Чер­нi­гiвсь­ка мiсь­ка сто­ма­то­ло­гi чна полiклiнiка

Zdorovye - - СОДЕРЖАНИЕ -

Чер­нi­гiвсь­ка мiсь­ка сто­ма­то­ло­гiч­на полiклiнiка бу­ла зас­но­ва­на 01 серп­ня 1950 ро­ку на 15.5 штат­них по­сад лікарів. Біль­ше 30 ро­ків за­клад очо­лю­вав За­слу­же­ний лікар Украї­ни Лі­стов­щик Леонід Іва­но­вич. З 03 січ­ня 2017 ро­ку по­са­ду го­лов­но­го ліка­ря зай­має Маслак Іван Ми­ко­лай­о­вич, лікар ви­щої квалі­фіка­цій­ної ка­те­горії.

Но­ва будів­ля за­кла­ду по­бу­до­ва­на в 1986 ро­цi за ти­по­вим про­ек­том. Полiклiнiка ви­щої ак­ре­ди­тац iй­но­ї­ка­те­горiї, на 63.75 штат­них лiкарсь­ких по­сад, ро­з­ра­хо­ва­на на 576 вiдвi­ду­вань в змi­ну. Є ко­ор­ди­ну­ю­чим, кон­суль­та­тив­ним цен­тром для сто­ма­то­ло­гiч­ни­хвiд­дi­лень­мiсь­кихлiк­рень, при­ват­них сто­ма­то­ло­гіч­них ка­бі­нетів то­що.

За­клад на­дає спе­ціалі­зо­ва­ну ме­дич­ну сто­ма­то­ло­гіч­ну до­по­мо­гу до­рос­ло­му на­се­лен­ню Дес­нянсь­ко­го рай­о­ну м.Чер­ні­го­ва, як за­клад 3 рi вняа­кре­ди­та­цiї. За­без­пе­чує прий­ом хво­рих те­ра­пев­тич­но­го, хiрур­гiч­но­го та ор­то­пе­дич­но­го про­фi лю, пра­ц­ює ор­то­дон­тич­на служ­ба. На об­слу­го­ву­ван­ні зна­хо­дить­ся 118150 на­се­лен­ня для на­дан­ня те­ра­пев­тич­ної сто­ма­то­ло­гіч­ної до­по­мо­ги і 128000 на­се­лен­ня для на­дан­ня ор­то­пе­дич­ної сто­ма­то­ло­гіч­ної до­по­мо­ги. Поліклініка є ба­зо­вим за­кла­дом для пiд­го­тов­ки­лi карiв-iн­тер­нiв ме­дич­них ВНЗiв Украї­ни, для про­ход­жен­ня ви­роб­ни­чої та пе­ред­ди­плом­ної прак­тик сту­ден­та­ми ме­дич­них ко­ле­джів.

88% лiкарiв­полiклiнiки ма­ють квалi­фiка­цiй­нi ка­те­горiї (100% вiд­пiд­ля­га­ю­чи­ха­те­ста­цiї), 12 лi карiв – ви­щу, 43 – пер­шу.

Поліклініка має два сто­ма­то­ло­гіч­ні від­ді­лен­ня, де про­во­дить­ся ліку­ван­ня па­цієн­тів із за­хво­рю­ван­ня­ми твер­дих тка­нин зубів, па­ро­дон­ту та сли­зо­вої обо­лон­ки по­рож­ни­ни ро­та. При лiку­ван­нi зубiв за­сто­со­ву­ють­ся най­су­час­нi­шi тех­но­ло­гiї та но­вi плом­бу­валь­нi ма­терiа­ли фiрм “GC”, “DensplaySirona”, “Kerr”, “3M”.Про­во­дить­ся про­фесій­на­гі­гіє­на­по­рож­ни­ни ро­та із­за­сто­су­ван­ня­ма­па­ра­туEMS. Ве­ли­ку по­пу­ляр­ність се­ред па­цієн­тів має ен­до­дон­тичне ліку­ван­ня зубів за до­по­мо­гою ен­до­дон­тич­но­го мік­ро­ско­пу опе­ра­цій­но­гоKernel; ме­то­ди­ка плаз­моліф­тин­гу за до­по­мо­гою PRF-цен­три­фу­ги

для хірур­гії з піс­ля­екс­трак­цій­нм­су­про­ві­дом; ауг­мен­та­ція кіст­ко­вих тка­нин.

