«PwC Legal в Укра­ї­ні об’єд­на­ло клі­єн­тів нав­ко­ло ідей та цін­но­стей», — Ан­дрій Пронченко

Про юри­ди­чний ри­нок, роль ве­ли­кої че­твір­ки, те­хно­ло­гії та юри­стів, цін­но­сті в бі­зне­сі та кри­зу до­ві­ри роз­по­вів ке­ру­ю­чий пар­тнер PwC Legal в Укра­ї­ні та кра­ї­нах Цен­траль­ної і Схі­дної Єв­ро­пи Ан­дрій ПРОНЧЕНКО

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ро­змов­ляв Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

— Ан­дрію, на­пе­ре­до­дні Но­во­го ро­ку за­ве­де­но під­су­мо­ву­ва­ти ре­зуль­та­ти ро­бо­ти. Чим Вам за­пам'ятав­ся рік, що ми­нає?

— Це наш 25- й рік ро­бо­ти в Укра­ї­ні та 4-й рік ро­бо­ти на­шої юри­ди­чної пра­кти­ки у фор­ма­ті адво­кат­сько­го об'єд­на­н­ня. Всі ці ро­ки ми актив­но ін­ве­сту­ва­ли час та зу­си­л­ля, пе­ре­да­ю­чи укра­їн­сько­му рин­ку про­гре­сив­ний сві­то­вий до­свід, за­для сві­тло­го май­бу­тньо­го на­шої кра­ї­ни. Ми ма­є­мо на­мір про­дов­жи­ти цю іні­ці­а­ти­ву. Ми ви­ро­сли (кіль­кі­сно та у фі­нан­со­вих по­ка­зни­ках), по­си­ли­ли низ­ку на­ших клю­чо­вих пра­ктик (зокре­ма, ко­ман­ди транз акцій і не­ру­хо­мо­сті), успі­шно за­кри­ли три най­біль­ші ло­каль­ні M&A уго­ди на рин­ку, ін­ве­сту­ва­ли ре­сур­си на­шої ко­ман­ди у від­кри­т­тя рин­ку зем­лі в Укра­ї­ні, при­ді­ля­ли ба­га­то ча­су ро­бо­ті зі стар­та­па­ми в IT-сфе­рі то­що. — Вра­хо­ву­ю­чи Ваш пра­кти­чний до­свід, які існу­ють най­більш про­блем­ні аспе­кти для бі­зне­су як пла­тни­ка по­да­тків? Чи ба­чи­те Ви, що са­ме по­трі­бно змі­ни­ти? — Одна з про­блем по­ля­гає в то­му, що бі­знес не зав­жди до кін­ця усві­дом­лює суть де­яких за­ко­но­дав­чих змін та їхні на­слід­ки. На­прик лад, це сто­су­є­ться мо­жли­во­го за­про­ва­дже­н­ня по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал чи від­кри­т­тя рин­ку зем­лі. Не­що­дав­но я мав ро­бо­чу зу­стріч з пред­став­ни­ка­ми Мі­н­еко­но­мі­ки, під час якої ми обго­во­рю­ва­ли мо­де­лю­ва­н­ня та ін­ве­сти­ції. На­ра­зі від­кри­тим за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня про те, ку­ди Укра­ї­ні вар­то ін­ве­сту­ва­ти свої ре­сур­си. Якщо у кон­се­рва­тив­ні, тра­ди­цій­но прі­о­ри­те­тні се­кто­ри (агро-, ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня), то це до­зво­лить збіль­ши­ти ВВП на 1,5-2%. Якщо пі­ти ін­шим шля­хом та ін­ве­сту­ва­ти в ІТ-сфе­ру й ін­но­ва­ції, то від­по­від­ний при­ріст одра­зу ста­но­ви­ти­ме 5-8%. Не­ва­жли­во, чи від­бу­ду­ться змі­ни по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства, чи ска­су­є­ться мо­ра­то­рій на про­даж с/г зе­мель,

най­го­лов­ні­ше, щоб і су­спіль­ство, і бі­знес як йо­го скла­до­ва ві­ри­ли в те, що ро­бить вла­да.

