Су­до­ва ре­фор­ма: очі­ку­ва­н­ня та ре­аль­ність

Ра­да на­ма­га­є­ться по­до­ла­ти про­бле­му за­бор­го­ва­но­сті дер­жа­ви за рі­ше­н­ня­ми су­дів

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Яро­сла­ваЯ БОРКА БОРКА, юрист ЮК «ВОЛХВ»

У 2016-2017 рр. впро­ва­дже­н­ня су­до­вої ре­фор­ми здій­сни­ло ре­зо­нанс в юри­ди­чній спіль­но­ті Укра­ї­ни. Однак час не сто­їть на мі­сці. Вже ми­нув рік з мо­мен­ту вне­се­н­ня змін до Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, Ци­віль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни та ін­ших за­ко­но­дав­чих актів, а от­же, мо­жна під­би­ти під­сум­ки цьо­го ро­ку та ви­ді­ли­ти клю­чо­ві но­ва­ції.

Адво­кат­ська мо­но­по­лія

Су­до­ва ре­фор­ма при­не­сла обме­же­н­ня, за яки­ми ви­клю­чно адво­кат має мо­жли­вість здій­сню­ва­ти пред­став­ни­цтво ін­те­ре­сів у су­дах. Адво­кат­ська мо­но­по­лія на пред­став­ни­цтво ін­те­ре­сів у Вер­хов­но­му Су­ді та ка­са­цій­них су­дах у скла­ді Вер­хов­но­го Су­ду по­ча­ла ді­я­ти 01.01.2017 р., в су­дах апе­ля­цій­ної ін­стан­ції — з 01.01.2018 р., в су­дах пер­шої ін­стан­ції — з 01.01.2019 р. Пред­став­ни­цтво ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди та ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в су­дах ви­клю­чно про­ку­ро­ра­ми або адво­ка­та­ми здій­сню­ва­ти­ме­ться з 01.01.2020 р.

От­же, на по­ча­ток 2019 р. юри­стам за­ли­ша­ю­ться ли­ше спра­ви, що роз­по­ча­ли­ся до 30.09.2016 р., оскіль­ки роз­гляд справ, прийня­тих до на­бра­н­ня чин­но­сті За­ко­ном Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни (що­до пра­во­су­д­дя)», здій­сню­є­ться за пра­ви­ла­ми, які ді­я­ли до на­бра­н­ня ним чин­но­сті. Зви­чай­ні юри­сти та­кож мо­жуть пред­став­ля­ти ін­те­ре­си у ма­ло­зна­чних спо­рах, ка­те­го- рії яких пе­ред­ба­че­ні усі­ма но­ви­ми про­це­су­аль­ни­ми ко­де­кса­ми. Та­кож збе­ре­гло­ся пра­во юри­ди­чної осо­би на са­мо­пред­став­ни­цтво. У зв'яз­ку з цим тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли юрист ком­па­нії для пред­став­ни­цтва її ін­те­ре­сів в су­ді стає но­мі­наль­ним ди­ре­кто­ром ці­єї ком­па­нії. Чи по­трі­бна та­ка до­да­тко­ва від­по­від­аль­ність для ін­ха­у­са та як во­на оці­ню­є­ться — це пи­та­н­ня для ко­жно­го з нас.

Мо­жна кон­ста­ту­ва­ти не­га­тив­ний вплив за­зна­че­ної змі­ни до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни на юри­стів, оскіль­ки сьо­го­дні їм по­трі­бно тер­мі­но­во отри­му­ва­ти сві­до­цтво про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю, а та­кож не­га­тив­ні на­слід­ки для юри­ди­чних фірм, у яких два ва­рі­ан­ти: або по­шук, пра­це­вла­шту­ва­н­ня та збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті адво­ка­тів для пред­став­ни­цтва клі­єн­тів у су­дах, або від­су­тність пра­ців­ни­ків на ро­бо­чо­му мі­сці у зв'яз­ку з про­хо­дже­н­ням ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­но­го іспи­ту та пів­рі­чним ста­жу­ва­н­ням.

