До­ві­ряй, але пе­ре­ві­ряй. БАДи — не ви­ня­ток

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Ка­те­ри­на К ЦІРАТ ЦІРАТ, к.ю.н., АО «Юр­зов­ні­шсер­віс» чо­ві про­ду­кти)). За­кон про хар-

Не­що­дав­но чи­ма­лу кіль­кість спо­жи­ва­чів і при­бі­чни­ків про­фі­ла­кти­чно­го лі­ку­ва­н­ня за до­по­мо­гою біо­ло­гі­чно актив­них до­ба­вок (да­лі — БАДи) ско­ли­хну­ла но­ви­на про бри­тан­ця, який міг по­мер­ти че­рез вжи­ва­н­ня БАДу. Ба­жа­ю­чи сху­дну­ти, Джим Мак­кентс ( Jim McCants) вжи­вав екс­тракт зе­ле­но­го чаю в ка­псу­лах ві­до­мо­го аме­ри­кан­сько­го ви­ро­бни­ка БАДів Vitacost, але за­мість втра­ти ва­ги за кіль­ка мі­ся­ців бри­та­нець отри­мав пе­чін­ко­ву не­до­ста­тність. При цьо­му Джим май­же ні­ко­ли не вжи­вав ал­ко­голь, то­му пов'яза­ні з цим ри­зи­ки ви­клю­ча­ли­ся. Жи­т­тя Джи­ма вря­ту­ва­ла ли­ше успі­шна транс­план­та­ція пе­чін­ки. Чо­му успі­шна? То­му що на­про­чуд швид­ко вда­ло­ся зна­йти до­но­ра.

Однак жи­т­тя пі­сля транс­план­та­ції не зав­жди за­ли­ша­є­ться та­ким, як до неї… Жи­т­тя з пе­ре­са­дже­ною пе­чін­кою в біль­шо­сті ви­пад­ків озна­чає ме­ди­ка­мен­то­зну під­трим­ку про­тя­гом ре­шти жи­т­тя. У ви­пад­ку Джи­ма так і ста­ло­ся. По­бі­чні сим­пто­ми (хро­ні­чна вто­ма, бо­лі в жи­во­ті та обме­же­ний ра­ціон), ма­буть, за- ли­ша­ться з Джи­мом на­зав­жди. Хо­ча опи­са­ний ви­па­док став­ся 4 ро­ки то­му, роз­го­ло­су він на­був ли­ше за­раз, оскіль­ки Джим звер­нув­ся з по­зо­вом до ви­ро­бни­ка БАДу Vitacost, який не по­пе­ре­див у жо­дній фор­мі (ні в ін­стру­кції, ні на сво­є­му веб-сай­ті, ні будь-яким ін­шим чи­ном) про мо­жли­ві ка­та­стро­фі­чні на­слід­ки ком­пле­ксу для сху­дне­н­ня.

Як мо­гло ста­ти­ся, що на­ту­раль­ний БАД спри­чи­нив та­кі тяж­кі для здо­ров'я на­слід­ки, до то­го ж у лю­ди­ни, яка про­тя­гом усьо­го жи­т­тя май­же не вжи­ва­ла ал­ко­го­лю? Чи є БАД лі­ку­валь­ним за­со­бом? Чи існує пев­не спе­ци­фі­чне пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня БАДів, яке га­ран­ту­ва­ти­ме хо­ча б якийсь за­хист спо­жи­ва­чів? На всі за­зна­че­ні пи­та­н­ня спро­бу­є­мо на­да­ти від­по­віді у цій стат­ті.

Що та­ке БАДи згі­дно із за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни?

