Оскар­же­н­ня пу­блі­чних за­ку­пі­вель в АМКУ

Пі­дво­дні ка­ме­ні

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - Га­рик Г МАТОСЯН МАТОСЯН, юрист ЮФ «Іл­ля­шев та Пар­тне­ри»

Пі­сля прийня­т­тя рі­ше­н­ня Ко­ле­гі­єю си­сте­ма Prozorro опри­лю­днює рі­ше­н­ня, над­си­лає по­ві­дом­ле­н­ня за­мов­ни­ку та скар­жни­ку, а та­кож мо­же бу­ти при­зна­че­на но­ва да­та і час про­ве­де­н­ня еле­ктрон­но­го ау­кціо­ну.

Ха­ра­ктер­ні по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про пу­блі­чні за­ку­пів­лі з бо­ку за­мов­ни­ків

Про­це­ду­ра пуб лі­чних за­ку­пі­вель, яка сьо­го­дні ре­гла­мен­ту­є­ться ви­ще­зга­да­ним За­ко­ном Укра­ї­ни «Про пу­блі­чні за­ку­пів­лі», є більш зро­зумі­лою та ефе­ктив­ною, ніж той по­ря­док, що пе­ред­ба­чав­ся За­ко­ном Укра­ї­ни «Про здій­сне­н­ня дер­жав­них за­ку­пі­вель», який вже втра­тив чин­ність. Однак, не­зва­жа­ю­чи на це, кіль­кість скарг, які по­да­ю­ться до Ко­ле­гії, що­ро­ку зрос тає.

На­прик лад, у 2017 р. АМКУ роз­гля­нув 5706 скарг, а за 3 мі­ся­ці цьо­го ро­ку вже бу­ло роз­гля­ну­то 1182 скарг. Тоб­то існує тен­ден­ція до зна­чно­го збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті скарг у ко­жно­му на­сту­пно­му ро­ці. За­зви­чай при­чи­ною цьо­го є по­ру­ше­н­ня з бо­ку за­мов­ни­ків.

Ти­по­ви­ми по­ру­ше­н­ня­ми, на які скар­жа­ться уча­сни­ки, є вклю­че­н­ня дис­кри­мі­на­цій­них умов до тен­дер­ної до­ку­мен­та­ції з бо­ку за­мов­ни­ків за­ку­пі­вель (що­до ква­лі­фі­ка­цій­них кри­те­рі­їв сто­сов­но уча­сни­ків). Ха­ра­ктер­но, що в біль­шо­сті ви­пад­ків за­мов­ни­ки на­віть не мо­жуть об­ґрун­ту­ва­ти не­об­хі­дність вста­нов­ле­н­ня та­ких кри­те­рі­їв, але їх на­яв­ність при­зво­дить до то­го, що ко­ло по­тен­цій­них уча­сни­ків, які мо­гли б взя­ти участь у за­ку­пів­лі, сут­тє­во зву­жу­є­ться, що зов­сім не є за­по­ру­кою еко­но­мії ко­штів дер­жа­ви або гро­мад.

Яскра­вим прик ла­дом дис­кри­мі­на­ції з бо­ку за­мов­ни­ка є за­ку­пів­ля одним з дер­жав­них кон­цер­нів по­слуг стра­те­гі­чно­го, опе­ра­цій­но­го, те­хно­ло­гі­чно­го, юри­ди­чно­го огля- ду і ді­а­гно­сти­ки («дью ді­лі­дженс») та не­за­ле­жно­го ау­ди­ту від­по­від­но до між­на­ро­дних стан­дар­тів ау­ди­ту. Згі­дно з ква­лі­фі­ка­цій­ни­ми кри­те­рі­я­ми що­до ма­те­рі­аль­но-те­хні­чної ба­зи, взя­ти участь у за­ку­пів­лі мо­жуть ли­ше ті уча­сни­ки, які пред­став­ле­ні на між­на­ро­дно­му рин­ку юри­ди­чних по­слуг під одним най­ме­ну­ва­н­ням та ма­ють офі­си не мен­ше ніж у 10 кра­ї­нах (вклю­чно з офі­сом у м. Ки­є­ві). Окрім то­го, в ком­па­нії уча­сни­ка по­ви­нен пра­цю­ва­ти що­най­мен­ше один пра­ців­ник, який має сту­пінь LLM, отри­ма­ний в уні­вер­си­те­ті, який вхо­дить у Топ-100 уні­вер­си­те­тів згі­дно з між­на­ро­дни­ми рей­тин­га­ми ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів.

