По­да­ток на ци­фро­ві по­слу­ги: між­на­ро­дний аспект

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - Оль­га О СОЛОВЙОВА СОЛОВЙОВА, пар­тнер АО «СК ГРУП»

Опо­да­тку­ва­н­ня під­при­ємств, які ви­ко­ри­сто­ву­ють ци­фро­ві те­хно­ло­гії, за­ли­ша­є­ться га­ря­чою те­мою в по­лі­ти­чно­му по­ряд­ку ден­но­му між­на­ро­дних фо­ру­мів та по­вин­но роз­гля­да­ти­ся в більш ши­ро­ко­му кон­текс­ті. У бе­ре­зні 2018 р. Єв­ро­пей­ська Ко­мі­сія за­про­по­ну­ва­ла дві про­по­зи­ції ди­ре­ктив у сфе­рі digital economy: SDP-Directive (Significant Digital Presence) та DST-Directive (Digital Services Tax), яка вста­нов­лює по­да­ток на ци­фро­ві по­слу­ги (DST) на до­хо­ди, отри­ма­ні від пев­ної ци­фро­вої ді­ло­вої ді­яль­но­сті. Но­вий по­да­ток вклю­чає збір у роз­мі­рі 3% на ін­тер­нет-ре­кла­му, на опла­ту про­дав­ця/по­ку­пця, що здій­сню­є­ться че­рез по­се­ре­дни­ків і тор­го­вих ма­рок, а та­кож на про­даж да­них ко­ри­сту­ва­ча. Ро­з­гля­не­мо суть обох про­по­зи­цій.

Про спіль­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­дів від окре­мих ви­дів еле­ктрон­них по­слуг Об'єкт опо­да­тку­ва­н­ня

Ст. 1 за­зна­че­ної Ди­ре­кти­ви (DST — Digital Services Tax — Про­по­зи­ція що­до Ди­ре­кти­ви про по­да­ток на ци­фро­ві по­слу­ги) вста­нов­лює єди­ну сис те­му по­да­тку (DST) на до­хо­ди, отри­ма­ні в ре­зуль­та­ті на­да­н­ня пев­них ци­фро­вих по­слуг. Та­кож ст. 3 Ди­ре­кти­ви ви­зна­чає по­ня­т­тя опо­да­тко­ву­ва­но­го до­хо­ду (за ви­ня­тком ПДВ та ін­ших не­пря­мих по­да­тків). До опо­да­тко­ву­ва­них до­хо­дів за Про­по­зи­ці­єю DST на­ле­жить:

• роз­мі­ще­н­ня на ци­фро­вих ін­тер­фей­сах ре­кла­ми, орі­єн­то­ва­ної на ко­ри­сту­ва­чів та­ких ін­тер­фей­сів;

• на­да­н­ня ко­ри­сту­ва­чам ба­га­то­сто­рон­ньо­го ци­фро­во­го ін­тер­фей­су, який до­зво­ляє їм зна­хо­ди­ти ін­ших ко­ри­сту­ва­чів і вза­є­мо­ді­я­ти з ни­ми, а та­кож мо­же по­лег­шу­ва­ти за­без­пе­че­н­ня по­ста­вок то­ва­рів або по­слуг без­по­се­ре­дньо між ко­ри­сту­ва­ча­ми;

• пе­ре­да­ча зі­бра­них да­них про ко­ри­сту­ва­чів та отри­ма­них да­них від ді­яль­но­сті ко­ри­сту­ва­чів ци­фро­вих ін­тер­фей­сів.

Суб'єкт опо­да­тку­ва­н­ня

Ст. 4 Про­по­зи­ції DST ви­зна­чає опо­да­тко­ву­ва­ну осо­бу як осо­бу, що від­по­від­ає обом кри­те­рі­ям:

• за­галь­на су­ма сві­то­вих до­хо­дів, отри­ма­них та­кою осо­бою у від­по­від­но­му зві­тно­му пе­рі­о­ді, пе­ре­ви­щує 750 млн єв­ро;

• за­галь­на су­ма опо­да­тко­ву­ва­них до­хо­дів, отри­ма­них осо­бою в ме­жах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу за від­по­від­ний зві­тний пе­рі­од, пе­ре­ви­щує 50 млн єв­ро.

Мі­сце опо­да­тку­ва­н­ня

Згі­дно зі ст. 5 Про­по­зи­ції DST, опо­да­тко­ву­ва­ні до­хо­ди, отри­ма­ні під­при­єм­ством у по­да­тко­во­му пе­рі­о­ді, по­вин­ні роз­гля­да­ти­ся для ці­лей ці­єї Ди­ре­кти­ви як отри­ма­ні в дер­жа­ві-чле­ні в цьо­му по­да­тко­во­му пе­рі­о­ді, якщо ко­ри­сту­ва­чі що­до опо­да­тко­ву­ва­ної по­слу­ги пе­ре­бу­ва­ють в цій дер­жа­ві-чле­ні в цьо­му по­да­тко­во­му пе­рі­о­ді. За­зна­че­на нор­ма за­сто­со­ву­є­ться не­за­ле­жно від то­го, чи вкла­да­ли та­кі ко­ри­сту­ва­чі ко­шти для ге­не­ру­ва­н­ня та­ких до­хо­дів.

