Са­на­то­рий «Бі­ла Ака­ція» - зустрі­чае друзів

Zdorovye - - СОДЕРЖАНИЕ -

Оде­са – це унікальне мі­сто, яке бла­го­дат­но роз­мі­сти­ло­ся на бе­резі Чор­но­го мо­ря. Мі­сто на­пов­нене своїм ко­ло­ри­том, афо­риз­ма­ми, гу­мо­ром, за­па­хом мо­ря і зви­чай­но непо­втор­ни­ми людь­ми. Мі­сто, яке по­да­ру­ва­ло світо­ві ве­ли­ких му­зи­кан­тів, пись­мен­ни­ків і зви­чай­но лікарів. Бі­ла Ака­ція – са­на­торій в цен­трі Оде­си, розта­шо­ва­ний на Фран­цузь­кім буль­варі, нав­про­ти за­во­ду «Шам­пансь­ких вин», що теж тро­хи по-одесь­кі, з гу­мо­ром.

Відві­дав­ши це міс­це ду­же вдяч­ні ди­рек­ції са­на­торія, ко­трі ці­лоріч­но до­по­ма­га­ють па­цієн­там від­нов­лю­ва­ти своє здо­ров'я. На ба­зі са­на­торію «Бі­ла Ака­ція» про­во­дять між­на­род­ні кон­фе­рен­ції, на од­ній з яких ми бу­ли при­сут­ні. Ме­ди­ки з усьо­го світу мо­жуть поді­ли­ти­ся но­вим на­пра­ц­ю­ван­ня­ми, від­крит­тя­ми та до­сві­дом, по­спіл­ку­ва­ти­ся і по­дру­жи­ти­ся.

Як­що го­во­ри­ти ко­рот­ко про са­на­торії , то це ба­га­то­по­вер­хо­вий кор­пус, з бал­конів яко­го від­кри­ваєть­ся чу­до­вий краєвид - з од­но­го бо­ку на мі­сто, з ін­шо­го бо­ку на Чорне мо­ре. На ба­зі са­на­торію-про­філак­торію «Бі­ла Ака­ція» смачне хар­чу­ван­ня, при­го­тов­лене не тіль­ки з лю­бов'ю ку­харів, але і дієто­ло­га.

В да­ний неод­но­знач­ний істо­рич­ний мо­мент, ко­ли ба­га­то са­на­тор­но-ку­рорт­них ком­плексів «дрей­фу­ють на хви­лях» фі­нан­со­во­го де­фі­ци­ту і недо­стат­ньо­го за­ван­та­жен­ня, « Бі­ла Ака­ція» - одне з неба­гатьох під­при­ємств, яке успіш­но роз­ви­ваєть­ся, на­дає спектр са­на­тор­но-ку­рорт­них по­слуг для від­по­чи­ва­ю­чих з усієї краї­ни. То­му під­твер­джен­ня це від­сут­ність віль­них міс­ць до кін­ця літа 2017р. Вар­то від­зна­чи­ти що са­на­торій має ці­лоріч­ний цикл ро­бо­ти.

В чо­му сек­рет? На це пи­тан­ня не мож­на від­по­ві­сти од­но­знач­но. Важ­ли­вим фак­то­рам є осо­би­сті яко­сті і ав­то­ри­тет ди­рек­то­ра са­на­торію. Ко­ло­ден­ко Во­ло­ди­мир Олек­сан­дро­вич – про­фе­сор, док­тор ме­дич­них на­ук, кар­діо­лог з ве­ли­кої лі­те­ри, який ви­хо­вав не одне по­колін­ня ме­ди­ків і до­по­міг ба­гатьом па­цієн­там. Лю­ди­на з яко­го ви­рує жит­тє­ва енер­гія і чарів­ність. Ніх­то не

об­ді­ле­ний йо­го по­сміш­кою і тур­бо­тою. Як на­слі­док, та­кий са­мий ме­дич­ний і об­слу­го­ву­ю­чий пер­со­нал са­на­торію. Є ко­го бра­ти при­клад. «Бі­ла Ака­ція» під­т­ри­мує тіс­ний ді­ло­вий зв'язок з під­при­єм­ства­ми Одесь­кої за­ліз­ни­ці, Фон­дом со­ціаль­но­го страху­ван­ня Украї­ни та Українсь­ким на­у­ко­во-до­слід­ним ін­сти­ту­том ме­дич­ної ре­а­біліта­ції та ку­рор­то­ло­гії. Парт­не­рам є ту­ри­стич­ні фір­ми Ні­меч­чи­ни, Поль­щі, Із­раї­лю, Росії, Бі­ло­русії та й ба­гатьох ін­ших країн.

