Ва­лю­тне ре­гу­лю­ва­н­ня по-но­во­му: до чо­го по­трі­бно бу­ти го­то­вим?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ган­на Г КАЛІНІЧЕНКО, КАЛІНІЧЕНКО стар­ший юрист АО Ар­цін­гер, к.ю.н., LLM

Но­ві прин­ци­пи ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня

На­ра­зі ва­лю­тне за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни є одні­єю з най­більш за­ко­но­дав­чо за­ре­гу­льо­ва­них сфер. Кіль­кість підза­кон­них нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів на­стіль­ки ве­ли­ка, що тіль­ки до­свід­че­ні спе­ці­а­лі­сти мо­жуть ро­зі­бра­ти­ся з усі­ма ню­ан­са­ми. Вже дав­но на­зрі­ла по­тре­ба си­сте­ма­ти­за­ції та спро­ще­н­ня ва­лю­тно­го за­ко­но­дав­ства, а та­кож вне­се­н­ня змін до прин­ци­пів ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня.

На­ре­шті 21.06.2018 р. був прийня­тий ре­во­лю­цій­ний За­кон «Про ва­лю­ту і ва­лю­тні опе­ра­ції» (да­лі —

За­кон), який де­кла­рує но­ві прин­ци­пи ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня:

• сво­бо­да здій­сне­н­ня ва­лю­тних опе­ра­цій;

• ри­зи­ко­о­рі­єн­то­ва­ність, про­зо­рість, до­ста­тність та ефе­ктив­ність ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня;

• са­мо­стій­ність та рин­ко­вість ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня.

Окрім то­го, не­об­хі­дною умо­вою пов­но­цін­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня За­ко­ну та вті­ле­н­ня за­де­кла­ро­ва­них прин­ци­пів є прийня­т­тя На­ціо­наль­ним бан­ком Укра­ї­ни від­по­від­них нор­ма­тив­но­пра­во­вих актів. Адже в умо­вах де­кла­ру­ва­н­ня но­вих прин­ци­пів і дії ста­рої по­ста­но­ви та ін­стру­кції ду­же важ­ко уяви­ти, яким чи­ном мо­же бу­ти змі­не­не ре­гу­лю­ва­н­ня. Ще на ета­пі прийня­т­тя За­ко­ну ре­гу­ля­тор пре­зен­ту­вав про­ект стру­кту­ри ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня, яке скла­да­ти­ме­ться із се­ми но­вих клю­чо­вих нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів:

№1: Стру­кту­ра ва­лю­тно­го рин­ку та пра­ви­ла тор­гів­лі іно­зем­ною ва­лю­тою і бан­ків­ськи­ми ме­та­ла­ми.

№2: По­ря­док роз­ра­хун­ків, опе­ра­цій з ку­пів­лі й пе­ре­ка­зів іно­зем­ної ва­лю­ти на те­ри­то­рії Укра­ї­ни та за кор­дон.

№3: Тран­скор­дон­не пе­ре­мі­ще­н­ня го­тів­ко­вої на­ціо­наль­ної та іно­зем­ної ва­лю­ти, бан­ків­ських ме­та­лів, а та­кож цін­них па­пе­рів у до­ку­мен­тар­ній фор­мі бан­ка­ми, юри­ди­чни­ми та фі­зи­чни­ми осо­ба­ми.

№4: За­галь­ний пе­ре­лік за­хо­дів за­хи­сту для мо­жли­во­го за­сто­су­ва­н­ня На­ціо­наль­ним бан­ком, кри­те­рії та по­ря­док їх за­про­ва­дже­н­ня, умо­ви їх по­дов­же­н­ня та до­стро­ко­во­го при­пи­не­н­ня.

№5: Пе­ре­лік за­про­ва­дже­них за­хо­дів за­хи­сту та по­ря­док їх за­сто­су­ва­н­ня (ан­ти­кри­зо­ва по­ста­но­ва, що має тим­ча­со­вий ха­ра­ктер).

№6: Ін­ші ін­стру­мен­ти ста­бі­лі­за­ції гро­шо­во-кре­ди­тно­го рин­ку (ре­зер­ву­ва­н­ня за ва­лю­тни­ми опе­ра­ці­я­ми), а та­кож по­ві­дом­лю­валь­ну си­сте­му збо­ру ін­фор­ма­ції про ва­лю­тні опе­ра­ції.

№7: По­ря­док до­три­ма­н­ня гра­ни­чних стро­ків роз­ра­хун­ків, вста­нов­ле­них На­ціо­наль­ним бан­ком.

Стру­кту­ра ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня по-но­во­му

Пі­сля кіль­кох мі­ся­ців мов­ча­н­ня На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни по­чав опри­лю­дню­ва­ти пер­ші про­е­кти підза­кон­них нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів. Не­що­дав­но бу­ли опу­блі­ко­ва­ні пер­ші три з пе­ре­лі­че­них по­ста­нов. Вар­то за­зна­чи­ти, що пер­ші три по­ста­но­ви ма­ти­муть по­стій­ний ха­ра­ктер, че­твер­та — пе­ре­хі­дний ха­ра­ктер, а остан­ні три бу­дуть прийня­ті тим­ча­со­во.