Чи є щось, що я хо­тів би змі­ни­ти? Так, але мо­ва йде не про той чи ін­ший за­кон. З ро­ка­ми я по­чав ди­ви­ти­ся на ре­чі гло­баль­ні­ше. Я хо­чу, щоб бі­знес і лю­ди по­ча­ли біль­ше до­ві­ря­ти одне одно­му. Я хо­чу, щоб бі­знес змі­ню­вав­ся про­актив­но, тоб­то не під ти­ском ви­мог за­ко­но­дав­ства, а че­рез усві­дом­ле­н­ня не­об­хі­дно­сті та­ких змін. Бі­знес, су­спіль­ство та вла­да ма­ють де­мон­стру­ва­ти вза­єм­ну по­ва­гу та гра­ти за єди­ни­ми пра­ви­ла­ми.

До­ві­ра та по­ва­га по­кла­де­ні в осно­ву роз­ви­не­но­го су­спіль­ства, це ба­зо­ві ре­чі, але чо­мусь ми рід­ко дис­ку­ту­є­мо про це в пу­блі­чній пло­щи­ні. Хі­ба що раз на 4 ро­ки, на­пе­ре­до­дні пе­ре­ви­бор­чих кам­па­ній, від­по­від­ні ло­зун­ги де­кла­ра­тив­но лу­на­ють із три­бун. Як пар­тнер PwC Укра­ї­на, на ща­стя, я мо­жу со­бі до­зво­ли­ти та­ку роз­кіш — пря­мо і від­вер­то го­во­ри­ти про те, що є ва­жли­вим, та бу­ти по­чу­тим че­рез свою не­за­ан­га­жо­ва­ність. — Якщо го­во­ри­ти за­га­лом, на які змі­ни слід очі­ку­ва­ти на­сту­пно­го ро­ку? Як ці змі­ни впли­нуть на бі­знес? — Я знав, що ви обов'яз­ко­во про це за­пи­та­є­те. Ви шо­стий, хто за остан­ні два дні ста­вить ме­ні та­ке за­пи­та­н­ня [ред. — по­смі­ха­є­ться]. Я не про­ви­дець і в жо­дно­му ра­зі не го­то­вий при­мі­ря­ти на се­бе цю роль, але від­по­відь маю. PwC як гло­баль­на ме­ре­жа що­рі­чно ін­ве­стує ко­ло­саль­ні фі­нан­со­ві та люд­ські ре­сур­си в ана­лі­ти­чну ро­бо­ту, яка до­зво­ляє спро­гно­зу­ва­ти трен­ди май­бу­тньо­го і до­по­мог­ти бі­зне­су (зокре­ма, клі­єн­там ком­па­нії) вча­сно до них ада­пту­ва­ти­ся. Цьо­го ро­ку ми пе­ре­тну­ли ме­жу у по­над чверть міль­йо­на спів­ро­бі­тни­ків. Близь­ко 1% від за­галь­ної кіль­ко­сті усьо­го пер­со­на­лу скла­дає ко­ман­да ана­лі­ти­ків, а це май­же 2500 про­фе­сіо­на­лів, які що­дня до­слі­джу­ють рин­ки, ви­вча­ють де­ся­тки пи­тань, мо­де­лю­ють рі­ше­н­ня та го­ту­ють ком­пле­ксні зві­ти.

Гли­бо­ке ро­зу­мі­н­ня трен­дів і рин­ків, а та­кож їхньо­го впли­ву на бі­знес клі­єн­та (так зва­ний thought leadership) — це те, за що нас, з-по­між ін­шо­го, ці­ну­ють та оби­ра­ють клі­єн­ти. Це ко­ре­лює з на­шою мі­сі­єю — по­бу­до­вою до­ві­ри в су­спіль­стві та ви­рі­ше­н­ням со­ці­аль­но­ва­жли­вих пи­тань.

