Ви­тра­ти на про­фе­сій­ну прав­ни­чу до­по­мо­гу: рух на­зад?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ПРАВОВА ДОПОМОГА - Ма­ксим М ЗАМІХОВСЬКИЙ,ЗАМІХОВСЬКИЙ стар­ший юрист ЮФ Evris

З на­бу­т­тям чин­но­сті но­ви­ми ре­да­кці­я­ми про­це­су­аль­них ко­де­ксів та ре­фор­му­ва­н­ням ін­сти­ту­ту адво­ка­ту­ри сут­тє­во бу­ли лі­бе­ра­лі­зо­ва­ні під­хо­ди до ком­пен­са­ції сто­ро­нам ви­трат на пра­во­ву до­по­мо­гу. Це дає на­дію на пе­ре­тво­ре­н­ня не­жит­тє­зда­тно­го ме­ха­ні­зму на ді­є­вий за­сіб пе­ре­роз­по­ді­лу су­до­вих ви­трат.

Кон­це­пту­аль­ним еле­мен­том но­во­го під­хо­ду ста­ла від­мо­ва від за­ко­но­дав­чо­го ре­гу­лю­ва­н­ня гра­ни­чних роз­мі­рів ком­пен­са­ції, які не від­обра­жа­ли ре­аль­них го­но­ра­рів адво­ка­тів та ці­но­вої по­лі­ти­ки на рин­ку юри­ди­чних по­слуг, а та­кож без­по­се­ре­дня орі­єн­та­ція на умо­ви до­го­во­рів про на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги між клі­єн­том та адво­ка­том. За­де­кла­ро­ва­ний за­ко­но­дав­цем під­хід до­зво­лив юри­ди­чній спіль­но­ті роз­ра­хо­ву­ва­ти на за­про­ва­дже­н­ня ци­ві­лі­зо­ва­них пра­вил гри, а клі­єн­там на­да­вав мо­жли­вість пе­ре­кла­сти тя­гар опла­ти вар­то­сті юри­ди­чних по­слуг на сто­ро­ну спо­ру, про­ти якої ви­не­се­но су­до­ве рі­ше­н­ня.

Кон­сти­ту­цій­не пра­во на про­фе­сій­ну прав­ни­чу до­по­мо­гу та віль­ний ви­бір за­хи­сни­ка га­ран­ту­є­ться ст. 59 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. Від­по­від­но до ст. 22 КУ, во­но не мо­же бу­ти ска­со­ва­не, а зву­же­н­ня змі­сту та об­ся­гу на­яв­них прав і сво­бод не до­пу­ска­є­ться. Та­ким чи­ном, пра­во на віль­ний ви­бір за­хи­сни­ка, що вклю­чає віль­ний ви­бір та по­го­дже­н­ня умов на­да­н­ня прав­ни­чої до­по­мо­ги, ма­ло б бу­ти не­по­ру­шним.

Окрім то­го, ме­ха­нізм роз­по­ді­лу ви­трат мав би ста­ти пев­ним фільт ром, по­кли­ка­ним змен­ши­ти кіль­кість без­під­став­них або ма­ло­зна­чних спо­рів між сто­ро­на­ми, які бу­ло б еко­но­мі­чно до­ціль­но ви­рі­шу­ва­ти в по­за­су­до­вий спо­сіб, ніж на­ра­жа­ти­ся на тя­гар по­не­се­н­ня ви­трат на прав­ни­чу до­по­мо­гу. Для уни­кне­н­ня по­тен­цій­них зло­вжи­вань про­це­су­аль­ні ко­де­кси на­да­ли су­дам до­ста­тньо ши­ро­кі дис­кре­цій­ні пов­но­ва­же­н­ня що­до змен­ше­н­ня за­яв­ле­них до ком­пен­са­ції ви­трат за кло­по­та­н­ням ін­шої сто­ро­ни у ра­зі їх не­спів­мір­но­сті з «мас­шта­бом» спра­ви та об­ся­гом ви­ко­на­них юри­ди­чних ро­біт.

Во­дно­час ана­ліз пра­во­за­сто­сов­чої пра­кти­ки свід­чить, що під­хо­ди су­дів до ком­пен­са­ції ви­трат на на­да­н­ня прав­ни­чої до­по­мо­ги не тіль­ки не змі­ни­ли­ся, а по­де­ку­ди ста­ли ще більш жорс­тки­ми. Дис­кре­ція су­ду що­до оста­то­чно­го ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру ви­трат, які під­ля­га­ють від­шко­ду­ван­ню, ви­ли­ли­ся у ре­цен­зу­ва­н­ня ро­бо­ти адво­ка­тів, ко­ли за від­су­тно­сті про­це­су­аль­них норм, які на­да­ва­ли б від­по­від­ні пов­но­ва­же­н­ня, су­ди оці­ню­ють до­го­вір­ні умо­ви, об­сяг та склад юри­ди­чних по­слуг, май­но­вий стан сто­рін та без­ліч ін­ших умов, за на­слід­ком яких зна­чно змен­шу­є­ться роз­мір ви­трат, які під­ля­га­ють ком­пен­са­ції.

