До­свід впро­ва­д­жен­ня си­сте­ми Ран­ньо­го втру­чан­ня у Пол­тавсь­кій об­ласті

Zdorovye - - СОДЕРЖАНИЕ -

Ран­нє втру­чан­ня (РВ) – всі за­хо­ди, орієн­то­вані на роз­ви­ток ди­ти­ни ран­ньо­го віку з по­ру­шен­ня­ми роз­вит­ку або ри­зи­ком ви­ник­нен­ня та­ких по­ру­шень, а та­кож за­хо­ди, орієн­то­вані на під­т­рим­ку та су­про­від бать­ків. Визнач­ною ри­сою си­сте­ми РВ є те, що до­по­мо­га спря­мо­вуєть­ся як на ди­ти­ну, так і на сім`ю в ці­ло­му.

Від­по­від­но до цьо­го визна­чен­ня до ува­ги бе­реть­ся не ли­ше ме­дич­ний ас­пект за­хво­рю­ван­ня ди­ти­ни, а і всі ін­ші сфе­ри жит­тя ма­лю­ка. Си­сте­ма РВ сут­тєво відріз­няєть­ся від тра­ди­цій­ної мо­делі ліку­ван­ня, що ви­світ­ле­но у прин­ци­пах про­гра­ми. Ос­нов­ним є прин­цип нор­малі­за­ції, від­по­від­но до яко­го кож­на ди­ти­на має жи­ти нор­маль­ним жит­тям на­стіль­ки, на­скіль­ки це мож­ли­во. Це озна­чає, що ма­люк має зрос­та­ти се­ред рід­них та люб­ля­чих лю­дей, відві­ду­ва­ти дитячий са­док та дитячі за­хо­ди, роз­ви­ва­ти­ся як осо­би­стість. Зав­дан­ням РВ є ство­рен­ня необ­хід­них для цьо­го умов.

Ін­шим важ­ли­вим прин­ци­пом є до­ступ­ність по­слу­ги. Тоб­то кож­на ди­ти­на не за­леж­но від міс­ця про­жи­ван­ня, до­стат­ку та сту­пе­ню по­ру­шень по­вин­на ма­ти мож­ливість от­ри­му­ва­ти по­слу­ги за про­гра­мою Ран­ньо­го втру­чан­ня.

Ще од­нією від­мін­ністю від тра­ди­цій­ної ме­дич­ної мо­делі є міждис­ци­плі­нар­ність. Лікарі, пси­хо­ло­ги та фі­зич­ні ре­а­біліто­ло­ги об’єд­ну­ють­ся у од­ну ко­ман­ду зад­ля ви­яв­лен­ня най­к­ра­щих шляхів до­по­мо­ги ди­тині та сім`ї.

Для Украї­ни впро­ва­д­жен­ня про­гра­ми Ран­ньо­го втру­чан­ня ста­ло на­галь­ною по­тре­бою. За да­ни­ми ста­ти­сти­ки, за­хво­рю­ван­ня нер­во­вої си­сте­ми є од­нією з ос­нов­них при­чин, що при­зво­дять до по­ру­шень роз­вит­ку та по­ведін­ки, на­слід­ком чо­го є на­дан­ня ди­тині ста­ту­су ін­валі­да.

З по­чат­ку іс­ну­ван­ня Украї­ни, як неза­леж­ної дер­жа­ви, про­гра­ма Ран­ньо­го втру­чан­ня ак­тив­но впро­ва­д­жу­ва­ла­ся у Києві, Хар­ко­ві, Ль­во­ві, Дні­прі, Іва­но-Фран­ківсь­ку та ін­ших містах.

По­чи­на­ю­чи з бе­рез­ня 2012 ро­ку про­гра­ми Ран­ньо­го втру­чан­ня ді­ють і в Пол­таві. П` ять ро­ків то­му у Пол­тавсь­кій об­лас­ній дитячій клініч­ній лікар­ні бу­ло від­кри­то Центр роз­вит­ку ді­тей ран­ньо­го віку, що став важ­ли­вою лан­кою на­дан­ня до­по­мо­ги дітям ран­ньо­го віку , які ма­ли уск­лад­нен­ня в пе­ри­на­таль­но­му пе­ріоді.