Що сто­су­є­ться май­бу­тньо­го, я ані­тро­хи не сум­ні­ва­ю­ся, що май­бу­тнє на­шої кра­ї­ни та усьо­го люд­ства бу­де мир­ним, сві­тлим та по­зи­тив­ним. До­ся­гну­тий на сьо­го­дні про­грес у те­хні­чних і гу­ма­ні­тар­них га­лу­зях ство­рює для цьо­го не­об­хі­дні пе­ред­умо­ви. Во­дно­час ада­пта­ція до но­вих умов су­спіль­но­го і ді­ло­во­го се­ре­до­ви­ща зав­жди пов'яза­на з тру­дно­ща­ми, які не­об­хі­дно по­до­ла­ти. Ба­га­то під­хо­дів по­трі­бно пе­ре­гля­ну­ти, перш ніж бу­де до­ся­гну­тий со­ці­аль­ний кон­сен­сус та еко­но­мі­чна рів­но­ва­га.

Світ пе­ре­бу­ває на ета­пі транс­фор­ма­ції, для яко­го ха­ра­ктер­на фі­нан­со­ва не­ста­біль­ність, де­фі­цит ре­сур­сів, по­ши­ре­н­ня кі­бер­за­гроз та рі­зно­го ро­ду де­з­ін­фор­ма ції. На­слід­ком за­галь­но­го зни­же­н­ня стій­ко­сті бі­зне­су та по­ши­ре­н­ня фей­ків стає зрос та­н­ня за­пи­ту на до­ві­ру та під­ви­ще­н­ня цін­но­сті ре­пу­та­ції.

Все це при­зве­де до за­галь­но­го зни­же­н­ня стій­ко­сті бі­зне­су. На­сам­пе­ред, це по­зна­чи­ться на ма­ло­му та се­ре­дньо­му бі­зне­сі. Ве­ли­кі грав­ці рин­ку бу­дуть зму­ше­ні впро­ва­джу­ва­ти ін­стру­мен­ти ре­тель­но­го від­бо­ру пар­тне­рів і кон­тр­аген­тів.

Юри­ди­чний бі­знес — одна зі сфер, в якій спів­пра­ця по­бу­до­ва­на на до­ві­рі. Го­тов­ність усві­до­ми­ти зрос та­н­ня цін­но­сті ре­пу­та­ції, а та­кож при­хиль­ність до прин­ци­пів про­зо­ро­го та ети­чно­го ве­де­н­ня бі­зне­су ство­рю­ють но­ві мо­жли­во­сті. Пе­ред ком­па­ні­я­ми, які по­ді­ля­ють та­кі цін­но­сті, від­кри­ва­є­ться до­ступ до рин­ків ка­пі­та­лу, спів­пра­ці з між­на­ро­дним кор­по­ра­ці­я­ми, ін­ве­сти­цій­ни­ми фон­да­ми й ін­ши­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, які ви­вча­ють істо­рію роз­ви­тку та оці­ню­ють ре­пу­та­цію по­тен­цій­них пар­тне­рів. — Вра­хо­ву­ю­чи ви­ще­за­зна­че­не, як транс­фор­му­ва­ла­ся роль юри­ди­чно­го ра­дни­ка?

— На­ра­зі не­до­ста­тньо бу­ти пер­шо­кла­сним юри­стом. Клі­єн­ти очі­ку­ють, що юри­сти ви­сту­па­ти­муть в ро­лі бі­знес-ра­дни­ків, які зда­тні ком­пле­ксно пі­ді­йти до ви­рі­ше­н­ня зав­дань і до­по­мог­ти їхньо­му бі­зне­су зрос та­ти та ка­пі­та­лі­зу­ва­ти­ся. Клі­єн­ти очі­ку­ють від зов­ні­шніх юри­ди­чних ра­дни­ків не ли­ше юри­ди­чних, але й бі­зне­со­вих, фі­нан­со­вих та еко­но­мі­чних по­рад. Тоб­то пев­ною мі­рою ми бе­ре­мо на се­бе ро­бо­ту ін­ха­у­сів, які ро­зу­мі­ють бі­знес зсе­ре­ди­ни.