В хірур­гіч­них ка­бі­не­тах впов­но­му обсязi, на су­час­но­му рiв­нi на­даєть­ся хiрур­гiч­на сто­ма­то­ло­гiч­на до­по­мо­га: про­во­дить­ся ви­да­лен­ня зубів, ам­бу­ла­тор­ні хірур­гіч­ні опе­ра­ції в по­рож­нині ро­та та на ще­ле­пах, лі­ку­ють за­паль­ні про­це­си ще­леп­но-ли­цьо­вої об­ласті. Про­тя­гом декіль­кох ро­ків ак­тив­но впро­ва­д­жу­ють­ся ме­то­ди­ки вжив­лен­ня ти­та­но­вих iм­план­татiв.Ви­ко­ри­стан­ня кіст­ко­вих бло­ків для аугу­мен­та­ції кіст­ко­вої тка­ни­ни. Для про­ве­ден­ня опе­ра­цій на кіст­ко­вій тка­нині за­сто­со­вуєть­ся фізіо­диспен­сер.

Для ліку­ван­ня за­хво­рю­вань тка­нин па­ро­дон­ту ши­ро­ко за­сто­со­вуєть­ся Vector-те­ра­пія.

Є опе­ра­цій­ний блок з ане­стезіо­ло­гіч­ною служ­бою, цен­тралі­зо­ва­на сте­ри­лі­за­цій­на та до­по­між­ні ка­бі­не­ти: рент­ге­но­ло­гіч­ний та фізіо­те­ра­пев­тич­ний.

З 2015 ро­ку в прак­тич­ну ро­бо­ту рент­ге­но­ло­гіч­но­го ка­бі­не­ту впро­ва­д­же­но циф­ро­вий ор­то­пан­то­мо­граф, циф­ро­вий ден­таль­ний апа­рат та ра­діо­візіо­граф, що дає змо­гу в по­в­но­му обсязі об­сте­жу­ва­ти зу­бо-ще­леп­ну си­сте­му.

В ор­то­пе­дич­но­му від­ді­лен­ні на­да­ють всі су­час­ні ви­ди сто­ма­то­ло­гіч­ної ор­то­пе­дич­ної до­по­мо­ги: ви­го­тов­ля­ють­ся бю­гель­нi про­те­зи з атач­ме­на­ми (без­кла­мер­на­фiк­са­цi я), ме­та­ло­ке­ра­мiч­нi про­те­зи з ви­ко­ри­стан­ням но­вих най­су­час­ні­ших­ма­терiалiв; впро­ва­д­же­на но­ва ме­то­ди­ка ви­го­тов­лен­ня без­ме­та­ле­вих зуб­них про­тезів на ос­но­ві діок­си­ду цир­конію. Од­но­час­но із за­сто­су­ван­ням діок­си­ду цир­конію у від­ді­лен­ні ши­ро­ко за­сто­со­вуєть­ся тех­но­ло­гія ви­роб­ництва зуб­них про­тезів із тер­мо­пла­стич­них мас, які доз­во­ля­ють за­бу­ти про жорст­кі кон­струк­ції з ме­та­лу або пласт­ма­си.

Зу­бо­тех­ніч­на ла­бо­ра­торія, осна­ще­на су­час­ним об­лад­нан­ням для ви­го­тов­лен­ня всіх видів зуб­них про­тезів й кон­струк­цій за но­віт­ні­ми тех­но­ло­гія­ми: по­лу­ав­то­мат для пре­су­ван­ня­тер­мо­пла­стич­ної­ма­си Bredent; піч для об­піку фар­фо­ру «Degudent»; апа­рат «Муль­ти­пла­за» для зва­рю­ван­ня та пай­ки

зу­бо­тех­ніч­ни­х­кон­струк­цій­плаз­мен­ним ме­то­дом; піч для спі­кан­ня фар­фо­ру з ва­ку­ум­ним кон­век­то­ром; ли­вар­ні уста­нов­ки; лі­фу­валь­ні ма­ши­ни­зу­бо­тех­ніч­ні зі шліф.мо­то­ром; Та­кож пра­ц­ює ді­лян­ка ва­ку­ум­но­го на­пи­лен­ня зубів нітрид-ти­та­но­вим по­крит­тям.

Вва­жає­мо од­ним з до­сяг­нень на­шо­го за­кла­ду – ком­плекс про­грам­но-тех­нiч­ни­х­за­собiв (КПТЗ) “Сто­мат­полiклiнiка”, що ав­то­ма­ти­зує ос­нов­ну діяль­ність за сто­ма­то­ло­гіч­ним об­слу­го­ву­ван­ням на­се­лен­ня та з ав­то­ма­ти­за­цiї про­це­су управ­лiн­ня,який був ро­з­роб­ле­ний й пра­ц­ює на ба­зі поліклініки біль­ше 22 ро­ків. Ре­алi­зо­ва­ний на 49 пер­со­наль­них комп’юте­рах, якi об’єд­нані в ло­каль­ну об­числю­валь­ну ме­ре­жу (ЛОМ) та пра­ц­ю­ють в опе­ра­цiй­них си­сте­мах WINDOWS. Про­грамне за­без­пе­чен­ня на­пи­сане на пiд­ставi­за­собiв по­бу­до­ви баз да­них Paradox 10.0.