На сьо­год­ніш­ній день на об­ліку у Цен­трі зна­хо­дить­ся 2418 ді­тей. Кіль­кість ді­тей, які спо­стері­га­ють­ся у Цен­трі роз­вит­ку щоріч­но

«Втру­ти­ти­ся рані­ше, ніж з`явить­ся про­бле­ма». Ця фра­за ста­ла про­від­ним деві­зом си­сте­ми Ран­ньо­го втру­чан­ня у всьо­му світі. Ад­же по­пе­ре­ди­ти по­ру­шен­ня на­ба­га­то лег­ше, ніж ко­рек­ту­ва­ти сфор­мо­ва­ний де­фект. І це сто­суєть­ся не ли­ше од­нієї кон­крет­ної ди­ти­ни чи сім`ї. До­слід­жен­ня ви­яви­ли еко­но­міч­ну ви­го­ду Ран­ньо­го втру­чан­ня для ці­лої краї­ни. Вста­нов­ле­но, що один до­лар, вит­ра­че­ний на по­пе­ре­джен­ня по­ру­шень роз­вит­ку у ди­ти­ни по­вер­тає до дер­жав­но­го бюд­же­ту 4 до­ла­ри.

зрос­тає.

Тут на­даєть­ся до­по­мо­га пе­ред­час­но на­род­же­ним ма­лю­кам та дітям, які на­ро­ди­ли­ся хво­ри­ми. Діти спо­стері­га­ють­ся та от­ри­му­ють необ­хід­ні по­слу­ги до до­сяг­нен­ня трьо­хріч­но­го віку.

У Цен­трі роз­вит­ку пра­ц­ює міждис­ци­плі­нар­на ко­ман­да, яка скла­даєть­ся з лікарів пе­діат­ра, нев­ро­ло­га, фі­зич­но­го ре­а­біліто­ло­га, пси­хо­ло­га, оф­таль­мо­ло­га, ор­то­пе­да та ло­го­пе­да.

Спе­ціалі­сти Цен­тру роз­вит­ку на­да­ють до­по­мо­гу дітям та сім`ям у та­ких на­прям­ках: • Ран­ня діа­гно­сти­ка по­ру­шень роз­вит­ку

• Оцін­ка ста­ну здо­ров`я ди­ти­ни, ви­яв­лен­ня та своє­час­на ко­рек­ція де­фі­цит­них станів у ма­лю­ка.

• Ін­фор­му­ван­ня бать­ків про особ­ли­во­сті роз­вит­ку та ста­ну ди­ти­ни • Ліку­ван­ня па­то­ло­гії ор­ганів та си­стем • Ран­ня діа­гно­сти­ка оф­таль­мо­ло­гіч­них за­хво­рю­вань • Фі­зич­на ре­а­біліта­ція ді­тей з по­ру­шен­ня­ми опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту • Розви­ва­ю­чі та ко­рек­цій­ні за­нят­тя для ді­тей з по­ру­шен­ня­ми роз­вит­ку та по­ведін­ки • Кон­суль­ту­ван­ня та нав­чан­ня бать­ків

В Цен­трі роз­вит­ку про­хо­дять не ли­ше ліку­валь­ні за­хо­ди. Ко­жен рік пра­ців­ни­ки Цен­тру роз­вит­ку вла­што­ву­ють для своїх ма­лень­ких па­цієн­тів та їх­ніх бать­ків свят­ко­ві за­хо­ди. Зо­кре­ма, тра­ди­цій­ним ста­ло від­зна­чен­ня Все­світ­ньо­го дня пе­ред­час­но на­род­же­ної ди­ти­ни. В цих за­хо­дах бе­руть участь і діти, які про­хо­ди­ли ліку­ван­ня та ре­а­біліта­цію у Цен­трі роз­вит­ку.

От­ри­му­ю­чи та­ку по­тріб­ну та різ­нобіч­ну до­по­мо­гу у Цен­трах Ран­ньо­го втру­чан­ня по всій Україні, діти ма­ють мож­ливість роз­ви­ва­ти­ся та жи­ти по­в­но­цін­но, не зва­жа­ю­чи ні на які склад­но­щі.

Ство­рен­ня цен­трів ран­ньо­го втру­чан­ня в Україні на­да­ла мож­ливість дітям з на­слід­ка­ми пе­ре­не­се­них пе­ри­на­таль­них станів от­ри­ма­ти ліку­валь­ні та ре­а­біліта­цій­ні за­хо­ди, що спри­я­ють їх гар­моній­но­му роз­вит­ку.

Прак­тич­ний пси­хо­лог Цен­тру роз­вит­ку ді­тей ран­ньо­го віку при від­ді­лен­ні ін­тен­сив­но­го ви­ход­жу­ван­ня та ре­а­біліта­ції но­во­на­род­же­них ПОДКЛ

Ка­те­ри­на Єв­генів­на Ми­ро­нен­ко Прак­тич­ний пси­хо­лог Цен­тру роз­вит­ку ді­тей ран­ньо­го віку при від­ді­лен­ні ін­тен­сив­но­го ви­ход­жу­ван­ня та ре­а­біліта­ції но­во­на­род­же­них ПОДКЛ

Пол­тавсь­ка об­лас­на дитяча клініч­на лікар­ня 36011, м. Пол­та­ва, вул. Шев­чен­ка, 34 тел. (05322) 29006 (05322) 25943

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.