Це не при­мен­шує ва­жли­вість ро­бо­ти ко­лег по рин­ку, які сфо­ку­со­ва­ні на ви­рі­шен­ні на­галь­них про­блем клі­єн­тів, пов'яза­них із кри­мі­наль­ним про­ва­дже­н­ням або ін­шим пред­став­ни­цтвом у су­дах.

Однак роль PwC Legal є на­ба­га­то шир­шою, ніж на­да­н­ня су­то юри­ди­чних кон­суль­та­цій. Зокре­ма, ми го­то­ві до­по­мог­ти на­шим клі­єн­там від­кри­ти но­ві го­ри­зон­ти бі­зне­су. За умо­ви, що мрії клі­єн­та збі­га­ю­ться з на­ши­ми цін­но­стя­ми.

Бі­знес-мо­дель юри­ди­чної фір­ми май­бу­тньо­го (а що­до PwC Legal — сьо­го­де­н­ня) є більш ди­фе­рен­ці­йо­ва­ною. Во­на до­пов­не­на по­слу­га­ми у сфе­рі кон­сал­тин­гу, фо­рен­зі­ку та мі­ні­мі­за­ції ри­зи­ків. — Тож чи змі­ня­ться від­но­си­ни між пред­став­ни­ка­ми юри­ди­чно­го бі­зне­су та їхні­ми клі­єн­та­ми? — Вва­жаю, що во­ни ста­нуть більш про­зо­ри­ми, бу­де біль­ше до­ві­ри, оскіль­ки не­має ні­чо­го більш цін­но­го, ніж до­ві­ра та ав­то­ри­тет, які по­трі­бно на­пра­цьо­ву­ва­ти ро­ка­ми, а втра­ти­ти мо­жна ду­же швид­ко.

Сьо­го­дні нас все ча­сті­ше за­про­шу­ють не ли­ше як юри­стів, але як ва­лі­да­то­ра на­дій­но­сті бі­зне­су. Ве­ли­кий бі­знес ство­рює ме­ре­жі по­ста­чаль­ни­ків, ав­то­ри­зо­ва­них пред­став­ництв — тих, ко­му мо­жна до­ві­ря­ти. Вже сьо­го­дні на рів­ні ве­ли­ко­го транс­на­ціо­наль­но­го бі­зне­су сфор­му­ва­ли­ся ін­сти­ту­ти «до­ві­ре­них по­ста­чаль­ни­ків», «ав­то­ри­зо­ва­них ди­ле­рів» то­що. Для під­твер­дже­н­ня сво­єї ре­пу­та­ції ком­па­ні­ям не­до­ста­тньо бу­де про­стої при­су­тно­сті в ін­фор­ма­цій­но­му по­лі, роз­кри­т­тя пев­но­го ро­ду ін­фор­ма­ції та да­них про се­бе. Не­об­хі­дно бу­де під­твер­джу­ва­ти до­сто­вір­ність фа­ктів (скла­до­вих по­зи­тив­ної ре­пу­та­ції) з на­дій­но­го дже­ре­ла. Та­ки­ми дже­ре­ла­ми мо­жуть ви­сту­па­ти ком­па­нії, які за ха­ра­кте­ром сво­єї ді­яль­но­сті за­гли­блю­ю­ться у ді­яль­ність сво­їх клі­єн­тів (на­сам­пе­ред, ау­ди­тор­ські та юри­ди­чні). — Які сві­то­ві трен­ди, що впли­ну­ли на укра­їн­ський ри­нок юри­ди­чних по­слуг, Ви мо­гли б від­зна­чи­ти? — Перш ніж від­по­від­а­ти на це за­пи­та­н­ня, вар­то по­гля­ну­ти на то­го, хто мо­же ви­сту­пи­ти суб'єктом на­да­н­ня юр­по­слуг. Тра­ди­цій­ні юри­ди­чні ком­па­нії вже втра­ти­ли на це мо­но­по­лію. Big 4 по­сту­по­во роз­ши­рює свою при­су­тність на рин­ку та ві­ді­грає де­да­лі ва­жли­ві­шу роль — це пер­ший тренд.