На ос­но­вi ком­плекс­но­го i си­стем­но­го пiд­хо­ду до розв’язан­ня про­бле­ми iн­фор­ма­ти­за­цiї, пе­ре­ва­га­ми дi ючої­мо­делi є:

Її унiвер­саль­нiсть для сто­ма­то­ло­гiч­ни­х­за­кла­дiв Украї­ни, оскiль­ки по­бу­до­ва­на на на­у­ко­во­му пiд­ходi. Во­на по­вністю адап­то­ва­на до ро­бо­ти, як дер­жав­них так і гос­про­зра­хун­ко­вих сто­ма­то­ло­гіч­них поліклінік, від­ді­лень, ка­бі­нетів. Всі пра­ц­ю­ю­чі про­гра­ми пов'яза­ні між со­бою.

Ме­дич­на ча­сти­на про­гра­ми по­вністю по­бу­до­ва­на на нор­ма­ти­вах на­дан­ня сто­ма­то­ло­гіч­ної до­по­мо­ги, кла­си­фі­ка­торі про­це­дур, ме­то­дах діа­гно­сти­ки і ліку­ван­ня, за­твер­дже­них МОЗ Украї­ни (га­лу­зе­вий стан­дарт), про­то­ко­лах на­дан­ня сто­ма­то­ло­гiч­ної до­по­мо­ги.

Ста­ти­стич­ні дані зби­ра­ють­ся ав­то­ма­тич­но піс­ля фор­му­ван­ня на­ря­ду.

Спи­сан­ня ма­теріалів, ме­ди­ка­мен­тів від­бу­ваєть­ся та­кож ав­то­ма­тич­но піс­ля під­твер­джен­ня їх че­ка­ми. Ав­то­ма­тич­ний ро­з­ра­ху­нок зар­пла­ти ме­дич­но­му пер­со­на­лу згід­но об­роб­ле­них умов­них оди­ни­ць пра­цеєм­ко­сті (УОП), ча­су.

Про­гра­ма по­бу­до­ва­на на клієнт-сервір­ній тех­но­ло­гії. Все про­грамне за­без­пе­чен­ня на елек­трон­них носіях

пiд­твер­джене па­пе­ро­ви­ми носія­миВ­про­ва­д­же­ний Internet-зв’язок.

Для по­даль­шої успіш­ної ро­бо­ти за­кла­ду необ­хід­но:

В пра­во­во­му по­ряд­ку – роз­ши­ри­ти об’єм плат­них по­слуг в те­ра­пев­тич­ній, хірур­гіч­ній сто­ма­то­ло­гії. За­лу­ча­ти но­ві стра­хо­ві ком­панії, ін­ші фі­зич­ні та юри­дич­ні осо­би до ро­бо­ти на до­го­вір­ній ос­но­ві. Під­го­ту­ва­ти­ся до пе­ре­хо­ду на но­ву фор­му ро­бо­ти (ко­му­наль­но-гос­про­зра­хун­ко­ве під­при­єм­ство). По­к­ра­щи­ти ма­теріаль­но-тех­ніч­ну ба­зу за­кла­ду, для чо­го необ­хід­но при­дба­ти: піч для ви­го­тов­лен­ня­прес­ке­ра­міки; об­лад­на­ти фізіо­те­ра­пев­тич­ний ка­бі­нет більш су­час­ним об­лад­нан­ням; оно­ви­ти санітар­ний ав­то­транс­порт.

Про­до­в­жи­ти впро­ва­д­жен­ня ім­план­то­ло­гії, особ­ли­во ім­план­тів ви­роб­ництва Із­раїль.

Ак­цен­ту­ван­ня в ро­бо­ті на якість ро­бо­ти згід­но з про­то­ко­ла­ми на­дан­ня сто­ма­то­ло­гіч­ної до­по­мо­ги та стан­дар­та­ми яко­сті.

Чи­та­чам жур­на­лу по­ба­жає­мо міц­но­го здо­ров'я, кра­си­вих по­смі­шок. Не­хай ві­зит до сто­ма­то­ло­га бу­де за­вжди при­єм­ним і по­зи­тив­ним.

А ми, як про­фесіо­на­ли – це га­ран­тує­мо!

Маслак Іван Ми­ко­лай­о­вич, Го­лов­ний лікар Тро­хи­мен­ко Люд­ми­ла Ко­стян­тинів­на, заст.го­лов­но­го ліка­ря з ме­дич­ної ча­сти­ни Місь­ка сто­ма­то­ло­гіч­на поліклініка Чер­ні­гівсь­кої місь­кої ра­ди 14027, м.Чер­ні­гів, про­спект Пе­ре­моги, 154 04622-34131, факс 04622-30399

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.