«Існує без­ліч при­кла­дів на­шої успі­шної ро­бо­ти, які під­твер­джу­ють які­сну та фа­хо­ву пра­во­ву до­по­мо­гу клі­єн­там»

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - Під­го­ту­ва­ла Окса­на ГОРЬОВА, жур­на­ліст «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

— Йо­си­пе Ва­лен­ти­но­ви­чу, адво­кат­ське об'єд­на­н­ня «Яр. ВАЛ» пра­цює на рин­ку з 2008 р. Про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су Ви пра­цю­ва­ли у слід­чих під­роз­ді­лах ор­га­нів вну­трі­шніх справ та по­да­тко­вої мі­лі­ції. Яку роль ві­ді­грає по­пе­ре­дній до­свід для Ва­шої адво­кат­ської пра­кти­ки?

— Наш офіс роз­по­чав свою ді­яль­ність на юри­ди­чно­му рин­ку у 2008 р. Оскіль­ки зна­чна ча­сти­на адво­ка­тів та пар­тне­рів на­шо­го об'єд­на­н­ня в ми­ну­ло­му пра­цю­ва­ли слід­чи­ми в по­да­тко­вій (за­раз фі­скаль­ній) слу­жбі, на­пев­но, при­ро­дним є те, що основ­ною спе­ці­а­лі­за­ці­єю на юри­ди­чно­му рин­ку ми обра­ли са­ме еко­но­мі­чну про­бле­ма­ти­ку (на­сам­пе­ред, по­да­тко­ву). Нам бу­ло ком­фор­тно, адже на той час ми вже ма­ли зна­чний до­свід у цій сфе­рі. Слід­чу пра­кти­ку та зна­н­ня норм кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства ми за­сто­со­ву­ва­ли у про­це­сі на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги на­шим клі­єн­там.

Вар­то за­ува­жи­ти, що за мо­ї­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми, да­ле­ко не всі мої ко­ли­шні ко­ле­ги, які ко­лись пра­цю­ва­ли на бо­ці зви­ну­ва­че­н­ня (слід­чи­ми, про­ку­ро­ра­ми то­що), з лег­кі­стю мо- жуть взя­ти на се­бе роль та від­по­від­аль­ність сто­ро­ни за­хи­сту — адво­ка­та. На мою дум­ку, пар­тне­ри на­шо­го адво­кат­сько­го об'єд­на­н­ня є при­кла­дом са­ме тих юри­стів, які не від­чу­ва­ли жо­дних про­блем з та­ким пе­ре­хо­дом. Нав­па­ки, ми по­чу­ва­є­мо­ся у ста­ту­сі адво­ка­тів більш ком­фор­тно.

По­я­сне­н­ня цьо­му про­сте: якщо юрист є справ­жнім фа­хів­цем та по­ря­дною лю­ди­ною, якщо у ньо­го не з'яви­ла­ся «ко­ро­на на го­ло­ві» як про­фе­сій­ний від­би­ток ми­ну­ло­го жи­т­тя, то на­віть пра­цю­ю­чи слід­чим, про­ку­ро­ром чи суд­дею, та­кий про­фе­сіо­нал го­лов­ним сво­їм зав­да­н­ням вва­жає вста­нов­ле­н­ня істи­ни в ко­жній кон­кре­тній си­ту­а­ції та пра­гне цьо­го, а то­му не від­чу­ває жо­дно­го дис­ком­фор­ту від змі­ни сво­го ста­ту­су на адво­кат­ський. Са­ме це наш ви­па­док. Окрім то­го, ста­тус адво­ка­та ви­ма­гає від юри­ста зна­чно шир­шо­го спе­ктра юри­ди­чних знань та на­ви­чок в усіх га­лу­зях юри­спру­ден­ції, що на­ба­га­то ці­ка­ві­ше, ніж вузь­ка кри­мі­наль­но­про­це­су­аль­на спе­ці­а­лі­за­ція будь-яких слід­чих чи про­ку­ро­рів. — Як за цей час транс­фор­му­ва­ла­ся Ва­ша ком­па­нія та ри­нок за­га­лом? — На­ші адво­ка­ти вже дав­но «ви­ро­сли зі штан­ців» яко­їсь одні­єї спе­ці­а­лі­за­ції, хо­ча еко­но­мі­чній та по­дат- Йо­сип БУЧИНСЬКИЙ за­ли­ша­є­ться не­змін­ним ке­рів­ни­ком (го­ло­вою) Адво­кат­сько­го об'єд­на­н­ня «Яр. Вал», то­му що він за­хо­пле­ний сво­єю ро­бо­тою і впев­не­ний, що кон­ку­рен­ція на юри­ди­чно­му рин­ку — це не го­лов­не. Пе­ре­д­усім, йо­го тур­бу­ють скла­дні ре­а­лії та умо­ви існу­ва­н­ня ма­ло­го й се­ре­дньо­го бі­зне­су в Укра­ї­ні. Він вва­жає, що дер­жа­ва по­вин­на зна­чно змен­ши­ти по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на ре­аль­ний се­ктор еко­но­мі­ки, на бі­знес, то­ді ні­хто не бу­де хо­ва­ти­ся «в тінь» ко­вій про­бле­ма­ти­ці ми про­дов­жу­є­мо на­да­ва­ти пев­ну пе­ре­ва­гу, оскіль­ки це най­більш скла­дна і ці­ка­ва для нас спе­ці­а­лі­за­ція.