Ліку­валь­на і оздо­ров­ча ба­за

Са­на­торій має унікаль­ний ланд­шафт. З од­но­го бо­ку це ти­хе міс­це на бе­резі Чор­но­го мо­ря із за­кри­тим ба­сей­ном і бю­ве­том, з ін­шо­го - 5 хви­лин ходь­би від роз­ва­жаль­но­го цен­тру Ар­ка­дія. Са­на­торій осна­ще­но силь­ною діа­гно­стич­ною ба­зою, об­лад­нан­ням і тех­но­ло­гія­ми для су­час­но­го ре­а­біліта­цій­но­го ліку­ван­ня.

Що не менш важ­ли­во, ко­ли па­цієнт піс­ля кар­діо­ло­гіч­ної опе­ра­ції, пе­ре­бу­ва­ю­чи в са­на­торії зустрі­чає там сво­го кар­діохірур­га або те­ра­пев­та, кре­дит до­віри до ре­а­біліта­цій­ної так­ти­ки, і ві­ра в швид­ке оду­жан­ня знач­но зрос­тає. Це звіс­но спри­яє швид­ко­му від­нов­лен­ню хво­ро­го.

Ще один мо­мент на який би хо­ті­ло­ся звер­ну­ти ува­гу: са­на­торій є ба­га­то­пла­но­вою уста­но­вою, в кон­тексті са­на­тор­но-ку­рорт­но­го від­нов­лен­ня. Мо­ре та по­віт­ря – це від­нов­лен­ня нер­во­вої си­сте­ми і зміц­нен­ня ди­халь­них шляхів. При на­яв­но­сті стресу та де­пресії, від­по­чи­ва­ю­чі от­ри­му­ють спектр по­зи­тив­них емо­цій і вра­жень, які по­тім від­во­зять з со­бою.

Між­се­зон­ня - це най­к­ра­щий час для са­на­тор­но­го ліку­ван­ня, ко­ли міні­мальне на­ван­та­жен­ня на сер­це­во-су­дин­ну си­сте­му. Про це необ­хід­но пам'ята­ти і звер­та­ти ува­гу.

На­у­ко­ва кон­фе­рен­ція «Но­ві су­до­во-ме­дич­ні під­хо­ди до ви­рі­шен­ня про­блем ме­ханіч­ної трав­ми»

Перш ніж роз­по­ві­сти про кон­фе­рен­цію, ко­т­ра бу­ла про­ве­де­на на ба­зі са­на­торію с 14черв­ня по 16 черв­ня 2017 ро­ку, хо­ті­ло­ся б па­ру слів ска­за­ти про мар­ке­тинг. Окрім ліку­валь­но-оздо­ров­чої уста­но­ви, «Бі­ла Ака­ція» це ще й бренд. У будь-яко­го брен­ду є три пе­ріо­ди жит­тя: пер­ший, ко­ли на­би­раєть­ся «пап­ка» проб­них відві­ду­ва­чів, дру­гий - ко­ли сте­жать за «чи­стим імід­жем», за ло­яль­ністю відві­ду­ва­чів, щоб во­ни при­ї­ха­ли ще раз. Третій пе­ріод «місіо­нер­ство» - час, ко­ли ді­лять­ся до­сві­дом, ство­рюєть­ся плат­фор­му або май­дан­чик для подіб­них про­цесів. А са­ме про­ве­ден­ня на своїй ба­зі се­мі­нарів, кон­фе­рен­ції і т.д. Пра­виль­на мар­ке­тин­го­ва політи­ка, це ще один із чин­ни­ків про­цвітан­ня і ста­біль­но­сті. За­галь­но­ві­до­мо, що транс­порт­ні за­со­би, особ­ли­во ав­то­мо­білі, є най­більш небез­печ­ни­ми для лю­ди­ни. ДТП ха­рак­те­ри­зуєть­ся ма­сив­ни­ми, мно­жин­ни­ми та різ­но­маніт­ни­ми пош­код­жен­ня­ми різ­но­го сту­пе­ня тяж­ко­сті, ви­кли­ка­ють

