Юри­ди­чний бі­знес: тен­ден­ції та пер­спе­кти­ви роз­ви­тку

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - Ан­дрій А ійКОЛУПАЄВ КОЛУПАЄВ, пар­тнер Lexwell & Partners

Тен­ден­ції та пер­спе­кти­ви юри­ди­чно­го, як і будь-яко­го ін­шо­го кон­сал­тин­го­во­го бі­зне­су, ви­зна­ча­ю­ться основ­ни­ми ве­кто­ра­ми роз­ви­тку кра­ї­ни за­га­лом та за­ле­жать від низ­ки чин­ни­ків еко­но­мі­чно­го й по­лі­ти­чно­го ха­ра­кте­ру. В сьо­го­дні­шніх умо­вах пер­ма­нен­тно скла­дної по­лі­ти­ко- еко­но­мі­чної си­ту­а­ції най­більш за­тре­бу­ва­ни­ми по­слу­ги юри­ди­чних ком­па­ній за­ли­ша­ю­ться в тих га­лу­зях, де про­фе­сій­на юри­ди­чна під­трим­ка є най­більш акту­аль­ною, «ці­на» по­мил­ки юри­ста — най­ви­щою, а зав­да­н­ня, що сто­ять пе­ред бі­зне­сом, ви­ма­га­ють ви­со­ко­го про­фе­сіо­на­лі­зму та спе­ці­а­лі­за­ції, а та­кож є до­ста­тньо скла­дни­ми для ви­рі­ше­н­ня за до­по­мо­гою ви­клю­чно вла­сних юри­ди­чних служб.

Якщо го­во­ри­ти про на­шу ком­па­нію, то про­тя­гом остан­ніх ро­ків прі­о­ри­те­тни­ми для нас на­прям­ка­ми є су­до­ва пра­кти­ка (як на рів­ні на­ціо­наль­них су­дів, так і між­на­ро­дних ін­ве­сти­цій­них та ко­мер­цій­них ар­бі­тра­жів), M&A, за­без­пе­че­н­ня ком­пла­єн­су з ви­мо­га­ми еко­ло­гі­чно­го за­ко­но­дав­ства та нор­ма­тив­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі на­дро­ко­ри­сту­ва­н­ня.

У сфе­рі су­до­вої пра­кти­ки одни­ми з най­більш акту­аль­них є по­да­тко­ві спо­ри, се­ред яких мо­жна ви­ді­ли­ти та­кі, що вже ста­ли тра­ди­цій­ни­ми для укра­їн­сько­го бі­зне­су (на­прик лад, сто­сов­но ви­зна­н­ня по­да­тко­ви­ми ор­га­на­ми опе­ра­цій фі­ктив­ни­ми/ не­ре­аль­ни­ми), а та­кож спо­ри, які по­ча­ли з'яв­ля­ти­ся по­рів­ня­но не­що­дав­но, кіль­кість яких, як по­ка­зує пра­кти­ка, має тен­ден­цію до зрос та­н­ня ( на­прик лад, спо­ри, пов' яза­ні з трансфер­тним ці­но­утво­ре­н­ням).

Окрім то­го, остан­ні ро­ки для на­шої ком­па­нії від­зна­чи­ли­ся успі­шною пра­кти­кою юри­ди­чно­го су­про­во­ду та­ких «не­тра­ди­цій­них» спо­рів як спо­ри що­до оскар­же­н­ня не­за­кон­них рі­шень ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня про вста­нов­ле­н­ня мі­сце­вих по­да­тків та ор­га­нів у сфе­рі на­дро­ко­ри­сту­ва­н­ня. Та­кож тра­ди­цій­ною для нас за­ли­ша­є­ться пра­кти­ка су­про­во­дже­н­ня ін­ве­сти­цій­них та ко­мер­цій­них спо­рів, що роз­гля­да­ю­ться в між­на­ро­дних ар­бі­тра­жах.

Осо­бли­ву акту­аль­ність для на­ших клі­єн­тів-ком­па­ній ре­аль­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки остан­нім ча­сом має за­без­пе­че­н­ня до­три­ма­н­ня ви­мог еко­ло­гі­чно­го за­ко­но- дав­ства та нор­ма­тив­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі на­дро­ко­ри­сту­ва­н­ня. Ва­го­ме зна­че­н­ня для опти­мі­за­ції про­це­сів ви­до­бу­тку та ви­ро­бни­цтва у ком­па­ні­ях важ­кої про­ми­сло­во­сті має за­без­пе­че­н­ня від­по­від­но­сті їх до­звіль­ної до­ку­мен­та­ції та вну­трі­шніх про­це­дур ви­мо­гам ве­ли­че­зної кіль­ко­сті ре­гу­ля­тор­них норм і спе­ци­фі­чних пра­вил ді­яль­но­сті ком­па­ній.