Ми вже дав­но опа­ну­ва­ли та­кі на­прям­ки юри­ди­чних по­слуг: пред­став­ни­цтво під­при­ємств під час оскар­же­н­ня по­да­тко­вих по­ві­дом­лень-рі­шень в адмі­ні­стра­тив­но­му та су­до­во­му по­ряд­ку; ор­га­ні­за­ція та су­про­від про­ве­де­н­ня еко­но­мі­чної екс­пер­ти­зи або еко­но­мі­чно­го до­слі­дже­н­ня; пред­став­ни­цтво ін­те­ре­сів у спра­вах що­до спро­сту­ва­н­ня пре­тен­зій пра­во­охо­рон­них ор­га­нів до слу­жбо­вих осіб за на­слід­ка­ми е-де­кла­ру­ва­н­ня; пра­во­ва до­по­мо­га у сфе­рі ан­ти­ко­ру­пцій­но­го за­ко­но­дав­ства; Forensic — не­за­ле­жне фі­нан­со­ве роз­слі­ду­ва­н­ня; кри­мі­наль­на пра­кти­ка; зе­мель­на про­бле­ма­ти­ка; ан­ти­мо­но­поль­не пра­во; еко­ло­гі­чна про­бле­ма­ти­ка; кор­по­ра­тив­не пра­во; між­на­ро­дне пра­во та ар­бі­траж то­що.

Наш ко­ле­ктив пе­рі­о­ди­чно по­пов­ню­є­ться мо­ло­ди­ми ко­ле­га­ми, пер­ші з яких вже пра­цю­ють як са­мо­стій­ні юри­сти, адво­ка­ти.

На рин­ку юри­ди­чних по­слуг зав­жди бу­ло не­лег­ко ви­жи­ва­ти у зв'яз­ку

Ми по­чу­ва­є­мо­ся у ста­ту­сі адво­ка­тів більш ком­фор­тно

з ве­ли­кою кон­ку­рен­ці­єю. Остан­нім ча­сом во­на зна­чно по­си­ли­ла­ся. Однак це не го­лов­не. Пе­ре­д­усім, ме­не тур­бу­ють скла­дні ре­а­лії існу­ва­н­ня ма­ло­го й се­ре­дньо­го бі­зне­су в на­шій дер­жа­ві (са­ме умо­ви, в яких існує та на­ма­га­є­ться ви­жи­ти ма­лий і се­ре­дній бі­знес).

Не­мо­жли­во спо­кій­но спо­сте­рі­га­ти, ко­ли на тво­їх очах бан­кру­тує або за­кри­ва­є­ться під­при­єм­ство, лю­ди за­ли­ша­ю­ться без ро­бо­чих місць. Осо­бли­во, якщо це ві­дбу­ва­є­ться в ре­зуль­та­ті не­о­б­ґрун­то­ва­них або не­за­кон­них дій кон­тро­лю­ю­чих і пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. Ме­не ду­же ті­шить те, що з бі­зне­сом, адво­кат­ський за­хист яко­го здій­снює адво­кат­ська ком­па­нія «Яр. ВАЛ», це ві­дбу­ва­є­ться рід­ко.

— Вже кіль­ка ро­ків три­ва­ють роз­мо­ви про ре­фор­му фі­скаль­ної слу­жби. На Ва­шу дум­ку, які змі­ни не­об­хі­дно впро­ва­джу­ва­ти пер­шо­чер­го­во?