Спла­та по­да­тку

Від­по­від­но до ст. 6 Про­по­зи­ції DST, по­да­ток стя­гу­є­ться про­пор­цій­но до час­тки опо­да­тко­ву­ва­но­го до­хо­ду, одер­жу­ва­но­го в Дер­жа­ві ЄС, згі­дно зі ст. 5 Про­по­зи­ції DST. По­да­ток спла­чу­є­ться у від­по­від­ній Дер­жа­ві ЄС на на­сту­пний день пі­сля за­вер­ше­н­ня по­да­тко­во­го пе­рі­о­ду.

Став­ка по­да­тку

Став­ка по­да­тку, від­по­від­но до Про­по­зи­ції DST, ста­но­вить 3% (ст. 8 Про­по­зи­ції). По­да­ток стя­гу­є­ться та спла­чу­є­ться осо­бою, яка на­дає опо­да­тко­ву­ва­ні по­слу­ги (ч. 1 ст. 9 Про­по­зи­ції). Кон­со­лі­до­ва­на гру­па в ці­лях фі­нан­со­вої зві­тно­сті мо­же при­зна­чи­ти одну юри­ди­чну осо­бу в ме­жах гру­пи з ме­тою спла­ти DST та ви­ко­на­н­ня обов'яз­ків, пе­ред­ба­че­них Про­по­зи­ці­єю, від іме­ні ко­жної опо­да­тко­ву­ва­ної осо­би гру­пи, що не­се обов'язок зі спла­ти DST.

Іден­ти­фі­ка­ція осо­би

Від­по­від­но до ч. 1 ст. 10 Про­по­зи­ції DST, осо­ба в дер­жа­ві ЄС, в якій во­на іден­ти­фі­ко­ва­на, по­вин­на по­ві­до­ми­ти та­ку дер­жа­ву про те, що во­на не­се обов'яз­ки що­до спла­ти DST в одній чи біль­ше дер­жа­вах ЄС. Во­дно­час, згі­дно зі ст. 11, Дер­жа­ва ЄС, що іден­ти­фі­кує пла­тни­ка, по­вин­на ви­зна­чи­ти для ньо­го ін­ди­ві­ду­аль­ний іден­ти­фі­ка­цій­ний но­мер для ці­лей DST, а та­кож по­ві­до­ми­ти опо­да­тко­ву­ва­ну осо­бу про цей но­мер за­со­ба­ми еле­ктрон­но­го зв'яз­ку про­тя­гом 10 ро­бо­чих днів.

Де­кла­ра­ція з DST

Від­по­від­но до ст. 14 Про­по­зи­ції DST, опо­да­тко­ву­ва­на осо­ба по­вин­на по­да­ти Дер­жа­ві ЄС для іден­ти­фі­ка­ції де­кла­ра­цію з DST за ко­жен по­да­тко­вий пе­рі­од. Де­кла­ра­ція має бу­ти по­да­на в еле­ктрон­ній фор­мі про­тя­гом 30 ро­бо­чих днів пі­сля за­кін­че­н­ня по­да­тко­во­го пе­рі­о­ду. Де­кла­ра­ція з DST по­вин­на мі­сти­ти та­ку ін­фор­ма­цію:

• ін­ди­ві­ду­аль­ний іден­ти­фі­ка­цій­ний но­мер, вка­за­ний у ст. 11 Про­по­зи­ції;

• для ко­жної дер­жа­ви-чле­на, де на­ле­жить спла­чу­ва­ти DST за від­по­від­ний по­да­тко­вий пе­рі­од, за­галь­на су­ма опо­да­тко­ву­ва­них до­хо­дів, які роз­гля­да­ю­ться як отри­ма­ні пла­тни­ком по­да­тку в цій дер­жа­ві-чле­ні в цьо­му по­да­тко­во­му пе­рі­о­ді, ра­зом із су­мою DST, що не­об­хі­дно спла­ти­ти;

• за­галь­ний DST у зв'яз­ку з опо­да­тко­ву­ва­н­ням осо­би в усіх дер­жа­ва­хчле­нах за від­по­від­ний по­да­тко­вий пе­рі­од.

Спла­та по­да­тку

Від­по­від­но до ст. 16 Про­по­зи­ції DST, за­галь­на су­ма DST, що під­ля­гає спла­ті пла­тни­ком по­да­тків у всіх

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.