Дру­гим трен­дом є те, що юри­ди­чні де­пар­та­мен­ти ста­ють більш гну­чки­ми та кон­ку­рен­то­зда­тни­ми. Ві­дбу­ва­є­ться бо­роть­ба за та­лан­ти, юри­сти йдуть або в ін­шу юр­ком­па­нію, або в ком­па­нії ве­ли­кої че­твір­ки, або в ін­ха­у­си. Ще як ва­рі­ант, юри­сти роз­по­чи­на­ють свій LegalTech-стар­тап (до ре­чі, це та­кож один із трен­дів).

Окрім то­го, ви­мо­ги до су­ча­сно­го юри­ста на­ба­га­то біль­ші, ніж про­сто під­го­ту­ва­ти по­зов­ну за­яву чи звіт. Су­ча­сний юрист по­ви­нен бу­ти го­то­вий про­де­мон­стру­ва­ти ін­ші зна­н­ня та на­ви­чки, пря­мо не пов'яза­ні з пра­вом (на­прик лад, ме­не­джмент про­е­ктів, ба­зо­ві зна­н­ня у сфе­рі ІТ, фі­нан­сів, еко­но­мі­ки то­що). — Цей рік за­пам'ятав­ся пев­ною кіль­кі­стю «роз­лу­чень» та об'єд­нань на юр­рин­ку Укра­ї­ни. Що ста­ло пе­ред­умо­вою цих про­це­сів? Які Ва­ші про­гно­зи на при­йде­шній рік. — Я впев­не­ний, що у ко­жної фір­ми, про які ви зга­ду­є­те, бу­ли свої мо­ти­ви (як еко­но­мі­чні, так і стра­те­гі­чні). На мою дум­ку, та­ка тур­бу­лен­тність на рин­ку не пов'яза­на з кри­зою, ско­рі­ше — з гло­баль­ни­ми тен­ден­ці­я­ми. Гло­баль­ні тен­ден­ції ди­кту­ють, що юри­ди­чна фір­ма має бу­ти або су­пер бу­ти­ко­вою, або во­на має бу­ти ду­же ве­ли­кою,

Юри­ди­чний бі­знес — одна зі сфер, де до­ві­ра є осно­вою спів­пра­ці

що до­зво­лить ви­віль­ни­ти ре­сур­си для подаль­шо­го ін­ве­сту­ва­н­ня та зрос та­н­ня. Юр­фір­мам се­ре­дньо­го роз­мі­ру бу­де важ­ко. Ве­ли­кі грав­ці рин­ку по­чнуть по­гли­на­ти се­ре­дніх, то­му що остан­нім бу­де скла­дно кон­ку­ру­ва­ти.

З при­во­ду « роз­лу­чень » та­кож ба­га­то при­чин: фір­ма ма­лень­ка, один пар­тнер « го­ду­вав » ін­шо­го або у пар­тне­рів рі­зне іде­о­ло­гі­чне ба­че­н­ня. З огля­ду на за­зна­че­не, по­стає пи­та­н­ня про те, на­ві­що по­трі­бен та­кий пар­тнер?