— По­трі­бно не на сло­вах, а на ді­лі якнай­швид­ше транс­фор­му­ва­ти ДФС в ре­аль­ну слу­жбу сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня пла­тни­ків по­да­тків, зве­сти до мі­ні­му­му по­да­тко­ві пе­ре­вір­ки (зокре­ма, по­за­пла­но­ві).

Ду­же ва­жли­во, на мою дум­ку, від­но­ви­ти пер­со­наль­ну від­по­від­аль­ність пе­ре­ві­ря­ю­чих, по­да­тко­вих ау­ди­то­рів, а са­ме від­по­від­аль­ність за без­під­став­не скла­да­н­ня актів з до­на­ра­ху­ва­н­ня­ми по­да­тко­вих зо­бов'язань. По­вин­на бу­ти від­по­від­аль­ність ав­то­рів та­ких актів, якщо в су­ді до­ве­де­но їх не­о­б­ґрун­то­ва­ність. Все це оче­ви­дно, але ре­а­лії про­ти­ле­жні.

Однак най­го­лов­ні­ше — дер­жа­ва по­вин­на зна­чно змен­ши­ти по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на ре­аль­ний се­ктор еко­но­мі­ки, на бі­знес. То­ді ні­хто не бу­де хо­ва­ти­ся «в тінь», по­да­тки бу­дуть спла­чу­ва­ти­ся до­бро­віль­но та із за­до­во­ле­н­ням. То­ді пе­ре­ві­ря­ю­чі про­сто не ма­ти­муть ро­бо­ти, їх мо­жна бу­де зна­чно ско­ро­чу­ва­ти. Бі­знес за­ці­кав­ле­ний у до­бро­віль­ній спла­ті по­да­тків, ко­ли во­ни аде­ква­тні, щоб мо­жна бу­ло спо­кій­но зу­стрі­ча­ти будь-які пе­ре­вір­ки (хо­ча без них кра­ще). — Що че­кає на по­да­тко­ву мі­лі­цію? Яким ор­га­ном її за­мі­нять та чи за­мі­нять вза­га­лі? — Ду­маю, по­да­тко­ву мі­лі­цію, одно­зна­чно, че­кає ре­ор­га­ні­за­ція, якщо це мо­жна так на­зва­ти. На змі­ну при­йде бю­ро фі­нан­со­вих роз­слі­ду­вань або щось по­ді­бне. — Ва­ша ком­па­нія на­дає пов­ний спектр по­слуг у сфе­рі за­хи­сту бі­зне­су. З яки­ми про­бле­ма­ми до Вас най­ча­сті­ше звер­та­ю­ться клі­єн­ти?

— Зви­чай­но, це не­пра­во­мір­ні дії кон­тро­лю­ю­чих та пра­во­охо­рон­них ор­га­нів: не­о­б­ґрун­то­ва­не до­на­ра­ху­ва­н­ня по­да­тко­вих зо­бов'язань, від­вер­то не­за­кон­не від­кри­т­тя кри­мі­наль­них про­ва­джень що­до пла­тни­ків по­да­тків та пов'яза­ні з цим за­хо­ди кри­мі­наль­но­го за­без­пе­че­н­ня (зокре­ма, не­за­кон­ні об­шу­ки), арешт май­на під­при­ємств (у то­му чи­слі їх роз­ра­хун­ко­вих ра­хун­ків), що зна­чно ускла­днює ді­яль­ність суб'єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня. — На дру­ге чи­та­н­ня очі­кує за­ко­но­про­ект №8336, який має по­си­ли­ти га­ран­тії не­за­ле­жно­сті су­до­вих екс­пер­тів. Як впли­нуть за­про­по­но­ва­ні змі­ни на кри­мі­наль­ний про­цес? — Що сто­су­є­ться за­ко­но­про­е­кту №8336, я вва­жаю, що у ра­зі йо­го прийня­т­тя, всу­пе­реч за­де­кла­ро­ва­ній ме­ті, а са­ме по­си­ле­н­ня не­за­ле­жно­сті су­до­вих екс­пер­тів, він похо­ро­нить, зни­щить за­ли­шки не­за­ле­жно­сті су­до­во-ек­спер­тної ро­бо­ти на ста­дії до­су­до­во­го слід­ства. В за­про­по­но­ва­но­му ва­рі­ан­ті за­ко­но­про­ект фа­кти­чно вво­дить мо­но­по­лію дер­жав­них спе­ці­а­лі­зо­ва­них екс­пер­тних уста­нов на про­ве­де­н­ня екс­пер­тиз у ме­жах кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства. Адже про не­за­ле­жність екс­пер­тів, які пра­цю­ють в дер­жав­них екс­пер­тних уста­но­вах, го­во­ри­ти не до­во­ди­ться з ба­га­тьох при­чин. При цьо­му ро­бо­та будь-яко­го екс­пер­та (в то­му чи­слі не­дер­жав­но­го) сер­ти­фі­ку­є­ться дер­жа­вою в осо­бі одно­го й то­го ж Мі­ні­стер­ства юсти­ції. За­ко­но­про­ект №8336 зни­щує кон­ку­рен­цію на рин­ку ек­спер­тної ро­бо­ти на ста­дії до­су­до­во­го слід­ства та фа­кти­чно по­збав­ляє гро­ма­дян мо­жли­во­сті звер­та­ти­ся в по­шу­ках істи­ни до не­за­ле­жно­го екс­пер­та, а от­же, по­збав­ляє кон­сти­ту­цій­но­го пра­ва на спра­ве­дли­вий суд. — За­раз в юри­ди­чно­му бі­зне­сі все біль­шої по­пу­ляр­но­сті на­бу­ває пра­кти­ка фо­рен­зік. Ва­ша ком­па­нія та­кож спе­ці­а­лі­зу­є­ться в цій сфе­рі. Які осо­бли­во­сті ро­бо­ти в цьо­му на­прям­ку?

