Бу­ти­ко­ві ком­па­нії vs. full service law firm

Yurydychna Gazeta - - LEGAL OPINION -

на­прям­ках ( на­прик лад, кри­мі­наль­не чи сі­мей­не пра­во).

На мою дум­ку, це об­умов­ле­но по­гли­бле­н­ням су­спіль­них від­но­син та зна­чним об­ся­гом нор­ма­тив­но­го ма­те­рі­а­лу (за­ко­нів та підза­кон­них актів), а та­кож рі­зно­ма­ні­тні­стю та іно­ді про­ти­ле­жні­стю су­до­вої пра­кти­ки з кон­кре­тних пи­тань, що по­тре­бує від фа­хів­ця до­ста­тньо вузь­кої спе­ці­а­лі­за­ції.

У XIX сто­літ­ті адво­ка­ту бу­ло на­ба­га­то про­сті­ше сте­жи­ти за змі­на­ми за­ко­но­дав­ства та но­ве­ла­ми су­до­вої пра­кти­ки че­рез їх не­ве­ли­кий об­сяг, то­му він мав мо­жли­вість ефе­ктив­но пра­кти­ку­ва­ти одно­ча­сно в рі­зних га­лу­зях пра­ва. Про­те на по­ча­тку XXI сто­лі­т­тя ін­фор­ма­цій­не рі­зно­ма­ні­т­тя ро­бить екс­пер­тність адво­ка­та в рі­зних га­лу­зях пра­ва до­ста­тньо скла­дною.

Та­ким чи­ном, якщо адво­кат ве­де свою пра­кти­ку со­ло, йо­му ефе­ктив­ні­ше бу­де пра­кти­ку­ва­ти в кон­кре­тній спе­ци­фі­чній га­лу­зі. Якщо в та­кій га­лу­зі він до­ся­гне зна­чно­го успі­ху, то ціл­ком мо­жли­во роз­ви­ва­ти свій бренд у ме­жах бу­ти­ко­вої фір­ми. Однак, на­справ­ді, на­віть ті ком­па­нії, які за­яв­ля­ють про свою бу­ти­ко­вість, не від­мов­ля­ють клі­єн­ту, який при­йшов до них з пи­та­н­ням, що не на­ле­жить до їхньої спе­ци­фі­чної ні­ші. Во­ни ду­же рід­ко пе­ре­да­ють та­ко­го клі­єн­та ко­ле­гам з рин­ку. За­зви­чай фір­ма, яка за­йма­є­ться, на­прик лад, ви­клю­чно кри­мі­наль­ним пра­вом, не від­мо­вить сво­є­му клі­єн­ту в су­про­во­джен­ні спад­ко­во­го спо­ру.

Тоб­то де-фа­кто май­же будь-яка фір­ма є full service law firm, що на­дає сво­їм клі­єн­там весь спектр юри­ди­чних по­слуг, яко­го во­ни по­тре­бу­ють. Во­дно­час якщо фір­ма скла­да­є­ться з кіль­кох юри­стів і спе­ці­а­лі­зу­є­ться з усіх пи­тань (від ко­смі­чно­го до пен­сій­но­го пра­ва), та­ке рі­зно­ма­ні­т­тя мо­же ви­кли­ка­ти по­див не ли­ше у рин­ку, але й у клі­єн­та.

От­же, для то­го щоб фір­ма мо­гла бу­ти ефе­ктив­ною full service law firm, до її скла­ду ма­ють вхо­ди­ти юри­сти та адво­ка­ти, які мо­жуть пов­но­цін­но пре­зен­ту­ва­ти екс­пер­ти­зу фір­ми з усьо­го спе­ктра за­яв­ле­них по­слуг.