Сьо­го­дні в за­ко­но­дав­стві Укра­ї­ни не­має по­ня­т­тя «біо­ло­гі­чно актив­на до­бав­ка». Однак про­тя­гом 24.10.2002 р. — 13.10.2005 р. в За­ко­ні Укра­ї­ни «Про якість та без­пе­ку хар­чо­вих про­ду­ктів і про­до­воль­чої си­ро­ви­ни» (ни­ні він має на­зву За­кон Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів») мі­сти­ло­ся по­ня­т­тя «біо­ло­гі­чно актив­на хар­чо­ва до­бав­ка» — спе­ці­аль­ний хар­чо­вий про­дукт, при­зна­че­ний для вжи­ван- ня або вве­де­н­ня в ме­жах фі­зіо­ло­гі­чних норм до ра­ціо­ну хар­чу­ва­н­ня чи хар­чо­вих про­ду­ктів з ме­тою на­да­н­ня їм ді­є­ти­чних, оздо­ров­чих, про­фі­ла­кти­чних вла­сти­во­стей для за­без­пе­че­н­ня нор­маль­них та ві­днов­ле­н­ня по­ру­ше­них фун­кцій ор­га­ні­зму лю­ди­ни (абз. 3 ст. 1).

На­ра­зі в за­ко­но­дав­стві Укра­ї­ни фі­гу­рує по­ня­т­тя «ді­є­ти­чна до­бав­ка», яке втра­ти­ло «фар­ма­цев­ти­чне» за­барв­ле­н­ня, на від­мі­ну від сво­го «по­пе­ре­дни­ка». Ді­є­ти­чна до­бав­ка — це хар­чо­вий про­дукт, що спо­жи­ва­є­ться у не­ве­ли­ких ви­зна­че­них кіль­ко­стях до­да­тко­во до зви­чай- но­го хар­чо­во­го ра­ціо­ну, який є кон­цен­тро­ва­ним дже­ре­лом по­жив­них ре­чо­вин, у то­му чи­слі біл­ків, жи­рів, ву­гле­во­дів, ві­та­мі­нів, мі­не­раль­них ре­чо­вин (цей пе­ре­лік не є ви­клю­чним), та ви­го­тов­ле­ний у ви­гля­ді та­бле­ток, ка­псул, дра­же, по­ро­шків, рі­дин або в ін­ших фор­мах (п. 20 ч. 1 ст. 1 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів» (да­лі —

Хар­чо­вий про­дукт — це ре­чо­ви­на або про­дукт (не­пе­ре­ро­бле­ний, час­тко­во пе­ре­ро­бле­ний або пе­ре­ро­бле­ний), при­зна­че­ний для спо­жи­ва­н­ня лю­ди­ною. До хар­чо­вих про­ду­ктів на­ле­жать на­пої (в то­му чи­слі во­да пи­тна), жу­валь­на гум­ка та будь-яка ін­ша ре­чо­ви­на, що спе­ці­аль­но вклю­че­на до хар­чо­во­го про­ду­кту під час ви­ро­бни­цтва, під­го­тов­ки або оброб­ки. Цей тер­мін не вклю­чає, зокре­ма, лі­кар­ські за­со­би (п. 92 ч. 1 ст. 1 За­ко­ну про хар­чо­ві про­ду­кти).

Лі­кар­ський за­сіб — це будь-яка ре­чо­ви­на або ком­бі­на­ція ре­чо­вин (одно­го або кіль­кох актив­них фар­ма­цев­ти­чних ін­гре­ді­єн­тів та до­по­мі­жних ре­чо­вин), що має вла­сти­во­сті та при­зна­че­на для лі­ку­ва­н­ня або про­фі­ла­кти­ки за­хво­рю­вань у лю­дей, або будь-яка ре­чо­ви­на чи ком­бі­на­ція ре­чо­вин (одно­го або кіль­кох актив­них фар­ма­цев­ти­чних ін­гре­ді­єн­тів та до­по­мі­жних ре­чо­вин), яка мо­же бу­ти при­зна­че­на для за­по­бі­га­н­ня ва­гі­тно­сті, ві­днов­ле­н­ня, ко­ре­кції чи змі­ни фі­зіо­ло­гі­чних фун­кцій у лю­ди­ни шля­хом здій­сне­н­ня фар­ма­ко­ло­гі­чної, іму­но­ло­гі­чної чи ме­та­бо­лі­чної дії або для вста­нов­ле­н­ня ме­ди­чно­го ді­а­гно­зу (ч. 1 ст. 2 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про лі­кар­ські за­со­би»).