— Фо­рен­зік — ду­же ва­жли­вий ін­стру­мент за­хи­сту бі­зне­су, осо­бли­во сьо­го­дні, ко­ли в умо­вах ре­фор­му­ва­н­ня пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми в ба­га­тьох ви­пад­ках по­гір­шив­ся про­фе­сій­ний рі­вень пра­ців­ни­ків пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. Цей ін­стру­мент на­дає мо­жли­вість ком­пле­кту­ва­ти ко­ман­ду з рі­зно­пла­но­вих, ви­со­ко­про­фе­сій­них, не­за­ле­жних фа­хів­ців у всіх сфе­рах для з'ясу­ва­н­ня при­чин не­га­тив­них тен­ден­цій в кон­кре­тно­му бі­зне­сі, за­хи­сту в не­об­хі­дних ви­пад­ках ін­те­ре­сів йо­го вла­сни­ків. Ми до­бре опа­ну­ва­ли цей на­пря­мок ро­бо­ти, цю скла­дну спе­ці­а­лі­за­цію і вже ма­є­мо кон­кре­тні по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти на цій ни­ві. — Для яких сфер бі­зне­су та­кі по­слу­ги най­більш за­тре­бу­ва­ні? — Та­кі по­слу­ги най­більш за­тре­бу­ва­ні се­ре­днім і ве­ли­ким бі­зне­сом. Фо­рен­зік — це вид по­слуг, що вклю­чає роз­слі­ду­ва­н­ня роз­кра­дань і ша­храй­ства, ви­яв­ле­н­ня при­чин зби­тків та їх на­слід­ків, вста­нов­ле­н­ня осіб, при­чет- них до та­ких не­га­тив­них про­це­сів, оцін­ку шко­ди, по­шук та по­вер­не­н­ня акти­вів то­що. Це на­ба­га­то шир­ший ін­стру­мент, ніж про­сто ау­дит під­при­єм­ства. Ре­зуль­тат ці­єї про­це­ду­ри за­по­бі­гає, ви­яв­ляє та до­ку­мен­тує ша­храй­ські дії, ко­ру­пцію та ін­ші по­ру­ше­н­ня на під­при­єм­ствах (уста­но­вах). — Ви ке­ру­є­те ком­па­нію з мо­мен­ту її за­сну­ва­н­ня. Які до­ся­гне­н­ня за цей час Ви вва­жа­є­те най­ва­жли­ві­ши­ми? — Основ­ним до­ся­гне­н­ням я вва­жаю ство­ре­н­ня на­справ­ді ді­є­вої та фа­хо­вої ко­ман­ди пар­тне­рів на­шо­го об'єд­на­н­ня, яка до­зво­ляє нам успі­шно фун­кціо­ну­ва­ти на рин­ку юри­ди­чних по­слуг про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су. Існує без­ліч прик ла­дів кон­кре­тної успі­шної ро­бо­ти АО «Яр. ВАЛ» за час на­шо­го існу­ва­н­ня, які під­твер­джу­ють основ­ний прин­цип на­шої ді­яль­но­сті — які­сна та фа­хо­ва пра­во­ва до­по­мо­га на­шим клі­єн­там. — Нам ві­до­мо, що Ва­ша ком­па­нія має низ­ку ком­па­ній-пар­тне­рів по всій кра­ї­ні, з яки­ми Ви по­стій­но ко­му­ні­ку­є­те що­до обмі­ну до­сві-

