Чи стра­шний тен­де­рам ре­ві­зор: роль та мо­жли­во­сті си­сте­ми DoZorro

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - Со­фія С фі КИКІШ, КИКІШ юрист ПГ «Побе­ре­жнюк і пар­тне­ри» По-дру­ге,

Ка­жуть, що на по­мил­ках вча­ться. Про­те вже зви­чним став той факт, що оби­ра­ю­чи то­вар чи по­слу­гу, ми звер­та­є­мо ува­гу на від­гу­ки ін­ших осіб. Та­ким спосо­бом ко­ри­сту­ю­ться та­кож суб'єкти бі­зне­су (на­при­клад, ана­лі­зу­ю­чи сво­го по­тен­цій­но­го кон­тр­аген­та, про­во­дя­чи юри­ди­чний due diligence).

Сфе­ра пу­блі­чних за­ку­пі­вель, яка сьо­го­дні фун­кціо­нує за до­по­мо­гою си­сте­ми ProZorro, не ста­ла ви­ня­тком. Са­ме для кон­тро­лю за здій­сне­н­ням про­це­дур у ме­жах ProZorro, обмі­ну від­гу­ка­ми про за­мов­ни­ків, уча­сни­ків та пе­ре­мож­ців тор­гів, а та­кож від­сте­же­н­ня істо­рії ді­яль­но­сті ком­па­ній в га­лу­зі пу­блі­чних за­ку­пі­вель у ли­сто­па­ді 2016 р. був за­пу­ще­ний пор­тал DoZorro.

Чим від­рі­зня­ю­ться ProZorro та DoZorro?

Еле­ктрон­на си­сте­ма ProZorro — це від­кри­тий пор­тал, за до­по­мо­гою яко­го про­во­дя­ться тен­де­ри. Си­сте­ма за­без­пе­чує за­мов­ни­ків мо­жли­ві­стю роз­мі­щу­ва­ти ін­фор­ма­цію про за­ку­пів­лю і тен­дер­ну до­ку­мен­та­цію, а уча­сни­ків — звер­та­ти­ся за роз'ясне­н­ня­ми, по­да­ва­ти тен­дер­ні про­по­зи­ції та оскар­жу­ва­ти ре­зуль­та­ти про­ве­де­н­ня за­ку­пів­лі.

DoZorro — це он­лайн-пла­тфор­ма, в ме­жах якої ко­жна осо­ба мо­же ви­сло­ви­ти свою дум­ку з при­во­ду ого­ло­ше­но­го чи про­ве­де­но­го тен­де­ру, будь- то за­мов­ник, по­тен­цій­ний уча­сник, пе­ре­мо­жець тор­гів чи ін­ша осо­ба, якій ві­до­ма ін­фор­ма­ція про про­це­ду­ру чи суб'єктів бі­зне­су, які є «грав­ця­ми» та­кої про­це­ду­ри.

Та­ким чи­ном, DoZorro є так зва­ним кон­тро­ле­ром для сис те­ми ProZorro, а та­кож ін­ди­ка­то­ром на­дій­но­сті за­мов­ни­ка чи уча­сни­ка тен­де­ру як по­тен­цій­но­го пар­тне­ра, що спри­яє за­хи­сту прав та ін­те­ре­сів ком­па­ній від мо­жли­вих по­ру­шень у до­го­вір­них від­но­си­нах.

Які пра­кти­чні за­да­тки DoZorro?

З ме­тою кон­тро­лю пу­блі­чних за­ку­пі­вель си­сте­ма DoZorro здій­снює та­ку ді­яль­ність:

• пе­ред­ба­чає ін­фор­ма­цію про всі тен­де­ри, що з'яв­ля­ю­ться на ProZorro, яку мо­жна кла­си­фі­ку­ва­ти за за­мов­ни­ком, уча­сни­ком, пре­дме­том за­ку­пів­лі то­що (тоб­то мо­жна до­слі­ди­ти, які кон­кре­тно за­ку­пів­лі про­во­див за­мов­ник та в яких ще тен­де­рах брав участь кон­кре­тний уча­сник);

• будь-яка осо­ба мо­же на­пи­са­ти вла­сний від­гук та по­ста­ви­ти оцін­ку про­це­ду­рі за­ку­пів­лі, взя­ти участь в опи­ту­ван­ні з при­во­ду про­ве­де­н­ня то­го чи ін­шо­го тен­де­ру;

• на осно­ві від­гу­ків та оці­нок фор­му­є­ться рей­тинг ком­па­ній-за­мов­ни­ків та уча­сни­ків.