З огля­ду на та­кі ква­лі­фі­ка­цій­ні кри­те­рії, взя­ти участь у цій за­ку­пів­лі не змо­же біль­шість про­від­них юри­ди­чних фірм Укра­ї­ни, на­віть лі­де­ри рі­зних рей­тин­гів, хо­ча їхній до­свід та вмі­н­ня до­зво­ля­ють про­ве­сти не­об­хі­дний «дью ді­лі­дженс» на рів­ні ві­до­мих між­на­ро­дних юри­ди­чних фірм. Зро­зумі­ло, що в Укра­ї­ні існує до­ста­тньо ве­ли­ка кіль­кість ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців без сту­пе­ня LLM, отри­ма­но­го в уні­вер­си­те­ті з Топ-100, які зда­тні на­да­ва­ти та­кі по­слу­ги (на­прик лад, фа­хів­ці зі сту­пе­нем кан­ди­да­та або до­кто­ра юри­ди­чних на­ук). Та­ким чи­ном, без об­ґрун­то­ва­них під­став дер­жав­ний кон­церн фак ти­чно за­ли­шив по­за кон­кур­сом низ­ку про­від­них укра­їн­ських юри­ди­чних та ау­ди­тор­ських фірм, які б мо­гли бра­ти участь у тен­де­рі, від­дав­ши ще на ета­пі на­да­н­ня тен­дер­ної до­ку­мен­та­ції пе­ре­ва­гу цій за­ку­пів­лі між­на­ро­дним юри­ди­чним фір­мам, яких в Укра­ї­ні мо­жна пе­ре­лі­чи­ти на паль­цях рук. Та­кі дії за­мов­ни­ка, на на­шу дум­ку, по­ру­шу­ють прин­цип не­дис­кри­мі­на­ції уча­сни­ків пу­блі­чних за­ку­пі­вель, вста­нов­ле­ний ст. 3, 5 За­ко­ну.

На­ра­зі від­су­тні скар­ги з бо­ку уча­сни­ків та­ких за­ку­пі­вель, про­те у ра­зі іні­ці­ю­ва­н­ня оскар­же­н­ня з під­став від­хи­ле­н­ня тен­дер­ної про­по­зи­ції за­мов­ни­ку, ві­ро­гі­дно, бу­де до­ста­тньо про­бле­ма­ти­чно об­ґрун­ту­ва­ти існу­ва­н­ня за­зна­че­них ви­мог у тен­дер­ній до­ку­мен­та­ції.