От­же, БАДи та лі­кар­ські за­со­би тер­мі­но­ло­гі­чно чі­тко роз­ме­жо­ва­ні. Основ­на від­мін­ність між ни­ми по­ля­гає у спе­ци­фі­чних вла­сти­во­стях остан­ніх, зу­мов­ле­них на­яв­ні­стю спе­ці­аль­ної ре­чо­ви­ни —

БАДи та лі­кар­ські за­со­би тер­мі­но­ло­гі­чно чі­тко роз­ме­жо­ва­ні

актив­но­го фар­ма­цев­ти­чно­го ін­гре­ді­єн­та.

Які існу­ють ви­ди БАДів?

БАДи мо­жна по­ді­ли­ти на та­кі ви­ди:

• Ну­три­цев­ти­ки — по­жив­ні ре­чо­ви­ни, в то­му чи­слі ві­та­мі­ни, мі­кро­еле­мен­ти та ма­кро­еле­мен­ти, амі­но­ки­сло­ти.

• Па­ра­фар­ма­цев­ти­ки — ви­хо­дя­чи з гре­цької при­ро­ди пре­фі­кса «па­ра», що озна­чає «по­руч» або «за ме­жа­ми», є аль­тер­на­тив­ни­ми на­ту­раль­ни­ми за­со­ба­ми лі­ку­ва­н­ня, до яких на­ле­жать, зокре­ма, біо­фла­во­но­їди, ан­ти­о­кси­дан­ти, фі­то­е­стро­ге­ни.

• Еу­біо­ти­ки або про­біо­ти­ки — хар­чо­ві до­бав­ки, які мі­стять у сво­є­му скла­ді мі­кро­ор­га­ні­зми (бі­фі­до­ба­кте­рії або ла­кто­ба­кте­рії) або їх ме­та­бо­лі­ти — спо­лу­ки, що утво­рю­ю­ться в ор­га­ні­змі у про­це­сі ме­та­бо­лі­зму (обмі­ну ре­чо­вин), які бе­руть участь у гу­мо­раль­ній (за до­по­мо­гою гор­мо­нів) ре­гу­ля­ції в ор­га­ні­змі, ви­ко­ну­ють роль бу­ді­вель­них бло­ків (на­прик лад, для клі­тин­ної мем­бра­ни), бе­руть участь у син­те­зі ко­фер­мен­тів, що ві­ді­гра­ють роль актив­но­го цен­тра мо­ле­ку­ли фер­мен­ту. До них на­ле­жать вже зга­да­ні амі­но­ки­сло­ти, ві­та­мі­ни, ор­га­ні­чні ки­сло­ти, пу­ри­но­ві й пі­ри­мі­ди­но­ві ну­кле­о­ти­ди, ан­ти­біо­ти­ки та ал­ка­ло­ї­ди (де­я­кі з яких мо­жуть ви­кли­ка­ти за­ле­жність і на­віть бу­ти отруй­ни­ми).

Яке пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня обі­гу БАДів в Укра­ї­ні?

В За­ко­ні про хар­чо­ві про­ду­кти та­кож фі­гу­рує по­ня­т­тя «но­ві­тній хар­чо­вий про­дукт» — хар­чо­вий про­дукт чи ін­гре­ді­єнт, який сут­тє­во від­рі­зня­є­ться від зви­чай­них хар­чо­вих про­ду­ктів або ін­гре­ді­єн­тів, що при­су­тні на рин­ку, який по­ви­нен бу­ти оці­не­ний з по­зи­ції йо­го впли­ву на здо­ров'я спо­жи­ва­ча (п. 49 ч. 1 ст. 1 За­ко­ну про хар­чо­ві про­ду­кти). Де­я­ки­ми по­ло­же­н­ня­ми За­ко­ну про хар­чо­ві про­ду­кти пе­ред­ба­ча­є­ться дер­жав­на ре­є­стра­ція но­ві­тньо­го хар­чо­во­го про­ду­кту чи ін­гре­ді­єн­та (ч. 2 ст. 29; ч. 2 ст. 38). Кри­те­рії, що від­рі­зня­ють но­ві­тній хар­чо­вий про­дукт чи ін­гре­ді­єнт від зви­чай­них:

