Час для під­сум­ків

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКТОРА - Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Одне зі зна­чних місць в су­до­вій ре­фор­мі за­ймає ре­фор­му­ва­н­ня най­ви­що­го су­до­во­го ор­га­ну. Ста­ном на сьо­го­дні за­твер­дже­на шта­тна чи­сель­ність зі 196 по­сад суд­дів, на 78 з яких три­ває кон­курс. Но­вий Вер­хов­ний Суд за май­же рік сво­го існу­ва­н­ня роз­гля­нув біль­ше ніж 73 тис. справ. Як ствер­джу­ють юри­сти, на­дмір­на за­ван­та­же­ність су­ду не впли­ну­ла на якість йо­го ро­бо­ти. Тож про­тя­гом цьо­го ро­ку суд де­мон­стру­вав не­аби­яку про­ду­ктив­ність, ска­со­ву­ю­чи за­ста­рі­лу су­до­ву пра­кти­ку та фор­му­ю­чи но­ві під­хо­ди до ви­рі­ше­н­ня спо­рів.

Та­кож рік то­му зна­чних змін за­зна­ло пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня су­до­вих ви­трат у зв'яз­ку з на­бра­н­ням чин­но­сті но­ви­ми ре­да­кці­я­ми про­це­су­аль­них ко­де­ксів (що та­кож є ва­жли­вою скла­до­вою ре­фор­му­ва­н­ня). Се­ред най­ва­жли­ві­ших змін юри­сти від­зна­ча­ють обов'яз­ко­ве по­пе­ре­днє ви­зна­че­н­ня сум су­до­вих ви­трат, за­без­пе­че­н­ня та по­пе­ре­дню опла­ту су­до­вих ви­трат, а та­кож осо­бли­во­сті їх роз­по­ді­лу (зокре­ма, у ви­пад­ках зло­вжи­ва­н­ня про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми).

Во­дно­час, вра­хо­ву­ю­чи уні­фі­ка­цію про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства, не­має прин­ци­по­вої рі­зни­ці між пра- во­вим ре­гу­лю­ва­н­ням су­до­вих ви­трат у ци­віль­но­му та го­спо­дар­сько­му про­це­сах, за ви­ня­тком окре­мих осо­бли­во­стей. ЦПК ви­зна­чає ви­ди ви­трат, які окре­мо не роз­гля­да­ю­ться в го­спо­дар­сько­му про­це­сі, а са­ме ви­тра­ти сто­рін та їхніх пред­став­ни­ків, що пов'язан­ні з яв­кою до су­ду. На­то­мість у ГПК за­крі­пле­ні осо­бли­во­сті роз­по­ді­лу су­до­во­го збо­ру у спо­рах що­до укла­да­н­ня, змі­ни, ро­зір­ва­н­ня чи ви­ко­на­н­ня го­спо­дар­ських до­го­во­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.