Про­це­су­аль­ні но­ве­ли

Но­ви­ми про­це­су­аль­ни­ми нор­ма­ми пе­ред­ба­че­но за­зна­че­н­ня по­пе­ре­дньо­го орі­єн­тов­но­го роз­ра­хун­ку су­ми су­до­вих ви­трат, які по­зи­вач по­ніс та які очі­кує по­не­сти у зв'яз­ку з роз­гля­дом спра­ви, роз­мір яких сто­ро­на у про­це­сі роз­гля­ду спра­ви по­вин­на до­ве­сти.

Пов­то­рю­ю­чи но­вий ЗУ «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня», су­до­ва ре­фор­ма пе­ред­ба­чає нор­му, від­по­від­но до якої для від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня по­зи­вач зо­бов'яза­ний вне­сти на де­по­зи­тний ра­ху­нок су­ду гро­шо­ву су­му для за­без­пе­че­н­ня мо­жли­во­го від­шко­ду­ва­н­ня май­бу­тніх ви­трат від­по­від­а­ча на про­фе­сій­ну юри­ди­чну до­по­мо­гу. Якщо по­зи­вач не вне­се за­зна­че­ну су­му, то суд мо­же від­мо­ви­ти йо­му в по­зо­ві. Однак, як по­ка- зує пра­кти­ка, у про­це­сі під­го­тов­ки та по­да­чі по­зов­ної за­яви по­зи­вач не за­зна­чає ні­чо­го, окрім ви­трат на по­што­ву ко­ре­спон­ден­цію, а суд при­ймає та­кий по­зов та са­мо­стій­но ви­зна­чає роз­мір су­до­вих ви­трат на під­ста­ві на­да­них сто­ро­на­ми до­ка­зів під час ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня.

Сьо­го­дні су­ди актив­но роз­гля­да­ють спра­ви у спро­ще­но­му по­зов­но­му про­ва­джен­ні, яке не пе­ред­ба­чає про­ве­де­н­ня під­го­тов­чо­го су­до­во­го за­сі­да­н­ня та до­зво­ляє роз­гля­ну­ти спра­ву за один су­до­вий роз­гляд. Та­ка мо­жли­вість пе­ред­ба­че­на тим, що за­ко­но­да­вець не ви­зна­чив ви­чер­пний пе­ре­лік справ, які мо­жна роз­гля­да­ти у та­кий спо­сіб. То­му оці­нив­ши ці­ну по­зо­ву, зна­че­н­ня спра­ви для сто­рін та скла­дність спра­ви, суд са­мо­стій­но при­ймає рі­ше­н­ня про роз­гляд спра­ви у спро­ще­но­му по­зов­но­му про­ва­джен­ні. Тоб­то фа­кти­чно за­ко­но­да­вець ви­ко­ри­сто­вує дис­по­зи­тив­ний прин­цип від­не­се­н­ня су­дом справ до ка­те­го­рії ма­ло­зна­чних.

Якщо го­во­ри­ти про роз­гляд спра­ви в за­галь­но­му по­зов­но­му про­ва­джен­ні, не­об­хі­дно ви­ді­ли­ти за­по­ча­тку­ва­н­ня но­во­го для про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства ін­сти­ту­ту під­го­тов­чо­го про­ва­дже­н­ня, яке скла­да­є­ться з під­го­тов­чих за­сі­дань, по­кли­ка­них з'ясу­ва­ти об­ста­ви­ни спра­ви, вста­но­ви­ти пе­ре­лік від­су­тніх та не­об­хі­дних для ви­рі­ше­н­ня спра­ви до­ка­зів то­що. От­же, під­го­тов­че про­ва­дже­н­ня по­кли­ка­не для ство­ре­н­ня «пла­ну» роз­гля­ду спра­ви.

