Від сту­ден­та до адво­ка­та: фор­му­ла успі­ху

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - Ян Я АХРАМОВИЧ,АХРАМОВИЧ стар­ший юрист ЮФ EVRIS

Пре­сти­жність, ви­со­кий рі­вень до­хо­ду та ба­га­то вдя­чних зна­йо­мих — це клю­чо­ві ха­ра­кте­ри­сти­ки, які за­кла­да­ють у сер­це сту­ден­та юри­ди­чно­го фа­куль­те­ту жа­гу ста­ти адво­ка­том. Дій­сно, про­фе­сія адво­ка­та ви­кли­кає по­ва­гу, сим­во­лі­зує ви­щий пі­ло­таж у за­сто­су­ван­ні за­ко­ну та асо­ці­ю­є­ться з ви­со­ки­ми го­но­ра­ра­ми. Вік ці­єї про­фе­сії на­лі­чує ти­ся­чі ро­ків. По­чи­на­ю­чи з Древ­ньої Гре­ції та Древ­ньо­го Ри­му адво­кат­ські по­слу­ги зав­жди ма­ли по­пит та жо­дним чи­ном не стра­жда­ли від про­гре­су. На­віть су­ча­сний роз­ви­ток шту­чно­го ін­те­ле­кту та ро­бо­ті­вю­ри­стів не ста­вить під за­гро­зу існу­ва­н­ня адво­ка­ту­ри, оскіль­ки адво­ка­ту­ра — це не ли­ше зна­н­ня за­ко­нів та вмі­н­ня їх вда­ло під­би­ра­ти до ті­єї чи ін­шої си­ту­а­ції, це ще й ми­сте­цтво, твор­чість, зда­тність ім­про­ві­зу­ва­ти, гар­но ви­сту­па­ти в су­ді та вмі­ти пе­ре­ко­ну­ва­ти. От­же, адво­ка­ту­ра — це ста­біль­ність та га­ран­то­ва­на на­яв­ність по­пи­ту.

Однак ві­до­мо, що адво­ка­том ста­ти не так вже й про­сто, а сві­до­мі юри­сти ще з пер­ших кур­сів на вча­н­ня ро­зу­мі­ють, що зна­н­ня ли­ше за­ко­нів — це ще не за­по­ру­ка отри­ма­н­ня ста­ту­су адво­ка­та, а отри­ма­н­ня ста­ту­су адво­ка­та — це ще не опа­ну­ва­н­ня про­фе­сії, яке мо­жна на­зва­ти успі­хом.

Тож які пе­ре­по­ни мо­жуть ста­ти на шля­ху на­по­ле­гли­во­го сту­ден­та до омрі­я­ної про­фе­сії адво­ка­та? На- сам­пе­ред, це чі­ткі фор­маль­ні ви­мо­ги за­ко­ну. За­кон про адво­ка­ту­ру мі­стить кон­кре­тні ал­го­ри­тми дій, які не­об­хі­дно здій­сни­ти, щоб ста­ти адво­ка­том, а та­кож ви­зна­чає ви­мо­ги до кан­ди­да­тів. Про­ана­лі­зуй­те ви­мо­ги За­ко­ну, чи ви їм від­по­від­а­є­те. З'ясуй­те, чо­го са­ме вам не ви­ста­чає та як це усу­ну­ти.

На­ра­зі за­кон Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру» ви­зна­чає, що адво­ка­том мо­же бу­ти осо­ба, яка здо­бу­ла ви­щу юри­ди­чну осві­ту за рів­нем спе­ці­а­ліст чи ма­гістр, а та­кож має 2 ро­ки юри­ди­чно­го ста­жу ( з яких 1 рік по­мі­чни­ком адво­ка­та) або 2 ро­ки юри­ди­чно­го ста­жу (не по­мі­чни­ком адво­ка­та й го­то­ва прой­ти ста­жу­ва­н­ня пі­сля скла­да­н­ня іспи­ту адво­ка­та). Тоб­то існує два чі­тких ал­го­ри­тми, з яких мо­жна обра­ти най­зру­чні­ший: отри­ма­ти осві­ту — прой­ти ста­жу­ва­н­ня по­мі­чни­ком адво­ка­та — скла­сти іспит; або отри­ма­ти осві­ту — отри­ма­ти до­свід ро­бо­ти за фа­хом — скла­сти іспит — прой­ти ста­жу­ва­н­ня.