— Дій­сно, це так. Для ро­бо­ти на­шо­го об'єд­на­н­ня та пред­став­ни­цтва ін­те­ре­сів у ре­гіо­нах на­шої кра­ї­ни ми обра­ли фор­му пар­тнер­ства з юри­ди­чни­ми, адво­кат­ськи­ми ком­па­ні­я­ми чи адво­ка­та­ми, що пра­цю­ють та на­да­ють юри­ди­чні по­слу­ги в усіх обла­стях Укра­ї­ни. На­ша пар­тнер­ська про­гра­ма на­дає нам мо­жли­вість «пе­ре­кри­ти» ко­жну область кра­ї­ни. Ми ду­же при­скі­пли­во оби­ра­є­мо та­ких пар­тне­рів у ре­гіо­нах, оскіль­ки са­ме їх ми ре­ко­мен­ду­є­мо на­шим клі­єн­там у ра­зі ви­ни­кне­н­ня будь-яких про­блем по­за ме­жа­ми Ки­є­ва.

Пев­ною мі­рою ми від­по­від­аль­ні за якість ро­бо­ти на­ших пар­тне­рів. Са­ме та­ка від­по­від­аль­ність зо­бов'язує нас про­во­ди­ти ді­яль­ність, спря­мо­ва­ну на під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції як без­по­се­ре­дньо уча­сни­ків АО «Яр. ВАЛ», так і ква­лі­фі­ка­ції на­ших пар­тне­рів у ре­гіо­нах. На­ше об'єд­на­н­ня ре­гу­ляр­но про­во­дить се­мі­на­ри для на­ших ре­гіо­наль­них пар­тне­рів та адво­ка­тів. На та­ких се­мі­на­рах ми обмі­ню­є­мо­ся до­сві­дом ро­бо­ти, ді­ли­мо­ся на­ши­ми на­пра­цю­ва­н­ня­ми, ви­вча­є­мо но­ве­ли за­ко­но­дав­ства та акту­аль­ну про­бле­ма­ти­ку пра­во­вої ро­бо­ти. Та­кі за­хо­ди сер­ти­фі­ко­ва­ні На­ціо­наль­ною асо­ці­а­ці­єю адво­ка­тів Укра­ї­ни в ме­жах під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції адво­ка­тів. П'яте­ро пар­тне­рів-уча­сни­ків на­шо­го об'єд­на­н­ня офі­цій­но допу­ще­ні НААУ як екс­пер­ти-ле­кто­ри для адво­кат­ської ау­ди­то­рії (зокре­ма, з пи­тань еко­но­мі­чної та по­да­тко­вої про­бле­ма­ти­ки). До ре­чі, ана­ло­гі­чні се­мі­на­ри ми ре­гу­ляр­но про­во­ди­мо для на­ших клі­єн­тів (по­са­до­вих осіб під­при­ємств та ком­па­ній), на яких та­кож ви­сві­тлю­є­мо акту­аль­ні про­бле­ми й пи­та­н­ня, пов'яза­ні з го­спо­дар­ською ді­яль­ні­стю суб'єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня та за­хи­стом їхніх ін­те­ре­сів. — Які ці­лі Ви ста­ви­те пе­ред со­бою та пе­ред ком­па­ні­єю на 2019 р.? — На­сам­пе­ред, це подаль­ший роз­ви­ток на­шо­го адво­кат­сько­го об'єд­на­н­ня. Ми зав­жди на­ма­га­є­мо­ся «три­ма­ти ру­ку на пуль­сі» сьо­го­де­н­ня, бу­ти акту­аль­ни­ми у тих сфе­рах, в яких ми є зна­ни­ми фа­хів­ця­ми, роз­ви­ва­ти но­ві та ці­ка­ві юри­ди­чні пра­кти­ки. Го­лов­на ціль — зав­жди від­по­від­а­ти спо­ді­ва­н­ням та очі­ку­ва­н­ням на­ших клі­єн­тів що­до отри­ма­н­ня все­бі­чно­го, фа­хо­во­го та на­дій­но­го пра­во­во­го за­хи­сту їхніх ін­те­ре­сів.

На­ша пар­тнер­ська про­гра­ма на­дає нам мо­жли­вість «пе­ре­кри­ти» ко­жну область кра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.