Оскар­же­н­ня пу­блі­чних за­ку­пі­вель в АМКУ

Пі­дво­дні ка­ме­ні

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - Уго­да), АМКУ) Ко­ле­гія) За­кон),

Ство­ре­н­ня не­дис­кри­мі­на­цій­ної, кон­ку­рен­тної та про­зо­рої си­сте­ми пу­блі­чних за­ку­пі­вель є ва­жли­вою пе­ред­умо­вою для ста­ло­го роз­ви­тку еко­но­мі­ки кра­ї­ни. Одним з ва­жли­вих еле­мен­тів си­сте­ми пу­блі­чних за­ку­пі­вель є на­яв­ність ді­є­во­го ме­ха­ні­зму оскар­жень, що до­зво­ляє за­хи­сти­ти пра­ва та за­кон­ні ін­те­ре­си осіб, які бе­руть або ба­жа­ють взя­ти участь у про­це­ду­рах за­ку­пі­вель.

Укра­ї­на ви­ко­на­ла ви­мо­ги ст. 150 Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС (да­лі — яки­ми пе­ред­ба­ча­є­ться обов'язок Укра­ї­ни за­без­пе­чи­ти по­сту­по­ве при­ве­де­н­ня за­ко­но­дав­ства у сфе­рі дер­жав­них за­ку­пі­вель у від- по­від­ність до acquis ЄС у сфе­рі дер­жав­них за­ку­пі­вель, а та­кож ство­ри­ла не­за­ле­жний ор­ган, зав­да­н­ням яко­го є роз­гляд скарг у сфе­рі пу­блі­чних за­ку­пі­вель.

Згі­дно зі ст. 8 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пу­блі­чні за­ку­пів­лі» (да­лі — Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни (да­лі — як ор­ган оскар­же­н­ня у сфе­рі пу­блі­чних за­ку­пі­вель ство­рив По­стій­но ді­ю­чу адмі­ні­стра­тив­ну ко­ле­гію з роз­гля­ду скарг про по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства у сфе­рі пу­блі­чних за­ку­пі­вель (да­лі — з ме­тою не­упе­ре­дже­но­го та ефе­ктив­но­го за­хи­сту прав і за­кон­них ін­те­ре­сів осіб, пов'яза­них з уча­стю в про­це­ду­рах за­ку­пів­лі.

Про­це­ду­ра оскар­же­н­ня

Ст. 18 За­ко­ну ре­гла­мен­тує по­ря­док оскар­же­н­ня про­це­дур пу­блі­чних за­ку­пі­вель. Скар­ги до Ко­ле­гії по­да­ю­ться ви­клю­чно у фор­мі еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та че­рез еле­ктрон­ну си­сте­му за­ку­пі­вель (на пла­тфор­мі Prozorro). Пі­сля роз­мі­ще­н­ня скар­ги в си­сте­мі за­ку­пі­вель скар­га ав­то­ма­ти­чно вно­си­ться до ре­є­стру скарг та фор­му­є­ться її ре­є­стра­цій­на кар­тка. Prozorro при­зу­пи­няє еле­ктрон­ний ау­кціон, не опри­лю­днює до­го­вір і звіт про ре­зуль­та­ти за­ку­пів­лі під час про­це­ду­ри оскар­же­н­ня, а та­кож над­си­лає скар­гу за­мов­ни­ку та Ко­ле­гії. Ко­ле­гія роз­гля­дає скар­гу про­тя­гом 15 ро­бо­чих днів (якщо за­ку­пів­ля для по­треб обо­ро­ни — про­тя­гом 10 ро­бо­чих днів). За ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду Ко­ле­гія мо­же прийня­ти та­кі рі­ше­н­ня:

• зо­бов'яза­ти за­мов­ни­ка вне­сти змі­ни до тен­дер­ної до­ку­мен­та­ції;

• зо­бов'яза­ти за­мов­ни­ка ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня про допу­ще­н­ня до ау­кціо­ну чи рі­ше­н­ня про від­хи­ле­н­ня про­по­зи­цій;

• зо­бов'яза­ти за­мов­ни­ка ска­су­ва­ти про­це­ду­ру;

• зо­бов'яза­ти за­мов­ни­ка ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня про ви­зна­че­н­ня пе­ре­мож­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.