Остан­нім ча­сом на сві­то­вій аре­ні та у ві­тчи­зня­них те­не­тах пи­та­н­ня ство­ре­н­ня пов­но­цін­ної full service law firm ви­рі­шу­є­ться шля­хом об'єд­на­н­ня під одним брен­дом рі­зних ко­манд, ко­жна з яких має силь­ну екс­пер­ти­зу в тій чи ін­шій га­лу­зі, а та­кож ство­ре­н­ня ве­ли­ких юри­ди­чних фірм, які мо­жуть пре­зен­ту­ва­ти клі­єн­ту екс­пер­тні ко­ман­ди в рі­зних пра­кти­ках та ін­ду­стрі­ях.

Однак вар­то за­ува­жи­ти, що бу­ти­ко­вість юри­ди­чної фір­ми — це не про роз­мір, а про спе­ці­а­лі­за­цію. На­прик лад, на укра­їн­сько­му юри­ди­чно­му рин­ку при­су­тні юри­ди­чні фір­ми, які є бу­ти­ка­ми з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, кри­мі­наль­но­го пра­ва або по­да­тко­вих спо­рів, при цьо­му на­лі­чу­ю­чи кіль­ка де­ся­тків юри­стів та адво­ка­тів у сво­є­му скла­ді, що ціл­ком до­ста­тньо для ство­ре­н­ня full service law firm. Адво­ка­ти в бу­ти­ко­вих фір­мах є екс­пер­та­ми у сво­їх пра­кти­ках. Про­те якщо про­бле­ма клі­єн­та ви­хо­дить за ме­жі ні­ші, в якій спе­ці­а­лі­зу­є­ться від­по­від­ний бу­тик, та­кі адво­ка­ти за­зви­чай не змо­жуть на­да­ти клі­єн­ту які­сну прав­ни­чу до­по­мо­гу, то­му клі­єнт зму­ше­ний звер­та­ти­ся до ін­шої фір­ми.

Одні­єю з пе­ре­ваг бу­ти­ко­вих фірм, до­ста­тньо ва­жли­вих для клі­єн­та, є те, що ма­ю­чи більш гли­бо­ку екс­пер­ти­зу, во­ни го­то­ві за­про­по­ну­ва­ти мен­шу вар­тість сво­їх по­слуг че­рез мен­ші ви­тра­ти на адмі­ні­стра­тив­ні пи­та­н­ня. Бу­ти­ко­ві фір­ми більш гну­чкі в ці­но­утво­рен­ні та мо­жуть при­сто­су­ва­ти­ся до по­треб клі­єн­та.

До то­го ж бу­ти­ко­ві фір­ми є більш клі­єн­то­о­рі­єн­то­ва­ни­ми, адже для пар­тне­рів full service law firm до­ста­тньо скла­дно ви­тра­ча­ти час на під­трим­ку та роз­ви­ток від­но­син з ко­жним клі­єн­том че­рез зна­чну за­ван­та­же­ність. У кра­що­му ви­пад­ку це пе­ре­кла­да­є­ться на адмі­ні­стра­тив­ний пер­со­нал, а в гір­шо­му — цьо­му вза­га­лі не при­ді­ля­є­ться ува­га.

Во­дно­час ве­ли­ка юри­ди­чна фір­ма (full service law firm) має пе­ре­ва­гу у ви­гля­ді ре­сур­су — ма­те­рі­аль­но­те­хні­чної ба­зи та ін­фор­ма­цій­но­те­хно­ло­гі­чно­го осна­ще­н­ня ро­бо­ти фір­ми, що до­зво­ляє їй на­ба­га­то швид­ше ви­рі­шу­ва­ти зав­да­н­ня клі­єн­та.

Без­пе­ре­чно, ви­рі­шу­ю­чи пи­та­н­ня про те, в яко­му на­прям­ку роз­ви­ва­ти юри­ди­чну фір­му, не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти по­тре­би клі­єн­та та мо­жли­вість які­сно­го за­до­во­ле­н­ня та­ких по­треб. Якщо клі­єнт за­до­во­ле­ний які­стю по­слуг, які на­дає юри­ди­чна фір­ма, це озна­чає, що ве­ктор роз­ви­тку був обра­ний пра­виль­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.