По­ка­зо­вим прик ла­дом тен­де­ру що­до вста­нов­ле­н­ня дис­кри­мі­на­цій­них ква­лі­фі­ка­цій­них ви­мог є за­ку­пів­ля одним з дер­жав­них під­при­ємств сер­вер­но­го обла­дна­н­ня. За­мов­ник цьо­го тен­де­ру вста­но­вив та­кі ква­лі­фі­ка­цій­ні ви­мо­ги що­до сер­вер­но­го обла­дна­н­ня, які за­ві­до­мо не до­зво­ля­ли взя­ти участь у тен­де­рі ба­га­тьом ком­па­ні­ям. Фа­кти­чно, за­мов­ник «про­пи­сав» у тен­дер­ній до­ку­мен­та­ції ква­лі­фі­ка­цій­ні кри­те­рії під одно­го ви­ро­бни­ка — ві­до­мої ком­па­нії, що ви­ро­бляє (по­ряд з ін­ши­ми по­ді­бни­ми ком­па­ні­я­ми) обла­дна­н­ня, яке бу­ло пре­дме­том за­ку­пів­лі. Як ви­яви­ло­ся, за­мов­ник вста­но­вив ба­га­то фор­маль­них ви­мог, не­по­трі­бних за­для вста­нов­ле­н­ня сер­вер­но­го обла­дна­н­ня, ли­ше з ті­єю ме­тою, щоб уне­мо­жли­ви­ти участь у за­ку­пів­лі ін­ших уча­сни­ків, які по­став­ля­ють обла­дна­н­ня ін­ших ви­ро­бни­ків. До то­го ж за­зна­че­ні те­хні­чні ви­мо­ги бу­ли су­пе­ре­чли­ви­ми, не­ефе­ктив­ни­ми та шту­чно збіль­шу­ва­ли вар­тість за­ку­пів­лі.

Та­ким чи­ном, за­мов­ник фа­кти­чно обме­жив кон­ку­рен­цію та не до­зво­лив де­яким по­ста­чаль­ни­кам взя­ти участь у тен­де­рі, «про­пи­сав­ши» фор­маль­ні те­хні­чні ви­мо­ги під одно­го уча­сни­ка. В цьо­му ви­пад­ку за­мов­ник по­ру­шив кіль­ка прин­ци­пів, за­крі­пле­них у ст. 3 За­ко­ну: прин­ци­пи не­дис­кри­мі­на­ції уча­сни­ків, за­без­пе­че­н­ня ма­кси­маль­ної еко­но­мії та ефе­ктив­но­сті у про­це­сі здій­сне­н­ня пу­блі­чних за­ку­пі­вель. Дії за­мов­ни­ка бу­ли оскар­же­ні до Ко­ле­гії. В ре­зуль­та­ті, за­мов­ник швид­ко ска­су­вав за­ку­пів­лю.

Ди­скри­мі­на­ція уча­сни­ків з бо­ку за­мов­ни­ка існу­ва­ти­ме то­ді, ко­ли ква­лі­фі­ка­цій­ні кри­те­рії не обме­жу­ють ко­ло по­тен­цій­них уча­сни­ків, про­те за­мов­ник ви­бір­ко­во при­ймає чи від­хи­ляє тен­дер­ні про­по­зи­ції уча­сни­ків, які не від­по­від­а­ють ви­мо­гам, вста­нов­ле­ним у тен­дер­ній до­ку­мен­та­ції. Та­кі по­ру­ше­н­ня з бо­ку за­мов­ни­ка бу­ли ви­яв­ле­ні під час тен­де­ру в га­лу­зі бу­дів­ни­цтва транс­порт­них шля­хів у м. Ки­їв, який на­да­лі та­кож був ска­со­ва­ний за­мов­ни­ком.

Про­по­зи­ція одно­го з уча­сни­ків цьо­го тен­де­ру бу­ла від­хи­ле­на за­мов­ни­ком. Мо­ти­вом від­хи­ле­н­ня слу­гу­ва­ла на­чеб­то не­від­по­від­ність про­по­зи­ції тен­дер­ній до­ку­мен­та­ції. Зокре­ма, ко­пії до­ку­мен­тів бу­ли за­ві­ре­ні ін­шим чи­ном, ніж бу­ло за­зна­че­но в тен­дер­ній до­ку­мен­та­ції, не бу­ло вка­за­но стаж ро­бо­ти щой­но прийня­тно­го не­фа­хо­во­го ро­бі­тни­ка. Та­кож за­мов­ник звер­нув ува­гу на фор­маль­ну опи­ску в за­зна­че­них уча­сни­ком пе­ре­лі­ках но­ме­ру на­ка­зу, який до­да­вав­ся до про­по­зи­ції. Уча­сник рі­ше­н­ня за­мов­ни­ка оскар­жив

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.