Що сто­су­є­ться PwC Legal Укра­ї­на, чи за­ми­слю­є­мо­ся ми над при­дба­н­ням окре­мих ко­манд або ці­лих фірм? Від­по­відь — так, ми при­гля­да­є­мо­ся до рин­ку, але по­ки що не зна­йшли «свою» ко­ман­ду, то­му ми все ще пе­ре­бу­ва­є­мо у про­це­сі по­шу­ку. — Сьо­го­дні тіль­ки ле­да­чий не го­во­рить про LegalTech, RegTech і FinTech. Яка Ва­ша по­зи­ція з цьо­го при­во­ду: це да­ни­на мо­ді чи жит­тє­ва не­об­хі­дність? — Те­хно­ло­гії на юри­ди­чно­му рин­ку роз­ви­ва­ю­ться екс­по­нен­ці­аль­но. Юри­ди­чний ри­нок май­бу­тньо­го ха­ра­кте­ри­зу­є­ться го­ни­твою за ін­но­ва­ці­я­ми та най­ефе­ктив­ні­ши­ми з пред­став­ле­них на рин­ку те­хно­ло­гі­я­ми, їх впро­ва­дже­н­ням у бі­знес-про­це­си. Однак ви­со­ко­ін­те­ле­кту­аль­ну ро­бо­ту, як і ра­ні­ше, ви­ко­ну­ва­ти­муть лю­ди, які для по­лег­ше­н­ня ви­рі­ше­н­ня ру­тин­них зав­дань ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть те­хно­ло­гії.

Ви­ни­кне­н­ня всіх трьох ти­пів но­вих те­хно­ло­гій, про які ви зга­да­ли, про­ди­кто­ва­ні змі­на­ми в ре­гу­лю­ван­ні фі­нан­со­во­го рин­ку, зокре­ма, ви­мо­га­ми що­до про­зо­ро­сті, на­да­н­ня зві­тно­сті, обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю. Якщо FinTech мо­же спри­йма­ти­ся як за­гро­за з бо­ку тра­ди­цій­них фі­нан­со­вих ін­сти­ту­цій, то RegTech і LegalTech роз­ці­ню­ю­ться як ді­джи­тал-по­мі­чни­ки та пар­тне­ри тра­ди­цій­ної фі­нан­со­вої сис те­ми.

За­га­лом, ве­ли­кі юри­ди­чні ком­па­нії ру­ха­ю­ться в на­прям­ку ін­ве­сту­ва­н­ня у ви­ко­ри­ста­н­ня но­вих те­хно­ло­гій, то­ді як не­ве­ли­кі грав­ці рин­ку фо­ку­су­ю­ться на спе­ці­а­лі­за­ції.

Ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що те­хно­ло­гії — це ли­ше ін­стру­мен­ти. Сьо­го­дні те­хно­ло­гії знач ною мі­рою « фе­ти­ши­зу­ва­ли » їх роз­ро­бни­ки з ме­тою ство­ре­н­ня по­пи­ту, що ви­пе­ре­джає ре­аль­ну по­тре­бу рин­ку. У 2018 р. ви­тра­ти кор­по­ра­цій на юри­ди­чні по­слу­ги на­бли­зи­ли­ся до 500 млрд до­ла­рів. При цьо­му ін­ве­сти­ції в LegalTech скла­ли близь­ко 5 млрд до­ла­рів, тоб­то при­бли­зно 1%. Не­зва­жа­ю­чи на стрім­кий роз­ви­ток те­хно­ло­гій, сьо­го­дні ли­ше тро­хи біль­ше ніж по­ло­ви­на ке­рів­ни­ків юри­ди­чних де­пар­та­мен­тів вклю­чи­ли це пи­та­н­ня до сво­го по­ряд­ку ден­но­го. Во­дно­час за остан­ні 5 ро­ків кіль­кість па­тен­тів у сфе­рі LegalTech збіль­ши­ла­ся май­же у 5 ра­зів. На­ра­зі у сві­ті на­лі­чу­є­ться по­над 800 ве­ли­ких LegalTech ком­па­ній, 40% яких бу­ли за­сно­ва­ні про­тя­гом остан­ніх 3-х ро­ків. Най­більш ви­со­ко­кон­ку­рен­тни­ми є рі­ше­н­ня у сфе­рі ав­то­ма­ти­за­ції збе­рі­га­н­ня до­ку­мен­тів та управ­лі­н­ня про­е­кта­ми. Пе­ре­до­ві по­зи­ції за­йма­ють та­кі кра­ї­ни як США, Ки­тай та Пів­ден­на Ко­рея.

