У Ль­во­ві від­кри­ті ка­бі­не­ти фі­зич­ної ре­а­біліта­ції!

Zdorovye - - СОДЕРЖАНИЕ - Джем­ма Ма­медів­на Джа­фа­ро­ва Го­лов­ний лікар,

За іні­ціа­ти­ви Управ­лін­ня охо­ро­ни здо­ров`я Ль­вівсь­кої місь­кої ра­ди (на­чаль­ник управ­лін­ня- к.м.н. В.І.Зуб ) в усіх полікліні­ках мі­ста Ль­во­ва від­кри­ті ка­бі­не­ти фі­зич­ної ре­а­біліта­ції для ліку­ван­ня піс­ляін­сульт­них та трав­ма­то­ло­гіч­них хво­рих, осна­щені най­су­час­ні­шим об­лад­нан­ням

Це­ре­б­ро­вас­ку­ля­тор­ні за­хво­рю­ван­ня і їх най­більш важ­кий варіант – ін­сульт – яв­ляєть­ся од­нією із ос­нов­них при­чин ін­валід­но­сті в Світі і Україні. Ко­ли ви­рі­ше­на за­да­ча збе­ре­жен­ня жит­тя і, по мож­ли­во­сті, функ­ції по­тер­пі­лих ор­ганів на пер­ший план ви­сту­пає ре­а­біліта­ція.

Своє­часне, по­в­но­цінне від­нов­лю­вальне ліку­ван­ня та­ких хво­рих є ду­же ва­го­мим чин­ни­ком змен­шен­ня ін­валіді­за­ції піс­ляін­сульт­них хво­рих. За­сто­су­ван­ню фі­зич­них ліку­валь­них фак­торів на да­них ета­пах ме­дич­ної ре­а­біліта­ції піс­ляін­сульт­них хво­рих при­ді­ляєть­ся ве­ли­ка ува­га.

Піс­ля го­стро­го пе­ріо­ду ін­суль­ту по­чи­наєть­ся І-ший етап ран­ньо­го від­нов­но­го ліку­ван­ня, який про­до­в­жуєть­ся про­тя­гом на­ступ­них 3-х мі­ся­ців піс­ля ін­суль­ту.

Ос­нов­ні за­в­дан­ня від­нов­ної те­ра­пії в цьо­му пе­ріоді:

По­даль­ший роз­ви­ток ак­тив­них рухів;

Зни­жен­ня спа­стич­но­сті;

По­до­лан­ня па­то­ло­гіч­них син­кенізій;

Удос­ко­на­лен­ня функ­цій ходь­би;

Пі­дви­щен­ня то­ле­рант­но­сті до фі­зич­но­го на­ван­та­жен­ня;

Тре­ну­ван­ня рів­но­ва­ги в вер­ти­каль­но­му по­ло­жен­ні;

Нав­чан­ня на­вич­кам са­мо­об­слу­го­ву­ван­ня (ка­бі­нет ер­го­те­ра­пії).

Все­світ­ня фе­де­ра­ція тру­до­те­ра­пев­тів під­креслює необ­хід­ність за­сто­су­ван­ня різ­но­маніт­них ре­а­біліта­цій­них ком­плексів, сфо­ку­со­ва­них на від­нов­лен­ня втра­че­них па­цієн­том на­ви­чок са­мо­об­слу­го­ву­ван­ня і здат­но­сті до ви­ко­нан­ня за­в­дань, як в по­всяк­ден­но­му жит­ті, так і у ви­роб­ни­чо­му се­ре­до­ви­щі.

З цією ме­тою ство­рені ка­бі­не­ти ер­го­те­ра­пії.

Ка­бі­не­ти ер­го­те­ра­пії ма­ють умо­ви, мак­си­маль­но на­б­ли­жені до зви­чай­них по­бу­то­вих. Піс­ля за­нят­тя з ер­го­те­ра­пії у па­цієн­тів від­зна­чаєть­ся значне по­кра­щен­ня дріб­ної мо­то­ри­ки. У хво­рих з за­хво­рю­ван­ням ЦНС рівень за­леж­но­сті від сто­рон­ної до­по­мо­ги знач­но змен­шуєть­ся. Во­ни по­чи­на­ють ви­ко­ну­ва­ти по­бу­то­ві дії більш впев­нен­но і в кін­це­во­му ре­зуль­таті швид­ше адап­ту­ють­ся в сус­піль­стві піс­ля пе­ре­не­се­но­го за­хво­рю­ван­ня.