В де­та­лях на­ве­де­ні ви­ще ал­го­ри­тми мо­жуть бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні де­що рі­зни­ми шля­ха­ми. На­прик лад, пі­ді­йти до отри­ма­н­ня осві­ти мо­жна по-рі­зно­му. За­зви­чай в на­ші го­ло­ви за­кла­де­но сте­ре­о­тип про те, що для то­го щоб здо­бу­ти хо­ро­шу осві­ту, спо­ча­тку по­трі­бно отри­ма­ти пов­ну се­ре­дню осві­ту, а по­тім вже здо­бу­ва­ти ви­щу осві­ту. Однак зі сво­го до­сві­ду хо­чу від­зна­чи­ти тих, хто ще в 9 кла­сі шко­ли зро­зу­мів, що хо­че бу­ти юри­стом. Та­кі юри­сти на­ба­га­то ра­ні­ше отри­ма­ли уяв­ле­н­ня про май­бу­тню про­фе­сію та здо­бу­ли біль­ше пра­кти­чно­го до­сві­ду. Ще до то­го як по­ча­ти ро­бо­ту по­мі­чни­ком адво­ка­та, во­ни вже до­бре орі­єн­ту­ва­ли­ся у пра­кти­чних аспе­ктах про­фе­сії, що ха­ра­кте­ри­зу­ва­ло їх як мо­ло­дих спе­ці­а­лі­стів з хо­ро­шо­го бо­ку та на­да­ва­ло пе­ре­ва­гу під час по­шу­ку пер­шо­го ро­бо­чо­го мі­сця.

Та­кож ба­га­то за­ле­жить від обра­н­ня ВНЗ для здо­бу­т­тя не­об­хі­дної осві­ти, щоб отри­ма­ти ста­тус адво- ка­та. Ку­ди пі­ти вчи­ти­ся на адво­ка­та? Мі­нус ці­єї про­фе­сії по­ля­гає в то­му, що ста­ти адво­ка­том одра­зу пі­сля за­кін­че­н­ня ВНЗ не­мо­жли­во, а пра­цю­ва­ти до­ве­де­ться. Якщо ви хо­че­те ста­ти за­хи­сни­ком, будь­те го­то­ві до то­го, що одра­зу пі­сля отри­ма­н­ня осві­ти по­трі­бно бу­де не мен­ше ніж 2 ро­ки від­пра­цю­ва­ти у пра­во­охо­рон­ній сис те­мі, ви­ко­ну­ю­чи до­ру­че­н­ня на по­са­ді по­мі­чни­ка або аси­стен­та.

На жаль, по­ді­бні по­са­ди не ли­ше низь­ко­опла­чу­ва­ні, але й ча­сто вза­га­лі без­ко­штов­ні. Са­ме від пре­сти­жно­сті на­вчаль­но­го за­кла­ду, в яко­му бу­ла отри­ма­на ви­ща осві­та, за­ле­жить те, на яку пер­шу по­са­ду мо­жна бу­де роз­ра­хо­ву­ва­ти, чи бу­де во­на опла­чу­ва­на. До то­го ж слід пам'ята­ти, що пер­ші про­фе­сій­ні зв'яз­ки здо­бу­ва­ю­ться са­ме під час нав­ча­н­ня у ВНЗ, а от­же, оби­ра­ти йо­го не­об­хі­дно ре­тель­но, а обрав­ши — не не­хту­ва­ти спіл­ку­ва­н­ням та дру­жні­ми сто­сун­ка­ми зі сту­ден­та­ми, які на­вча­ю­ться ра­зом з ва­ми.

Ще одні­єю пе­ре­по­ною є не­до­ста­тність ли­ше про­філь­ної осві­ти. Біль­шість на­вчаль­них за­кла­дів го­ту­ють юри­стів «ши­ро­ко­го про­фі­лю». Це до­бре, адже адво­кат по­ви­нен во­ло­ді­ти ши­ро­ки­ми зна­н­ня­ми в га­лу­зі юри­спру­ден­ції. Однак, як ви­яв­ля­є­ться на пра­кти­ці, та­кі на­вчаль­ні за­кла­ди не мо­жуть да­ти до­ста­тньо­го під­ґрун­тя для ко­жної окре­мої про­фе­сії. За­галь­на осві­та пе­ред­ба­чає фор­му­ва­н­ня у сту­ден­тів ли­ше по­верх­не­во­го уяв­ле­н­ня про всі мо­жли­ві юри­ди­чні про­фе­сії та не за­гли­блю­є­ться у ви­вче­н­ня окре­мих. То­му шлях від сту­ден­та до адво­ка­та — це зав­жди са­мо­ро­з­ви­ток (са­мо­осві­та).