• хар­чо­вий про­дукт чи ін­гре­ді­єнт не має істо­рії без­пе­чно­го спо­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні та має зна­чну змі­ну та/ або вплив вна­слі­док за­сто­су­ва­н­ня про­це­су ви­ро­щу­ва­н­ня тва­рин та/ або ро­слин, що ра­ні­ше не за­сто­со­ву­вав­ся для цих ці­лей, а та­кож ви­ро­бле­н­ня шля­хом за­сто­су­ва­н­ня ви­ро­бни­чо­го про­це­су, який ра­ні­ше не ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся для цьо­го ви­ду про­ду­кту чи ін­гре­ді­єн­та;

• хар­чо­вий про­дукт чи ін­гре­ді­єнт не має істо­рії без­пе­чно­го спо­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні, але має істо­рію без­пе­чно­го спо­жи­ва­н­ня в ін­шій кра­ї­ні/кра­ї­нах та зна­чну змі­ну та/або вплив (п. 2 ч. 3 ст. 38 За­ко­ну про хар­чо­ві про­ду­кти).

От­же, якщо БАД під­па­дає під та­ку ка­те­го­рію, то ціл­ком мо­жли­во, що не­об­хі­дно здій­сни­ти дер­жав­ну ре­є­стра­цію та­ко­го БАДу. На­при­клад, кіль­ка ро­ків то­му в Укра­ї­ні не бу­ло БАДів, які мі­сти­ли у сво­є­му скла­ді екс­тракт ма­ки пе­ру­ан­ської (ро­сли­ни, яка ро­сте у ви­со­ко­гір'ях Бо­лі­вії, Пе­ру й Ар­ген­ти­ни та має яскра­во ви­ра­же­ні вла­сти­во­сті афро­ди­зі­а­ку). Та­кі БАДи під­па­да­ли під ви­зна­че­н­ня п. 2 ч. 3 ст. 38 За­ко­ну про хар­чо­ві про­ду­кти, а то­му під­ля­га­ли дер­жав­ній ре­є­стра­ції. Однак пра­кти­ка у ви­гля­ді по­лиць ма­га­зи­нів і сто­рі­нок ін­тер­нет-ма­га­зи­нів за­свід­чує, що ві­до­мо­сті про дер­жав­ну ре­є­стра­цію ма­ють да­ле­ко не всі та­кі «но­ві­тні» БАДи.

При­мі­тно, що За­ко­ном про хар­чо­ві про­ду­кти не пе­ред­ба­че­но отри­ма­н­ня екс­плу­а­та­цій­них до­зво­лів та ви­снов­ків дер­жав­ної са­ні­тар­но­е­пі­де­міо­ло­гі­чної екс­пер­ти­зи хар­чо­вих про­ду­ктів, то­му ці пра­ви­ла по­ши­рю­ю­ться на БАДи. Оскіль­ки БАДи не є лі­кар­ськи­ми за­со­ба­ми, для мо­жли­во­сті їх обі­гу не ви­ма­га­є­ться до­клі­ні­чне ви­вче­н­ня, а та­кож клі­ні­чні ви­про­бу­ва­н­ня.

Ска­за­ти, що від­су­тність в Укра­ї­ні спе­ці­аль­них ви­мог до БАДів — це «зло», озна­чає злу­ка­ви­ти, адже сьо­го­дні та­ких ви­мог не­має зав­дя­ки чи­слен­ним нор­ма­тив­но- пра­во­вим актам, прийня­тим 3 ро­ки то­му, які спря­мо­ва­ні на де­ре­гу­ля­цію го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні. У 2015 р. Єв­ро­пей­ська Бі­знес Асо­ці­а­ція (European Business Association) до­мо­гла­ся ска­су­ва­н­ня дер­жав­ної ре­є­стра­ції БАДів (тоб­то ді­є­ти­чних до­ба­вок), яка пе­ред­ба­ча­ла­ся По­ряд­ком від­не­се­н­ня хар­чо­вих про­ду­ктів до ка­те­го­рії хар­чо­вих про­ду­ктів для спе­ці­аль­но­го ді­є­ти­чно­го спо­жи­ва­н­ня, фун­кціо­наль­них хар­чо­вих про­ду­ктів і ді­є­ти­чних до­ба­вок та їх дер­жав­ної ре­є­стра­ції, за­твер­дже­ним По­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 07.08.2013 р. №767.