Хворі нев­ро­ло­гіч­но­го про­фі­лю от­ри­му­ють ліку­ван­ня, крім ка­бі­не­ту ер­го­те­ра­пії, у за­лі фі­зич­ної ре­а­біліта­ції, який осна­ще­ний необ­хід­ною су­час­ною віт­чиз­ня­ною та ім­порт­ною апа­ра­ту­рою:

Ка­бі­на для підвіс­ної те­ра­пії OGUL,

POTOP-PS-K,

Мо­то­мед, ліку­валь­ний стіл для вправ за ме­то­дом Бо­бат-Вой­та, схо­ди з по­хи­лою пло­щи­ною СХТ-1, ве­ло­тре­на­же­ри вер­ти­каль­ні та го­ри­зон­таль­ні, бі­го­ва доріж­ка, степ­пер, тре­на­жер Буб­новсь­ко­го, про­філак­тор Єв­мі­но­ва, шведсь­ка стін­ка, м’ячі гім­на­стич­ні.

Па­цієн­ти нев­ро­ло­гіч­но­го про­фі­лю за­вер­шу­ють курс фі­зич­ної ре­а­біліта­ції зі знач­ним по­кра­щен­ням ба­лан­су рів­но­ва­ги та ко­ор­ди­на­ції рухів. Від­нов­люєть­ся нор­маль­ний стео­ро­тип ходь­би, па­цієн­ти ста­ють більш рух­ли­ви­ми, змен­шуєть­ся їх­ня за­леж­ність від сто­рон­ньої до­по­мо­ги.

Крім хво­рих нев­ро­ло­гіч­но­го про­фі­лю в ка­бі­не­тах фі­зич­ної ре­а­біліта­ції лі­ку­ють­ся хворі трав­ма­тич­но­го про­фі­лю. Ре­а­біліта­ція та­ких хво­рих є од­ним із най­більш важ­ли­вих дер­жав­них со­ціаль­но-еко­но­міч­них за­в­дань, оскіль­ки трав­ма­тизм, як при­чи­на ін­валід­но­сті лю­дей пра­це­з­дат­но­го віку по­сі­дає дру­ге міс­це піс­ля сер­це­во-су­дин­ної па­то­ло­гії. Прак­тич­но 100% по­тре­би у ре­а­біліта­цій­них за­хо­дах що­до трав­ма­то­ло­гіч­них хво­рих обу­мо­ви­ло по­шу­ки но­вих, най­більш ефек­тив­них ме­то­дів їх від­по­від­но­го ліку­ван­ня.

Ме­тою ета­пу ран­ньої ре­а­біліта­ції є по­вне від­нов­лен­ня функ­ції трав­мо­ва­но­го ор­га­ну: нор­малі­за­ція об­ся­гу ру­ху у су­г­ло­бах, опор­ної си­сте­ми, си­ли і то­ну­су м’язів, тро­фіки тка­ни­ни, сти­му­ля­ції остео­ре­па­ра­ції, про­філак­ти­ки остео­арт­ро­зу.

У па­цієн­тів з за­хво­рю­ван­ням хреб­та піс­ля ліку­ван­ня у ка­бі­неті фі­зич­ної ре­а­біліта­ції від­зна­чаєть­ся змен­шен­ня бо­лю або по­вне йо­го при­пи­нен­ня, по­кра­щуєть­ся рух­ливість хреб­та. Піс­ля за­вер­шен­ня кур­су фі­зич­ної ре­а­біліта­ції фор­муєть­ся пра­виль­ний м’язе­вий кор­сет хреб­та, за ра­ху­нок чо­го па­цієн­ти на три­ва­лий час мо­жуть поз­бу­ти­ся бо­лю та дис­ком­фор­ту. У па­цієн­тів ор­то­пе­до-трав­ма­то­ло­гіч­но­го про­фі­лю від­зна­чаєть­ся значне збіль­шен­ня ам­пліту­ди рухів у су­г­ло­бах, збіль­шен­ня си­ли та вит­ри­ва­ло­сті м’язів.

Се­ред­ня три­валість од­но­го ре­а­біліта­цій­но­го кур­су 20-24 дні.

Хворі над­зви­чай­но за­до­во­лені від­кри­ти­ми ка­бі­не­та­ми ер­го­те­ра­пії та фі­зич­ної ре­а­біліта­ції.

Джем­ма Ма­медів­на Джа­фа­ро­ва Го­лов­ний лікар, кан­ди­дат на­ук з дер­жа­но­го управ­лін­ня, за­слу­же­ний лікар Украї­ни Ль­вівсь­ка місь­ка клініч­на лікар­ня №1 ім. Кня­зя Ле­ва м. Ль­вів, вул. Уж­го­родсь­ка, 1 тел: (032) 272-56-66

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.