Те­хно­ло­гії до­зво­ля­ють опти­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти, але не мо­жуть за­мі­ни­ти або ком­пен­су­ва­ти від­су­тність клю­чо­вих ком­пе­тен­цій (як про­фе­сій­них, так і управ­лін­ських). Но­ві те­хно­ло­гії — це зав­жди но­ві ри­зи­ки, то­му PwC Legal впро­ва­джує пев­ну но­ву те­хно­ло­гію ли­ше пі­сля то­го, як во­на прой­де всі ета­пи апро­ба­ції. Ми не ста­ви­мо екс­пе­ри­мен­ти на сво­їх клі­єн­тах. — Чи за­гро­жу­ють юри­стам но­ві­тні те­хно­ло­гії та ав­то­ма­ти­за­ція ба­га­тьох про­це­сів? — По­я­сню за до­по­мо­гою ана­ло­гії. Ві­зьме­мо танк. Чи мо­же він те­о­ре­ти­чно ме­ні за­гро­жу­ва­ти? Мо­же, але так са­мо йо­го мо­жна ви­ко­ри­ста­ти для обо­ро­ни. Тож від­по­відь на пи­та­н­ня про те, чи мо­жна вва­жа­ти но­ві­тні те­хно­ло­гії за­гро­зою для тра­ди­цій­них юри­ди­чних фірм — так, зви­чай­но. Про­те ре­аль­ний вплив те­хно­ло­гій на ком­па­нії та бі­знес бу­де за­ле­жа­ти від то­го, як са­ме їх ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти. Мо­жна обо­ро­ня­ти­ся і на­ма­га­ти­ся від цьо­го вте­кти, а мо­жна взя­ти со­бі на озбро­є­н­ня. — Біль­шість укра­їн­ських ком­па­ній (зокре­ма, PwC Legal), окрім на­да­н­ня юри­ди­чних по­слуг, здій­сню­ють осві­тню фун­кцію. На­ра­зі ма­со­вим трен­дом ста­ло про­ве­де­н­ня осві­тніх се­мі­на­рів і тре­нін­гів для клі­єн­тів. Ви впев­не­ні, що ри­нок го­то­вий сприйня­ти Вас у та­кій ро­лі? — Річ у тім, що ми не на­ма­га­є­мо­ся гра­ти якусь роль і не зби­ра­є­мо­ся ви­гля­да­ти ти­ми, ким ми не є на­справ­ді. На­сам­пе­ред, ми юри­сти. Во­дно­час ми но­сії цін­но­стей, які до­зво­ли­ли брен­ду PwC про­тя­гом 170 ро­ків утри­му­ва­ти про­від­ну по­зи­цію у сво­їй сфе­рі. Я пе­ре­ко­на­ний, що по­пу­ля­ри­за­ція цих цін­но­стей — ко­ри­сна для рин­ку. На мою дум­ку, він вже до­ста­тньо зрі­лий, щоб сприйня­ти їх пра­виль­но.

Для на­шо­го рин­ку, ко­ли мо­ва йде про на­ціо­наль­ний бі­знес, ха­ра­ктер­не де­що ске­пти­чне став­ле­н­ня до цін­но­стей, які по­стій­но про­го­ло­шу­ють за­хі­дні ком­па­нії (про­зо­рість, аб­со­лю­тна за­ко­но­слу­хня­ність, со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність, тур­бо­та про еко­ло­гію, по­ва­га до пер­со­на­лу та вра­ху­ва­н­ня йо­го по­треб). За­зви­чай все це спри­йма­є­ться як обов'яз­ко­ва ри­то­ри­ка в ме­жах «пра­вил хо­ро­шо­го то­ну». Однак на­справ­ді в роз­ви­не­них кра­ї­нах це ре­аль­ні осно­ви кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті. Без усьо­го цьо­го про­сто не мо­жна. Якщо не бу­деш про­зо­рим, то за­пла­тиш біль­ше, ніж «за­оща­див». Якщо не бу­деш ду­ма­ти про спів­ро­бі­тни­ків, то не змо­жеш збе­рег­ти та роз­ви­ва­ти ком­пе­тен­ції у ва­жли­вих на­прям­ках. Якщо не бу­деш со­ці­аль­но­від­по­від­аль­ним, то лю­ди не бу­дуть то­бі до­ві­ря­ти.