Са­ме та­ки­ми бу­ли пер­шо­чер­го­ві зав­да­н­ня си­сте­ми DoZorro, які мо­жна вва­жа­ти ви­ко­на­ни­ми, вра­хо­ву­ю­чи, що всі за­зна­че­ні да­ні мі­стя­ться у від­кри­то­му до­сту­пі.

Но­ві мо­жли­во­сті си­сте­ми DoZorro

По­ряд з пер­шо­чер­го­вою ме­тою конт ро­лю та обмі­ном ін­фор­ма­ці­єю про тен­де­ри, си­сте­ма DoZorro мі­стить зру­чний на­бір до­да­тко­вих ін­стру­мен­тів.

По-пер­ше, в цій он­лайн-пла­тфор­мі ре­а­лі­зо­ва­но мо­жли­вість си­стем­но­го по­шу­ку пра­кти­ки Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни (да­лі — АМКУ). Пред­став­ни­ки юри­ди­чно­го бі­зне­су вже зви­кли пе­ред кон­суль­ту­ва­н­ням клі­єн­та та фор­му­ва­н­ням пра­во­вої по­зи­ції до­слі­джу­ва­ти су­до­ву пра­кти­ку, яка скла­ла­ся в ана­ло­гі­чних або схо­жих си­ту­а­ці­ях. Та­кож не зай­вим бу­де ана­ліз рі­шень АМКУ, які при­йма­ю­ться за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду скарг уча­сни­ків тен­де­рів.

Пра­кти­ка АМКУ си­сте­ма­ти­зо­ва­на DoZorro за ка­те­го­рі­я­ми, на­при­клад, рі­ше­н­ня що­до вста­нов­ле­н­ня дис­кри­мі­на­цій­них умов у тен­дер­ній до­ку­мен­та­ції чи що­до кон­кре­тних кри­те­рі­їв до­ку­мен­та­ції (та­ких як ви­ко­на­н­ня ана­ло­гі­чних до­го­во­рів та на­яв­ність ма­те­рі­аль­но-те­хні­чної ба­зи).

От­же, не­зва­жа­ю­чи на те, що ко­жна си­ту­а­ція у сфе­рі за­ку­пі­вель є ін­ди­ві­ду­аль­ною, за до­по­мо­гою си­сте­ми DoZorro мо­жна до­слі­ди­ти за­галь­ну тен­ден­цію та ви­снов­ки АМКУ у схо­жих ви­пад­ках, що є над­зви­чай­но ко­ри­сним для ви­бо­ру пра­виль­них ар­гу­мен­тів та оцін­ки сво­їх шан­сів ще до по­да­н­ня скар­ги, пла­та за яку не по­вер­та­є­ться, на­віть якщо ва­ша скар­га за­до­во­ле­на.

он­лайн-пор­тал DoZorro мі­стить по­си­ла­н­ня на ін­ші май­дан­чи­ки, в яких роз­мі­щу­є­ться ін­фор­ма­ція про по­тен­цій­но­го пар­тне­ра:

• Єди­ний дер­жав­ний ре­єстр юри­ди­чних осіб, фі­зи­чних осіб­під­при­єм­ців та гро­мад­ських фор­му­вань;

• YouControl (ана­лі­ти­чна си­сте­ма, яка фор­мує до­сьє на ко­жну ком­па­нію, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи при цьо­му по­над 40 від­кри­тих дже­рел ін­фор­ма­ції);

• Opendatabot (сер­віс мо­ні­то­рин­гу, який зби­рає ре­є­стра­цій­ні да­ні під­при­ємств, а та­кож ав­то­ма­ти­чно зна­хо­дить су­до­ві спра­ви, в яких бра­ла участь та­ка ком­па­нія, та рі­ше­н­ня що­до них, ін­фор­му­ю­чи за до­по­мо­гою та­ких мо­біль­них до­да­тків як Viber, Telegram, Messenger то­що).