Для то­го щоб за­без­пе­чи­ти від­по­від­ність ком­па­нії ви­мо­гам га­лу­зе­во­го за­ко­но­дав­ства, юри­ди­чним ра­дни­кам не­до­ста­тньо про­сто во­ло­ді­ти зна­н­ня­ми нор­ма­тив­но­пра­во­вих актів у від­по­від­них сфе­рах за­ко­но­дав­ства (зокре­ма, зна­н­ням по­ряд­ку отри­ма­н­ня то­го чи ін­шо­го до­звіль­но­го до­ку­мен­та). Для які­сно­го ви­рі­ше­н­ня зав­дань клі­єн­та, вра­хо­ву­ю­чи дов­го­стро­ко­ву пер­спе­кти­ву йо­го бі­зне­с­про­це­сів, від юри­ди­чних кон­суль­тан­тів ви­ма­га­є­ться на­яв­ність ви­со­кої ком­пе­тен­ції в су­мі­жних та на­віть «не­ю­ри­ди­чних» пи­та­н­нях (те­хні­чних, гео­ло­гі­чних то­що).

Як свід­чить наш до­свід, се­ред особ ли­во­стей M& A- транз акцій, які спо­сте­рі­га­ю­ться про­тя­гом остан­ніх ро­ків, вар­то від­зна­чи­ти їх « стре­со­ві » умо­ви, пов' яза­ні з тим, що окре­мі грав­ці на рин­ку ( з огля­ду на по­лі­ти­чні та еко­но­мі­чні ри­зи­ки в краї ні) прий ма­ють рі­ше­н­ня ви­ве­сти ра­ні­ше зро­бле­ні ін­ве­сти­ції та ре­а­лі­зу­ва­ти свої акти­ви. Во­дно­час ін­ші ком­па­нії, нав па­ки, пла­ну­ють ви­ко­ри­ста­ти не най­кра­щу еко­но­мі­чну си­ту­а­цію для подаль­шо­го вла­сно­го роз­ви­тку та змі­цни­ти свої по­зи­ції шля­хом ви­гі­дних при­дбань. За та- ких умов юри­ди­чним ра­дни­кам ва­жли­во про­яв­ля­ти гну­чкість, ро­зу­мі­ти та вра­хо­ву­ва­ти по­тре­би клі­єн­та, а та­кож всі мо­жли­ві ри­зи­ки, зва­жа­ю­чи на за­галь­ні фа­кто­ри ( не­ста­біль­ність за­ко­но­дав­ства то­що) та ви­хо­дя­чи з пре­дме­та ко­жної кон­кре­тної за­пла­но­ва­ної уго­ди.

За­галь­ною пра­кти­кою, яка очі­ку­ва­но збе­ре­же­ться в на­сту­пно­му ро­ці, не­за­ле­жно від сфе­ри юри­ди­чної пра­кти­ки, мо­жна на­зва­ти ско­ро­че­н­ня ви­трат бі­зне­су на по­слу­ги зов­ніш- ніх юри­ди­чних кон­суль­тан­тів. Сьо­го­дні ма­кси­маль­не ко­ло по­то­чних пи­тань, які ви­ма­га­ють юри­ди­чної під­трим­ки, бі­знес на­ма­га­є­ться ви­рі­шу­ва­ти са­мо­стій но си­ла­ми шта­тних юри­стів. Однак оче­ви­дним за­ли­ша­є­ться те, що че­рез до­ста­тньо скла­дне нор­ма­тив­не ре­гу­лю­ва­н­ня, ва­го­ме зна­че­н­ня на­яв­но­сті від­по­від­но­го до­сві­ду та ви­со­ко­про­фе­сій но­го під­хо­ду до ви­рі­ше­н­ня клю­чо­вих зав­дань, які по­ста­ють пе­ред бі­зне­сом, без фа­хо­вої юри­ди­чної під­трим­ки зов­ні­шніх кон­суль­тан­тів не­мо­жли­во обі­йти­ся.

Во­дно­час зрос та­ють ви­мо­ги до юри­ди­чних ра­дни­ків. Зокре­ма, ви­ма­га­є­ться ком­плекс ний під­хід до ви­рі­ше­н­ня проб лем клі­єн­та, спе­ці­а­лі­за­ція та гли­бо­ке ро­зу­мі­н­ня йо­го по­треб, а та­кож мо­жли­вих на­слід­ків, які мо­же спри­чи­ни­ти обра­ний клі­єн­том шлях ви­рі­ше­н­ня то­го чи ін­шо­го пи­та­н­ня. От­же, по­тре­бу бі­зне­су в так зва­ній « уні­вер­саль­но­сті» юри­ди­чно­го ра­дни­ка вже мо­жна на­зва­ти за­галь­ною тен­ден­ці­єю, яка спо­сте­рі­га­ти­ме­ться в май­бу­тньо­му.

Ви­ма­га­є­ться ком­пле­ксний під­хід до ви­рі­ше­н­ня про­блем клі­єн­та, спе­ці­а­лі­за­ція та гли­бо­ке ро­зу­мі­н­ня йо­го по­треб

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.