ін­валі­ди­за­цію по­тер­пі­лих, а та­кож смерть. У світі в ДТП що­ро­ку гине біль­ше мільй­о­на лю­дей. Що­ро­ку в Україні від­бу­ваєть­ся біль­ше 130 ти­сяч ДТП, біль­ше 25 ти­сяч – з пош­код­жен­ня­ми у по­ст­раж­да­лих. В 2016 р. за­ги­ну­ли 3187 лю­дей та 32079 бу­ли трав­мо­вані. Що­до­бо­во в Україні від­бу­ваєть­ся бі­ля 400 ДТП та 10-11 чо­ло­вік гине. При­чин ДТП ба­га­то: людсь­кий фак­тор, недо­стат­ня квалі­фіка­ція водіїв та ін.., грубі по­ру­шен­ня ПДР, са­мов­пев­неність учас­ни­ків події, ал­ко­гольне, нар­ко­тичне сп’янін­ня, а та­кож вплив по­хміль­но­го син­дро­му – най­менш вив­чені про­бле­ми до те­пе­ріш­ньо­го ча­су; тех­но­ло­гіч­ні – якість до­рож­ньо­го по­крит­тя, по­год­ні умо­ви, вплив ге­па­то­ген­них зон, су­час­на кон­струк­ція ав­то­мо­білів, вкрай недо­стат­ня якість доріг та ін. Все ви­ще­ска­зане є над­зви­чай­ною про­бле­мою та при­чи­ною трав­ма­ти­за­ції учас­ни­ків до­рож­ньо­го ру­ху, яка по­тре­бує все­біч­но­го вив­чен­ня.

Хо­четь­ся вка­за­ти, що в наш час сут­тєвих змін за­знав і ав­то­мо­біль­ний парк – ав­то­мо­білі су­час­ної кон­струк­ції за­в­да­ють по­тер­пі­лим та­кі пош­код­жен­ня, які по­ки що недо­стат­ньо вив­чені. Цьо­му, зо­кре­ма, і при­свя­че­на бу­ла кон­фе­рен­ція.

Го­ло­ва ор­гані­за­цій­но­го ко­мі­те­ту

За­по­ро­жан Ва­лерій Ми­ко­лай­о­вич – рек­тор Одесь­ко­го на­ціо­наль­но­го ме­дич­но­го універ­си­те­ту, ака­де­мік НАМН Украї­ни, док­тор ме­дич­них на­ук, про­фе­сор.

Заступ­ни­ки го­ло­ви

Крив­да Гри­горій Фе­до­ро­вич – за­ві­ду­вач ка­фед­ри су­до­вої ме­ди­ци­ни ОНМУ, на­чаль­ник одесь­ко­го місь­ко­го бю­ро суд­ме­декс­пер­ти­зи, док­тор ме­дич­них на­ук, про­фе­сор.

Мі­ша­лов Во­ло­ди­мир Дем’яно­вич – за­ві­ду­вач ка­фед­ри су­до­вої ме­ди­ци­ни На­ціо­наль­ної ме­дич­ної ака­де­мії піс­ля­ди­плом­ної освіти ім. П.Л. Шу­пи­ка, го­ло­ва про­блем­ної ко­місії «Па­то­ло­гіч­на ана­то­мія. Су­до­ва ме­ди­ци­на», МОЗ Украї­ни та НАМН Украї­ни, го­лов­ний ре­дак­тор фахо­во­го жур­на­лу «Су­до­во-ме­дич­на екс­пер­ти­за», док­тор ме­дич­них на­ук, про­фе­сор.

Кон­дра­тен­ко Віталій Ль­во­вич – на­чаль­ник ДУ «Го­ловне бю­ро су­до­во-ме­дич­ної екс­пер­ти­зи МОЗ Украї­ни», го­лов­ний по­за­штат­ний спе­ціаліст МОЗ Украї­ни з пи­тань су­до­во-ме­дич­ної екс­пер­ти­зи. Вой­чен­ко Ва­лерій Во­ло­ди­ми­ро­вич – го­ло­ва Асо­ціа­ції су­до­вих ме­ди­ків Украї­ни, на­чаль­ник КЗ «Дні­про­пет­ровсь­ке об­ласне бю­ро су­до­во-ме­дич­ної екс­пер­ти­зи» Дні­про­пет­ровсь­кої об­лас­ної ра­ди, за­слу­же­ний лікар Украї­ни, кан­ди­дат ме­дич­них на­ук, до­цент.