Зі­бра­н­ня та­ких по­си­лань зна­чно спро­щує по­шук ін­фор­ма­ції про кон­тр­аген­та та до­по­ма­гає швид­ше зро­би­ти ви­сно­вок про ді­ло­ву ре­пу­та­цію май­бу­тньо­го пар­тне­ра.

По-тре­тє, пор­тал DoZorro що­ден­но пу­блі­кує акту­аль­ні но­ви­ни у сфе­рі тен­де­рів, що до­по­ма­гає «три­ма­ти ру­ку на пуль­сі» остан­ніх пу­блі­чних за­ку­пі­вель, опе­ра­тив­но ви­яв­ля­ти та усу­ва­ти по­ру­ше­н­ня, а та­кож кон­тро­лю­ва­ти ра­ціо­наль­ність ви­трат, які здій­сню­ю­ться за ко­шти дер­жав­но­го чи мі­сце­во­го бю­дже­тів.

Окрім то­го, в су­до­вій пра­кти­ці з'яви­ли­ся ви­пад­ки, ко­ли за­мов­ни­ки та уча­сни­ки тен­де­рів ви­ко­ри­сто­ву- ють да­ні з пор­та­лу DoZorro як до­ка­зи в су­ді.

Пра­во на по­хиб­ку

Однак чи все так об'єктив­но в си­сте­мі DoZorro? Без­за­пе­ре­чно, не в усіх ви­пад­ках по­га­ний від­гук про ком­па­нію озна­чає, що ва­ші ді­ло­ві сто­сун­ки не на­ла­го­дя­ться, оскіль­ки це суб'єктив­ний чин­ник. До то­го ж від­гук мо­же на­пи­са­ти будь-яка осо­ба, ав­то­ри­зу­вав­шись за до­по­мо­гою Facebook чи Google. Та­кий лег­кий до­ступ мо­же спри­я­ти то­му, що не­га­тив­ні від­гу­ки на­да­ва­ти­муть не­до­бро­со­ві­сні кон­ку­рен­ти, а по­зи­тив­ні бу­дуть шту­чно на­кру­чу­ва­ти­ся.

То­му по­трі­бно ро­зу­мі­ти, що на­віть до­слі­дже­н­ня та обра­н­ня за­мов­ни­ка з най­ви­щим рей­тин­гом не є га­ран­ті­єю то­го, що та­ка сто­ро­на на­ле­жним чи­ном ви­ко­нає всі зо­бов'яза­н­ня. До то­го ж хо­ро­ші від­гу­ки не змо­жуть убез­пе­чи­ти вас від не­на­дій­но­го пар­тне­ра.

От­же, си­сте­ма DoZorro є ба­зою, в якій мо­жна не ли­ше від­най­ти ін­фор­ма­цію та від­гу­ки про «грав­ців» тен­дер­них про­це­дур, але й до­да­тко­во отри­ма­ти ком­пле­ксну до­по­мо­гу в про­ве­ден­ні ана­лі­зу ді­ло­вої ре­пу­та­ції пар­тне­ра. Во­дно­час, з ме­тою змен­ше­н­ня суб'єктив­но­сті та кіль­ко­сті за­ці­кав­ле­них від­гу­ків, не­об­хі­дно про­во­ди­ти більш де­таль­ну ре­є­стра­цію осіб, які за­ли­ша­ють від­гу­ки на он­лайн-пор­та­лі DoZorro.

DoZorro є ба­зою, в якій мо­жна отри­ма­ти до­по­мо­гу в про­ве­ден­ні ана­лі­зу ді­ло­вої ре­пу­та­ції пар­тне­ра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.