Що не так з БАДом, який вжи­вав Джим Мак­кентс?

За­га­лом, Джи­му Мак­кен­тсу про­сто ду­же не по­ща­сти­ло, адже він ви­явив­ся одним з кіль­кох де­ся­тків лю­дей, які що­ро­ку ста­ють жер­тва­ми ура­же­н­ня пе­чін­ки вна­слі­док вжи­ва­н­ня БАДів на осно­ві кон­цен­тро­ва­но­го зе­ле­но­го чаю. Ви­ну­ва­тцем мо­же бу­ти гал­лат епі­гал­ло­ка­те­хі­на (да­лі — EGCG), по­тен­цій­ну не­без­пе­ку яко­го в ЄС і де­яких кра­ї­нах За­хо­ду (Ка­на­да та Ав­стра­лія) по­ча­ли роз­слі­ду­ва­ти з 2016 р. пі­сля ви­хо­ду низ­ки на­у­ко­вих пу­блі­ка­цій, де йшло­ся про ви­пад­ки ін­то­кси­ка- ції пе­чін­ки лю­ди­ни вна­слі­док вжи­ва­н­ня EGCG. Цей ка­те­хін (вза­га­лі ка­те­хі­ни, силь­ні ан­ти­о­кси­дан­ти, на­ле­жать до гру­пи біо­фла­во­но­їдів — ре­чо­вин, які під­три­му­ють ела­сти­чність ка­пі­ля­рів), якщо він вжи­ва­є­ться у фор­мі за­вар­но­го чаю, аб­со­лю­тно без­пе­чний для лю­ди­ни, але у фор­мі екс­тра­ктів до­за EGCG зна­чно зрос тає і те­о­ре­ти­чно мо­же ста­но­ви­ти за­гро­зу (осо­бли­во, якщо лю­ди­на па­ра­лель­но у на­дмір­них кіль­ко­стях вжи­ває ал­ко­голь). Окрім то­го, не­га­тив­ний вплив на ор­га­нізм здій­снює вжи­ва­н­ня EGCG на­тще­сер­це (рі­вень йо­го всмо­кту­ва­но­сті зрос тає), а та­кож вжи­ва­на за один раз до­за, адже ча­сто з ме­тою при­ско­ре­н­ня ефе­кту БАДу лю­ди вжи­ва­ють по­двій­ну або по­трій­ну до­зу. У ви­пад­ку EGCG не­без­пе­чна до­за ста­но­вить по­над 800 мг на до­бу.

БАД, який при­ймав Джим — Vitacost Green Tea Extract — про­да­є­ться та­кож в Укра­ї­ні, то­му укра­їн­цям вар­то зна­ти цю істо­рію. Ми не го­во­ри­мо про те, що по­трі­бно за­тав­ру­ва­ти ви­ро­бни­ка та йо­го про­дукт і ви­ма­га­ти за­бо­ро­ни­ти та­кі БАДи. Для за­бо­ро­ни вза­га­лі не­має об'єктив­них під­став. Мо­ва йде ли­ше про роз­по­всю­дже­н­ня та­ких БАДів з де­таль­ною ін­стру­кці­єю, де мі­сти­ти­ме­ться ін­фор­ма­ція про про­ти­по­ка­за­н­ня та по­бі­чні ефе­кти. По­трі­бно на­вчи­ти­ся вже сьо­го­дні спо­жи­ва­ти БАДи ро­зум­но, ке­ру­ю­чись ін­стру­кці­єю та спо­сте­рі­га­ю­чи за сво­їм здо­ров'ям. Як тіль­ки Ви по­мі­ти­ли якісь не­зви­чні сим­пто­ми (на­прик лад, на про­бле­ми з фун­кці­я­ми пе­чін­ки мо­же вка­зу­ва­ти жов­тий ко­лір очей, шкі­ри, су­хість у ро­ті, ну­до­та то­що), одра­зу звер­тай­те­ся до лі­ка­ря. БАДи, за умо­ви їх ро­зум­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня, все-та­ки мо­жуть бу­ти бла­гом для здо­ров'я.

БАДи, за умо­ви їх ро­зум­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня, все-та­ки мо­жуть бу­ти бла­гом для здо­ров'я

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.