Та­кож бу­ло змі­не­но по­ря­док по­да­н­ня до­ка­зів. Сто­ро­ну, яка до­дає пи­сьмо­ві до­ка­зи пі­сля від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві, зо­бов'яза­но на­да­ти під­твер­дже­н­ня від­прав­ле­н­ня та­ких пи­сьмо­вих до­ка­зів ін­шим сто­ро­нам. Сто­ро­ні та­кож до­ве­де­ться об­ґрун­ту­ва­ти, за яких при­чин ці до­ка­зи не бу­ли до­да­ні одра­зу до по- зов­ної за­яви. До­ста­тньо про­гре­сив­ною є но­ве­ла сто­сов­но пра­ва сто­ро­ни за­мо­ви­ти ви­сно­вок екс­пер­та без від­по­від­ної ухва­ли су­ду, що сут­тє­во ско­ро­чує стро­ки роз­гля­ду спра­ви.

Одні­єю з най­ці­ка­ві­ших про­це­су­аль­них но­вел є за­про­ва­дже­н­ня зу­стрі­чно­го за­без­пе­че­н­ня, яке пе­ред­ба­чає від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків від­по­від­а­ча, які мо­жуть бу­ти спри­чи­не­ні за­без­пе­че­н­ням по­зо­ву. Вар­то від­зна­чи­ти обов'язок по­зи­ва­ча на­да­ти про­по­зи­цію що­до спосо­бу зу­стрі­чно­го за­без­пе­че­н­ня, адже в ін­шо­му ви­пад­ку за­ява про за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву не бу­де за­до­во­ле­на. Та­ке про­це­су­аль­не зо­бов'яза­н­ня охо­ро­няє від­по­від­а­ча від зло­вжи­ва­н­ня про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми по­зи­ва­чем. До ре­чі, сан­кції за вчи­не­н­ня та­ких дій та­кож пе­ред­ба­че­ні но­вим про­це­су­аль­ним за­ко­но­дав­ством.

По­вер­не­н­ня до три­лан­ко­вої су­до­вої си­сте­ми

Су­до­ва ре­фор­ма за­вер­ши­ла ді­яль­ність Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни, Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду Укра­ї­ни та Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ. Спра­ви, які бу­ли у про­ва­джен­ні ви­ще­за­зна­че­них су­дів, пе­ре­йшли до Вер­хов­но­го су­ду, що на­дов­го за­галь­му­ва­ло про­це­си їх роз­гля­ду, отри­ма­н­ня за­кон­них рі­шень та їх ви­ко­на­н­ня. Згі­дно з да­ни­ми Вер­хов­но­го Су­ду, ста­ном на 09.11.2018 р. у про­ва­джен­ні ВС пе­ре­бу­ває 153232 спра­ви, з яких 77247 справ пе­ре­да­ні з Вер­хов­но­го су­ду Укра­ї­ни, Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни, Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду Укра­ї­ни та Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ.

Від­по­від­но до но­во­вве­день су­до­вої ре­фор­ми, суд­ді оби­ра­ю­ться на

У Ко­мі­те­ті ВРУ роз­гля­нуть за­ко­но­про­ект №8533 від 27.06.2018 р. «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до по­до­ла­н­ня про­бле­ми за­бор­го­ва­но­сті дер­жа­ви за рі­ше­н­ня­ми су­дів».

Ме­та за­ко­но­про­е­кту — вдо­ско­на­ле­н­ня ме­ха­ні­зму за­без­пе­че­н­ня пра­ва осо­би на ви­ко­на­н­ня рі- ше­н­ня су­ду, бор­жни­ком за яким є дер­жа­ва, а та­кож під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті си­сте­ми по­га­ше­н­ня бор­гів дер­жа­ви за рі­ше­н­ня­ми на­ціо­наль­них су­дів. Як за­зна­ча­є­ться, прийня­т­тя та ре­а­лі­за­ція цих за­хо­дів до­зво­лить по­лі­пши­ти рі­вень за­без­пе­че­н­ня стан­дар­тів вер­хо­вен­ства пра­ва в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.