Жа­ді­бність до фа­хо­вої ін­фор­ма­ції — це зав­жди ви­рі­шаль­ний по­ка­зник то­го, як швид­ко сту­дент пе­ре­тво­ри­ться на адво­ка­та. Бу­дья­ка ін­фор­ма­ція ста­не в на­го­ді. Роз­пи­туй­те дру­зів і рі­дних про їхній до­свід ро­бо­ти адво­ка­том або про спіл­ку­ва­н­ня з адво­ка­та­ми. При цьо­му не ли­ше адво­ка­ти мо­жуть з ва­ми по­ді­ли­ти­ся їхнім до­сві­дом. Чи­ма­лу ко­ристь при­не­се до­свід ва­ших зна­йо­мих, які ко­ри­сту­ва­ли­ся по­слу­га­ми адво­ка­та. Яким са­ме по­ви­нен бу­ти хо­ро­ший адво­кат? Які тру­дно­щі тра­пля­ю­ться в їхній ро­бо­ті? Чим від­рі­зня­є­ться ці­ка­ва спра­ва адво­ка­та від пе­ре­сі­чної? Хто з адво­ка­тів у ва­шій кра­ї­ні най­ві­до­мі­ший і чо­му? Від­по­віді на всі ці пи­та­н­ня мо­жна і по­трі­бно шу­ка­ти не у ви­кла­да­чів, не в під­ру­чни­ках. От­же, будь­те жа­ді­бни­ми до ін­фор­ма­ції, ви­вчай­те світ адво­ка­ту­ри са­мо­стій­но, не по­кла­дай­те­ся ли­ше на ви­щу осві­ту.

Сво­го ча­су ме­ні не по­ща­сти­ло прой­ти той іде­аль­ний шлях, який я зма­льо­вую у для вас у цій стат­ті, я не мав ко­ри­сних по­рад про те, як здо­бу­ти про­фе­сію адво­ка­та. Обра­н­ня про­фе­сії адво­ка­та для ме­не бу­ло ско­рі­ше до­лею, ніж за­зда­ле­гідь спла­но­ва­ним вчин­ком. За мо­ї­ми пле­чи­ма не­має пре­сти­жно­го ВНЗ, а гім­на­зія, в якій я на­вчав­ся, вза­га­лі ма­ла ін­ший про­філь. Про­те са­ме ці­ка­вість до про­фе­сії та не­об­хі­дність про­фе­сій­но­го са­мо­ро­з­ви­тку в умо­вах осві­тньо­го ва­ку­у­му при­зве­ли до то­го, що я кіль­ка ро­ків був у ста­ту­сі най­мо­лод­шо­го адво­ка­та ре­гіо ну, а пер­ші пе­ре­мо­ги в су­до­вих спра­вах отри­мав як пред­став­ник у ци­віль­них про­це­сах ще за­дов­го до за­кін­че­н­ня ВНЗ. Моя осо­би­ста фор­му­ла успі­ху бу­ла ви­на­йде­на не стіль­ки ем­пі­ри­чно, скіль­ки екс­пе­ри­мен­таль­но. Ли­ше з ча­сом, вже здо­був­ши ста­тус адво­ка­та, оби­ра­ю­чи со­бі пра­ців­ни­ків для до­по­мо­ги, я по­мі­тив, сто­я­чи осто­ронь, ті осо­би­сті­сні зді­бно­сті, які до­по­ма­га­ють сту­ден­ту прой­ти шлях від за­лі­ков­ки до адво­кат­сько­го сві­до­цтва.

На­по­ле­гли­вість, ко­му­ні­ка­бель­ність, іні­ці­а­тив­ність, лю­бов до сво­єї про­фе­сії, че­сність, від­по­від­аль­ність та еру­ди­ція — це ті зді­бно­сті, без яких не мо­жна уяви­ти адво­ка­та. Тож на шля­ху до омрі­я­но­го ста­ту­су не за­бу­вай­те роз­ви­ва­ти­ся в цих на­прям­ках. За­раз існує чи­ма­ло лі­те­ра­ту­ри, з якої мо­жна отри­ма­ти по­ра­ди, як ста­ти кра­щим, ви­три­ва­лі­шим у ро­бо­ті та на­вчан­ні, як роз­ви­ва­ти свою ко­му­ні­ка­бель­ність то­що. Не по­трі­бно не­хту­ва­ти тре­нін­га­ми осо­би­сті­сно­го ро­сту. Не­за­ле­жно від то­го, чо­му во­ни при­свя­че­ні, від­ві­ду­ва­н­ня по­ді­бних за­хо­дів — це вже хо­ро­ша мо­ти­ва­ція та при­від для роз­ви­тку ко­му­ні­ка­бель­но­сті.

Жа­ді­бність до фа­хо­вої ін­фор­ма­ції — це зав­жди ви­рі­шаль­ний по­ка­зник то­го, як швид­ко сту­дент пе­ре­тво­ри­ться на адво­ка­та

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.