Про­ект по­ста­но­ви №1 має уза­галь­ню­ю­чий ха­ра­ктер. Він вста­нов­лює за­галь­ний по­ря­док, умо­ви тор­гів­лі іно­зем­ною ва­лю­тою і бан­ків­ськи­ми ме­та­ла­ми на ва­лю­тно­му рин­ку Укра­ї­ни та на між­на­ро­дних ва­лю­тних рин­ках, ви­зна­чає по­ря­док здій­сне­н­ня та пов­но­ва­же­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни що­до тор­гів­лі іно­зем­ною ва­лю­тою і бан­ків­ськи­ми ме­та­ла­ми, по­ря­док здій­сне­н­ня бан­ка­ми, суб'єкта­ми рин­ку тор­гів­лі іно­зем­ною ва­лю­тою (в то­му чи­слі в го­тів­ко­вій фор­мі) та бан­ків­ськи­ми ме­та­ла­ми.

За стру­кту­рою та на­пов­не­н­ням про­ект по­ста­но­ви №2 зов­сім не схо­жий на на­ра­зі чин­ну По­ста­но­ву На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни №281, яка вста­нов­лює під­ста­ви та пе­ре­лік до­ку­мен­тів, які ма­ють бу­ти по­да­ні до бан­ку для ку­пів­лі, обмі­ну іно­зем­ної ва­лю­ти за рі­зни­ми ви­да­ми опе­ра­цій. На­ра­зі в про­е­кті по­ста­но­ви за­зна­че­но, що упов­но­ва­же­ні уста­но­ви здій­сню­ють ва­лю­тний на­гляд під час про­ве­де­н­ня їхні­ми клі­єн­та­ми ва­лю­тних опе­ра­цій, ви­зна­че­них по­ло­же­н­ням, за ви­ко­на­н­ням ре­зи­ден­та­ми (окрім ін­ших упов­но­ва­же­них уста­нов) та не­ре­зи­ден­та­ми, що здій­сню­ють ва­лю­тні опе­ра­ції че­рез ці уста­но­ви, вра­хо­ву­ю­чи ри­зик-орі­єн­то­ва­ний під­хід. Упов­но­ва­же­ні уста­но­ви са­мо­стій­но при­йма­ють рі­ше­н­ня про не­об­хі­дність по­да­н­ня клі­єн­том до­ку­мен­тів, що пов'яза­ні зі здій­сне­н­ням ва­лю­тної опе­ра­ції.

Що­до по­ста­но­ви №3, то во­на по­кли­ка­на вре­гу­лю­ва­ти тран­скор­дон­не пе­ре­мі­ще­н­ня та­ких ва­лю­тних цін­но­стей як го­тів­ко­ва ва­лю­та та бан­ків­ські ме­та­ли. Цей про­ект вста­нов­лює та­кий же по­ря­док вве­зе­н­ня й ви­ве­зе­н­ня го­тів­ки та бан­ків­ських ме­та­лів, який діє сьо­го­дні. Фі­зи­чні осо­би мо­жуть вво­зи­ти в Укра­ї­ну й ви­во­зи­ти за ме­жі Укра­ї­ни го­тів­ко­ву ва­лю­ту та бан­ків- ські ме­та­ли в су­мі/вар­ті­стю, що не пе­ре­ви­щує в екві­ва­лен­ті 10 тис. єв­ро, без пи­сьмо­во­го де­кла­ру­ва­н­ня ми­тно­му ор­га­ну, з пе­ре­ви­ще­н­ням ці­єї вар­то­сті — за умо­ви пи­сьмо­во­го де­кла­ру­ва­н­ня. Юри­ди­чна осо­ба вво­зить в Укра­ї­ну або ви­во­зить за ме­жі Укра­ї­ни го­тів­ко­ву ва­лю­ту та бан­ків­ські ме­та­ли че­рез пов­но­ва­жно­го пред­став­ни­ка без обме­же­н­ня су­ми на умо­вах пи­сьмо­во­го де­кла­ру­ва­н­ня ми­тно­му ор­га­ну в пов­но­му об­ся­зі, якщо та­ке вве­зе­н­ня/ви­ве­зе­н­ня об­умов­ле­не го­спо­дар­ською ді­яль­ні­стю.

Чи збе­ре­же­ться тен­ден­ція лі­бе­ра­лі­за­ції?

Ва­го­мі кро­ки на шля­ху до ре­фор­му­ва­н­ня ва­лю­тно­го за­ко­но­дав­ства вже бу­ли зро­бле­ні, на­сам­пе­ред, ре­гу­ля­то­ром — На­ціо­наль­ним бан­ком Укра­ї­ни. Бу­ло прийня­то го­лов­ний за­ко­но­дав­чий акт — За­кон про ва­лю­ту та ва­лю­тні опе­ра­ції, а та­кож опри­лю­дне­ні про­е­кти трьох із се­ми за­пла­но­ва­них до прийня­т­тя підза­кон­них актів. Ана­лі­зу­ю­чи тен­ден­ції, вар­то за­зна­чи­ти, що дії ре­гу­ля­то­ра дій­сно спря­мо­ва­ні на лі­бе­ра­лі­за­цію ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні. Во­дно­час ва­жли­ву роль у про­це­сі здій­сне­н­ня ва­лю­тних опе­ра­цій ві­ді­гра­ють бан­ки, які є аген­та­ми ва­лю­тно­го на­гля­ду. Від­по­від­но до но­вих за­про­ва­дже­них прин­ци­пів, бан­кам на­да­є­ться ши­ро­ка дис­кре­ція у ча­сти­ні ва­лю­тно­го на­гля­ду, в то­му чи­слі в ча­сти­ні за­пи­ту до­ку­мен­тів від фі­зи­чних та юри­ди­чних осіб під час здій­сне­н­ня ва­лю­тних опе­ра­цій. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що дії бан­ків не бу­дуть су­пе­ре­чи­ти за­галь­ній тен­ден­ції лі­бе­ра­лі­за­ції, за­про­ва­дже­ній ре­гу­ля­то­ром.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.