти­фі­ка­ції клю­чів; іден­ти­фі­ка­ці­єю еле­ктрон­них адрес сто­рін для впев­не­но­сті в то­му, що ко­ре­спон­ден­ція су­ду ді­йде са­ме до адре­са­та, а не до ін­шої осо­би; за­без­пе­че­н­ням мо­жли­во­сті уча­сни­кам про­це­су озна­йо­ми­ти­ся з ма­те­рі­а­ла­ми еле­ктрон­ної спра­ви.

За­зна­че­ні не­до­лі­ки пла­ну­є­ться усу­ну­ти до 01.01.2019 р. Пе­ре­дба­ча- ється, що з цьо­го мо­мен­ту си­сте­ма «Еле­ктрон­ний суд» по­вин­на за­пра­цю­ва­ти в усіх су­дах Укра­ї­ни. Ро­зро­бни­ки си­сте­ми обі­ця­ють, що з по­ча­тком її пов­но­цін­ної ро­бо­ти бу­де за­без­пе­че­но пов­ні­стю ав­то­ма­ти­зо­ва­ний роз­по­діл су­до­вих справ (без уча­сті по­са­до­вих осіб су­ду), який від­бу­ва­ти­ме­ться на під­ста­ві вне­се­но­го до ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми до­ку­мен­то­обі­гу су­ду еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та або еле­ктрон­ної ко­пії па­пе­ро­во­го до­ку­мен­та, під­пи­са­ної еле­ктрон­ним ци­фро­вим під­пи­сом їх ав­то­ра; обмін до­ку­мен­та­ми та ін­фор­ма­ці­єю (над­си­ла­н­ня та отри­ма­н­ня до­ку­мен­тів та ін­фор­ма­ції, спіль­на ро­бо­та з до­ку­мен­та­ми) в еле­ктрон­ній фор­мі між су­да­ми, ін­ши­ми ор­га­на­ми си­сте­ми пра­во­су­д­дя, уча­сни­ка­ми су­до­во­го про­це­су; від­да­ле­ний до­ступ ко­ри­сту­ва­чів ці­єї си­сте­ми до будь-якої ін­фор­ма­ції, що в ній збе­рі­га­є­ться, в еле­ктрон­ній фор­мі, від­по­від­но до на­да­них прав до­сту­пу; мо­жли­вість уча­сни­ка спра­ви, який має на­мір взя­ти участь у су­до­во­му за­сі­дан­ні в ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції, за­вча­сно пе­ре­ві­ря­ти в те­сто­во­му ре­жи­мі зв'язок із су­дом то­що.

Успі­шний до­свід

Адво­кат­ське об'єд­на­н­ня «Suprema Lex» вже ви­ко­ри­сто­ву­ва­ло си­сте­му «Еле­ктрон­ний суд» в одній зі справ, яка роз­гля­да­ла­ся Де­снян­ським ра­йон­ним су­дом м. Ки­є­ва, що­до стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті з по­зи­чаль­ни­ка на ко­ристь клі­єн­та адво­кат­сько­го об'єд­на­н­ня (кре­ди­то­ра). Цей до­свід був ціл­ком успі­шним.

Без­пе­ре­чно, еле­ктрон­ний суд зро­бить ро­бо­ту юри­стів більш швид­кою та ефе­ктив­ною, адже до­зво­лить зеко­но­ми­ти час на по­до­ро­жі до су­ду для озна­йом­ле­н­ня з ма­те­рі­а­ла­ми справ, по­да­н­ня про­це­су­аль­них до­ку­мен­тів та уча­сті в су­до­вих за­сі­да­н­нях. З ви­ко­ри­ста­н­ням рі­зно­ма­ні­тних до­да­тків, які в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі ство­рю­ва­ти­муть по­зов­ні за­яви, як це ро­бить до­да­ток від адво­кат­сько­го об'єд­на­н­ня «Suprema Lex» «Кле­мен­тій» (від англ. claimant — по­зи­вач), а та­кож че­рез си­сте­му «Еле­ктрон­ний суд» одра­зу від­прав­ля­ти­муть їх до су­ду, си­сте­ма еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства ста­не зру­чною та зро­зумі­лою для бі­зне­су і гро­ма­дян.

Го­лов­на про­бле­ма, яку під­кре­слив Свен Ма­рі­ус Ур­ке, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор су­до­вої адмі­ні­стра­ції Ко­ро­лів­ства Нор­ве­гія (за­ймає 2-ге мі­сце в Єв­ро­пі з ви­ко­ри­ста­н­ня ІТ-те­хно­ло­гій у дер­жав­них сфе­рах) — це не те­хно­ло­гії або їх не­до­ско­на­лість, а мен­таль­ність ко­ри­сту­ва­чів. Для ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня си­стем еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства не­об­хі­дно змі­ни­ти ми­сле­н­ня суд­дів та уча­сни­ків су­до­во­го про­це­су.

Я вва­жаю, що еле­ктрон­ний суд — це ре­аль­ність най­ближ­чо­го ча­су, зав­дя­ки якій я пла­ную більш ефе­ктив­но за­хи­ща­ти ін­те­ре­си сво­їх клі­єн­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.