Якщо лю­ди­на і бі­знес ро­блять щось ко­ри­сне по­над те, за що отри­му­ють гро­ші, це свід­чить про те, що з ни­ми вар­то ма­ти спра­ву. Всі пра­гнуть ма­ти ста­біль­них і на­дій­них пар­тне­рів. Той, у ко­го все до­бре сьо­го­дні, зав­жди ду­має про май­бу­тнє. Якщо лю­ди­на або ком­па­нія не дба­ють про май­бу­тнє пла­не­ти, то як мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти на те, що во­ни пі­клу­ю­ться про свою ре­пу­та­цію на­віть у ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві? З огля­ду на те, яких успі­хів до­ся­гли кра­ї­ни, де за­зна­че­ні цін­но­сті на­справ­ді спо­від­у­ю­ться, на­пев­но, в цьо­му є сенс.

Ми при­йшли на ри­нок Укра­ї­ни у скла­дний пе­ре­хі­дний час — на по­ча­тку 90-х. Про ком­пла­єнс то­ді ма­ло хто чув, вже не ка­жу­чи про те, щоб ро­зу­мі­ти, що са­ме кри­є­ться за цим по­ня­т­тям. Ри­нок не ві­рив, що мо­жна не ли­ше де­кла­ру­ва­ти, але й на­справ­ді пра­цю­ва­ти за­кон­но та ети­чно, за­ли­ша­ю­чись при цьо­му при­бу­тко­вим бі­зне­сом. Ми це до­ве­ли сво­їм прик ла­дом. — Одним з гло­баль­них трен­дів су­ча­сно­сті є кри­за до­ві­ри. Са­ме про це Ви не­о­дно­ра­зо­во зга­ду­ва­ли під час роз­мо­ви…. — Аб­со­лю­тно пра­виль­но. В Укра­ї­ні кри­за до­ві­ри на­кла­да­є­ться на сте­ре­о­ти­пи на­шої мен­таль­но­сті. Ні­де прав­ди ді­ти, ми вкла­ли чи­ма­ло зу­силь у ста­нов­ле­н­ня та роз­ви­ток рин­ку юри­ди­чних по­слуг. Ме­ні при­єм­но кон­ста­ту­ва­ти, що у нас в цьо­му пи­тан­ні зна­йшли­ся одно­дум­ці. За­раз все біль­ше ло­каль­них юри­ди­чних ком­па­ній роз­ро­бля­ють та впро­ва­джу­ють ко­де­кси ети­ки, че­сті й мо­ра­лі. Нам ім­по­нує та­ка по­зи­ція. По­вер­та­ю­чись до по­пе­ре­дньо­го пи­та­н­ня, за­зна­чу, що я не роз­гля­даю про­сві­ту та по­пу­ля­ри­за­цію цін­но­стей PwC Legal як окре­му від основ­ної ді­яль­но­сті. Ви­ко­ну­ю­чи свої основ­ні зав­да­н­ня, ми де­мон­стру­є­мо під­хо­ди, які вра­хо­ву­ють зна­чу­щість ре­пу­та­ції, змі­ни ді­ло­вих прі­о­ри­те­тів ком­па­ній та жит­тє­вих ці­лей спів­ро­бі­тни­ків. Ми це ро­би­мо, то­му що мо­же­мо і хо­че­мо спри­я­ти по­лі­пшен­ню умов для бі­зне­су. Це на­ша со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність — мо­жли­вість зро­би­ти щось біль­ше, ніж про­сто на­да­ва­ти які­сний юри­ди­чний сер­віс.

Ан­дрій ПРОНЧЕНКО, ке­ру­ю­чий пар­тнер PwC Legal в Укра­ї­ні та кра­ї­нах Цен­траль­ної і Схі­дної Єв­ро­пи

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.