Як на­слі­док, пра­кти­ку­ю­чі адво­ка­ти фа­кти­чно не роз­гля­да­ють ст. 126 ГПК Укра­ї­ни та ст. 137 ЦПК Укра­ї­ни як ін­стру­мент, що мо­же ком­пен­су­ва­ти ви­тра­ти, по­не­се­ні клі­єн­том на ква­лі­фі­ко­ва­ний та які­сний юри­ди­чний за­хист.

Не­об­хі­дний мі­ні­мум

Склад та роз­мір ви­трат, пов'яза­них з опла­тою пра­во­вої до­по­мо­ги, вхо­дить до пре­дме­та до­ка­зу­ва­н­ня у спра­ві. На під­твер­дже­н­ня цих об­ста­вин су­ду ма­ють бу­ти на­да­ні та­кі до­ку­мен­ти: до­го­вір про на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги (до­го­вір до­ру­че­н­ня, до­го­вір про на­да­н­ня юри­ди­чних по­слуг, до­ві­ре­ність); до­ку­мен­ти, що свід­чать про опла­ту го­но­ра­ру та ін­ших ви­трат, пов'яза­них з на­да­н­ням пра­во­вої до­по­мо­ги; де­таль­ний опис вчи­не­них дій (на­да­них по­слуг). На­да­н­ня су­ду вка­за­них до­ку­мен­тів є ба­зо­вою та не­об­хі­дною умо­вою для роз­по­ді­лу ви­трат на прав­ни­чу до­по­мо­гу, а їх за­до­во­ле­н­ня за­ле­жить від рів­ня де­та­лі­за­ції та об­ґрун­то­ва­но­сті.

Та­кий під­хід до ком­пен­са­ції ви­трат на прав­ни­чу до­по­мо­гу за­кла­дав­ся за­ко­но­дав­цем і за­сто­со­ва­ний Ка­са­цій­ним ци­віль­ним су­дом у скла­ді Вер­хов­но­го Су­ду у спра­ві №372/1010/16-ц. У по­ста­но­ві від 03.05.2018 р. ка­са­цій­ний суд, здій­сню­ю­чи роз­по­діл су­до­вих ви- трат, вка­зав, якщо сто­ро­на до­ку­мен­таль­но до­ве­де, що во­на по­не­сла ви­тра­ти на пра­во­ву до­по­мо­гу (на­дасть до­го­вір на пра­во­ву до­по­мо­гу, акт при­йма­н­ня-пе­ре­да­чі на­да­них по­слуг, пла­ті­жні до­ку­мен­ти про опла­ту та­ких по­слуг, роз­ра­ху­нок та­ких ви­трат), то суд не ма­ти­ме під­став для від­мо­ви у стя­гнен­ні та­ких ви­трат сто­ро­ні, на ко­ристь якої ухва­ле­но су­до­ве рі­ше­н­ня.

Опи­са­ний під­хід від­по­від­ає «до­звіль­но­му» ха­ра­кте­ру ст. 126 ГПК Укра­ї­ни та ст. 137 ЦПК Укра­ї­ни, які не пе­ред­ба­ча­ють оцін­ки су­дом до­го­вір­них умов чи ре­цен­зу­ва­н­ня об­ся­гу по­слуг по­за ме­жа­ми прин­ци­пу спів­мір­но­сті.

Вар­то за­зна­чи­ти, що для ці­лей ком­пен­са­ції су­до­вих ви­трат не­має зна­че­н­ня, чи адво­кат здій­сню­вав пред­став­ни­цтво ін­те­ре­сів клі­єн­та на під­ста­ві до­ві­ре­но­сті, чи ор­де­ра (ч. 4 ст. 6 ЦПК Укра­ї­ни). Про­те від­су­тність пов­но­цін­но­го до­го­во­ру на на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги уне­мо­жли­вить ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру та подаль­шу ком­пен­са­цію го­но­ра­ру адво­ка­та.

Склад та роз­мір ви­трат, пов'яза­них з опла­тою пра­во­вої до­по­мо­ги, вхо­дить до пре­дме­та до­ка­зу­ва­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.