Гу­ров Олек­сандр Ми­хай­ло­вич – за­ві­ду­вач ка­фед­ри су­до­во-ме­дич­ної екс­пер­ти­зи Хар­ківсь­кої ме­дич­ної ака­де­мії піс­ля­ди­плом­ної освіти, док­тор

ме­дич­них на­ук, про­фе­сор

Чле­ни ор­гані­за­цій­но­го ко­мі­те­ту

Плевін­скіс Пав­ло Воль­де­ма­ро­вич – на­чаль­ник від­ді­лу ко­місій­них екс­пер­тиз Одесь­ко­го об­лас­но­го бю­ро су­до­во-ме­дич­ної екс­пер­ти­зи, до­цент ка­фед­ри су­до­вої ме­ди­ци­ни ОНМУ, кан­ди­дат ме­дич­них на­ук, до­цент. Красі­на Оле­на Еду­ар­дів­на – за­ступ­ник на­чаль­ни­ка Одесь­ко­го об­лас­но­го бю­ро су­до­во-ме­дич­ної екс­пер­ти­зи з кад­ро­вих пи­тань.

Ко­ло­ден­ко Во­ло­ди­мир Олек­сан­дро­вич – ди­рек­тор са­на­торію-про­філак­торію «Бі­ла Ака­ція», док­тор ме­дич­них на­ук, про­фе­сор.

Умансь­кий Дмит­ро Олек­сан­дро­вич – до­цент ка­фед­ри су­до­вої ме­ди­ци­ни ОНМУ, кан­ди­дат ме­дич­них на­ук. Крив­да Руслан Гри­го­ро­вич – до­цент ка­фед­ри су­до­вої ме­ди­ци­ни ОНМУ, за­ві­ду­вач від­ді­лен­ням су­до­во-ме­дич­них мо­ле­ку­ляр­но-ге­не­тич­них екс­пер­тиз Одесь­ке об­ласне бю­ро су­до­вої-ме­дич­ної екс­пер­ти­зи, кан­ди­дат ме­дич­них на­ук, до­цент.

Уро­чи­сте від­крит­тя кон­фе­рен­ції роз­по­ча­ло­ся зі вступ­но­го сло­ва За­по­ро­жа­на Ва­лерія Ми­ко­лай­о­ви­ча, та віталь­них слів від: пред­став­ни­ка Одесь­кої об­лас­ної дер­жав­ної ад­міністра­ції; пред­став­ни­ка про­ку­ра­ту­ри Одесь­кої об­ласті; пред­став­ни­ка управ­лін­ня На­ціо­наль­ної Полі­ції в Одесь­кій об­ласті; на­чаль­ни­ка ДУ «Го­ловне бю­ро су­до­во-ме­дич­ної екс­пер­ти­зи МОЗ Украї­ни»; го­ло­ви Асо­ціа­ції су­до­вих ме­ди­ків Украї­ни, на­чаль­ни­ка КЗ «Дні­про­пет­ровсь­ке об­ласне бю­ро су­до­во-ме­дич­ної екс­пер­ти­зи» Дні­про­пет­ровсь­кої об­лас­ної ра­ди.

На кон­фе­рен­ції бу­ло роз­г­ля­ну­то най­ак­ту­аль­ні­ші пи­тан­ня су­час­ної су­до­во-ме­дич­ної на­у­ки та прак­ти­ки. Бу­ло визна­че­но, що про­ве­ден­ня су­до­во-ме­дич­них екс­пер­тиз різ­них видів ме­ханіч­ної трав­ми на су­час­но­му на­у­ко­во­прак­тич­но­му рів­ні є од­ним із най­важ­ливі­ших ас­пек­тів роз­вит­ку га­лузі, який по­тре­бує по­стій­но­го роз­вит­ку та удос­ко­на­лен­ня. Окрім то­го, бу­ло окрес­ле­но стра­те­гію вдос­ко­на­лен­ня ме­то­дів про­ве­ден­ня су­до­во-ме­дич­них екс­пер­тиз ме­ханіч­ної трав­ми, як з пріо­ри­тет­них на­прям­ків роз­вит­ку си­сте­ми су­до­во-ме­дич­ної екс­пер­ти­зи Україні. Зав­дя­ки впро­ва­д­жен­ню в су­до­во-ме­дич­ну на­у­ку та прак­ти­ку Украї­ни но­вих ме­то­дів діа­гно­сти­ки ме­ханіч­ної трав­ми, вра­хо­ву­ю­чи «нети­по­ві» ме­ханіз­ми фор­му­ван­ня та­ких травм, бу­де знач­но пі­дви­ще­на на­у­ко­ва обґрун­то­ваність екс­перт­них вис­нов­ків та якість про­ве­ден­ня су­до­во-ме­дич­них екс­пер­тиз та до­слід­жень.

Оз­до­ро­ви­тель­но­го ком­плекс «Бе­лая Ака­ция»

г. Одес­са, Фран­цуз­ский буль­вар, 59 (048)727 44 55

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.